Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
876z dziś
5413z ostatnich 7 dni
19607z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa sieci teleinformatycznej LAN oraz dedykowanej instalacji elektrycznej

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Budowa sieci teleinformatycznej LAN oraz dedykowanej instalacji elektrycznej

Data zamieszczenia: 2021-07-27
Dane kontaktowe Zamawiającego: Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku
J. K. Branickiego 9
15-085 Białystok
powiat: Białystok
(85) 665 56 00, faks (85) 665 56 10
ias.bialystok@mf.gov.pl
https://iasbialystok.ezamawiajacy.pl/pn/iasbialystok/demand/notice/public/35114/details
Województwo: podlaskie
Miasto: Białystok
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: (85) 665 56 00, faks
Termin składania ofert: 2021-08-11 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Budowa sieci teleinformatycznej LAN oraz dedykowanej instalacji elektrycznej
w budynku Urzędu Skarbowego w Augustowie, Ul. Żabia 7."
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty w zakresie instalacji budowlanych, polegające na wykonaniu, przy użyciu materiałów, urządzeń i narzędzi oferenta - Wykonawcy, sieci okablowania
strukturalnego i sieci elektrycznej dedykowanej dla zasilania urządzeń sieci komputerowej w
budynku Urzędu Skarbowego w Augustowie, Ul. Żabia 7.
1) Zakres prac obejmuje:
a) sporządzenie harmonogramu rzeczowego i przedłożenie go Zamawiającemu w dniu zawar-cia umowy,
b) demontaż istniejącego okablowania strukturalnego i dedykowanej instalacji elektrycznej, obejmujący także wypełnienie, powstałych podczas demontażu okablowania, ubytków tyn-ku (wraz ze szpachlowaniem i ich zamalowaniem zgodnie z kolorem ściany, sufitu),
c) wykonanie prac instalacyjnych zgodnie z dokumentacją projektową z uwzględnieniem Stan-dardów infrastruktury sieciowej, o których mowa w załączniku nr 9 do SWZ,
d) wykonanie dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej i elektronicznej oraz badań
i sprawdzeń przez osoby uprawnione, ze sporządzeniem protokołów w wersji papierowej,
e) uruchomienie sieci logicznej i dedykowanej sieci elektrycznej.
2) Wykonawca dostarczy i zainstaluje wszystkie potrzebne materiały i urządzenia zgodnie
z załączonymi zestawieniami materiałów i urządzeń w dokumentacji projektowej, bądź
materiały i urządzenia równoważne, wraz z kartami katalogowymi.

Wszystkie materiały i urządzenia użyte do wykonania zamówienia muszą posiadać aktualne świadectwa, aprobaty lub certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
3) Podczas realizacji zamówienia do obowiązków Wykonawcy należy:
a) prowadzenie robót zgodnie z wiedzą techniczną, obowiązującymi przepisami, a w szczegól-ności przepisami techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami oraz wskazaniami Zamawia-jącego w ramach nadzoru inwestorskiego,
b) prowadzenie robót w sposób zapewniający nieprzerwaną działalność urzędu,
c) zapewnienie ciągłego kierowania robotami przez osoby posiadające wymagane uprawnienia,
d) przygotowanie wykonanych robót do odbioru (pisemne potwierdzenie prawidłowego wy-konania przedmiotu umowy).
4) Po wykonaniu instalacji Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji powyko-nawczej w wersji papierowej i elektronicznej w zakresie zgodnym z dokumentacją projektową i dokumentem Ministerstwa Finansów ,,Standard infrastruktury sieciowej w jednostkach organiza-cyjnych resoru finansów" (załącznik nr 9 do SWZ).
UWAGA: budynek biurowy Urzędu Skarbowego jest użytkowany. Należy przewidzieć organizację prac przy czynnym obiekcie. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłej pracy stanowisk komputerowych w budynku Urzędu Skarbowego w Augustowie w trakcie demontażu istniejącej sieci LAN oraz instalacji oraz montażu sieci okablowania strukturalnego i sieci elektrycznej dedykowanej dla zasilania urządzeń sieci komputerowej.
W budynku Urzędu Skarbowego w Augustowie pracownicy i interesanci przebywają:
- do poniedziałku do piątku w godz.ch 6: 45 do 15:00
- w poniedziałki sala obsługi podatników (parter) czynna jest w godz.ch od 8: 00 do 18:00
Przedmiot zamówienia będzie realizowany na podstawie dokumentacji projektowo-technicznej opracowanej przez Centrum Informatyki ZETO S. A., 15-048 Białystok, Ul. Skorupska 9.
5) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa komplet dokumentacji projektowo-technicznej (załącznik nr 8 do SWZ), niniejsza Specyfikacja Warunków Zamówienia oraz po-stanowienia zawarte w Projektowanych postanowieniach umowy załącznik nr 7 do SWZ.

CPV: 45000000-7, 45300000-0, 45311000-0, 45314320-0

Dokument nr: 2021/BZP 00128054, 2001-ILZ.260.29.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-11 10:15

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://iasbialystok.ezamawiajacy.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://iasbialystok.ezamawiajacy.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie
Zakupowej tj.: 1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512
kb/s; 2) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2 GB Ram, procesor Intel
IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze
wersje; 3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w
najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0; 4) włączona obsługa
JavaScript; 5) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie.pdf.
Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające prawidłowe złożenie
podpisu elektronicznego: 1) rekomendowaną przeglądarką do złożenia oferty jest MS Internet Explorer
lub Firefox w wersji wspieranej przez producenta. 2) uruchomienie oprogramowania do składania
podpisu wymaga również zainstalowania Java w wersji 1.8.0_65 lub nowszej, koniecznie w wersji 32-
bitowej, pozwalające na przyjmowanie przez użytkownika sesyjnych plików cookie oraz obsługującej
szyfrowanie. Konieczne jest również dodanie adresu witryny platformy eZamawiający
(ezamawiający.pl) do wyjątków (exception site list) w Javie. Uwaga: wymaga to uprawnień
administracyjnych na komputerze. 3) zainstaluj dedykowany komponent Szafir SDK oraz aplikację
Szafir Host, który odpowiada za obsługę funkcjonalności podpisu elektronicznego w platformie
eZamawiający. Po zainstalowaniu rozszerzenia Szafir SDK oraz aplikacji Szafir Host należy
przeładować bieżącą stronę. 4) przed uruchomieniem platformy eZamawiający, w pierwszej kolejności
podłącz czytnik z kartą kryptograficzną do komputera.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", Zamawiający informuje, że: a) administratorem Pani/Pana danych
osobowych jest Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku z siedzibą przy Ul. J. K.
Branickiego 9, 15-085 Białystok (nr tel. + 48 85 66 55 600, adres e-mail: ias.bialystok@mf.gov.pl); b)
inspektorem ochrony danych osobowych w Izbie Administracji Skarbowej w Białymstoku z siedzibą
przy Ul. J. K. Branickiego 9, 15-085 Białystok jest Pan Aleksander Jakubowski, kontakt: adres e-mail
Aleksander.Jakubowski@mf.gov.pl, telefon +48 85 878 87 46; c) Pani/Pana dane osobowe
przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego ,,Budowa sieci teleinformatycznej LAN oraz dedykowanej instalacji
elektrycznej w budynku Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku Ul. Świętojańska 13."/numer
sprawy 2001-ILZ.260.19.2021/ prowadzonym w trybie podstawowym; d) odbiorcami Pani/Pana danych
osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp; e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie
z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a
jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania
umowy; f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych
wynikają z ustawy Pzp; g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą
odejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; h) posiada Pani/Pan: - na
podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; - na
podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; - na podstawie art. 18
RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z
zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; - prawo do wniesienia skargi do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): nie przysługuje Pani/Panu: - w związku z art. 17 ust. 3 lit.
b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; - prawo do przenoszenia danych osobowych,
o którym mowa w art. 20 RODO; - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania
danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust.
1 lit. c RODO.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://iasbialystok.ezamawiajacy.pl/pn/iasbialystok/demand/notice/public/35114/details
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-11 10:00
Miejsce składania ofert: https://iasbialystok.ezamawiajacy.pl/

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: 2001-ILZ.260.29.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.5.) Wartość zamówienia: 679028,81 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty w zakresie instalacji budowlanych, polegające na wykonaniu, przy użyciu materiałów, urządzeń i narzędzi oferenta - Wykonawcy, sieci okablowania
strukturalnego i sieci elektrycznej dedykowanej dla zasilania urządzeń sieci komputerowej w
budynku Urzędu Skarbowego w Augustowie, ul. Żabia 7.
1) Zakres prac obejmuje:
a) sporządzenie harmonogramu rzeczowego i przedłożenie go Zamawiającemu w dniu zawar-cia umowy,
b) demontaż istniejącego okablowania strukturalnego i dedykowanej instalacji elektrycznej, obejmujący także wypełnienie, powstałych podczas demontażu okablowania, ubytków tyn-ku (wraz ze szpachlowaniem i ich zamalowaniem zgodnie z kolorem ściany, sufitu),
c) wykonanie prac instalacyjnych zgodnie z dokumentacją projektową z uwzględnieniem Stan-dardów infrastruktury sieciowej, o których mowa w załączniku nr 9 do SWZ,
d) wykonanie dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej i elektronicznej oraz badań
i sprawdzeń przez osoby uprawnione, ze sporządzeniem protokołów w wersji papierowej,
e) uruchomienie sieci logicznej i dedykowanej sieci elektrycznej.
2) Wykonawca dostarczy i zainstaluje wszystkie potrzebne materiały i urządzenia zgodnie
z załączonymi zestawieniami materiałów i urządzeń w dokumentacji projektowej, bądź
materiały i urządzenia równoważne, wraz z kartami katalogowymi.

Wszystkie materiały i urządzenia użyte do wykonania zamówienia muszą posiadać aktualne świadectwa, aprobaty lub certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
3) Podczas realizacji zamówienia do obowiązków Wykonawcy należy:
a) prowadzenie robót zgodnie z wiedzą techniczną, obowiązującymi przepisami, a w szczegól-ności przepisami techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami oraz wskazaniami Zamawia-jącego w ramach nadzoru inwestorskiego,
b) prowadzenie robót w sposób zapewniający nieprzerwaną działalność urzędu,
c) zapewnienie ciągłego kierowania robotami przez osoby posiadające wymagane uprawnienia,
d) przygotowanie wykonanych robót do odbioru (pisemne potwierdzenie prawidłowego wy-konania przedmiotu umowy).
4) Po wykonaniu instalacji Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji powyko-nawczej w wersji papierowej i elektronicznej w zakresie zgodnym z dokumentacją projektową i dokumentem Ministerstwa Finansów ,,Standard infrastruktury sieciowej w jednostkach organiza-cyjnych resoru finansów" (załącznik nr 9 do SWZ).
UWAGA: budynek biurowy Urzędu Skarbowego jest użytkowany. Należy przewidzieć organizację prac przy czynnym obiekcie. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłej pracy stanowisk komputerowych w budynku Urzędu Skarbowego w Augustowie w trakcie demontażu istniejącej sieci LAN oraz instalacji oraz montażu sieci okablowania strukturalnego i sieci elektrycznej dedykowanej dla zasilania urządzeń sieci komputerowej.
W budynku Urzędu Skarbowego w Augustowie pracownicy i interesanci przebywają:
- do poniedziałku do piątku w godzinach 6: 45 do 15:00
- w poniedziałki sala obsługi podatników (parter) czynna jest w godzinach od 8: 00 do 18:00
Przedmiot zamówienia będzie realizowany na podstawie dokumentacji projektowo-technicznej opracowanej przez Centrum Informatyki ZETO S. A., 15-048 Białystok, ul. Skorupska 9.
5) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa komplet dokumentacji projektowo-technicznej (załącznik nr 8 do SWZ), niniejsza Specyfikacja Warunków Zamówienia oraz po-stanowienia zawarte w Projektowanych postanowieniach umowy załącznik nr 7 do SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45314320-0 - Instalowanie okablowania komputerowego
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz po zsu-mowaniu liczby punktów (P = C + G) uzyskanych we wskazanych wyżej kryteriach uzyska najwyż-szą liczbę punktów. Obliczenia zostaną dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres dodatkowej gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp;
2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wy-nika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 200.000,00 zł (słownie złotych: dwieście tysięcy złoty).
4) zdolności technicznej lub zawodowej
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca:
a) wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo minimum 1 robotę w zakresie rodzajowym zgodnym z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 300.000,00 zł brutto (słownie złotych: trzysta tysięcy złoty) każda,
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, co najmniej jeden z Wykonawców musi spełnić powyższy warunek.
b) wykaże, że posiada status certyfikowanego instalatora oferowanego systemu okablowania strukturalnego,
c) do realizacji zamówienia wskaże osobę/osoby posiadające niżej wymienione uprawnienia i kwalifikacje:
o osoba posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w telekomunikacji przewodowej wraz
z infrastrukturą towarzyszącą oraz status certyfikowanego instalatora danego systemu okablowania strukturalnego, którą ustanowi osobą kierującą robotami,
o osoba kierująca pracami związanymi z dedykowaną instalacją elektryczną musi posiadać ważne świadectwa kwalifikacyjne SEP ,,D" uprawniające do pracy na stanowisku dozoru urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych,
o osoby wykonujące prace związane z dedykowaną instalacją elektryczną muszą posiadać ważne świadectwa kwalifikacyjne SEP ,,E" uprawniające do pracy na stanowisku eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych,
o minimum 2 pracowników posiadających Certyfikat Instalatora wydany przez producenta oferowanego systemu upoważniający do instalowania, pomiarów i dokumentowania systemów okablowania strukturalnego.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: - w zakresie wskazanym w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp - odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykaz co najmniej 1 robotę (załącznik nr 3 do SWZ), o wartości nie mniejszej niż 300.000,00 zł brutto każda, których zakres obejmował realizację zadań zbieżnych z opisem w SWZ wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz, których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie. Dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.
b) wykaz osób (załącznik nr 4 do SWZ), które będą kierowały i koordynowały pracę, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat jego/ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami,
c) dokument potwierdzający posiadanie statusu certyfikowanego instalatora oferowanego systemu okablowania strukturalnego,
d) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
na sumę gwarancyjną, co najmniej 200.000,00 zł (słownie złotych: dwieście tysięcy złoty).
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
W przypadku zastosowania przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do pro-duktów określonych w dokumentacji projektowo-technicznej Wykonawca do oferty zobowiązany jest dołączyć przedmiotowe środki, o których mowa w art. 104-107 ustawy Pzp, w języku polskim, obejmujące informacje w zakresie wymagań określonych w załączniku nr 8 do SWZ, na potwier-dzenie, że oferowane dostawy, usługi, roboty budowlane spełniają określone przez Zamawiającego wymagania.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Wraz z Ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć za pośrednictwem Platformy:
1) formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SWZ) - sporządzony na podstawie przedmiarów robót
2) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wyklu-czenia:
a) Wykonawcy (załącznik nr 2 do SWZ);
b) każdego ze wspólników konsorcjum (w przypadku składania oferty wspólnej) oraz każdego ze wspólników spółki cywilnej (załącznik nr 2 do SWZ);
c) podmiotów udostępniających zasoby, czyli podmiotów, na zasoby których powołuje się Wy-konawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz przesłanek wykluczenia z postępowania (załącznik nr 6 do SWZ);
3) pełnomocnictwo (jeśli dotyczy) lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowa-nia wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. umowa o współdziałaniu). Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w po-stępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy,
4) pełnomocnictwo (jeśli dotyczy) lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowa-nia Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby do złożenia oferty względnie do podpisa-nia podmiotowych środków dowodowych lub innych oświadczeń
i dokumentów składanych wraz z ofertą,
5) zobowiązanie (załącznik nr 5 do SWZ jeśli dotyczy) wymagane postanowieniami rozdziału XI ust. 3 SWZ, w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wraz
z pełnomocnictwami, jeżeli prawo do podpisania danego zobowiązania nie wynika
z dokumentów, o których mowa w rozdziale X ust. 2 pkt 2 SWZ. Do zobowiązania dołącza się za-łącznik nr 6 do SWZ.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo re-prezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, nato-miast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z rozdziałem VIII ust. 2 SWZ.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w rozdziale X ust. 1 SWZ (Wzór oświadczenia stanowi załącznik
nr 2 do SWZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadcze-nia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału
w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wskazują w formularzu ofertowym, które dostawy/roboty wykonają poszczególni Wykonawcy.
5. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej
oferty w zakresie wskazanym w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących
załącznik nr 7 do SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz po zsu-mowaniu liczby punktów (P = C + G) uzyskanych we wskazanych wyżej kryteriach uzyska najwyż-szą liczbę punktów. Obliczenia zostaną dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres dodatkowej gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-09

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.