Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4524z ostatnich 7 dni
19390z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont pokrycia dachu

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Remont pokrycia dachu

Data zamieszczenia: 2021-07-27
Dane kontaktowe Zamawiającego: 25. Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku
Kawaleryjska 70
15-325 Białystok
powiat: Białystok
25wog.kancelaria@ron.mil.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/488745
Województwo: podlaskie
Miasto: Białystok
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Remont pokrycia dachu w budynku nr 12 na terenie JW. w Suwałkach
Krótki opis przedmiotu zamówienia

,,Remont pokrycia dachu w budynku nr 12 na terenie JW. w Suwałkach."
PKOB - 1274 Zabudowania koszarowe
Opis budynku nr 12
Budynek magazynowy wybudowany w 1901 roku , dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, ściany nadziemia budynku murowane, konstrukcja dachu drewniana , kryty blachą ocynkowaną. Budynek wyposażony w instalacje: wod.- kan., c.o., odgromową i elektryczną.
Dane techniczne budynku nr 12:
- kubatura budynku 6064 m3;
- powierzchnia użytkowa 746 m2;
- wymiary dachu w rzucie: 37,44 m x 15,05 m
- powierzchnia krycia dachu:
pokrycie z blachy: 696 m2;
pokrycie z papy- 49 m2.
1. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem opracowania jest remont pokrycia dachu budynku warsztatowego na terenie kompleksu wojskowego JW. w Suwałkach, polegająca na wymianie pokrycia z blachy oraz drewnianych elementów dachu . Istniejące pokrycie jest w złym stanie technicznym, mocno skorodowane. Elementy drewniane więźby dachowej są zmurszałe.
Planuje się wykonanie pokrycia z blachy powlekanej oraz wymianę elementów drewnianych więźby dachowej .
Zakres przewidzianych robót konserwacyjno - naprawczych obejmuje:
? Wymianę pokrycia dachu z blachy ocynkowanej na pokrycie z blachodachówki
? Wymiana obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych z blachy ocynkowanej
na blachę powlekaną,
? Wymiana drewnianych elementów więźby dachowej,
? Przemurowanie kominów w części ponad dachem,
? Wymiana pokrycia stropodachu z papy na pokrycie z papy termozgrzewalnej,
? Wymiana 2szt. zewnętrznych i 3 szt. wewnętrznych drzwi stalowych oraz 2 szt. okien,
? Naprawa posadzki cementowej z ułożeniem wykładziny PCV,
? Naprawa tynków zewnętrznych oraz wykonanie docieplenia ścian maszynowni dźwigu,
? Wymiana: złącza kablowego, instalacji odgromowej, zamontowanie przycisku p.poż.,
? Wymiana opaski przy budynku,
? Wykonanie malowania części pomieszczeń oraz drzwi stalowych,
? Zagospodarowanie odpadów,

UWAGA: szczegółowy zakres robót do realizacji określa niniejszy opis przedmiotu zamówienia, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót (załączniki do SWZ).
Przyjęte w opisach technologie i materiały podające producentów określają wymagania techniczne i dopuszcza się stosowanie zamienników materiałowych, które nie obniżą wartości użytkowej i jakościowej wykonanych elementów zamówienia.

CPV: 45000000-7

Dokument nr: 2021/BZP 00128018, 18/W1/2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-12 09:15

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/25wog_wp
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/25wog_wp
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce
,,Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Wykonawcy w związku z wykonywaniem zadania zostaną udostępnione dane pracowników do kontaktów roboczych.
2. Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania udostępnionych danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1. Wykonawcy w związku z wykonywaniem zadania zostaną udostępnione dane pracowników do kontaktów roboczych.
2. Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania udostępnionych danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/488745
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-12 09:00
Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/25wog_wp

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 100 dni

Wymagania:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu w kwocie 5 000, 00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).
Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert i musi obejmować cały okres związania ofertą.
Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
Wadium wniesione w pieniądzu Wykonawca wpłaca na rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony przez: NBP O/O Białystok nr konta 61 1010 1049 0050 7613 9120 2000 z dopiskiem wadium w post. nr 14/W1/2021 - ,,Remont pokrycia dachu w budynku nr 12 na terenie JW. w Suwałkach".
UWAGA! Przez ,,wniesienie wadium" Zamawiający przyjmuje zaksięgowanie przelewu na jego rachunku bankowym. W przypadku polecenia przelewu niezaksięgowanego przez bank, wadium uznaje się za niewniesione.
Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
2. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, zgodnie z art. 98 ustawy.
3. Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna musi obejmować odpowiedzialność za przypadki wymienione w art. 98 ust 6 pkt. 1, 2 oraz 3 ustawy powodujące utratę wadium przez Wykonawcę.
4. Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: 18/W1/2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

,,Remont pokrycia dachu w budynku nr 12 na terenie JW. w Suwałkach."
PKOB - 1274 Zabudowania koszarowe
Opis budynku nr 12
Budynek magazynowy wybudowany w 1901 roku , dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, ściany nadziemia budynku murowane, konstrukcja dachu drewniana , kryty blachą ocynkowaną. Budynek wyposażony w instalacje: wod.- kan., c.o., odgromową i elektryczną.
Dane techniczne budynku nr 12:
- kubatura budynku 6064 m3;
- powierzchnia użytkowa 746 m2;
- wymiary dachu w rzucie: 37,44 m x 15,05 m
- powierzchnia krycia dachu:
pokrycie z blachy: 696 m2;
pokrycie z papy- 49 m2.
1. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem opracowania jest remont pokrycia dachu budynku warsztatowego na terenie kompleksu wojskowego JW. w Suwałkach, polegająca na wymianie pokrycia z blachy oraz drewnianych elementów dachu . Istniejące pokrycie jest w złym stanie technicznym, mocno skorodowane. Elementy drewniane więźby dachowej są zmurszałe.
Planuje się wykonanie pokrycia z blachy powlekanej oraz wymianę elementów drewnianych więźby dachowej .
Zakres przewidzianych robót konserwacyjno - naprawczych obejmuje:
? Wymianę pokrycia dachu z blachy ocynkowanej na pokrycie z blachodachówki
? Wymiana obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych z blachy ocynkowanej
na blachę powlekaną,
? Wymiana drewnianych elementów więźby dachowej,
? Przemurowanie kominów w części ponad dachem,
? Wymiana pokrycia stropodachu z papy na pokrycie z papy termozgrzewalnej,
? Wymiana 2szt. zewnętrznych i 3 szt. wewnętrznych drzwi stalowych oraz 2 szt. okien,
? Naprawa posadzki cementowej z ułożeniem wykładziny PCV,
? Naprawa tynków zewnętrznych oraz wykonanie docieplenia ścian maszynowni dźwigu,
? Wymiana: złącza kablowego, instalacji odgromowej, zamontowanie przycisku p.poż.,
? Wymiana opaski przy budynku,
? Wykonanie malowania części pomieszczeń oraz drzwi stalowych,
? Zagospodarowanie odpadów,

UWAGA: szczegółowy zakres robót do realizacji określa niniejszy opis przedmiotu zamówienia, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót (załączniki do SWZ).
Przyjęte w opisach technologie i materiały podające producentów określają wymagania techniczne i dopuszcza się stosowanie zamienników materiałowych, które nie obniżą wartości użytkowej i jakościowej wykonanych elementów zamówienia.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 100 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie danego kryterium.
2. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w danym kryterium, otrzyma maksymalną liczbę punktów.
3. Cena powinna obejmować koszt wykonania całości zamówienia, w tym wszystkie koszty pośrednie związane z wykonywaniem zamówienia.
4. Ocena będzie dokonywana według skali punktowej, przy założeniu, że maksymalna punktacja wynosi 100 punktów (%), [ % = pkt.] w następujący sposób:

Po stwierdzeniu ważności złożonej oferty Zamawiający wybierze ofertę według kryterium:

1) Kryterium cena - 60 % wartości zamówienia (brutto)
Cena powinna obejmować koszt wykonania całości zamówienia, w tym wszystkie koszty pośrednie związane z wykonywaniem zamówienia.
2) Kryterium ,,termin gwarancji" - o wadze 40%.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 112 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych tj.:
2.1 Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku;
2.2 Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku;
2.3 Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku;
2.4 Zdolności technicznej lub zawodowej:
2.4.1 Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia co najmniej 1 osobę posiadającą doświadczenie i uprawnienia budowlane bez ograniczeń o specjalności konstrukcyjno - budowlanej (wymagana aktualna przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego). Wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do PIIB (z datą ważności adekwatną do ww. uprawnień)
[zgodne z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.09.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278)] lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa w zakresie pełnionej funkcji, przynależne do właściwej Izby samorządu zawodowego (np. PIIB).
Uwaga.
W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 z póżn. zm.), z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.2020 r., poz. 220)
Na potwierdzenie Wykonawca złoży wykaz osób (załącznik nr 3 do SIWZ) wraz z oświadczeniem, że przy realizacji zamówienia dysponuje / będzie dysponował ww. osobą - kierownikiem budowy.

2.4.2 W okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał lub wykonuje: - co najmniej dwie roboty ogólnobudowlane o wartości nie mniejszej niż 150 000,00 zł brutto każda (z podaniem wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotu, na rzecz którego usługa została wykonana oraz z załączeniem dowodów czy usługa ta została wykonana należycie).
Na potwierdzenie Wykonawca złoży wykaz robót (załącznik nr 4 do SIWZ) wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których robota została wykonana, z załączeniem dowodów określających czy ta robota budowlana została wykonana należycie, w szczególności informacji o tym czy robota została wykonana zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego robota budowlana była wykonywana, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.

UWAGA:
-treść wykazu robót / treść dowodów potwierdzających należyte wykonanie robót winna jasno i precyzyjnie określać przedmiot, zakres oraz wartość wykonanej/ wykonywanej roboty.
-przez jedną robotę rozumie się zamówienie wykonane/wykonywane w ramach jednego kontraktu (umowy). W przypadku, gdy usługi zostały wykonane na rzecz Zamawiającego tj. 25. Wojskowego Oddziału Gospodarczego, należy je ująć w wykazie robót, lecz Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej. W przypadku, gdy złożone przez Wykonawców dokumenty, oświadczenia dotyczące warunków udziału w postępowaniu zawierają dane/informacje w innych walutach niż określono to w niniejszej SWZ (dotyczy wykazu zrealizowanych robót), Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs NBP z dnia wystawienia referencji. Jeżeli w dniu wystawienia referencji nie będzie opublikowany średni kurs walut przez NBP, Zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej tabeli kursów NBP przed dniem wystawienia referencji poprzez złożenie oświadczenia.

Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do

złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych o których mowa w 2.4.1 i 2.4.2.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 3 do SWZ;

2) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, porównywalnych z robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty - załącznik nr 4 do SWZ;

2. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:
1) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p dane umożliwiające dostęp do tych środków;
2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1.
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
3. W zakresie nieuregulowanym ustawą p.z.p. lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1) formularz ofertowy, zawierający wszystkie informacje zawarte we wzorze stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ;
2) oświadczenie Wykonawcy o braku podstawy wykluczenia oraz potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 2 do SWZ.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu w kwocie 5 000, 00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).
Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert i musi obejmować cały okres związania ofertą.
Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
Wadium wniesione w pieniądzu Wykonawca wpłaca na rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony przez: NBP O/O Białystok nr konta 61 1010 1049 0050 7613 9120 2000 z dopiskiem wadium w post. nr 14/W1/2021 - ,,Remont pokrycia dachu w budynku nr 12 na terenie JW. w Suwałkach".
UWAGA! Przez ,,wniesienie wadium" Zamawiający przyjmuje zaksięgowanie przelewu na jego rachunku bankowym. W przypadku polecenia przelewu niezaksięgowanego przez bank, wadium uznaje się za niewniesione.
Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
2. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, zgodnie z art. 98 ustawy.
3. Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna musi obejmować odpowiedzialność za przypadki wymienione w art. 98 ust 6 pkt. 1, 2 oraz 3 ustawy powodujące utratę wadium przez Wykonawcę.
4. Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna) z zastrzeżeniem, że złożona przez podmioty te występujące wspólnie oferta spełniać będzie następujące wymagania:
1) Wykonawcy ustanowią Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
2) oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie - podpisy stawia na niej Wykonawca/ Pełnomocnik upoważniony przez wszystkich Wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowaniu w postępowaniu i zawarciu umowy;
3) Wykonawca/Pełnomocnik dołącza do oferty pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowaniu w postępowaniu i zawarciu umowy, z podpisami upoważnionych przedstawicieli Wykonawców. Treść pełnomocnictwa powinna zawierać w szczególności:
a) w przypadku konsorcjum - określenie rodzaju czynności, których dotyczy, oznaczenie Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia, wskazanie Wykonawcy/ Pełnomocnika i zakres pełnomocnictwa (dokument powinien być podpisany przez upoważnionych przedstawicieli poszczególnych Wykonawców);
b) w przypadku spółki cywilnej - określenie rodzaju czynności, których dotyczy, wskazanie pełnomocnika, zakresu pełnomocnictwa (dokument powinien być podpisany przez wszystkich

wspólników spółki cywilnej);
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający Projektowane postanowienia umowy w sprawie niniejszego zamówienia, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy określił w załączniku nr 8 do tejże Specyfikacji Warunków Zamówienia.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie danego kryterium.
2. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w danym kryterium, otrzyma maksymalną liczbę punktów.
3. Cena powinna obejmować koszt wykonania całości zamówienia, w tym wszystkie koszty pośrednie związane z wykonywaniem zamówienia.
4. Ocena będzie dokonywana według skali punktowej, przy założeniu, że maksymalna punktacja wynosi 100 punktów (%), [ % = pkt.] w następujący sposób:

Po stwierdzeniu ważności złożonej oferty Zamawiający wybierze ofertę według kryterium:

1) Kryterium cena - 60 % wartości zamówienia (brutto)
Cena powinna obejmować koszt wykonania całości zamówienia, w tym wszystkie koszty pośrednie związane z wykonywaniem zamówienia.
2) Kryterium ,,termin gwarancji" - o wadze 40%.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-10

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.