Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
914z dziś
5370z ostatnich 7 dni
20258z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Nadzór inwestorski

Przedmiot:

Nadzór inwestorski

Data zamieszczenia: 2021-07-27
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
Głowackiego 56
30-085 Kraków
powiat: Kraków
+48 124465700, faks +48 124465702
i.gesiarz@zdw.krakow.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: +48 124465700, faks
Termin składania ofert: 2021-08-05 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze Strefą Aktywności Gospodarczej w Tarnowie
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia stanowi pełnienie czynności nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 07.07.1994 r. - Prawo Budowlane, przepisami wykonawczymi, pozyskanymi uzgodnieniami, warunkami technicznymi, decyzjami, dokumentacją projektową oraz zakresem zamówienia określonym umową z wykonawcą zadania pn. Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze Strefą Aktywności Gospodarczej w Tarnowie.
Zamówienie to obejmuje pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego robót branżowych w zakresie następujących branż budowlanych:
o branży mostowej (nadzór nad robotami mostowymi),
o branży konstrukcyjno-budowlanej (nadzór nad robotami ogólnobudowlanymi, w tym robotami wyburzeniowymi),
o branży elektrycznej i elektroenergetycznej (nadzór nad robotami dotyczącymi sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych),
o branży teletechnicznej i telekomunikacyjnej (nadzór nad robotami dotyczącymi sieci teletechnicznych, światłowodowych, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych),
o branży gazowej (nadzór nad robotami dotyczącymi sieci, instalacji i urządzeń gazowych),
o branży wodociągowej i kanalizacyjnej (nadzór nad robotami dotyczącymi sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych),
o branży hydrotechnicznej (nadzór nad robotami dotyczącymi urządzeń hydrotechnicznych),
o branży geodezyjnej (nadzór nad pracami geodezyjnymi).
Przedmiot zamówienia obejmuje również kontrolowanie rozliczeń finansowych w zakresie i odpowiedzialności określonych przepisami prawa, jak również koordynację całości czynności i działań wymienionych Inspektorów nadzoru inwestorskiego - wymagane jest w tym kontekście ustanowienie koordynatora całego zespołu Inspektorów nadzoru inwestorskiego branży budowlanej, którym może być albo jeden z tych Inspektorów (pełniąc taką dodatkową funkcję) albo inna osoba (osoba trzecia).
UWAGA! Niniejsze zamówienie obejmuje nadzór inwestorski w zakresie wszystkich wyszczególnionych wyżej branż (oraz jego wzajemną koordynację), toteż wymagane jest złożenie oferty obejmującej wszystkie wymienione nadzory branżowe.
Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiący zał. nr 1 SWZ.

CPV: 71247000-1

Dokument nr: 2021/BZP 00128198, ZDW-DN-4-271-44/21

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-05 12:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://www.zdw.krakow.pl/zamowienia-publiczne/ponizej-progow-unijnych.htmlview=przetarg&id=5066
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Składanie ofert (wraz z załączonymi do niej dokumentami, w tym m.in. oświadczeniem, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP) - za pośrednictwem systemów miniPortal (https://miniportal.uzp.gov.pl) i ePUAP (https://epuap.gov.pl/wps/portal). Komunikacja w pozostałym zakresie - za pośrednictwem poczty e-mail (adres: postepowanie44.21@zdw.krakow.pl).
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W niniejszym postępowaniu wszelka komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu następujących środków komunikacji elektronicznej (drogą elektroniczną): a) systemów miniPortal (https://miniportal.uzp.gov.pl) i ePUAP (https://epuap.gov.pl/wps/ portal), b) poczty elektronicznej (adres e-mail: postepowanie44.21@zdw.krakow.pl). Szczegółowe informacje na temat trybu komunikacji pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami zawarte są w cz. IV SWZ. Zamawiający wymaga, aby dokumenty składane w postępowaniu przez Wykonawców były opatrywane wymaganym podpisem elektronicznym (kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym) - zgodnie z informacjami określonymi w SWZ
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z klauzulą informacyjną zawartą w cz. VI SWZ
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z klauzulą informacyjną zawartą w cz. VI SWZ

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-05 10:00
Miejsce składania ofert: system miniPortal (https://miniportal.uzp.gov.pl) i ePUAP (https://epuap.gov.pl/wps/ portal)

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-07-31

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZDW-DN-4-271-44/21
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia stanowi pełnienie czynności nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 07.07.1994 r. - Prawo Budowlane, przepisami wykonawczymi, pozyskanymi uzgodnieniami, warunkami technicznymi, decyzjami, dokumentacją projektową oraz zakresem zamówienia określonym umową z wykonawcą zadania pn. Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze Strefą Aktywności Gospodarczej w Tarnowie.
Zamówienie to obejmuje pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego robót branżowych w zakresie następujących branż budowlanych:
o branży mostowej (nadzór nad robotami mostowymi),
o branży konstrukcyjno-budowlanej (nadzór nad robotami ogólnobudowlanymi, w tym robotami wyburzeniowymi),
o branży elektrycznej i elektroenergetycznej (nadzór nad robotami dotyczącymi sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych),
o branży teletechnicznej i telekomunikacyjnej (nadzór nad robotami dotyczącymi sieci teletechnicznych, światłowodowych, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych),
o branży gazowej (nadzór nad robotami dotyczącymi sieci, instalacji i urządzeń gazowych),
o branży wodociągowej i kanalizacyjnej (nadzór nad robotami dotyczącymi sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych),
o branży hydrotechnicznej (nadzór nad robotami dotyczącymi urządzeń hydrotechnicznych),
o branży geodezyjnej (nadzór nad pracami geodezyjnymi).
Przedmiot zamówienia obejmuje również kontrolowanie rozliczeń finansowych w zakresie i odpowiedzialności określonych przepisami prawa, jak również koordynację całości czynności i działań wymienionych Inspektorów nadzoru inwestorskiego - wymagane jest w tym kontekście ustanowienie koordynatora całego zespołu Inspektorów nadzoru inwestorskiego branży budowlanej, którym może być albo jeden z tych Inspektorów (pełniąc taką dodatkową funkcję) albo inna osoba (osoba trzecia).
UWAGA! Niniejsze zamówienie obejmuje nadzór inwestorski w zakresie wszystkich wyszczególnionych wyżej branż (oraz jego wzajemną koordynację), toteż wymagane jest złożenie oferty obejmującej wszystkie wymienione nadzory branżowe.
Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiący zał. nr 1 SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-07-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert: cena - 60 % oraz dodatkowe doświadczenie osoby na stanowisko Inspektora nadzoru inwestorskiego branży mostowej - 40 %
W kryterium dodatkowe doświadczenie osoby na stanowisko Inspektora nadzoru inwestorskiego branży mostowej ocenie podlegać będzie wykazanie dodatkowego doświadczenia osoby podanej na stanowisko Inspektora nadzoru inwestorskiego branży mostowej związanego ze sprawowaniem funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego branży mostowej przy realizacji zakończonych zadań obejmujących budowę, rozbudowę, odbudowę lub przebudowę obiektów mostowych o długości całkowitej (długości pomostu) minimum 200 m i obciążeniu dla klasy A każdy - w okresie obejmującym sprawowanie czynności nadzoru nad realizacją co najmniej całości robót dotyczących wykonania ustroju nośnego i podpór takich obiektów (ponad doświadczenie wymagane dla tej osoby w ramach warunku udziału w postępowaniu określonego w cz. II pkt 3.1.4. ppkt 1 SWZ). Doświadczenie osoby podanej na stanowisko Inspektora nadzoru inwestorskiego branży mostowej wykazywane w ramach przytoczonego warunku udziału w postępowaniu oraz w ramach niniejszego kryterium nie może się dublować (w ramach kryterium odnośnie osoby można wykazać jedynie doświadczenie związane ze sprawowaniem funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego branży mostowej na innych zadaniach niż wskazywane w ramach warunku).
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: dodatkowe doświadczenie osoby na stanowisko Inspektora nadzoru inwestorskiego branży mostowej
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie;
2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie;
3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie;
4. zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający w tym zakresie określa następujące minimalne poziomy zdolności:
Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje:
1) osobą, która pełnić będzie funkcję Inspektora nadzoru inwestorskiego BRANŻY MOSTOWEJ, posiadającą:
o odpowiednie względem przedmiotu zamówienia uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi w specjalności mostowej (lub uprawnienia równoważne),
o doświadczenie w sprawowaniu funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego branży mostowej przy realizacji co najmniej jednego zakończonego zadania obejmującego budowę, rozbudowę, odbudowę lub przebudowę obiektu mostowego o długości całkowitej (długości pomostu) minimum 300 m, rozpiętości przęsła minimum 100 m i obciążeniu dla klasy A, wykonanego metodą nawisową - w okresie obejmującym sprawowanie czynności nadzoru nad realizacją co najmniej całości robót dotyczących wykonania ustroju nośnego i podpór tego obiektu;
2) osobą, która pełnić będzie funkcję Inspektora nadzoru inwestorskiego BRANŻY KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ, posiadającą:
o odpowiednie względem przedmiotu zamówienia uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (lub uprawnienia równoważne),
o doświadczenie w sprawowaniu funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego branży konstrukcyjno-budowlanej przy realizacji co najmniej jednego zakończonego zadania obejmującego wykonanie robót ogólnobudowlanych, w tym robót wyburzeniowych (polegających na mechanicznej i ręcznej rozbiórce / demontażu);
3) osobą, która pełnić będzie funkcję Inspektora nadzoru inwestorskiego BRANŻY ELEKTRYCZNEJ i ELEKTROENERGETYCZNEJ, posiadającą:
o odpowiednie względem przedmiotu zamówienia uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi w specjalności elektrycznej / elektroenergetycznej (lub uprawnienia równoważne),
o doświadczenie w sprawowaniu funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej / elektroenergetycznej przy realizacji co najmniej jednego zakończonego zadania obejmującego budowę, rozbudowę, odbudowę lub przebudowę sieci elektrycznej / elektroenergetycznej;
4) osobą, która pełnić będzie funkcję Inspektora nadzoru inwestorskiego BRANŻY TELETECHNICZNEJ i TELEKOMUNIKACYJNEJ, posiadającą:
o odpowiednie względem przedmiotu zamówienia uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi w specjalności teletechnicznej / telekomunikacyjnej (lub uprawnienia równoważne),
o doświadczenie w sprawowaniu funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego branży teletechnicznej / telekomunikacyjnej przy realizacji co najmniej jednego zakończonego zadania obejmującego budowę, rozbudowę, odbudowę lub przebudowę sieci teletechnicznej / telekomunikacyjnej;
5) osobą, która pełnić będzie funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego BRANŻY GAZOWEJ, posiadającą:
o odpowiednie względem przedmiotu zamówienia uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi w specjalności gazowej (lub uprawnienia równoważne),
o doświadczenie w sprawowaniu funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego branży gazowej przy realizacji co najmniej jednego zakończonego zadania obejmującego budowę, rozbudowę, odbudowę lub przebudowę sieci gazowej;
6) osobą, która pełnić będzie funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego BRANŻY WODOCIĄGOWEJ i KANALIZACYJNEJ, posiadającą:
o odpowiednie względem przedmiotu zamówienia uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi w specjalności wodno-kanalizacyjnej (lub uprawnienia równoważne),
o doświadczenie w sprawowaniu funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego branży wodociągowej i kanalizacyjnej przy realizacji co najmniej jednego zakończonego zadania obejmującego budowę, rozbudowę, odbudowę lub przebudowę sieci wodno-kanalizacyjnej;
7) osobą, która pełnić będzie funkcję Inspektora nadzoru inwestorskiego BRANŻY HYDROTECHNICZNEJ, posiadającą:
o odpowiednie względem przedmiotu zamówienia uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi w specjalności hydrotechnicznej (lub uprawnienia równoważne),
o doświadczenie w sprawowaniu funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego branży hydrotechnicznej przy realizacji co najmniej jednego zakończonego zadania obejmującego budowę, rozbudowę, odbudowę, przebudowę lub zabezpieczenie ujęć wody pitnej lub innych urządzeń hydrotechnicznych;
8) osobą, która pełnić będzie funkcję Inspektora nadzoru inwestorskiego BRANŻY GEODEZYJNEJ, posiadającą:
o odpowiednie względem przedmiotu zamówienia uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji (uprawnienia geodezyjne) - do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji (lub uprawnienia równoważne),
o doświadczenie polegające na pełnieniu obsługi geodezyjnej realizacji co najmniej jednego zakończonego zadania obejmującego budowę, rozbudowę, odbudowę lub przebudowę obiektu mostowego wykonanego metodą nawisową;
9) osobą, która pełnić będzie funkcję KOORDYNATORA zespołu Inspektorów nadzoru inwestorskiego branży budowlanej, o których mowa w ppkt 1 - 8.
UWAGA!
- Warunki określone w ramach ppkt 1 - 9 muszą być spełnione łącznie.
- Zamawiający dopuszcza możliwość wskazania jednej osoby do pełnienia więcej niż jednej funkcji branżowego Inspektora nadzoru inwestorskiego spośród funkcji,o których mowa w ppkt 1 - 8, oraz pełnienia przez tę osobę tych funkcji łącznie w toku realizacji zamówienia, przy czym w takowej sytuacji odnośnie takiej osoby musi zostać wykazane spełnianie wszystkich wymagań dotyczących uprawnień i doświadczenia przypisanych do każdej z łączonych funkcji.
- Na stanowisko Koordynatora zespołu Inspektorów nadzoru inwestorskiego branży budowlanej, o którym mowa w ppkt 9, może zostać wyznaczona jedna z osób wskazanych w ppkt 1 - 8 (tzn. jeden z Inspektorów branżowych - jako jego dodatkowa funkcja pełniona w toku realizacji zamówienia) albo inna osoba (osoba trzecia - spoza grona Inspektorów branżowych, o których mowa w ppkt 1 - 8).
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP - w zakresie
określonym w cz. II pkt 3.1. SWZ. Przedmiotowe oświadczenie winno zostać złożone wraz z ofertą na formularzu udostępnionym w ramach SWZ. 2) WYKAZ OSÓB skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykonawca w przedmiotowym wykazie wskaże osoby w zakresie określonym w warunku wskazanym w cz. II pkt 3.1.4. SWZ oraz poda informacje ich dotyczące (w zakresie określonym w tym wykazie) niezbędne celem weryfikacji spełniania przez Wykonawcę tego warunku. Przedmiotowy wykaz winien zostać złożony na formularzu udostępnionym w ramach SWZ i w trybie tam wskazanym (na wezwanie Zamawiającego).
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP - w zakresie określonym w cz. II pkt 2.1. SWZ. Przedmiotowe oświadczenie winno zostać złożone wraz z ofertą na formularzu udostępnionym w ramach SWZ
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Dokumenty składane wraz z ofertą (oprócz dokumentów wskazanych wyżej) - zgodnie z zapisami SWZ: a) oświadczenie wstępne dotyczące podmiotu trzeciego (jeżeli dotyczy), b) zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeżeli dotyczy), c) oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy), d) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie osoby (osób) reprezentujących Wykonawcę / Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia / podmiot trzeci (jeżeli dotyczy).
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Szczegółowe informacje dotyczące składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zawarte są w SWZ.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Przewiduje się dokonywanie zmian umowy w zakresie dopuszczalnym zgodnie z regulacjami ustawy UZP oraz postanowieniami umownymi zawartymi w zał. nr 7 SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert: cena - 60 % oraz dodatkowe doświadczenie osoby na stanowisko Inspektora nadzoru inwestorskiego branży mostowej - 40 %
W kryterium dodatkowe doświadczenie osoby na stanowisko Inspektora nadzoru inwestorskiego branży mostowej ocenie podlegać będzie wykazanie dodatkowego doświadczenia osoby podanej na stanowisko Inspektora nadzoru inwestorskiego branży mostowej związanego ze sprawowaniem funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego branży mostowej przy realizacji zakończonych zadań obejmujących budowę, rozbudowę, odbudowę lub przebudowę obiektów mostowych o długości całkowitej (długości pomostu) minimum 200 m i obciążeniu dla klasy A każdy - w okresie obejmującym sprawowanie czynności nadzoru nad realizacją co najmniej całości robót dotyczących wykonania ustroju nośnego i podpór takich obiektów (ponad doświadczenie wymagane dla tej osoby w ramach warunku udziału w postępowaniu określonego w cz. II pkt 3.1.4. ppkt 1 SWZ). Doświadczenie osoby podanej na stanowisko Inspektora nadzoru inwestorskiego branży mostowej wykazywane w ramach przytoczonego warunku udziału w postępowaniu oraz w ramach niniejszego kryterium nie może się dublować (w ramach kryterium odnośnie osoby można wykazać jedynie doświadczenie związane ze sprawowaniem funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego branży mostowej na innych zadaniach niż wskazywane w ramach warunku).
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: dodatkowe doświadczenie osoby na stanowisko Inspektora nadzoru inwestorskiego branży mostowej
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-03

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.