Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
838z dziś
5361z ostatnich 7 dni
18456z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Montaż obiektów małej architektury

Przedmiot:

Montaż obiektów małej architektury

Data zamieszczenia: 2021-07-27
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy Złota
ul Sienkiewicza 79
28-425 Złota
powiat: pińczowski
41 356 16 01, Fax 41 356 16 48
ug@gminazlota.pl
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Złota
Wadium: nie jest wymagany
Nr telefonu: 41 356 16 01, Fax 41
Termin składania ofert: 2021-08-05 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
..Montaż obiektów małej architektury na działce nr ew id. 224. obr. Kostrzcszy n . gm. Złota"
2. Informacje niezbędne do przegotowania i złożenia oferty?:
1) opis przedmiotu zamówienia: ..Montaż obiektów małej architektury na działce Nr cwid. 224, obr. Kostrzcszyn . gm. Złota"
o montaż elementów malej architektury: 3 urządzenia zabawowe
o montaż elementów malej architektury: 2 ławki, I kosz nn śmieci. I tablica informacyjna
o wykonanie ogrodzenia.
o wykonanie nawierzchni bezpiecznej z mat przerostówyeh przy urządzeniach zabawowych
o wykonanie trawnika,
o uporządkowanie terenu.
Szczegółowy zakres robót określa opracowana dokumentacja ( zgłoszenie robót oraz przedmiar robót) - zał. nr 2

Dokument nr: C.PI.III.2710.7.21

Otwarcie ofert: Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05-08- 2021 r. o godz. 13:00 w Urzędzie Gminy Złota, Ul. Sienkiewicza 79, 28-425 Złota, pokój Nr 2 - świetlica.

Składanie ofert:
Opis sposobu przygotowywania ofert:
Ofertę zgodnie z formularzem ofertowym, wraz z dokumentami, o których mowa w pkt 2.4) należy złożyć w terminie do dnia 05-08- 2021 r. do godz. I2:00w l rzędzie Gminy Złota, Ul. Sienkiewicza 79. 28-425 Zlotu, pokój nr fc - sekretariat lub przesłać e-mailem na adres ug@gminazlota.pl

Miejsce i termin realizacji:
2) Termin wykonania zamówienia: du 30 sierpnia 2021 r.

Wymagania:
3) Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: w zakresie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności:
Prowadzenie działalności związanej z przedmiotem objętym postępowaniem.
4) Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
Kserokopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gpSpodarĆŚĄ Wykonawca może dotyczyć th oferty aktualny wydruk z CEIDG prowadzonej przez Minister* r>> o (iospocltirki. W przypadku Oferenta bodącego Spółką Cywilna obowiązuje załączenie umowy spółki.
) Wymagania dotyczące wadium, jeżeli zamawiający żąda wniesienia wadium:
Zamawiający nic wymaga wniesienia wadium
7) Termin związania ofertą: - 30 dni od daty złożenia oferty
10) Opis sposobu obliczenia ceny:
Cenę oferty- należy podać jako ryczałtową uwzględniającą kompleksowe wykonanie zamówienia i zawierającą wszelkie inne składniki wpływające na jej ostateczną wysokość w oparciu dokumentacje i przcdmiai robót
Wykonawca może załączyć do oferty koszterys ofertowy
10.1 Wykonawca poda cenę oferty w. Formularzu Ofertowym sporządzonym według wzoru stanowiącego Załącznik \\\\\\\\r I 1.1) Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia łych kryteriów i sposobu oceny ofert: CENA -100%
12) Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia liniowy w sprawie zamówienia publicznego:
Osoby reprezentujące wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do reprezentowania wykonawcy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
13) Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich
warunkach:
Wzór umowy -- załącznik nr 3
Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zsodnie z regulaminem udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000,00 zł.

Kontakt:
) Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami:
pisemnie lub e-mailem; ug@gminazlota.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.