Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
437z dziś
4913z ostatnich 7 dni
18894z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont dachu

Przedmiot:

Remont dachu

Data zamieszczenia: 2021-07-27
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miejski w Barczewie
plac Ratuszowy 1
11-010 Barczewo
powiat: olsztyński
https://platformazakupowa.pl/transakcja/488737
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Barczewo
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-04 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
BI.271.120.2021.TM ,,Remont dachu OSP Ramsowo"
Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 ,,Remont dachu OSP Ramsowo" Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w treści zapytania ofertowego. W cenie oferty proszę uwzględnić wszystkie koszty wykonania zamówienia. 1 szt. 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLNEUR -
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
OK

Dokument nr: ID 488737, BI.271.120.2021.TM

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/488737
Składania : 04-08-2021 10:00:00
Formularz do bezpośredniego złożenia oferty:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/488737

Miejsce i termin realizacji:
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 5 tygodni od podpisania umowy.

Wymagania:
Wymagania i specyfikacja
Znak sprawy: BI.271.120.2021.TM
Z A P Y T A N I E O F E R T O W E
1. ZAMAWIAJĄCY:
Urząd Miejski w Barczewie, działający w imieniu i na rzecz Gminy Barczewo z siedzibą przy Placu Ratuszowym 1, 11 - 010 Barczewo, REGON: 510743574, NIP: 739-38-44-890
Telefon: (89) 514 84 39,
Adres e - mail: tomasz.michalowski@barczewo.pl
Strona internetowa: https://platformazakupowa.pl/pn/barczewo
Godziny urzędowania: Poniedziałek 800 - 1600 , Wtorek - Piątek 700 - 1500
Zamawiający zwraca się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:
2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
2.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na: ,,Remoncie dachu OSP Ramsowo".
2.2 Budynek znajduje się w miejscowości Ramsowo 27 gm. Barczewo na działce nr 27 obr. Ramsowo.
2.3 Przy szacowania cenny ofertowej należy uwzględnić:
-Rozebranie pokrycia dachowego w ilości ok. 130 m2,
-Rozebranie łat dachowych pow. ok. 130 m2,
-Rozbiórka rynien dachowych ( dach dwuspadowy) - ok .18 m,
-Rozbiórka rynien- ok. 10 m,
-Wymiana desek czołowych ok. 18 m,
- Obróbki blacharskie około 4,5 m2,
-Częściowa - wymiana deskowania - przyjąć ok. 10% do wymiany,
-Montaż łat i kontrłat - pow. 130 m2,
-Ułożenie membrany dachowej- 130 m2,
-Pokrycie dachu dachówką ceramiczna z gąsiorami -130 m2,
-Montaż rynien - ok. 18 m,
-Montaż rur spustowych ok. 9 m,
-Utylizacja i transport gruzu ( odpadów).
2.4 W załączeniu, jako element pomocniczy przedmiar. Cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z prawidłowym, bezpiecznym wykonaniem robót objętych przedmiotem zamówienia.
2.5 Przed przystąpieniem do określenia wartości przedmiotu zamówienia oferent powinien dokonać wizji lokalnej na terenie prowadzenia przyszłych prac, aby należycie oszacować koszty związane z wykonaniem zadania.
2.6 Oferent nie ma obowiązku załączania kosztorysu ofertowego przy składaniu oferty z ceną ryczałtową na realizację zadania. Wycena przedmiotu zamówienia musi objąć koszt wykonania wszystkich robót budowlanych, jak również opłaty wszystkich świadczeń na rzecz usługodawców (opłaty za energię, wodę), wywóz i utylizację materiałów z rozbiórek, koszt ubezpieczenia, należne podatki oraz koszt elementów i urządzeń niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, a niepozostających trwale po zakończeniu budowy, w tym m.in. koszt tymczasowego zabezpieczenia terenu robót i wygrodzenia strefy niebezpiecznej.
2.7 Przy wykonaniu zamówienia należy stosować wyroby budowlane dopuszczone do obrotu powszechnego i stosowania w budownictwie. Wykonawca zapewni Zamawiającemu w każdym momencie możliwość kontroli, jakości właściwości stosowanych materiałów oraz zapewni bieżące okazywanie się dokumentami potwierdzającymi dopuszczenia do stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty). Materiały nieodpowiadające wymaganiom Wykonawca usunie niezwłocznie z miejsca montażu.
3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 5 tygodni od podpisania umowy.
4. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE:
4.1 Kryterium oceny ofert - cena 100 % (kwotę netto, podatek VAT oraz kwotę brutto należy podać
z dokładnością do 2 miejsc po przecinku).
4.2 W przypadku, gdy Zamawiający otrzyma dwie takie same oferty cenowe, zastrzega sobie prawo wezwania do złożenia oferty uzupełniającej. Cena w ofercie uzupełniającej nie może być wyższa niż w ofercie pierwotnej.
5. WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCY:
Posiadanie wiedzy i doświadczenia niezbędnego do należytego wykonania przedmiotu zamówienia oraz dysponowania osobami zdolnymi do należytego wykonania przedmiotu zamówienia.
6. WRAZ Z OFERTĄ NALEŻY ZŁOŻYĆ:
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu do oferty należy załączyć:
1) oświadczenie o posiadaniu wiedzy i doświadczenia niezbędnego do należytego wykonania przedmiotu zamówienia i dysponowania osobami zdolnymi do należytego wykonania przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2;
2) pełnomocnictwo do reprezentowania, o ile ofertę składa pełnomocnik.
7. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI:
Za pomocą Platformy Zakupowej.
8. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Ofertę można złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez Platformę Zakupową Gminy Barczewo, oferty złożone w inny sposób nie będą wzięte pod uwagę.
Termin składania ofert upływa w dniu 04.08.2021 r. godz. 1000
9. ISTOTNE WARUNKI POSTĘPOWANIA:
1) Zamawiający i Wykonawca związani są ofertą 30 dni od daty jej złożenia.
2) Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zapytania ofertowego bez podania przyczyny.
3) Wykonawca może złożyć tylko 1 ofertę.
4) Oferty należy sporządzić w języku polskim.
10. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
Wybór oferty nastąpi zgodnie z Regulaminem udzielania przez Urząd Miejski w Barczewie zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130.000,00 zł. zatwierdzonym Zarządzeniem Burmistrza Barczewa nr 0050.05.2021 z dnia 04.01.2021 r.
1) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
2) Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy.
3) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
4) Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.
Szanowni Państwo,
informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.
Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.
Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku:
- niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.
W przypadku pytań:
- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel...................
- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 17:00.
tel. 22 101 02 02
e-mail: cwk@platformazakupowa.pl
Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.
Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.
Komunikaty
Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów
Wyślij wiadomość do zamawiającego
Kryteria i warunki formalne
Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena 100% Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
3 Termin realizacji - 5 tygodni od dnia zawarcia umowy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
5 Warunki udziału w postępowaniu - WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCY: Posiadanie wiedzy i doświadczenia niezbędnego do należytego wykonania przedmiotu zamówienia oraz dysponowania osobami zdolnymi do należytego wykonania przedmiotu zamówienia. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu do oferty należy załączyć: 1) oświadczenie o posiadaniu wiedzy i doświadczenia niezbędnego do należytego wykonania przedmiotu zamówienia i dysponowania osobami zdolnymi do należytego wykonania przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2; (Zamawiający wymaga załączenia pliku) (Zamawiający wymaga załączenia pliku)
Załącznik nr 2 - Ośw [...].doc
6 Pełnomocnictwo - Pełnomocnictwo do reprezentowania, o ile ofertę składa pełnomocnik. (Zamawiający wymaga załączenia pliku)

Uwagi:
Opis dodatkowy
1) Zakupy w naszej firmie realizowane są przez platformę zakupową Open Nexus. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie https://platformazakupowa.pl/
2) Oferty można składać wyłącznie za pomocą formularza dostępnego na stronie zapytania za pośrednictwem Platformy Open Nexus.
3) Pełna specyfikacja oraz ewentualne załączniki są widoczne na stronie postępowania na Platformie Open Nexus.
4) Aby móc składać oferty w postępowaniach publicznych nie jest wymagana rejestracja i logowanie, a jedynym wymogiem jest wpisanie oferty w szablonie.
5) Składanie ofert jest zawsze bezpłatne.

Kontakt:
Edyta Olszewska
Urząd Miejski w Barczewie
plac Ratuszowy 1
11-010 Barczewo
Kontakt: Za pośrednictwem platformy Opennexus

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.