Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
838z dziś
5361z ostatnich 7 dni
18456z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Montaż drzwi automatycznych w budynkach

Przedmiot:

Montaż drzwi automatycznych w budynkach

Data zamieszczenia: 2021-07-27
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Białymstoku
ul. Młynowa 29
15-404 Białystok
powiat: Białystok
zamowienia.bialystok@zus.pl
https://portal.smartpzp.pl/zus/public/postepowanie?postepowanie=17990412
Województwo: podlaskie
Miasto: Białystok
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Montaż drzwi automatycznych w budynkach Inspektoratów Augustów, Siemiatycze i Suwałki Oddziału ZUS w Białymstoku
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostosowanie wejścia budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych w Inspektoracie w Augustowie - wymiana drzwi wejściowych do wiatrołapu i drzwi z wiatrołapu do holu głównego.
Zakres zamówienia obejmuje:
a) demontaż starych drzwi wejściowych (1) do przedsionka i montaż w miejscu istniejących drzwi (w razie potrzeby wraz z powiększeniem otworu) nowych drzwi rozsuwanych automatycznie;
b) demontaż starych drzwi wejściowych (2) do przedsionka i montaż w miejscu istniejących drzwi (w razie potrzeby wraz z powiększeniem otworu) nowych drzwi rozwieralnych bezpieczeństwa (z naświetlem nieotwieranym);
c) demontaż starych drzwi wejściowych (1) do holu i montaż w miejscu istniejących drzwi (w razie potrzeby wraz z powiększeniem otworu) nowych drzwi rozsuwanych automatycznie;
d) demontaż starych drzwi wejściowych (2) do holu głównego i montaż w miejscu istniejących drzwi (w razie potrzeby wraz z powiększeniem otworu) nowych drzwi rozwieralnych bezpieczeństwa (z naświetlem nieotwieranym).
Szczegółowy zakres robót i sposób realizacji przedmiotu umowy określony został w przedmiarze robót, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, projekcie wykonawczym oraz opisie przedmiotu zamówienia i wzorze umowy załączonymi do SIWZ.

Dostosowanie wejścia budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych w Inspektoracie w Siemiatyczach - wymiana drzwi wejściowych do holu i SOK.
Zakres zamówienia obejmuje:
a) demontaż starych drzwi wejściowych do holu i montaż w miejscu istniejących drzwi (w razie potrzeby wraz z powiększeniem otworu) nowych drzwi rozwiernych automatycznych;
b) demontaż starych drzwi wejściowych do Sali Obsługi Klienta i montaż w miejscu istniejących drzwi (w razie potrzeby wraz z powiększeniem otworu) nowych drzwi rozsuwanych automatycznie.
Szczegółowy zakres robót i sposób realizacji przedmiotu umowy określony został w przedmiarze robót, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, projekcie wykonawczym oraz opisie przedmiotu zamówienia i wzorze umowy załączonymi do SIWZ.

Dostosowanie wejścia budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych w Inspektoracie w Suwałkach - wymiana drzwi wejściowych do wiatrołapu i drzwi z wiatrołapu do SOK.
Zakres zamówienia obejmuje:
a) demontaż starych drzwi wejściowych (1) do przedsionka i montaż w miejscu istniejących drzwi (w razie potrzeby wraz z powiększeniem otworu) nowych drzwi rozsuwanych automatycznie;
b) demontaż starych drzwi wejściowych (2) do przedsionka i montaż w miejscu istniejących drzwi (w razie potrzeby wraz z powiększeniem otworu) nowych drzwi rozwieralnych bezpieczeństwa (z naświetlem nieotwieranym);
c) demontaż starych drzwi wejściowych (1) do holu głównego SOK i montaż w miejscu istniejących drzwi (w razie potrzeby wraz z powiększeniem otworu) nowych drzwi rozsuwanych automatycznie;
d) demontaż starych drzwi wejściowych (2) do holu głównego SOK i montaż w miejscu istniejących drzwi (w razie potrzeby wraz z powiększeniem otworu) nowych drzwi rozwieralnych bezpieczeństwa (z naświetlem nieotwieranym).
Szczegółowy zakres robót i sposób realizacji przedmiotu umowy określony został w projekcie wykonawczym, przedmiarze robót, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, oraz opisie przedmiotu zamówienia i wzorze umowy załączonymi do SWZ.

CPV: 45421100-5, 45312100-8, 45331000-6, 45442100-8

Dokument nr: 2021/BZP 00127974, 010000/271/104/2021-ZAP

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-12 11:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://portal.smartpzp.pl/zus
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/zus
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Szczegółowe warunki zostały określone w SWZ. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych i informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w Regulaminie korzystania z usług Platformy zakupowej (Regulamin Portalu e-Usług) dostępnym z poziomu modułu E-learning, pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/zus. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zapewnionych przez Platformę zakupową, umożliwiającą obsługę procesu udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, dostępną pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/zus Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie zakupowej, ani logowania do Platformy zakupowej. Do korzystania z Platformy zakupowej przez Użytkowników konieczne jest posiadanie przez co najmniej jednego uprawnionego Użytkownika Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego lub podpisu osobistego służącego do autentykacji i podpisu.Korzystanie z Platformy zakupowej możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez sprzęt, minimalnych wymagań technicznych i specyfiki połączenia:1) w zakresie podstawowych funkcjonalności - przegląd, pobieranie i załączanie dokumentów: a) komputer klasy PC lub MAC: pamięć min. 3 GB RAM, procesor 1500 MHz lub lepszy, jeden z systemów operacyjnych Linux Kernel 4.0, Windows 7 i MacOS 10.12 - lub ich nowsze wersje,b) przeglądarka internetowa Mozilla Firefox ver. 65 i późn., Google Chrome ver. 66 i późn. lub Opera w ver. 58 i późn., Microsoft Edge ver 18 i późn., Internet Explorer 11,c) zalecane przeglądarki internetowe (najnowsze wersje): Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera. 2) w zakresie składania podpisu kwalifikowanego (za pośrednictwem Platformy zakupowej):a) zainstalowane środowisko Java w wersji min. 1.8 (jre),b) w przypadku przeglądarek Opera, Chrome i Firefox należy doinstalować dodatek do przeglądarki Szafir SDK Web, c) oprogramowania SzafirHost w systemie operacyjnym.Instrukcja instalowania oprogramowania wskazanego w punkcie 1) lit. a, b i c powyżej znajduje się na Platformie zakupowej w zakładce E-learning.Użycie przez Wykonawcę do kontaktu z Zamawiającym środków komunikacji elektronicznej zapewnionych na Platformie zakupowej jest uzależnione od uprzedniej akceptacji przez Wykonawcę regulaminu korzystania z usług Platformy zakupowej na witrynie internetowej przy zakładaniu profilu Wykonawcy. Korzystanie z Platformy zakupowej przez Wykonawców jest bezpłatne. Maksymalny rozmiar pojedynczych plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy zakupowej wynosi 100 MB. Za pośrednictwem Platformy zakupowej można przesłać wiele pojedynczych plików lub plik skompresowany do archiwum (ZIP) zawierający wiele pojedynczych plików.Za datę przekazania i odbioru danych, w szczególności oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę zapisania pliku na serwerze Platformy zakupowej. Aktualna data i godz., zsynchronizowane z Głównym Urzędem Miar, wyświetlane są w prawym górnym rogu Platformy zakupowej.Sposób sporządzenia podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.Oferty składa się pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Wobec wytycznych Urzędu Zamówień Publicznych przedstawiamy poniższe informacje.
W zamówieniach publicznych, Zamawiający jako administrator danych osobowych, obowiązany jest do spełnienia obowiązku informacyjnego z art. 13 RODO względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności:
o wykonawcy będącego osobą fizyczną,
o wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą,
o pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),
o członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK),
o osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", Zamawiający informuje, że:
o administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, Ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa;
o Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Może się Pani/Pan z nim kontaktować we wszystkich sprawach, które dotyczą przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych:
- listownie na adres:
Inspektor Ochrony Danych
ul. Szamocka 3, 5
01-748 Warszawa
- przez e-mail: ODO@zus.pl
o Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego oraz w celu spełnienia obowiązku prawnego wynikającego z przepisów ustawy ;
o odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy;
o Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
o obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy;
o w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
o posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
o nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Zgodnie z wytycznymi Urzędu Zamówień Publicznych, Wykonawca powinien złożyć stosowne oświadczenie. Treść oświadczenia została zawarta w pkt. 3.10 Formularza oferty, stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://portal.smartpzp.pl/zus/public/postepowanie?postepowanie=17990412
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-12 10:00
Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/zus

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.