Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
17618z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa placu zabaw - zaprojektuj i wybuduj

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Budowa placu zabaw - zaprojektuj i wybuduj

Data zamieszczenia: 2021-07-27
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto Białystok
Słonimska 1
15-950 Białystok
powiat: Białystok
din@um.bialystok.pl
https://miastobialystok.ezamawiajacy.pl/pn/miastobialystok/demand/notice/public/35134/details
Województwo: podlaskie
Miasto: Białystok
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-11 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Radosny plac zabaw - budowa nowoczesnego, interaktywnego osiedlowego placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym Nr 1, Ul. Kawaleryjska 70
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie wszystkich niezbędnych działań, w tym opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja robót budowlanych koniecznych do urządzenia placu zabaw na terenie Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Białymstoku..
2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu w 2 egz., zawierającej m.in.:
- lokalizację projektowanych obiektów na działce zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019.1065 j.t.),
- układ komunikacyjny (np. chodniki),
-układ niezbędnych do zaprojektowania sieci i instalacji uzbrojenia terenu, związanych
z planowanymi obiektami,
- usytuowanie urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym,
- sieci i urządzenia uzbrojenia terenu zapewniające wymagane przepisami zabezpieczenie przeciwpożarowe w wodę,
- ukształtowanie terenu z oznaczeniem zmian w stosunku do układu istniejącego,
- ukształtowanie zieleni z oznaczeniem istniejącego zadrzewienia podlegającego adaptacji
lub likwidacji oraz układ projektowanej zieleni wysokiej i niskiej;
a następnie uzyskanie akceptacji zaproponowanych rozwiązań przez zamawiającego;
2) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym, która powinna zawierać:
a) pisemną akceptację inwestora, przed wykonaniem robót, w zakresie zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym,
b) projekt budowlany - po 5 egz.,
c) projekty wykonawcze (po 3 egz., oddzielnie każda branża i instalacja),
d) szczegółowe przedmiary robót (po 1 egz., oddzielnie każda branża i instalacja),
e) kosztorys uproszczony (po 1 egz., oddzielnie każda branża i instalacja),
f) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (po 1 egz., oddzielnie każda branża
i instalacja),
g) inwentaryzację zieleni kolidującej z inwestycją (3 egz.); przy konieczności wycinki uwzględnienie wszystkich robót związanych z wycinką, karczowaniem i wywozem oraz projekt nasadzeń zastępczych,
h) wersję elektroniczną opracowania w formacie pdf*, a przedmiar i kosztorys w formacie excel*, PDF* i ath* (1 egz.);
3) uzyskanie wszelkich koniecznych materiałów do zrealizowania przedmiotu zamówienia
[np. aktualna mapa geodezyjna, dokumentacja geotechniczna, zgoda wodnoprawna, decyzje, warunki techniczne przyłączenia, warunki zabezpieczenia lub przebudowy elementów infrastruktury technicznej kolidującej z inwestycją (w razie konieczności opracowanie odpowiedniej dokumentacji projektowej w tym zakresie oraz wykonanie koniecznych robót budowlanych) opinie, uzgodnienia wymagane przepisami];
4) złożenie wniosku i uzyskanie pozwolenia Miejskiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku
na prowadzenie robót (w PFU zalecenia konserwatorskie);
5) złożenie wniosku i uzyskanie pozwolenia na budowę z rygorem natychmiastowej wykonalności;
6) zapewnienie nadzoru autorskiego w okresie realizacji robót budowlanych;
7) wykonanie wszystkich robót budowlanych na podstawie opracowanej i zatwierdzonej dokumentacji projektowej wraz z:
a) pełną obsługą geodezyjną (w tym mapą poinwentaryzacyjną w 5 egz. z naniesionymi wymiarami obiektów i urządzeń zagospodarowania terenu oraz infrastruktury technicznej, osobno do każdej z części zamówienia),
b) organizacją i zabezpieczeniem budowy z zapewnieniem ciągłego dostępu do obiektu w trakcie jej trwania,
c) wypłatą odszkodowań za wszelkie zniszczenia, które powstały w wyniku wykonywania przedmiotu umowy,
d) przeprowadzeniem wymaganych badań,
e) czynnościami i przygotowaniem dokumentów niezbędnych do odbioru końcowego inwestycji i oddania obiektu do użytkowania wraz z:
- operatem kolaudacyjnym, w tym: komplet aprobat i certyfikatów na wbudowane materiały, oświadczenie kierownika budowy, dokumentacja zamienna, wszystkie protokoły badań i sprawdzeń podpisane przez kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego (zagęszczenie gruntu, badanie betonu, badanie geotechniczne gruntu itp.),
- załącznikami do protokołu odbioru końcowego: wykaz aprobat, protokołów, itp., tabelą
z ilością wybudowanych środków trwałych, zgodną z inwentaryzacją powykonawczą oraz uwzględniającą wyposażenie placów zabaw.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w programie funkcjonalno-użytkowym, stanowiącym załącznik nr 7 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej ,,SWZ".
4. Dokumentacja projektowa powinna być opracowana zgodnie z art. 99-103 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), ze szczególnym uwzględnieniem wymagań określonych w art. 100 ustawy Pzp.
5. Wykonawca winien zgłosić w trakcie postępowania przetargowego wszelkie uwagi i zastrzeżenia do treści SWZ.

Uwagi:
1) Na terenie działki o nr ew. gr. 805/111 obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części osiedla Nowe Miasto w Białymstoku (w rejonie ulic Pułaskiego, Sławińskiego i Wiadukt) - Uchwała Nr XXXIII/399/08 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 27 października 2008 r.).
2) Prace będą prowadzone w obiekcie czynnym.
3) Po wykonaniu robót należy zdezynfekować wszystkie urządzenia i elementy zagospodarowania terenu.

CPV: 45112723-9, 37535200-9, 45112720-8, 45212140-9, 71220000-6, 71248000-8

Dokument nr: 2021/BZP 00128237, DIN-II.271.7.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-11 11:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://miastobialystok.ezamawiajacy.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy zakupowej https://miastobialystok.ezamawiajacy.pl/, zwanej dalej ,,Platformą", przez co należy rozumieć narzędzie umożliwiające realizację procesu związanego z udzielaniem zamówień publicznych przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, służące
w szczególności do przekazywania ofert, oświadczeń i dokumentów.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: I. Wymagania techniczne: 1. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne, umożliwiające pracę na Platformie, tj.: 1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s; 2) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje; 3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji, w przypadku Internet Explorer - minimalnie wersja 10.0; 4) włączona obsługa JavaScript; 5) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf. 2. Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych, tj. plików o wielkości do 100 MB w: txt, rtf, pdf, xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc. 3. Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych, tj.: plik załączony przez Wykonawcę na Platformie i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany - format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert. 4. Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu. II. Wymagania organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem:
https://miastobialystok.ezamawiajacy.pl/ w zakładce ,,Korespondencja". 2. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem: https://miastobialystok.ezamawiajacy.pl/ w zakładce ,,Korespondencja". Za datę przekazania zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę ich wysłania za pośrednictwem zakładki ,,Korespondencja". Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://miastobialystok.ezamawiajacy.pl/pn/miastobialystok/demand/notice/public/35134/details
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-11 10:30
Miejsce składania ofert: 1. Ofertę należy złożyć na Platformie pod adresem: https://miastobialystok.ezamawiajacy.pl/ w zakładce ,,OFERTY"

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

Wymagania:
1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości: 5 000 zł.
2. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić PRZELEWEM na rachunek bankowy w Banku Pekao S.A. nr 37 1240 5211 1111 0010 3553 7299, a dowód wpłaty wadium należy dołączyć
do oferty. W tytule wpłaty należy wpisać: Wadium - Radosny plac zabaw - budowa nowoczesnego, interaktywnego osiedlowego placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym Nr 1, ul. Kawaleryjska 70
4. Wadium składane w pozostałych formach powinno być wniesione w oryginale w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez Gwaranta, poprzez załączenie na Platformie w zakładce ,,OFERTY", wybierając polecenie ,,dodaj dokument".
5. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w tym terminie znajdzie się na koncie Zamawiającego. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji (lub poręczeń) powinna ona obejmować pełny okres związania ofertą.
6. Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli Wykonawca nie wniósł wadium, lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp.
7. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:
1) upływu terminu związania ofertą,
2) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
3) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
8. Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium Wykonawcy:
1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,
2) którego oferta została odrzucona,
3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,
4) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie
na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli:
1) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa
w art. 57 lub art. 106 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej;
2) Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: DIN-II.271.7.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak
4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie wszystkich niezbędnych działań, w tym opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja robót budowlanych koniecznych do urządzenia placu zabaw na terenie Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Białymstoku..
2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu w 2 egz., zawierającej m.in.:
- lokalizację projektowanych obiektów na działce zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019.1065 j.t.),
- układ komunikacyjny (np. chodniki),
-układ niezbędnych do zaprojektowania sieci i instalacji uzbrojenia terenu, związanych
z planowanymi obiektami,
- usytuowanie urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym,
- sieci i urządzenia uzbrojenia terenu zapewniające wymagane przepisami zabezpieczenie przeciwpożarowe w wodę,
- ukształtowanie terenu z oznaczeniem zmian w stosunku do układu istniejącego,
- ukształtowanie zieleni z oznaczeniem istniejącego zadrzewienia podlegającego adaptacji
lub likwidacji oraz układ projektowanej zieleni wysokiej i niskiej;
a następnie uzyskanie akceptacji zaproponowanych rozwiązań przez zamawiającego;
2) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym, która powinna zawierać:
a) pisemną akceptację inwestora, przed wykonaniem robót, w zakresie zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym,
b) projekt budowlany - po 5 egz.,
c) projekty wykonawcze (po 3 egz., oddzielnie każda branża i instalacja),
d) szczegółowe przedmiary robót (po 1 egz., oddzielnie każda branża i instalacja),
e) kosztorys uproszczony (po 1 egz., oddzielnie każda branża i instalacja),
f) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (po 1 egz., oddzielnie każda branża
i instalacja),
g) inwentaryzację zieleni kolidującej z inwestycją (3 egz.); przy konieczności wycinki uwzględnienie wszystkich robót związanych z wycinką, karczowaniem i wywozem oraz projekt nasadzeń zastępczych,
h) wersję elektroniczną opracowania w formacie pdf*, a przedmiar i kosztorys w formacie excel*, PDF* i ath* (1 egz.);
3) uzyskanie wszelkich koniecznych materiałów do zrealizowania przedmiotu zamówienia
[np. aktualna mapa geodezyjna, dokumentacja geotechniczna, zgoda wodnoprawna, decyzje, warunki techniczne przyłączenia, warunki zabezpieczenia lub przebudowy elementów infrastruktury technicznej kolidującej z inwestycją (w razie konieczności opracowanie odpowiedniej dokumentacji projektowej w tym zakresie oraz wykonanie koniecznych robót budowlanych) opinie, uzgodnienia wymagane przepisami];
4) złożenie wniosku i uzyskanie pozwolenia Miejskiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku
na prowadzenie robót (w PFU zalecenia konserwatorskie);
5) złożenie wniosku i uzyskanie pozwolenia na budowę z rygorem natychmiastowej wykonalności;
6) zapewnienie nadzoru autorskiego w okresie realizacji robót budowlanych;
7) wykonanie wszystkich robót budowlanych na podstawie opracowanej i zatwierdzonej dokumentacji projektowej wraz z:
a) pełną obsługą geodezyjną (w tym mapą poinwentaryzacyjną w 5 egz. z naniesionymi wymiarami obiektów i urządzeń zagospodarowania terenu oraz infrastruktury technicznej, osobno do każdej z części zamówienia),
b) organizacją i zabezpieczeniem budowy z zapewnieniem ciągłego dostępu do obiektu w trakcie jej trwania,
c) wypłatą odszkodowań za wszelkie zniszczenia, które powstały w wyniku wykonywania przedmiotu umowy,
d) przeprowadzeniem wymaganych badań,
e) czynnościami i przygotowaniem dokumentów niezbędnych do odbioru końcowego inwestycji i oddania obiektu do użytkowania wraz z:
- operatem kolaudacyjnym, w tym: komplet aprobat i certyfikatów na wbudowane materiały, oświadczenie kierownika budowy, dokumentacja zamienna, wszystkie protokoły badań i sprawdzeń podpisane przez kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego (zagęszczenie gruntu, badanie betonu, badanie geotechniczne gruntu itp.),
- załącznikami do protokołu odbioru końcowego: wykaz aprobat, protokołów, itp., tabelą
z ilością wybudowanych środków trwałych, zgodną z inwentaryzacją powykonawczą oraz uwzględniającą wyposażenie placów zabaw.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w programie funkcjonalno-użytkowym, stanowiącym załącznik nr 7 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej ,,SWZ".
4. Dokumentacja projektowa powinna być opracowana zgodnie z art. 99-103 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), ze szczególnym uwzględnieniem wymagań określonych w art. 100 ustawy Pzp.
5. Wykonawca winien zgłosić w trakcie postępowania przetargowego wszelkie uwagi i zastrzeżenia do treści SWZ.

Uwagi:
1) Na terenie działki o nr ew. gr. 805/111 obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części osiedla Nowe Miasto w Białymstoku (w rejonie ulic Pułaskiego, Sławińskiego i Wiadukt) - Uchwała Nr XXXIII/399/08 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 27 października 2008 r.).
2) Prace będą prowadzone w obiekcie czynnym.
3) Po wykonaniu robót należy zdezynfekować wszystkie urządzenia i elementy zagospodarowania terenu.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

37535200-9 - Wyposażenie placów zabaw

45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

45212140-9 - Obiekty rekreacyjne

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą łączną ilość punktów
za wszystkie kryteria oceny ofert.
2. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
3. Ilość punktów w poszczególnych kryteriach zostanie matematycznie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku (tj. 5 i powyżej - w górę; poniżej 5 - w dół).
4. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem.
5. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty, w sposób o którym mowa w pkt 4, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.
6 W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
7. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z uwzględnieniem art. 223 ust. 2 ustawy Pzp dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
8. Zamawiający poprawia w tekście oferty omyłki na podstawie art. 223 ust. 2 ustawy Pzp, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 10,00
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osoby
4.3.6.) Waga: 30,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa:
W celu potwierdzenia warunku Wykonawca winien wykazać posiadanie w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości min. 200 000 zł, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed złożeniem informacji.
2. Zdolność techniczna lub zawodowa
W celu potwierdzenia warunku Wykonawca winien wykazać:
a) wykonanie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 robót budowlanych o wartości min. 200 000 zł brutto każda robota, polegających na budowie placu zabaw i/lub siłowni zewnętrznej,

b) osoby skierowane do realizacji zamówienia publicznego, posiadające:
- uprawnienia budowlane do projektowania w rozumieniu ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm. ) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo uprawnione do sprawowania samodzielnej funkcji na podstawie odrębnych przepisów prawa, w specjalnościach:
o architektonicznej,
o instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych,
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, w rozumieniu ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo uprawnione do sprawowania samodzielnej funkcji
na podstawie odrębnych przepisów prawa, w specjalnościach:
o konstrukcyjno-budowlanej lub inżynieryjnej drogowej (do pełnienia funkcji kierownika budowy) - osoba winna posiadać doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy i/lub kierownika robót budowlanych przy realizacji co najmniej 2 robot budowlanych o wartości min. 200 000 zł brutto każda, polegających na budowie placu zabaw i/lub siłowni zewnętrznej,
o instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych.
UWAGA:
1) Wartości pieniężne wskazane w dokumentach, mające na celu wykazanie spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej
lub finansowej oraz zdolności technicznej lub zawodowej podane w walutach obcych, Zamawiający przeliczy na złote polskie wg średniego kursu walut NBP z dnia zamieszczenia ogłoszenia o niniejszym postępowaniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. W przypadku wskazania wartości pieniężnej w walucie obcej nie obowiązującej w dniu opublikowania ww. ogłoszenia, Zamawiający przeliczy wartość na złote polskie wg średniego kursu walut NBP
z ostatniego dnia obowiązywania tej waluty.
2) Zamawiający nie dopuszcza sytuacji, w której wykonawca będzie dysponował jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami jednocześnie w kilku
ww. specjalnościach.
3) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek
udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej określony w pkt 1
ppkt 4 lit. a) SWZ - zostanie uznany za spełniony, jeżeli jeden z członków konsorcjum wykaże się wykonaniem zamówień wymaganych w pkt 1 ppkt 4 lit. a) SWZ (zapis stosuje się odpowiednio w przypadku polegania na podmiotach udostępniających zasoby).
4) Doświadczenie Wykonawcy i osób będzie uznawane, gdy Wykonawca wykaże roboty zakończone
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Wykonawca składa oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego.
2. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, przedstawienia oświadczenia wymienionego w pkt 1, dotyczącego tych podmiotów, potwierdzającego, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W zakresie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej: informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem.
2. W zakresie warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej:
1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (na lub wg zał. nr 4 do SWZ), oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty;
2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego,
a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie
do dysponowania tymi osobami (na lub wg zał. nr 5 do SWZ).
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
nie dotyczy
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu zobowiązany jest złożyć:
1) oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (na lub wg załącznika nr 2 do SWZ) - składa każdy Wykonawca do oferty,
2) oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy - składa każdy z Wykonawców do oferty,
3) oświadczenie, o którym mowa w rozdz. VIII pkt 1 SWZ - składa każdy z Wykonawców
na wezwanie Zamawiającego,
4) dokumenty, o których mowa w rozdz. IX SWZ - składa odpowiednio Wykonawca, który wykazuje spełnienie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych odpowiednio w rozdz. V pkt 1
ppkt 2) i 3) SWZ - na wezwanie Zamawiającego.

2. W przypadku, gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, zobowiązany jest dołączyć do oferty:
1) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (na lub wg załącznika nr 2 do SWZ),
2) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia (na lub wg załącznika nr 3 do SWZ) lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
Zobowiązanie określa w szczególności:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
b) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu, udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

3. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości: 5 000 zł.
2. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić PRZELEWEM na rachunek bankowy w Banku Pekao S.A. nr 37 1240 5211 1111 0010 3553 7299, a dowód wpłaty wadium należy dołączyć
do oferty. W tytule wpłaty należy wpisać: Wadium - Radosny plac zabaw - budowa nowoczesnego, interaktywnego osiedlowego placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym Nr 1, ul. Kawaleryjska 70
4. Wadium składane w pozostałych formach powinno być wniesione w oryginale w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez Gwaranta, poprzez załączenie na Platformie w zakładce ,,OFERTY", wybierając polecenie ,,dodaj dokument".
5. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w tym terminie znajdzie się na koncie Zamawiającego. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji (lub poręczeń) powinna ona obejmować pełny okres związania ofertą.
6. Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli Wykonawca nie wniósł wadium, lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp.
7. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:
1) upływu terminu związania ofertą,
2) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
3) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
8. Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium Wykonawcy:
1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,
2) którego oferta została odrzucona,
3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,
4) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie
na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli:
1) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa
w art. 57 lub art. 106 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej;
2) Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia; w takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty),
2. dokument pełnomocnictwa określający jego zakres powinien być przedłożony zgodnie z pkt 10 ppkt 2) ,
3. wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako reprezentant pozostałych - pełnomocnikiem,
4. wypełniając formularz ofertowy oraz inne dokumenty powołujące się na ,,Wykonawcę"
w miejscu ,,nazwa i adres Wykonawcy" należy wpisać dane dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,
5. Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu zobowiązany jest złożyć:
1) oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (na lub wg załącznika nr 2 do SWZ) - składa każdy Wykonawca do oferty,
2) oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy - składa każdy z Wykonawców do oferty,
3) oświadczenie, o którym mowa w rozdz. VIII pkt 1 SWZ - składa każdy z Wykonawców
na wezwanie Zamawiającego,
4) dokumenty, o których mowa w rozdz. IX SWZ - składa odpowiednio Wykonawca, który wykazuje spełnienie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych odpowiednio w rozdz. V pkt 1
ppkt 2) i 3) SWZ - na wezwanie Zamawiającego.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zgodnie z projektem umowy stanowiącym zał. nr 6 do SIWZ
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą łączną ilość punktów
za wszystkie kryteria oceny ofert.
2. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
3. Ilość punktów w poszczególnych kryteriach zostanie matematycznie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku (tj. 5 i powyżej - w górę; poniżej 5 - w dół).
4. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem.
5. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty, w sposób o którym mowa w pkt 4, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.
6 W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
7. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z uwzględnieniem art. 223 ust. 2 ustawy Pzp dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
8. Zamawiający poprawia w tekście oferty omyłki na podstawie art. 223 ust. 2 ustawy Pzp, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 10,00
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osoby
4.3.6.) Waga: 30,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: 30 dni

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.