Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4456z ostatnich 7 dni
19344z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej

Przedmiot:

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej

Data zamieszczenia: 2021-07-27
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Sułoszowa
ul. Krakowska 139
32-045 Sułoszowa
powiat: krakowski
123896028 wew. 29
gmina@suloszowa.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Sułoszowa
Wadium: ---
Nr telefonu: 123896028 wew. 29
Termin składania ofert: 2021-08-09 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie ofertowe
Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień
publicznych
Przedmiot zapytania (nazwa):
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy drogi gminnej nr 601319K (ul. Słoneczna) w m. Sułoszowa, Gmina Sułoszowa.
II. Opis przedmiotu zamówienia.
1. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pi: Przebudowa drogi gminnej nr 601319K (ul. Słoneczna) położonej w Sułoszowej
(orientacyjny przebieg przedstawiono na mapie poglądowej załączonej do niniejszego postępowania). W ramach opracowania Wykonawca zobowiązuję się:
a) przygotować projekt budowlany wraz z wnioskiem o wydanie niezbędnych decyzji administracyjnych umożliwiających realizację zadania,
b) dokonania uzgodnień, uzyskania niezbędnych decyzji, map, opinii, pozwoleń i innych dokumentów wymaganych przepisami szczegółowymi ustawy o ochronie przyrody, środowiska, prawa wodnego i prawa budowlanego.
c) wszelkie rozwiązania techniczne oraz zakres projektowanych robót należy ustalić z Zamawiającym.
d) opracować przedmiar robót oraz kosztorys inwestorski,
e) dostarczyć zamawiającemu ww. materiały w wersji elektronicznej,
f) szczegółowe rozwiązania zostaną ustalone pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą na etapie projektowania.
2. Wytyczne do projektowania:
o planuje się przebudowę drogi na całym odcinki - ok. 2,4 km, w tym wykonanie jezdni asfaltowej, poboczy obustronnych z kruszywa naturalnego, odwodnienia drogi za pomocą rowów odwadniających, zjazdów na posesje i działki rolne oraz skrzyżowań z drogami gminnymi,
o przebudowa istniejącej infrastruktury, w tym podziemnej w przypadku takiej konieczności,
o przebudowywana droga musi spełniać minimalne wymagania drogi publicznej,
o przebudowę rowów odwadniających - odprowadzających wody opadowe do rzeki Prądnik .
Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje (np.: dokonał wizji lokalnej w terenie), które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.

CPV: 71320000-7

Dokument nr: 271.WR.10.2021

Otwarcie ofert: Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 09.08.2021 r. o godz. 1210 w siedzibie Urzędu Gminy Sułoszowa w pokoju nr 24.

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 09.08.2021 r. do godz. 1200 w zaklejonej kopercie w Urzędzie Gminy Sułoszowa; 32-045 Sułoszowa Ul. Krakowska 139, lub przesłać w postaci elektronicznej na adres: gmina@suloszowa.pl.

Miejsce i termin realizacji:
IV. Wymagany termin realizacji: nie później niż do 20.06.2022 r. Datą wykonania zadania jest data uzyskania pozwolenia na budowę.

Wymagania:
III. Opis sposobu przygotowania oferty:
a) Należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie,
b) Na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres wykonawcy oraz napis: ,,Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy drogi gminnej nr 601319K (ul. Słoneczna) w m. Sułoszowa, Gmina Sułoszowa".
c) Ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie,
d) Ma być napisana w języku polskim, czytelnie i trwałą techniką,
e) Ma obejmować całość zamówienia.
V. Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium: CENA - 100%
VI. Oferta ma zawierać następujące dokumenty:
a) Formularz propozycji wg załączonego wzoru (załącznik Nr 1),
b) Kserokopię aktualnego wpisu do właściwego rejestru, uprawniającego wykonawcę do występowania w obrocie prawnym potwierdzoną przez wykonawcę za zgodność z oryginałem,
c) Należy przedstawić oświadczenie, że osoba/osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (załącznik Nr 2).
VII. Opis sposobu obliczania ceny w składanej propozycji cenowej:
W cenę propozycji należy wliczyć:
o Wartość usługi określoną w oparciu o przedmiot zamówienia,
o Obowiązujący podatek od towarów i usług.
Cena podana przez zleceniobiorcę za świadczoną usługę jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania. Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom i o najniższej cenie.
Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie zwrócona wykonawcy bez jej otwarcia. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem upływu jej składania.
XI. Informacje dotyczące zawierania umowy:
W terminie do 5 dni od daty powiadomienia o wyborze oferty wybrany wykonawca ma podpisać umowę. Umowa musi zawierać wszystkie postanowienia złożonej propozycji cenowej.

Kontakt:
X. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami z ramienia zamawiającego są:
Marek Szymański, tel. 123896028 w. 24.
fax 123896028 w. 29 e-mail: szymanski@suloszowa.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.