Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4560z ostatnich 7 dni
19666z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Uruchomienie i świadczenie usługi dostępu do Internetu

Przedmiot:

Uruchomienie i świadczenie usługi dostępu do Internetu

Data zamieszczenia: 2021-07-27
Dane kontaktowe Zamawiającego: Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim
ul. 3 Maja 7
17-100 Bielsk Podlaski
powiat: bielski (podlaski)
tel. 85 731 21 02, tel. 85/731 21 19
kom.gosp@bielsk-podlaski.sr.gov.pl
Województwo: podlaskie
Miasto: Bielsk Podlaski
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 85 731 21 02, t
Termin składania ofert: 2021-08-05 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedmiotem zamówienia jest uruchomienie i świadczenie usługi dostępu do Internetu.
Część 1
A. Budynek Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim, Ul. 3 Maja 7, 17-100 Bielsk Podlaski
B. Lokal V Wydziału Ksiąg wieczystych w Bielsku Podlaskim, Ul. Mickiewicza 53, 17-100
Bielsk Podlaski
jest Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bielsku Podlaskim; wszelkie uzgodnienia,
pozwolenia itp. oraz ewentualne opłaty za wykonanie instalacji należy uzgodnić z
administratorem budynku).
C. Lokal Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej w Bielsku Podlaskim, Ul. Mickiewicza 32, 17-
100 Bielsk Podlaski
(lokal wynajmowany od PZU S.A.; wszelkie uzgodnienia, pozwolenia itp. oraz
ewentualne opłaty za wykonanie instalacji należy uzgodnić z administratorem
budynku).
Część 2
Budynek Zamiejscowych Wydziałów w Hajnówce, Ul. Warszawska 87, 17-200 Hajnówka
Część 3
Budynek Zamiejscowych Wydziałów w Siemiatyczach, Ul. Górna 61, 17-300 Siemiatycze
2. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych na poszczególne części..
ROZDZIAŁ V
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Łącze symetryczne o parametrach: pobieranie 50 Mbps / wysyłanie 50 Mbps
2. Stały publiczny adres IP
3. Świadczenie usługi w technologii światłowodowej (nie dopuszcza się technologii
bezprzewodowej/radiowej)
4. Brak limitów transferu danych oraz długości sesji i jej pory
5. Łącze zakończone interfejsem RJ-45 w pomieszczeniu wskazanym przez zamawiającego
(ew. konwertery dostarcza usługodawca)
6. Wszelkie koszty instalacji, aktywacji, podłączenia itp. ponosi wykonawca.
7. Dostępność usługi min. 99,5%
8. Czas reakcji na zgłoszenie awarii maksimum 2 godz.
9. Usunięcie usterki maksimum 24 godz.

Dokument nr: G.243.8.2021

Składanie ofert:
MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY
1. Ofertę cenową należy złożyć tylko i wyłącznie drogą elektroniczną na adres e-mail:
kom.gosp@bielsk-podlaski.sr.gov.pl
2. TERMIN SKŁADANIA upływa dnia 5 sierpnia 2021 r. do godz. 12.00.
3. Oferty, które wpłyną po upływie niniejszego terminu nie będą rozpatrywane.
Zamawiający: Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim Nr sprawy G.243.8.2021

Miejsce i termin realizacji:
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia realizowany będzie od dnia 1 września 2021 r. do dnia 31 sierpnia 2022 r.

Wymagania:
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie NIE jest realizowane na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo
zamówień publicznych (Dz. U z 2019 r. poz. 2019 ze zm.). Szacunkowa wartość przedmiotu
zamówienia nie przekracza kwoty 130 000 zł o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy.
ROZDZIAŁ III
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki:
1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej: Zamawiający
nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie,
2. zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w
tym zakresie,
3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w
tym zakresie.
SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ
PRZEKAZYWANIE OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW
1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
2. W przedmiotowym postępowaniu komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą
odbywa przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca
2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016r. poz. 1030).
3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego.
Treść pytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, bez ujawniana
źródła zapytania. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego będzie dotyczył
udzielonych już wyjaśnień, Zamawiający może pozostawić wniosek bez rozpoznania.
Zamawiający: Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim Nr sprawy G.243.8.2021
3
4. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może

zmienić treść Zapytania ofertowego. O zmianach treści Zapytania Zamawiający niezwłocznie
poinformuje Wykonawców na swojej stronie internetowej, na której udostępniona jest
dokumentacja postępowania.
ROZDZIAŁ VIII
TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ
Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert.
ROZDZIAŁ IX
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę,
2. Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim, w formie
zapewniającej pełną czytelność.
3. Formularz oferty winien być sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania
ofertowego
4. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy
zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy, określoną w rejestrze lub innym dokumencie,
właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy. Podpis powinien być sporządzony w sposób umożliwiający jego
identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i
nazwiska)
5. Cena oferty musi być wartością dodatnią, podaną w złotych polskich cyfrowo i słownie do
dwóch miejsc po przecinku. W przypadku rozbieżności w cenie podanej cyfrowo oraz słownie,
za prawidłową przyjęta zostanie cena podana słownie.
6. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, zgodnie z
zakresem i przedmiotem zamówienia określonym w zapytaniu ofertowym. W cenie tej powinny
być również uwzględnione wszelkie należne opłaty i podatki wraz z podatkiem od towarów i
usług - VAT.
7. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia w złożonej
ofercie lub ją wycofać pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu do składania ofert.
Wszelkie poprawki, przekreślenia lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez
osobę podpisującą ofertę. Parafka winna być naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację

podpisu.
8. Zamawiający dokonywać będzie rozliczeń z Wykonawcą w walucie polskiej (PLN).
9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
ROZDZIAŁ X
OPIS KRYTERIÓW KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY
WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
1. Zamawiający przy wyborze oferty kierował się będzie kryterium: Cena - 100%
Zamawiający wybierze ofertę, spośród ofert nie odrzuconych, z najniższą ceną.
2. W czasie badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
Zamawiający: Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim Nr sprawy G.243.8.2021
4
3. Jeżeli w postępowaniu, w którym jedynym kryterium oceny oferty jest cena, nie można
dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty, o takiej
samej cenie, Zamawiający może wezwać Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty
dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
4. Zamawiający poprawia w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Zapytaniem Ofertowym i załącznikami
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym
Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
5. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
1) jest niezgodna z treścią niniejszego zapytania ofertowego,
2) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji,
3) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia lub wykonawca nie
złożył wyjaśnień jako odpowiedzi na wezwanie zamawiającego do złożenia wyjaśnień w
zakresie podejrzenia zaoferowania przez wykonawcę rażąco niskiej ceny,
4) jest nieważna na podstawie obowiązujących przepisów prawa powszechnie
obowiązującego.
6. Zamawiający przewiduje następujące okoliczności unieważnienia postępowania:
1) zamawiający może unieważnić postępowanie, kiedy cena oferty najkorzystniejszej
przekracza kwotę, która została przez zamawiającego przeznaczona na realizację
przedmiotowego postępowania;
2) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą udzielenie
zamówienia przy poszanowaniu zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania
wykonawców lub obowiązujących przepisów prawa;
3) w postępowaniu nie złożono żadnej oferty lub złożona oferta/oferty podlegają odrzuceniu.
7. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym zapytaniu ofertowym znajdują zastosowanie
odpowiednie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. 2020. 1740
j.t.).
8. Informacje dotyczące wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz ceny ofert,
Zamawiający zamieści na stronie internetowej pod adresem: www.bielsk-podlaski.sr.gov.pl, w
zakładce zamówienia publiczne.
ROZDZIAŁ XI
POUCZENIA O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
Do prowadzonego postępowania wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej przewidziane
w przepisach ustawy z dnia 11września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.
2019 ze zm).
ROZDZIAŁ XII
ROZDZIAŁ XIII
INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO
WYBORZE OFERTY
1. Zamawiający wymaga, aby wybrany w postępowaniu Wykonawca podpisał z nim umowę
zgodnie z załączonym do Zapytania projektem (załącznik nr 2). O miejscu i dokładnym
terminie podpisania umowy, Zamawiający powiadomi wybranego w postępowaniu

Wykonawcę e-mailem lub telefonicznie.
2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza będzie uchylał się
od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych
ofert.
3. Wykonawca, którego oferta została wybrana, podpisze umowę elektronicznie lub osobiście
bądź upoważni do tego osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu. W
przypadku pełnomocnika musi on posiadać dokument pełnomocnictwa złożony w oryginale
lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Pełnomocnictwo nie
będzie wymagane w przypadku gdy osobą podpisującą umowę, będzie osoba umocowana w
powyższym zakresie na etapie składania oferty.
INFORMACJE DODATKOWE
1. Cena oferty powinna zawierać wszelkie koszty instalacji, aktywacji, podłączenia itp.
2. Zamawiający zaleca wizję lokalną przedmiotu Zamówienia w celu rzetelnego opracowania
oferty. Wykonawca uzgodni termin wizji lokalnych z Zamawiającym.

Uwagi:
KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", Sąd
Rejonowy w Bielsku Podlaskim informuje, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim, ul.
3 Maja 7, 17-100 Bielsk Podlaski.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim,
z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail: iod@bielsk-podlaski.sr.gov.pl lub
pisemnie na adres siedziby Administratora.
3. Dane osobowe są przetwarzane w celu wyłonienia wykonawcy w ramach postępowań o
udzielenie zamówienia lub organizacji konkursu realizowanego w trybie wynikającym z
odpowiednich przepisów prawa lub w celu zawarcia, realizacji i rozliczenia umowy.
4. Podstawą prawną przetwarzania jest 6 ust. 1 lit. b) lub lit. c) w związku z przepisami Ustawa z
dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Pzp) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. Kodeks cywilny.
5. Odbiorcami danych osobowych mogą być w szczególności: Poczta Polska S.A., bank
obsługujący jednostkę, podmioty świadczące dla Administratora usługi: kurierskie, prawne
oraz inne organy publiczne, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, Krajowa Izba
Odwoławcza, a w przypadku umów współfinansowanych podmioty współfinansujące,
kontrolujące i zarządzające lub inne podmioty zaangażowane w realizację programu, z
którego pochodzi dofinansowanie, podmiot zewnętrzny nie uczestniczący w postępowaniu
oraz inne organy publiczne, sądy i inni odbiorcy legitymujący się interesem prawnym w
pozyskaniu danych osobowych. Państwa dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie
organom lub podmiotom upoważnionym na podstawie odrębnych przepisów lub podmiotom
przetwarzającym dane w imieniu administratora danych.
Zamawiający: Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim Nr sprawy G.243.8.2021
6
6. Dane będą przechowywane zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, tj. przez okres 4 lat od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza
4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
7. Przysługuje Panu/Pani prawo: dostępu do danych osobowych, sprostowania Pana/Pani
danych osobowych, usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania Pana/Pani
danych osobowych wniesienia, wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się
ochroną danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do celów związanych z ubieganiem
się o udzielenie zamówienia. Odmowa podania danych skutkuje brakiem możliwości
uczestnictwa w procesie udzielania zamówień lub organizacji konkursu.
9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie
profilowania.

Kontakt:
OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKU Z WYKONAWCAMI
1. W kwestiach merytorycznych: Wojciech Zalewski, Łukasz Zabrocki tel. 85/731 21 19; e-mail
informatyk@bielsk-podlaski.sr.gov.pl
2. W kwestiach formalnych: Mariusz Oksztulski tel. 85 731 21 02; e-mail kom.gosp@bielskpodlaski.sr.gov.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.