Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4526z ostatnich 7 dni
19607z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa oraz uruchomienie mikroinstalacji fotowoltaicznej zamontowanej na dachu

Przedmiot:

Budowa oraz uruchomienie mikroinstalacji fotowoltaicznej zamontowanej na dachu

Data zamieszczenia: 2021-07-27
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wytwórnia Smakowitości - PiecZone Tomasz Pielat
Kaleń 43a
24-173 Markuszów
powiat: puławski
723003403
tomasz.pielat@pieczone.com
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/61407
Województwo: lubelskie
Miasto: Markuszów
Wadium: 1 500,00 zł
Nr telefonu: 723003403
Termin składania ofert: 2021-08-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2021
Powstaje w kontekście projektu
RPLU.04.02.00-06-0396/20 - Produkcja energii odnawialnej w Wytwórnia Smakowitości - PiecZone Tomasz Pielat

Część 1
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2021

Przedmioty zamówienia
Roboty budowlane
Roboty budowlane
Opis
Przedmiotem zamówienia jest budowa oraz uruchomienie mikroinstalacji fotowoltaicznej zamontowanej na dachu budynku - o mocy minimalnej 39,37 kWp i nieprzekraczającej 40kWp.
W skład przedmiotu zamówienia wchodzą:
- moduły fotowoltaiczne monokrystaliczne - 108 szt.,
- falowniki fotowoltaiczne - 2 szt.,
- optymalizatory mocy,
- inteligentny licznik energii,
- przewody DC o przekroju 6 mm 2,
- przewody AC,
- skrzynki przyłączeniowe (AC i DC) - 2 szt.,
- ogranicznik przepięć T1 + T2 po stronie AC,
- ogranicznik przepięć T1 + T2 po stronie DC,
- wyłącznik różnicowo-prądowy,
- wyłącznik nadprądowy,
- certyfikowana konstrukcja montażowa na dach skośny.
Zakres i minimalne parametry przedmiotu zamówienia :
- moc instalacji w zakresie 39,37 - 40kWp,
- moduły fotowoltaiczne monokrystaliczne 120 komórkowe o mocy min. 365 Wp - 108 szt.,
- wytrzymałość mechaniczna modułów do 5400Pa na obciążenia śniegiem oraz 3600Pa na podmuchy wiatru,
- temperatura pracy modułów: -40°C ~+85°C,
- tolerancja mocy modułów fotowoltaicznych: 0~+5W,
- sprawność modułu minimum: 20%,
- maksymalne napięcie układu: DC 1000V (IEC/UL),|
- maksymalny prąd bezpiecznika: 20A,
- znamionowa temperatura pracy ogniwa: 42?3°C ,
- temperaturowy współczynnik mocy/rezystancji (Pmax) na poziomie -0,35%/°C lub niższym
- klasa bezpieczeństwa: minimum Klasa II
- odporność ogniowa: UL typ 1 lub klasa C
- pokrycie modułów: szkło hartowane minimum 3.2 mm grubości
- falownik min. 15kW o o sprawności min. 97,7 % (wg normy europejskiej) - 1 szt
- falownik min. 25kW o o sprawności min. 98 % (wg normy europejskiej) - 1 szt
- falowniki zaprojektowane do współpracy z optymalizatorami mocy realizujące monitoring na poziomie pojedyńczego modułu lub pary modułów,
- interfejsy komunikacyjne falowników: Ethernet z możliwością rozbudowy o komunikację Wi-Fi i Zigbee,
- stopień ochrony falowników IP 65
- inteligentny system zarządzania energią z funkcjonalnością m. in. ograniczania eksportu energii
- projekt instalacji fotowoltaicznej (wraz z wizualizacją rozmieszczenia paneli),
- uzgodnienie projektu instalacji z rzeczoznawcą PPOŻ,
- coroczne nieodpłatne przeglądy instalacji fotowoltaicznej w okresie trwania rękojmi Wykonawcy,
- wykonanie instalacji fotowoltaicznej zgodnie z prawem polskim i europejskim,
- gwarancja producenta na panele fotowoltaiczne min. 12 lat,
- gwarancja producenta na sprawność i wydajność pracy modułu min. 84 % mocy w 25 roku użytkowania,
- gwarancja producenta na falowniki min. 10 lat,
- gwarancja producenta na optymalizatory minimum 25 lat
- gwarancja producenta na konstrukcje montażowe min. 10 lat
- potwierdzona żywotności kabla DC min. 25 lat
- rękojmia wykonawcy na całość dostawy i robót budowlanych - minimum 5 lat
- pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 3 fazowy,
- sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania
- pomiar impedancji pętli zwarciowej,
- pomiar rezystancji uziemienia mikroinstalacji,
- konfiguracja inverterów,
- test instalacji PV,
- szkolenie z obsługi (nieodpłatnie)
- dokumentacja powykonawcza

CPV: 09331200-0, 45000000-7

Dokument nr: 2021-20286-61407, 1/2021

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-08-13

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
lubelskie
Powiat
puławski
Gmina
Markuszów
Miejscowość
Kaleń

Wymagania:
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
1. Wykonawcy ubiegający się zamówienie muszą spełnić niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:
a) posiadać uprawnienia do wykonania działalności lub czynności objętych przedmiotem zamówienia,
b) posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie w wykonywaniu podobnych prac,
c) wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat licząc od dnia poprzedzającego dzień złożenia oferty, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał, co najmniej 2 instalacje o mocy min. 39 KWp.
d) dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia w szczególności:
- minimum dwoma osobami posiadającymi aktualne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją obiektów z Grupy 1 wg załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 28 kwietnia 2003 w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. - na stanowisku ,,eksploatacji",
- minimum dwoma osobami posiadającymi aktualne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją obiektów z Grupy 1 wg załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 28 kwietnia 2003 w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci - na stanowisku ,,dozoru",
- minimum dwoma osobami posiadającymi aktualny tytuł certyfikowanego instalatora wystawiony przez producenta oferowanych falowników.
Na potwierdzenie spełniania w/w warunków należy dołączyć: podpisany załącznik nr 3 ,,Wykaz dostaw", podpisany załącznik nr 5 ,,Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu" oraz kopie dokumentów potwierdzających wymagane kompetencje osób zdolnych do wykonania przedmiotu zamówienia.
e) znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie w terminie realizacji wg umowy - na potwierdzenie tego należy dołączyć podpisane oświadczenie stanowiące załącznik nr 4 do zapytania.
f) posiadać ubezpieczenie OC na kwotę, co najmniej 126 000, 00 zł.
Na potwierdzenie spełniania warunku należy dołączyć kopię polisy ubezpieczeniowej.
g) nie zalegać w odprowadzaniu podatków i składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.
Na potwierdzenie powyższego należy dołączyć aktualne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w opłacaniu podatków oraz aktualne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, zaświadczenie właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Oferent nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.
2. Na etapie badania i oceny ofert, Zamawiający może (co oznacza, że nie musi) wezwać Oferenta do udokumentowania, że wykonał należycie w okresie ostatnich trzech latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej dwie instalacje o mocy min. 39 kWp. Zamawiający w celu ustalenia czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia może zwrócić się do Oferenta o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania kompletnego kosztorysu ofertowego wykonanego metodą szczegółową od Oferentów, których oferty mogą zawierać rażąco niską cenę.
3. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
a) Wykonawca przed podpisaniem umowy udzieli Zamawiającemu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 7 % wartości brutto umowy, z którego Zamawiający będzie uprawniony do zaspokojenia swoich roszczeń wobec Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, rękojmi i gwarancji.
b) Zabezpieczenie musi zostać wniesione wyłącznie w pieniądzu wpłacając na rachunek bankowy Zamawiającego nr 36 8733 0009 0022 2284 3000 0010 (BS Nałęczów)
c) Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy na następujących zasadach:
- 50% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie do 3 dni od daty podpisania odbioru końcowego,
- 50% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty przyłączenia instalacji fotowoltaicznej do sieci energetycznej przez Operatora Sieci Dystrybucyjnej.
4. Oferent przed upływem terminu składania ofert zobowiązany jest do wpłacenia wadium w wysokości 1 500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) najpóźniej do upływu terminu składania ofert.
a) Wadium może być wniesione w pieniądzu, przelewem na konto Zamawiającego nr 36 8733 0009 0022 2284 3000 0010 (BS Nałęczów) tytułem: ,,Wadium",
b) o uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w terminie decyduje data wpływu środków na rachunek Zamawiającego,
c) wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego, przed upływem terminu przewidzianego na wniesienie wadium,
d) wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym,
e) Zamawiający zwraca wadium wszystkim Oferentom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej (z wyjątkiem Oferenta, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza) lub unieważnieniu postępowania,
f) Oferentowi, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wadium zwraca się niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia,
g) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Oferenta, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
h) Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie,
- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
- zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2021-07-27
Data ostatniej zmiany
2021-07-27

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
4. Liczba punktów, które można uzyskać w kryterium ,,Cena" - (waga 60%) - (C) zostanie obliczona wg następującego wzoru:
C = Co / Cb x 60 pkt.
C - ilość punktów badanej ceny oferty.
Co - cena brutto oferty najniższej spośród zaproponowanych w ofertach.
Cb - cena brutto oferty badanej.
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
5. Punkty za kryterium ,,Czas usunięcia awarii" (waga 20%) - (Cua)
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
6. Punkty za kryterium ,,Rękojmia na całość robót" (waga 20%) - (R)

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Tomasz Pielat
tel.: 723003403
e-mail: tomasz.pielat@pieczone.com

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.