Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4561z ostatnich 7 dni
18828z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie dokumentacji projektowej na przywrócenie właściwego stanu technicznego oraz...

Przedmiot:

Wykonanie dokumentacji projektowej na przywrócenie właściwego stanu technicznego oraz wyeliminowanie zagrożenia bezpieczeństwa lewego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły

Data zamieszczenia: 2021-07-27
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Zlewni w Warszawie
Elektronowa 2
03-219 Warszawa
powiat: Warszawa
tel. 22 11 23 855
aneta.gawin@wody.gov.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 22 11 23 855
Termin składania ofert: 2021-08-04 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie dokumentacji projektowej na przywrócenie właściwego stanu technicznego oraz wyeliminowanie zagrożenia bezpieczeństwa lewego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na długości 3,500 km w ramach zadania pn.: ,,Remont wału rzeki Wisły odcinek Buraków - Sady w km 0+000-3+500" (zamówienie podstawowe) oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych (w ramach prawa opcji).
5. Zakres zamówienia - Opis przedmiotu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia podstawowego wraz zamówieniem objętym prawem opcji zawarty jest w załączniku nr 2 do Zapytania Ofertowego.

Dokument nr: WA.ROZ.2811.273.2021

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA oferty: do dnia 04.08.2021 r. do godz. 12.00.
Miejsce składania ofert: złożenie oferty odbywa się za pośrednictwem Platformy Zakupowej - zwanej dalej ,,Platformą" - pod adresem: http://www.pnetargi.wody.gov.pl/- w zakładce Postępowania przetargowe - opcja Zapytania ofertowe i konkursy.

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin realizacji zamówienia:
- zamówienie podstawowe - w okresie 2 miesięcy od dnia podpisania umowy,
- część zamówienia objęta prawem opcji (pełnienie nadzoru autorskiego) - do dnia zakończenia robót budowlanych wykonanych na podstawie dokumentacji projektowej będącej przedmiotem niniejszego zamówienia i przekazania obiektu do użytkowania, ale nie później niż w okresie 4 lat, licząc od dnia podpisania przez Zamawiającego umowy z Wykonawcą.

Wymagania:
4. Kryteria wyboru ofert: 100% cena.
Rozpatrywane będą oferty kompletne, złożone na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego, spełniające wymagania zawarte w Zapytaniu ofertowym. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowym i wariantowych. Wykonawca może złożyć tylko 1 ofertę.
6. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń:
a) Wykonawca musi wykazać się zrealizowaniem - w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie - co najmniej dwóch usług polegających na wykonaniu dokumentacji projektowej/wykonawczej na budowę/odbudowę/przebudowę/rozbudową lub remont hydrotechnicznej budowli ziemnej typu wał przeciwpowodziowy/zapora boczna I lub II klasy ważności, o długości minimum 2,5 km z zabezpieczeniem przeciwfiltracyjnym.
Wykonawca wraz z oferta złoży oświadczenie dotyczące spełniania warunku udziału w postępowaniu wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego oraz wykaz usług z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie tych usług. W przypadku, jeżeli usługa wykonywana była na rzecz Zamawiającego potwierdzenie należytego wykonania usług nie jest wymagane
Uwaga: Zamawiający wymaga, aby warunek określony powyżej, był spełniony w całości przez jeden podmiot (wykonawcę lub podmiot oddający do dyspozycji wykonawcy niezbędne zasoby na potrzeby realizacji zamówienia)
b) Wykonawca powinien dysponować co najmniej zespołem projektowym złożonym z co najmniej 2 osób, w tym Projektanta i Sprawdzającego, posiadającymi uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej do projektowania lub odpowiadające wyżej wymienionym, ważne uprawnienia budowlane do projektowania wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa w zakresie pełnionej funkcji, obejmujące swoim zakresem przedmiotową inwestycję, będące czynnymi członkami Izby Inżynierów Budownictwa.
Wykonawca wraz z oferta złoży oświadczenie dotyczące spełniania warunku udziału w postępowaniu wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.
Wykonawca wraz z oferta złoży oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego.
Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu, przed podpisaniem umowy złoży kopie uprawnień oraz zaświadczeń o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego osób, o których mowa w pkt b).
7. Wzór umowy stanowi załącznik nr 5 Zapytania ofertowego.
8. Warunki gwarancji: Wykonawca udzieli gwarancji jakości na okres 5 lat. Wykonawca udzieli rękojmi za wady fizyczne i prawne dokumentacji będącej przedmiotem zamówienia na okres do czasu wygaśnięcia uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi za wykonane na jej podstawie roboty budowlane, lecz nie dłużej niż na 10 lat od odbioru dokumentacji.
Wykonawca udzieli gwarancji jakości na dokumentację będącą przedmiotem zamówienia na okres 5 lat od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.
9. Opis sposobu obliczenia ceny:
- wykonawca podaje cenę oferty na formularzu wg wzoru zawartego w załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego;
- cena oferty winna być wyrażona w PLN cyfrowo z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie;
- cena oferty musi uwzględniać całkowity koszt należytego wykonania zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i musi uwzględnić wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, m.in. zgromadzenia materiałów źródłowych, wykonania badań i pomiarów, obliczeń, inwentaryzacji stanu istniejącego, dokumentacji fotograficznej;
- cena ofertowa stanowić będzie wynagrodzenie z tytułu wykonania całości zamówienia.
10. Sposób przygotowania oferty i jej zawartość:
- oferta oraz dokumenty z nią związane powinny być sporządzone wyłącznie w języku polskim,
- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert w formie papierowej,
- oferta powinna stanowić skan podpisanych, oryginalnych dokumentów zebranych w jeden plik lub dokument elektroniczny opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym;
- wymaga się, aby oferta i załączone do niej dokumenty były podpisane przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy i zaciągania zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty. W przypadku podpisywania oferty i załączonych dokumentów przez osobę(y) niewymienioną(e) w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo;
- dokumenty przedstawione w formie kopii, powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy i zaciągania zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty lub osobę(y) posiadającą(e) stosowne pełnomocnictwo,
- wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę,
- Zamawiający w razie stwierdzenia w tekście oferty oczywistych omyłek pisarskich, rachunkowych oraz innych omyłek, o których mowa w art. 223 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, dokona ich poprawy. Zasady poprawiania omyłek rachunkowych dotyczą w szczególności:
a) mnożenia cen jednostkowych i liczby jednostek miar, podanych w ofercie: jeżeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej oraz liczby jednostek miar, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar oraz cenę jednostkową,
b) sumowania cen za poszczególne elementy zamówienia, podane w ofercie: jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen za poszczególne elementy zamówienia, przyjmuje się, że prawidłowo podano ceny za poszczególne elementy zamówienia,
c) jeżeli cenę w ofercie podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że prawidłowo podano ten zapis, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny;
d) sumowania ceny netto i kwoty podatku VAT: jeżeli obliczona cena brutto nie odpowiada sumie ceny netto i podatku VAT: przyjmuje się, że w ofercie prawidłowo podano cenę netto i podatek VAT.
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawienia także innej niż wyżej wymienione omyłki, jeżeli charakter omyłki i okoliczności jej popełnienia wskazują, iż każdy racjonalnie działający wykonawca, który składa ofertę z zamiarem uzyskania zamówienia publicznego, złożyłby ofertę o odmiennej (poprawnej) treści.
- brak podpisu na ofercie, złożenie oferty nieczytelnej, niekompletnej, nie zawierającej cen/ceny ofertowej, spowoduje odrzucenie oferty
- w razie stwierdzenia braku wymaganych załączników lub pełnomocnictw zamawiający może wyznaczyć dodatkowy termin na ich uzupełnienie.
11. Dopuszczalność negocjacji i ich zakres: nie dotyczy.
Korzystanie z Platformy jest nieodpłatne. Instrukcja korzystania z Platformy znajduje się pod adresem przetargi.wody.gov.pl w zakładce: Instrukcja dla Wykonawców. Korzystanie z Platformy nie wymaga zarejestrowania konta na Platformie. Dokumenty związane z postępowaniem Zamawiający zamieszcza na Platformie w zakładce z przedmiotowym postępowaniem. Celem skomunikowania się z Zamawiającym Wykonawca korzysta z zakładki ,,ZAPYTAJ". Zakładka ta służy również Zamawiającemu do komunikacji z Wykonawcami. Za datę wpływu wszelkiej korespondencji do Zamawiającego, w tym złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, uważa się datę wczytania korespondencji na Platformie. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy wynosi 150 MB. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Platformy jako załączniki.
Celem złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, Wykonawca korzysta z opcji ,,Zgłoś udział w postępowaniu", a następnie wypełnia wszystkie wymagane pola, zaznacza właściwe opcje oraz załącza pliki, w szczególności pliki Formularza oferty, Formularza wyceny ofertowej, oświadczenia RODO (jeżeli dotyczy zgodnie z pkt 15 Zapytania ofertowego). Zamawiający zaleca, aby poszczególne pliki były opatrywane nazwą umożliwiającą ich identyfikację. Szczegółowy sposób złożenia oferty zawiera Instrukcja oferenta dostępna na Platformie. Postępowanie podprogowe nie musi być podpisane elektronicznie - do zgłoszenia udziału w postępowaniu należy dołączyć plik zawierający skany podpisanej oferty wraz z załącznikami. Wykonawca ma również możliwość złożenia oferty opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Celem podpisania oferty należy pobrać plik zawierający wszystkie pliki oferty, zapisać go na dysku. Następnie uruchomić program do podpisu elektronicznego, podpisać zapisany plik generując plik z rozszerzeniem .xades. Plik ten następnie należy wysłać na Platformę. Podpisanie oraz złożenie oferty odbywają się po użyciu opcji ,,Podpisz ofertę". Szczegółowy sposób podpisania oferty zawiera Instrukcja oferenta dostępna na Platformie pod adresem: http://www.przetargi.wody.gov.pl Oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą nie należy szyfrować - załączone pliki są automatycznie szyfrowane po zamieszczeniu ich na Platformie i do upływu terminu składania ofert są one niewidoczne zarówno dla Zamawiającego, jak i dla innych Wykonawców.
Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem funkcji ,,Wycofaj ofertę". Sposób wycofania oferty został opisany w Instrukcji oferenta dostępnej na Platformie. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić ofertę za pośrednictwem funkcji ,,Modyfikuj ofertę". Proces modyfikacji oferty przebiega etapowo, najpierw jest anulowana aktualna oferta,a następnie wyświetlany jest formularz składania nowej oferty. Sposób wycofania oferty został opisany w Instrukcji oferenta dostępnej na Platformie. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.

Kontakt:
3. Osoby wskazane do kontaktu: Aneta Gawin, tel. 22 11 23 855, aneta.gawin@wody.gov.pl

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.