Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
19402z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Likwidacja pęknięć i malowanie elewacji

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Likwidacja pęknięć i malowanie elewacji

Data zamieszczenia: 2021-07-27
Dane kontaktowe Zamawiającego: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Białymstoku
Legionowa 18
15-099 Białystok
powiat: Białystok
85 7497300
bialystok@krus.gov.pl
Województwo: podlaskie
Miasto: Białystok
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: 85 7497300
Termin składania ofert: 2021-08-11 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Likwidacja pęknięć na elewacji, malowanie elewacji budynku, likwidacja przyczyn zawilgocenia i korozji ścian wewn. i zewn. budynku przy Ul. Pałacowej 23 w Siemiatyczach wraz z zagospodarowaniem terenu
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane pn. ,,Likwidacja pęknięć na elewacji i malowanie elewacji budynku wraz z likwidacją przyczyn zawilgocenia i korozji ścian wewnętrznych i zewnętrznych budynku położonego przy Ul. Pałacowej 23 w Siemiatyczach wraz z zagospodarowaniem terenu".
2. Przedmiot zamówienia szczegółowo opisany jest w:
1) Przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr 6 i 7 do SWZ,
2) Projekcie architektoniczno- budowlanym stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ,
3) Projekt wykonawczym w zakresie instalacji elektrycznych stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ,
4) Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiącej załącznik nr 10 i 11 do SWZ.
3. Zakres zamówienia obejmuje również:
1) wykonanie prac remontowych będących następstwem uszkodzeń spowodowanych podczas realizacji przedmiotu zamówienia,
2) wykonanie prób i badań, w tym badań rezystancji obwodów elektrycznych.
4. Przedmiar robót stanowi dokument pomocniczy w celu określenia zakresu robót
i standardu jakościowo - technicznego ich wykonania.
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w V SWZ i załącznikach do SWZ.

CPV: 45120000-4, 34922100-7, 44212310-5, 44411000-4, 45111300-1, 45212350-4, 45261900-3, 45262100-2, 45262522-6, 45262600-7

Dokument nr: 2021/BZP 00128193, 0100-OP.261.3.4.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-11 12:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ezamowienia.krus.gov.pl/krus_bialystok
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.krus.gov.pl/krus_bialystok
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej (w przypadku zmiany platformy zakupowej w trakcie trwania postępowania, Zamawiający poinformuje Wykonawców o tym fakcie oraz przekaże nową instrukcję korzystania z platformy zakupowej).
2. Platforma Zakupowa jest dostępna pod adresem: https://ezamowienia.krus.gov.pl/krus_bialystok
3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zapewnionych przez system zapewniający obsługę procesu udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
4. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta w Platformie Zakupowej ani logowania do Platformy Zakupowej.
5. Za pośrednictwem posiadanego w Platformie Zakupowej konta Użytkownika Zewnętrznego odbywa się komunikacja Wykonawcy z Zamawiającym w postępowaniu, w szczególności: przekazywanie dokumentów, oświadczeń, informacji, pytań, wniosków w ramach postępowania.
6. Za pośrednictwem posiadanego w Platformie Zakupowej konta Jednostki Zamawiającej oraz kont jej Użytkowników Zewnętrznych odbywa się komunikacja Zamawiającego z Wykonawcą w postępowaniu, w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, informacji, odpowiedzi na pytania.
7. Komunikacja przed upływem terminu składania ofert odbywa się za pośrednictwem zakładki ,,Pytania do postępowania".
8. Po otwarciu ofert, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej (czyli opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, w zakładce ,,Korespondencja", która dla Wykonawcy jest widoczna w zakładce ,,Oferty", po zaznaczeniu numeru złożonej oferty.
9. Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców o odrzuceniu oferty, unieważnieniu postępowania bądź o wyborze oferty najkorzystniejszej i zamieszcza te informacje w Platformie Zakupowej w zakładce ,,Dokumentacja postępowania".
10. Do pełnego i prawidłowego korzystania z Platformy Zakupowej przez Użytkowników Zewnętrznych konieczne jest posiadanie przez co najmniej jednego uprawnionego Użytkownika Zewnętrznego Wykonawcy elektronicznego podpisu kwalifikowanego lub podpisu zaufanego lub podpisu osobistego służącego do autentykacji i podpisu.
11. Korzystanie z Systemu możliwe jest na 2 sposoby, pod warunkiem spełnienia następujących minimalnych wymagań technicznych:
1) oprogramowanie zewnętrzne (dostawcy podpisu kwalifikowanego):
a) Mozzilla Firefox ver. 65 i późniejsze, Google Chrome ver. 66 i późniejsze lub Opera ver. 58 i późniejsze, Microsoft Edge ver. 18 i późniejsze, Internet Explorer 11;
b) Lista zalecanych przeglądarek interentoowych: Google Chrome, Mozzilla Firefox, Opera. Zalecane jest używanie najnowszych wersji przeglądarek;
c) system operacyjny Windows 7 i późniejsze;
2) oprogramowanie wbudowane w System:
a) zainstalowane środowisko Java w wersji min. 1.8 (jre);
b) w przypadku przeglądarek Opera, Chrome i Firefox należy doinstalować dodatek do przeglądarki Szafir SDK Web;
c) oprogramowania SzafirHost w systemie operacyjnym.
12. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych i informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w Regulaminie korzystania z usług Platformy Zakupowej dostępnym z poziomu modułu E-learning dla wszystkich użytkowników Platformy Zakupowej oraz podczas rejestracji konta Wykonawcy dla Wykonawców.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Realizacja obowiązku informacyjnego wynikającego z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zawarta jest w załączniku do SWZ.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacja o ograniczeniach stosowania Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zawarta jest w załączniku do SWZ.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-11 11:00
Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.krus.gov.pl/krus_bialystok

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: 0100-OP.261.3.4.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak
4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane pn. ,,Likwidacja pęknięć na elewacji i malowanie elewacji budynku wraz z likwidacją przyczyn zawilgocenia i korozji ścian wewnętrznych i zewnętrznych budynku położonego przy ul. Pałacowej 23 w Siemiatyczach wraz z zagospodarowaniem terenu".
2. Przedmiot zamówienia szczegółowo opisany jest w:
1) Przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr 6 i 7 do SWZ,
2) Projekcie architektoniczno- budowlanym stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ,
3) Projekt wykonawczym w zakresie instalacji elektrycznych stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ,
4) Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiącej załącznik nr 10 i 11 do SWZ.
3. Zakres zamówienia obejmuje również:
1) wykonanie prac remontowych będących następstwem uszkodzeń spowodowanych podczas realizacji przedmiotu zamówienia,
2) wykonanie prób i badań, w tym badań rezystancji obwodów elektrycznych.
4. Przedmiar robót stanowi dokument pomocniczy w celu określenia zakresu robót
i standardu jakościowo - technicznego ich wykonania.
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w V SWZ i załącznikach do SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45120000-4 - Próbne wiercenia i wykopy
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

34922100-7 - Oznakowanie drogowe

44212310-5 - Rusztowania

44411000-4 - Wyroby sanitarne

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45212350-4 - Budynki o szczególnej wartości historycznej lub architektonicznej

45261900-3 - Naprawa i konserwacja dachów

45262100-2 - Roboty przy wznoszeniu rusztowań

45262522-6 - Roboty murarskie

45262600-7 - Różne specjalne roboty budowlane

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45410000-4 - Tynkowanie

45422100-2 - Stolarka drewniana

45431000-7 - Kładzenie płytek

45432112-2 - Kładzenie nawierzchni

45442100-8 - Roboty malarskie

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z SWZ.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania zamówienia
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. Warunki dotyczące zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa szczegółowo wymagań w tym zakresie.

2. Warunki dotyczące uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile to wynika z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie określa szczegółowo wymagań w tym zakresie.

3. Warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca potwierdzi, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 300.000 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych).

4. Warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca potwierdzi, że:
1) nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej jedną robotę budowlaną, której przedmiotem była budowa lub remont budynku, a wartość netto tej roboty wynosiła co najmniej 200.000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych); w przypadku rozliczeń za wykonane roboty w walucie obcej (innej niż PLN), przeliczając wartość tych robót na PLN, należy stosować przelicznik zgodny z średnim kursem ustalonym i publikowanym przez NBP w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w BZP;
2) dysponuje co najmniej jedną osobą uprawnioną do pełnienia funkcji kierownika robót, tj. posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń o specjalności konstrukcyjno-budowlanej, wpisaną na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego i posiadającą aktualne zaświadczenia wydane przez tą izbę; przez pełnienie funkcji kierownika robót Zamawiający rozumie realizację obowiązków, o których mowa w 21a i art. 22 ustawy Prawo budowlane.

Okresy wyrażone w latach lub miesiącach, o których powyżej, liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający zażąda następujących dokumentów:
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 ustawy Pzp., wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;
3) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
4) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
5) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
6) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 3 Pzp,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
c) art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
d) art. 108 ust. 1 pkt 6 Pzp,
e) art. 109 ust. 1 pkt 1 Pzp, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170).

2. W XIX SWZ zawarte są wymagania co do ww. dokumentów w odniesieniu do wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ust. 3 ustawy Pzp.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający zażąda:
1) wykazu robót w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku zdolności technicznej lub zawodowej określonego w 5.4) Ogłoszenia (XIV B pkt 4 ppkt 1 SWZ) wykonanych/ wykonywanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- inne odpowiednie dokumenty (wg załącznika nr 3 do SWZ).
2) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wg załącznika nr 3A do SWZ);
3) oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy (wg załącznika nr 3A do SWZ).

Okres wyrażony w latach lub miesiącach, o których mowa w pkt 1 powyżej, liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz, o którym mowa w niniejszym punkcie Ogłoszenia (XIX pkt 1 ppkt 1 SWZ), dotyczy robót, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu, zwane dalej ,,dokumentami potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania", jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie nie wynika z KRS, CEDiG lub innego właściwego rejestru (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza). Przedmiotowe pełnomocnictwo lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, jest wymagane również w odniesieniu do osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia oraz podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp;
2. Jeśli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów - wg załącznika 4A do SWZ.
3. Dokumenty podmiotów zagranicznych:
1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:
a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w XIX pkt 2 ppkt 1 SWZ - składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w cz. XIX pkt 2 ppkt 1 SWZ - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem;
b) zaświadczenia, o którym mowa w XIX pkt 2 ppkt 3 SWZ, zaświadczenia albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, o których mowa w XIX pkt 2 ppkt 4 SWZ, lub odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w XIX pkt 2 ppkt 5 SWZ - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
-nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem,
-nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
2) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w 6 pkt 1 SWZ, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Wymagania dotyczące daty wystawienia tego dokumentu stosuje się odpowiednio.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mają obowiązek ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie wg załącznika nr 1 do SWZ (mowa o nim w punkcie 5.5 niniejszego Ogłoszenia o zamówieniu),składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.3. Nie dopuszcza się uczestniczenia któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia w więcej niż jednej grupie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Niedopuszczalnym jest również złożenie przez któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, równocześnie oferty indywidualnej oraz w ramach grupy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu z postępowania
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia określone są we wzorze umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z SWZ.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania zamówienia
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-09

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.