Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
914z dziś
5370z ostatnich 7 dni
20258z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie robót budowlanych i prac konserwatorskich obiektu budowlanego

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Wykonanie robót budowlanych i prac konserwatorskich obiektu budowlanego

Data zamieszczenia: 2021-07-27
Dane kontaktowe Zamawiającego: Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK
ul. Lipowa 4
30-702 Kraków
powiat: Kraków
przetargi@mocak.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: 13.000 zł,
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-11 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie robót budowlanych i prac konserwatorskich obiektu budowlanego, w zakresie Fazy I zadania inwestycyjnego, pn. ,,Przebudowa, restauracja i adaptacja willi ,,Kossakówka" na potrzeby Centrum...
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych i prac konserwatorskich obiektu budowlanego, w zakresie Fazy I zadania inwestycyjnego, pn. ,,Przebudowa, restauracja i adaptacja willi ,,Kossakówka" na potrzeby Centrum Edukacyjnego MOCAK. Obiekt budowalny położony jest na działkach o numerach ewidencyjnych 123/6 i 120/4., wpisany do rejestru zabytków nieruchomych województwa małopolskiego A-951 na podstawie decyzji sygn. Kl.Kons.V.I.296/60 z dnia 25.05.1960 r. Nieruchomość stanowi własność Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK, Ul. Lipowa 4, 30-702 Kraków. Projekt współfinansowany z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa. Zamawiający wyznaczy termin i miejsce podpisania umowy oraz przekazania placu budowy zgodnie z proponowanymi zapisami umowy.

CPV: 45210000-2, 45212313-3

Dokument nr: 2021/BZP 00128167

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-11 10:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://pl.mocak.pl/zamowienia-publiczne https://www.bip.krakow.pl/bip_id=530&mmi=11841
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://epuap.gov.pl/wps/portal
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu:1) miniPortalu
https://miniportal.uzp.gov.pl/, 2) ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal. W wyszukiwarce podmiotu
należy wpisać: MUZEUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ W KRAKOWIE MOCAK 3) Poczty elektronicznej
Zamawiającego: przetargi@mocak.pl 4) Adres Elektronicznej skrzynki podawczej w przypadku
komunikacja za jej pomocą: Elektroniczna Skrzynka Podawcza Muzeum Sztuki Współczesnej w
Krakowie MOCAK2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do
formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.3.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP. 4. Maksymalny
rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB. 5. Za datę przekazania oferty,
wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii
dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.6.
Link do postępowania oraz ID postępowania dostępne są na Liście wszystkich postępowań w
miniPortalu, klikając wcześniej opcję ,,Dla Wykonawców" lub ze strony głównej z zakładki
Postępowania. Identyfikator ID dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępny jest na
liście wszystkich postępowań na miniPortalu.7. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują
oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przy użyciu poczty elektronicznej, każda ze
stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-11 09:30
Miejsce składania ofert: Oferty należy składać za pośrednictwem miniPortal

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 63 dni

Wymagania:
1. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe, na czas równy okresowi związania ofertą, w wysokości 13.000 zł, słownie: trzynaście tysięcy złotych.
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wymienionych w art. 97 ust. 7 ustawy.
3. Wadium w formie pieniężnej winno być wniesione przelewem na konto: Bank PKO BP 53 1020 2892 0000 5202 0591 0098 z dopiskiem ,,Wpłata wadium".
4. Wadium w pozostałych formach winno być wniesione do kasy Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK. Kasa jest czynna: w dni robocze w godzinach 8-16.
5. Wadium wnoszone w formach innych niż w pieniądzu, winno gwarantować zamawiającemu wypłatę wadium, w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w art. 98 ust.6 ustawy.
6. Niedopuszczalne jest wprowadzanie jakichkolwiek warunków ograniczających zamawiającemu wypłacenie wadium, szczególnie w przypadku wadium wnoszonym w formach innych niż w formie pieniężnej.
7. Zamawiający zwraca lub zatrzymuje wadium na zasadach i w trybie art. 98 ustawy
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych i prac konserwatorskich obiektu budowlanego, w zakresie Fazy I zadania inwestycyjnego, pn. ,,Przebudowa, restauracja i adaptacja willi ,,Kossakówka" na potrzeby Centrum Edukacyjnego MOCAK. Obiekt budowalny położony jest na działkach o numerach ewidencyjnych 123/6 i 120/4., wpisany do rejestru zabytków nieruchomych województwa małopolskiego A-951 na podstawie decyzji sygn. Kl.Kons.V.I.296/60 z dnia 25.05.1960 r. Nieruchomość stanowi własność Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK, ul. Lipowa 4, 30-702 Kraków. Projekt współfinansowany z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa. Zamawiający wyznaczy termin i miejsce podpisania umowy oraz przekazania placu budowy zgodnie z proponowanymi zapisami umowy.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45212313-3 - Roboty budowlane w zakresie muzeów
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 63 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy:
1) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 i art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy,
2) Spełniają warunki o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt. 4 ustawy, w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Warunek zostanie uznany za spełniony, gdy wykonawca wykaże się doświadczeniem w należytym wykonaniu a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia. Za robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia uważa się roboty budowlane i konserwatorskie o wartości nie mniejszej niż 500.000 zł brutto (z VAT), w obiekcie wpisanym do rejestru zabytków.
b) Warunek zostanie uznany za spełniony gdy wykonawca wykaże, że dysponuje:
o co najmniej jedną osobą z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, wpisaną na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego (na równi z uprawnieniami budowlanymi traktuje się decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych obywateli państw członkowskich w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 1117), posiadającą co najmniej 2 letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy przy budowie, przebudowie, remoncie zabytków nieruchomych, wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury, oraz
o co najmniej jedną osobą mającą pełnić funkcję kierownika prac konserwatorskich, spełniającą warunki określone w art. 37a Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r o ochronie zbytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r poz. 710 z późniejszymi zmianami), która ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 478 z późniejszymi zmianami) lub na podstawie równoważnego aktu prawnego obowiązującego w państwach członkowskich Unii Europejskiej, w zakresie konserwacji i restauracji dzieł sztuki lub konserwacji zabytków, oraz posiada doświadczenie w co najmniej dwukrotnym kierowaniu pracami konserwatorskimi nad obiektem zabytkowym.
Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej
Zamawiający dokona oceny spełniania warunku posiadania zdolności technicznej lub zawodowej, oceni, czy wykaz i załączone dowody potwierdzają spełnianie warunku. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu, zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia, w oparciu o oświadczenia i dowody złożone przez wykonawcę w ofercie na wezwanie zamawiającego
Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
3) Spełniają warunki o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt. 3 ustawy, w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
a) Warunek zostanie uznany za spełniony, gdy wykonawca wykaże że posiada opłacone ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na cały okres wykonania zamówienia, na sumę gwarancyjną ubezpieczenia nie mniejszą niż cena oferty brutto (z VAT). W przypadku gdy okres, na który zawarta została polisa upływa przed zakończeniem okresu, na który została zawarta umowa z Zamawiającym, wykonawca będzie zobowiązany do przedłożenia polisy na w/w warunkach, obejmującej pozostały okres obowiązywania umowy z Zamawiającym.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, , a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów -inne odpowiednie dokumenty
2) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe, na czas równy okresowi związania ofertą, w wysokości 13.000 zł, słownie: trzynaście tysięcy złotych.
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wymienionych w art. 97 ust. 7 ustawy.
3. Wadium w formie pieniężnej winno być wniesione przelewem na konto: Bank PKO BP 53 1020 2892 0000 5202 0591 0098 z dopiskiem ,,Wpłata wadium".
4. Wadium w pozostałych formach winno być wniesione do kasy Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK. Kasa jest czynna: w dni robocze w godzinach 8-16.
5. Wadium wnoszone w formach innych niż w pieniądzu, winno gwarantować zamawiającemu wypłatę wadium, w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w art. 98 ust.6 ustawy.
6. Niedopuszczalne jest wprowadzanie jakichkolwiek warunków ograniczających zamawiającemu wypłacenie wadium, szczególnie w przypadku wadium wnoszonym w formach innych niż w formie pieniężnej.
7. Zamawiający zwraca lub zatrzymuje wadium na zasadach i w trybie art. 98 ustawy.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (do oferty należy załączyć odpowiednie pełnomocnictwo), chyba że w przypadku spółki cywilnej, z umowy tej spółki wynika sposób jej reprezentowania (do stwierdzenia czego niezbędne będzie załączenie do oferty umowy spółki cywilnej). Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym, jako pełnomocnik pozostałych. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkie podmioty występujące wspólnie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Projektowane postanowienia umowy stanowią załącznik nr 4 do SWZ.
2. Zasady wprowadzania zmian zawarte są w części XIII (§13) Projektowanych postanowieni umowy, stanowiącymi załącznik nr 4 do SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-09

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.