Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4560z ostatnich 7 dni
19666z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa materiałów

Przedmiot:

Dostawa materiałów

Data zamieszczenia: 2021-07-27
Dane kontaktowe Zamawiającego: WOTEL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
Stoczniowców 1
30-709 Kraków
powiat: Kraków
+48533344152
przetargi@wotel.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/61418
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: ---
Nr telefonu: +48533344152
Termin składania ofert: 2021-08-30 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zamówienie nr 418/2021/0356
Powstaje w kontekście projektu
POIR.01.01.01-00-0356/20 - Innowacyjny modułowy budynek o uniwersalnym zastosowaniu

Część 1
1

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Trójnik siodłowy O 200mm x O 160 mm, element systemu wentylacji, wykonany ze stali ocynkowanej,
Ilość: szt. 20

Część 2
2

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Pasta, środek poślizgowy do rur PCV
Ilość: szt. 6

Część 3
3

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Klapa odcinająca O125 mm, Klapa przeciwpożarowa przeznaczona do montażu w instalacjach wentylacji ogólnej jako przegroda odcinająca, oddzielająca strefę objętą pożarem od pozostałej części budynku (normalnie otwarta).
Ilość: szt. 2

CPV: 44000000-0, 44000000-0, 44000000-0, 44000000-0

Dokument nr: 2021-1026-61418, 418/2021/0356

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-08-30

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2021-09

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
małopolskie
Powiat
wielicki
Gmina
Wieliczka
Miejscowość
Węgrzce Wielkie

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
małopolskie
Powiat
wielicki
Gmina
Wieliczka
Miejscowość
Węgrzce Wielkie

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
małopolskie
Powiat
wielicki
Gmina
Wieliczka
Miejscowość
Węgrzce Wielkie

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
małopolskie
Powiat
wielicki
Gmina
Wieliczka
Miejscowość
Węgrzce Wielkie

Wymagania:
Zamówienia uzupełniające
Zamawiający dopuszcza wzrost wartości zamówienia (w wysokości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia określonego w umowie). Zamówienie uzupełniające polegać będzie na dostawie dodatkowych niezbędnych produktów/urządzeń/wyposażenia, jeśli zostanie zgłoszone takie zapotrzebowanie oraz w sytuacji dysponowania środkami. Zamawiający zastrzega, że realizacja zamówienia uzupełniającego odbywać się będzie na warunkach określonych w zamówieniu pierwotnym. Zamówienie uzupełniające zostanie udzielone w sytuacji, jeśli w trakcie realizacji zamówienia wystąpi potrzeba dostarczenia dodatkowych produktów, niezbędnych do zapewnienia prawidłowej realizacji umowy i w przypadku, gdy zmiana dostawcy prowadziłaby do nabycia materiałów o innych właściwościach technicznych, co powodowałoby niekompatybilność techniczną lub nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu i utrzymaniu tych produktów lub instalacji.
Warunki zmiany umowy
Warunkiem ostatecznego wyboru oferty będzie podpisanie umowy z wybranym Oferentem na realizację przedmiotu zamówienia.
Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy we wskazanym przez
Zamawiającego terminie, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
1) Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w umowie z Wykonawcą w stosunku do treści złożonej przez niego oferty:
- gdy zaistnieje okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna niemożliwa do przewidzenia w dniu podpisania umowy, skutkująca brakiem możliwości należytej realizacji umowy,
- z powodu okoliczności działania siły wyższej,
- w zakresie zmiany terminu realizacji dostawy, gdy w trakcie realizacji okaże się, że zaistnieje taka konieczność, której na etapie przygotowania niniejszego postępowania i/lub podpisania umowy nie można było przewidzieć.
2) Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą muszą być dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez obie strony, pod rygorem nieważności.
3) Wszelkie zmiany w umowie z wybranym Wykonawcą odbywać się będą zgodnie z aktualnymi na dzień publikacji ogłoszenia Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
TAK
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
Lista wymaganych dokumentów / oświadczeń Oferent zobowiązany jest złożyć następujące załączniki do oferty:
1. oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym wg załączonego wzoru ("Zał. 1. Oświadczenie o braku powiązań"). W przypadku złożenia oferty wspólnej przez dwóch lub większą ilość oferentów (konsorcja), każdy członek konsorcjum zobowiązany jest złożyć oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym w powyższym rozumieniu wg załączonego wzoru.
2. oświadczenie o wykonaniu obowiązków informacyjnych, o których mowa art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wobec osób, których dane osobowe przekazał w związku z udziałem w przetargu. (Załącznik nr 2. ,,Oświadczenie RODO").
Szczegóły dotyczące klauzuli informacyjnej RODO znajdują się w załączniku nr 3. "Klauzula informacyjna "
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
o Oferta może być złożona przez Bazę Konkurencyjności, drogą e-mail na adres wskazany w ogłoszeniu, pocztą lub kurierem lub osobiście na adres siedziby zamawiającego.
o Złożona oferta powinna zawierać:
o nazwę i adres Oferenta,
o termin realizacji,
o kosztorys ofertowy (ceny netto poszczególnych pozycji zamówienia) wraz ze wskazaną specyfikacją (parametrami),
o cenę netto i brutto w PLN za całość zamówienia,
o warunki i termin płatności,
o dostawę w cenie produktów,
o datę sporządzenia oferty,
o datę ważności oferty,
o załączniki,
o informację o wykorzystaniu materiałów pochodzących z recyclingu, jeśli jest to możliwe ze względu na specyfikę zamówienia
o podpis oferenta
Dodatkowe informacje znajdują się w Załączniku nr 4.
Dostawa
Dostawy inne
Opis
Dekiel O 200 mm do instalacji wentylacyjnej, Materiał: Blacha
Ilość: szt. 20
Kody CPV
44000000-0 Konstrukcje i materiały budowlane
Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
małopolskie
Powiat
wielicki
Gmina
Wieliczka
Miejscowość
Węgrzce Wielkie
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
Oferent zobowiązany jest złożyć następujące załączniki do oferty:
1. oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym wg załączonego wzoru ("Zał. 1. Oświadczenie o braku powiązań"). W przypadku złożenia oferty wspólnej przez dwóch lub większą ilość oferentów (konsorcja), każdy członek konsorcjum zobowiązany jest złożyć oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym w powyższym rozumieniu wg załączonego wzoru.
2. oświadczenie o wykonaniu obowiązków informacyjnych, o których mowa art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wobec osób, których dane osobowe przekazał w związku z udziałem w przetargu. (Załącznik nr 2. ,,Oświadczenie RODO").
Szczegóły dotyczące klauzuli informacyjnej RODO znajdują się w załączniku nr 3. "Klauzula informacyjna "
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
o Oferta może być złożona przez Bazę Konkurencyjności, drogą e-mail na adres wskazany w ogłoszeniu, pocztą lub kurierem lub osobiście na adres siedziby zamawiającego.
o Złożona oferta powinna zawierać:
o nazwę i adres Oferenta,
o termin realizacji,
o kosztorys ofertowy (ceny netto poszczególnych pozycji zamówienia) wraz ze wskazaną specyfikacją (parametrami),
o cenę netto i brutto w PLN za całość zamówienia,
o warunki i termin płatności,
o dostawę w cenie produktów,
o datę sporządzenia oferty,
o datę ważności oferty,
o załączniki,
o informację o wykorzystaniu materiałów pochodzących z recyclingu, jeśli jest to możliwe ze względu na specyfikę zamówienia
o podpis oferenta
Dodatkowe informacje znajdują się w Załączniku nr 4.
Dostawa
Dostawy inne
Opis
Kolano tłoczone do instalacji wentylacyjnej O 200mm 90°, Materiał: Stal
Ilość: szt. 50
Kody CPV
14622000-7 Stal
44000000-0 Konstrukcje i materiały budowlane
Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
małopolskie
Powiat
wielicki
Gmina
Wieliczka
Miejscowość
Węgrzce Wielkie
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
Oferent zobowiązany jest złożyć następujące załączniki do oferty:
1. oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym wg załączonego wzoru ("Zał. 1. Oświadczenie o braku powiązań"). W przypadku złożenia oferty wspólnej przez dwóch lub większą ilość oferentów (konsorcja), każdy członek konsorcjum zobowiązany jest złożyć oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym w powyższym rozumieniu wg załączonego wzoru.
2. oświadczenie o wykonaniu obowiązków informacyjnych, o których mowa art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wobec osób, których dane osobowe przekazał w związku z udziałem w przetargu. (Załącznik nr 2. ,,Oświadczenie RODO").
Szczegóły dotyczące klauzuli informacyjnej RODO znajdują się w załączniku nr 3. "Klauzula informacyjna "
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
o Oferta może być złożona przez Bazę Konkurencyjności, drogą e-mail na adres wskazany w ogłoszeniu, pocztą lub kurierem lub osobiście na adres siedziby zamawiającego.
o Złożona oferta powinna zawierać:
o nazwę i adres Oferenta,
o termin realizacji,
o kosztorys ofertowy (ceny netto poszczególnych pozycji zamówienia) wraz ze wskazaną specyfikacją (parametrami),
o cenę netto i brutto w PLN za całość zamówienia,
o warunki i termin płatności,
o dostawę w cenie produktów,
o datę sporządzenia oferty,
o datę ważności oferty,
o załączniki,
o informację o wykorzystaniu materiałów pochodzących z recyclingu, jeśli jest to możliwe ze względu na specyfikę zamówienia
o podpis oferenta
Dodatkowe informacje znajdują się w Załączniku nr 4.
Dostawa
Dostawy inne
Opis
Trójnik siodłowy O 200mm x O 125, mm, element systemu wentylacji, wykonany jest ze stali ocynkowanej,
Ilość: szt. 50
Kody CPV
14622000-7 Stal
44000000-0 Konstrukcje i materiały budowlane
Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
małopolskie
Powiat
wielicki
Gmina
Wieliczka
Miejscowość
Węgrzce Wielkie
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
Oferent zobowiązany jest złożyć następujące załączniki do oferty:
1. oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym wg załączonego wzoru ("Zał. 1. Oświadczenie o braku powiązań"). W przypadku złożenia oferty wspólnej przez dwóch lub większą ilość oferentów (konsorcja), każdy członek konsorcjum zobowiązany jest złożyć oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym w powyższym rozumieniu wg załączonego wzoru.
2. oświadczenie o wykonaniu obowiązków informacyjnych, o których mowa art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wobec osób, których dane osobowe przekazał w związku z udziałem w przetargu. (Załącznik nr 2. ,,Oświadczenie RODO").
Szczegóły dotyczące klauzuli informacyjnej RODO znajdują się w załączniku nr 3. "Klauzula informacyjna "
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
o Oferta może być złożona przez Bazę Konkurencyjności, drogą e-mail na adres wskazany w ogłoszeniu, pocztą lub kurierem lub osobiście na adres siedziby zamawiającego.
o Złożona oferta powinna zawierać:
o nazwę i adres Oferenta,
o termin realizacji,
o kosztorys ofertowy (ceny netto poszczególnych pozycji zamówienia) wraz ze wskazaną specyfikacją (parametrami),
o cenę netto i brutto w PLN za całość zamówienia,
o warunki i termin płatności,
o dostawę w cenie produktów,
o datę sporządzenia oferty,
o datę ważności oferty,
o załączniki,
o informację o wykorzystaniu materiałów pochodzących z recyclingu, jeśli jest to możliwe ze względu na specyfikę zamówienia
o podpis oferenta
Dodatkowe informacje znajdują się w Załączniku nr 4.
Dostawa
Dostawy inne
Opis
Taśma aluminiowa zbrojona do instalacji wentylacyjnych 7,5 cm x 45 mb
Ilość: szt. 30
Kody CPV
44000000-0 Konstrukcje i materiały budowlane
Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
małopolskie
Powiat
wielicki
Gmina
Wieliczka
Miejscowość
Węgrzce Wielkie
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
Oferent zobowiązany jest złożyć następujące załączniki do oferty:
1. oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym wg załączonego wzoru ("Zał. 1. Oświadczenie o braku powiązań"). W przypadku złożenia oferty wspólnej przez dwóch lub większą ilość oferentów (konsorcja), każdy członek konsorcjum zobowiązany jest złożyć oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym w powyższym rozumieniu wg załączonego wzoru.
2. oświadczenie o wykonaniu obowiązków informacyjnych, o których mowa art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wobec osób, których dane osobowe przekazał w związku z udziałem w przetargu. (Załącznik nr 2. ,,Oświadczenie RODO").
Szczegóły dotyczące klauzuli informacyjnej RODO znajdują się w załączniku nr 3. "Klauzula informacyjna "
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
o Oferta może być złożona przez Bazę Konkurencyjności, drogą e-mail na adres wskazany w ogłoszeniu, pocztą lub kurierem lub osobiście na adres siedziby zamawiającego.
o Złożona oferta powinna zawierać:
o nazwę i adres Oferenta,
o termin realizacji,
o kosztorys ofertowy (ceny netto poszczególnych pozycji zamówienia) wraz ze wskazaną specyfikacją (parametrami),
o cenę netto i brutto w PLN za całość zamówienia,
o warunki i termin płatności,
o dostawę w cenie produktów,
o datę sporządzenia oferty,
o datę ważności oferty,
o załączniki,
o informację o wykorzystaniu materiałów pochodzących z recyclingu, jeśli jest to możliwe ze względu na specyfikę zamówienia
o podpis oferenta
Dodatkowe informacje znajdują się w Załączniku nr 4.
Dostawa
Dostawy inne
Opis
RURA wentylacyjna ( kanał wentylacyjny) O 200 mm, L=3 mb, Rura ocynkowana, sztywna do zastosowanie w układach wentylacji mechanicznej - grawitacyjnej Ilość: szt. 40
Kody CPV
44000000-0 Konstrukcje i materiały budowlane
Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
małopolskie
Powiat
wielicki
Gmina
Wieliczka
Miejscowość
Węgrzce Wielkie
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
Oferent zobowiązany jest złożyć następujące załączniki do oferty:
1. oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym wg załączonego wzoru ("Zał. 1. Oświadczenie o braku powiązań"). W przypadku złożenia oferty wspólnej przez dwóch lub większą ilość oferentów (konsorcja), każdy członek konsorcjum zobowiązany jest złożyć oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym w powyższym rozumieniu wg załączonego wzoru.
2. oświadczenie o wykonaniu obowiązków informacyjnych, o których mowa art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wobec osób, których dane osobowe przekazał w związku z udziałem w przetargu. (Załącznik nr 2. ,,Oświadczenie RODO").
Szczegóły dotyczące klauzuli informacyjnej RODO znajdują się w załączniku nr 3. "Klauzula informacyjna "
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
o Oferta może być złożona przez Bazę Konkurencyjności, drogą e-mail na adres wskazany w ogłoszeniu, pocztą lub kurierem lub osobiście na adres siedziby zamawiającego.
o Złożona oferta powinna zawierać:
o nazwę i adres Oferenta,
o termin realizacji,
o kosztorys ofertowy (ceny netto poszczególnych pozycji zamówienia) wraz ze wskazaną specyfikacją (parametrami),
o cenę netto i brutto w PLN za całość zamówienia,
o warunki i termin płatności,
o dostawę w cenie produktów,
o datę sporządzenia oferty,
o datę ważności oferty,
o załączniki,
o informację o wykorzystaniu materiałów pochodzących z recyclingu, jeśli jest to możliwe ze względu na specyfikę zamówienia
o podpis oferenta
Dodatkowe informacje znajdują się w Załączniku nr 4.
Dostawa
Dostawy inne
Opis
Uchwyt z gumą do montażu rury wentylacyjnej, sztywnej o średnicy 200 mm.
Ilość: szt. 50
Kody CPV
44000000-0 Konstrukcje i materiały budowlane
Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
małopolskie
Powiat
wielicki
Gmina
Wieliczka
Miejscowość
Węgrzce Wielkie
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
Oferent zobowiązany jest złożyć następujące załączniki do oferty:
1. oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym wg załączonego wzoru ("Zał. 1. Oświadczenie o braku powiązań"). W przypadku złożenia oferty wspólnej przez dwóch lub większą ilość oferentów (konsorcja), każdy członek konsorcjum zobowiązany jest złożyć oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym w powyższym rozumieniu wg załączonego wzoru.
2. oświadczenie o wykonaniu obowiązków informacyjnych, o których mowa art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wobec osób, których dane osobowe przekazał w związku z udziałem w przetargu. (Załącznik nr 2. ,,Oświadczenie RODO").
Szczegóły dotyczące klauzuli informacyjnej RODO znajdują się w załączniku nr 3. "Klauzula informacyjna "
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
o Oferta może być złożona przez Bazę Konkurencyjności, drogą e-mail na adres wskazany w ogłoszeniu, pocztą lub kurierem lub osobiście na adres siedziby zamawiającego.
o Złożona oferta powinna zawierać:
o nazwę i adres Oferenta,
o termin realizacji,
o kosztorys ofertowy (ceny netto poszczególnych pozycji zamówienia) wraz ze wskazaną specyfikacją (parametrami),
o cenę netto i brutto w PLN za całość zamówienia,
o warunki i termin płatności,
o dostawę w cenie produktów,
o datę sporządzenia oferty,
o datę ważności oferty,
o załączniki,
o informację o wykorzystaniu materiałów pochodzących z recyclingu, jeśli jest to możliwe ze względu na specyfikę zamówienia
o podpis oferenta
Dodatkowe informacje znajdują się w Załączniku nr 4.
Dostawa
Dostawy inne
Opis
Łącznik ( nypel) do rur wentylacyjnych o średnicy O200 mm, ocynk, Materiał: Blacha ocynkowana
Ilość: szt. 50
Kody CPV
44000000-0 Konstrukcje i materiały budowlane
Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
małopolskie
Powiat
wielicki
Gmina
Wieliczka
Miejscowość
Węgrzce Wielkie
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
Oferent zobowiązany jest złożyć następujące załączniki do oferty:
1. oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym wg załączonego wzoru ("Zał. 1. Oświadczenie o braku powiązań"). W przypadku złożenia oferty wspólnej przez dwóch lub większą ilość oferentów (konsorcja), każdy członek konsorcjum zobowiązany jest złożyć oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym w powyższym rozumieniu wg załączonego wzoru.
2. oświadczenie o wykonaniu obowiązków informacyjnych, o których mowa art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wobec osób, których dane osobowe przekazał w związku z udziałem w przetargu. (Załącznik nr 2. ,,Oświadczenie RODO").
Szczegóły dotyczące klauzuli informacyjnej RODO znajdują się w załączniku nr 3. "Klauzula informacyjna "
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
o Oferta może być złożona przez Bazę Konkurencyjności, drogą e-mail na adres wskazany w ogłoszeniu, pocztą lub kurierem lub osobiście na adres siedziby zamawiającego.
o Złożona oferta powinna zawierać:
o nazwę i adres Oferenta,
o termin realizacji,
o kosztorys ofertowy (ceny netto poszczególnych pozycji zamówienia) wraz ze wskazaną specyfikacją (parametrami),
o cenę netto i brutto w PLN za całość zamówienia,
o warunki i termin płatności,
o dostawę w cenie produktów,
o datę sporządzenia oferty,
o datę ważności oferty,
o załączniki,
o informację o wykorzystaniu materiałów pochodzących z recyclingu, jeśli jest to możliwe ze względu na specyfikę zamówienia
o podpis oferenta
Dodatkowe informacje znajdują się w Załączniku nr 4.
Dostawa
Dostawy inne
Opis
Łącznik ( nypel) do rur wentylacyjnych o średnicy O250 mm, ocynk, Materiał: Blacha ocynkowana
Ilość: szt. 20
Kody CPV
44000000-0 Konstrukcje i materiały budowlane
Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
małopolskie
Powiat
wielicki
Gmina
Wieliczka
Miejscowość
Węgrzce Wielkie
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
Oferent zobowiązany jest złożyć następujące załączniki do oferty:
1. oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym wg załączonego wzoru ("Zał. 1. Oświadczenie o braku powiązań"). W przypadku złożenia oferty wspólnej przez dwóch lub większą ilość oferentów (konsorcja), każdy członek konsorcjum zobowiązany jest złożyć oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym w powyższym rozumieniu wg załączonego wzoru.
2. oświadczenie o wykonaniu obowiązków informacyjnych, o których mowa art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wobec osób, których dane osobowe przekazał w związku z udziałem w przetargu. (Załącznik nr 2. ,,Oświadczenie RODO").
Szczegóły dotyczące klauzuli informacyjnej RODO znajdują się w załączniku nr 3. "Klauzula informacyjna "
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
o Oferta może być złożona przez Bazę Konkurencyjności, drogą e-mail na adres wskazany w ogłoszeniu, pocztą lub kurierem lub osobiście na adres siedziby zamawiającego.
o Złożona oferta powinna zawierać:
o nazwę i adres Oferenta,
o termin realizacji,
o kosztorys ofertowy (ceny netto poszczególnych pozycji zamówienia) wraz ze wskazaną specyfikacją (parametrami),
o cenę netto i brutto w PLN za całość zamówienia,
o warunki i termin płatności,
o dostawę w cenie produktów,
o datę sporządzenia oferty,
o datę ważności oferty,
o załączniki,
o informację o wykorzystaniu materiałów pochodzących z recyclingu, jeśli jest to możliwe ze względu na specyfikę zamówienia
o podpis oferenta
Dodatkowe informacje znajdują się w Załączniku nr 4.
Dostawa
Dostawy inne
Opis
Sylikon neutralny do wentylacji o pojemności 300 ml
Ilość: szt. 10
Kody CPV
44000000-0 Konstrukcje i materiały budowlane
Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
małopolskie
Powiat
wielicki
Gmina
Wieliczka
Miejscowość
Węgrzce Wielkie
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
Lista wymaganych dokumentów / oświadczeń Oferent zobowiązany jest złożyć następujące załączniki do oferty:
1. oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym wg załączonego wzoru ("Zał. 1. Oświadczenie o braku powiązań"). W przypadku złożenia oferty wspólnej przez dwóch lub większą ilość oferentów (konsorcja), każdy członek konsorcjum zobowiązany jest złożyć oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym w powyższym rozumieniu wg załączonego wzoru.
2. oświadczenie o wykonaniu obowiązków informacyjnych, o których mowa art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wobec osób, których dane osobowe przekazał w związku z udziałem w przetargu. (Załącznik nr 2. ,,Oświadczenie RODO").
Szczegóły dotyczące klauzuli informacyjnej RODO znajdują się w załączniku nr 3. "Klauzula informacyjna "
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
o Oferta może być złożona przez Bazę Konkurencyjności, drogą e-mail na adres wskazany w ogłoszeniu, pocztą lub kurierem lub osobiście na adres siedziby zamawiającego.
o Złożona oferta powinna zawierać:
o nazwę i adres Oferenta,
o termin realizacji,
o kosztorys ofertowy (ceny netto poszczególnych pozycji zamówienia) wraz ze wskazaną specyfikacją (parametrami),
o cenę netto i brutto w PLN za całość zamówienia,
o warunki i termin płatności,
o dostawę w cenie produktów,
o datę sporządzenia oferty,
o datę ważności oferty,
o załączniki,
o informację o wykorzystaniu materiałów pochodzących z recyclingu, jeśli jest to możliwe ze względu na specyfikę zamówienia
o podpis oferenta
Dodatkowe informacje znajdują się w Załączniku nr 4.
Dostawa
Dostawy inne
Opis
Klapa (przepustnica) okrągła do instalacji wentylacyjnej O200, Materiał: Blacha ocynkowana
Ilość: szt. 4
Kody CPV
44000000-0 Konstrukcje i materiały budowlane
Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
małopolskie
Powiat
wielicki
Gmina
Wieliczka
Miejscowość
Węgrzce Wielkie
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
Lista wymaganych dokumentów / oświadczeń Oferent zobowiązany jest złożyć następujące załączniki do oferty:
1. oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym wg załączonego wzoru ("Zał. 1. Oświadczenie o braku powiązań"). W przypadku złożenia oferty wspólnej przez dwóch lub większą ilość oferentów (konsorcja), każdy członek konsorcjum zobowiązany jest złożyć oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym w powyższym rozumieniu wg załączonego wzoru.
2. oświadczenie o wykonaniu obowiązków informacyjnych, o których mowa art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wobec osób, których dane osobowe przekazał w związku z udziałem w przetargu. (Załącznik nr 2. ,,Oświadczenie RODO").
Szczegóły dotyczące klauzuli informacyjnej RODO znajdują się w załączniku nr 3. "Klauzula informacyjna "
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
o Oferta może być złożona przez Bazę Konkurencyjności, drogą e-mail na adres wskazany w ogłoszeniu, pocztą lub kurierem lub osobiście na adres siedziby zamawiającego.
o Złożona oferta powinna zawierać:
o nazwę i adres Oferenta,
o termin realizacji,
o kosztorys ofertowy (ceny netto poszczególnych pozycji zamówienia) wraz ze wskazaną specyfikacją (parametrami),
o cenę netto i brutto w PLN za całość zamówienia,
o warunki i termin płatności,
o dostawę w cenie produktów,
o datę sporządzenia oferty,
o datę ważności oferty,
o załączniki,
o informację o wykorzystaniu materiałów pochodzących z recyclingu, jeśli jest to możliwe ze względu na specyfikę zamówienia
o podpis oferenta
Dodatkowe informacje znajdują się w Załączniku nr 4.
Dostawa
Dostawy inne
Opis
Redukcja wentylacyjna O160mm- O200 mm, Materiał: Blacha ocynkowana
Ilość: szt. 20
Kody CPV
44000000-0 Konstrukcje i materiały budowlane
Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
dolnośląskie
Powiat
wołowski
Gmina
Wińsko
Miejscowość
Węgrzce
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
Lista wymaganych dokumentów / oświadczeń Oferent zobowiązany jest złożyć następujące załączniki do oferty:
1. oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym wg załączonego wzoru ("Zał. 1. Oświadczenie o braku powiązań"). W przypadku złożenia oferty wspólnej przez dwóch lub większą ilość oferentów (konsorcja), każdy członek konsorcjum zobowiązany jest złożyć oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym w powyższym rozumieniu wg załączonego wzoru.
2. oświadczenie o wykonaniu obowiązków informacyjnych, o których mowa art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wobec osób, których dane osobowe przekazał w związku z udziałem w przetargu. (Załącznik nr 2. ,,Oświadczenie RODO").
Szczegóły dotyczące klauzuli informacyjnej RODO znajdują się w załączniku nr 3. "Klauzula informacyjna "
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
o Oferta może być złożona przez Bazę Konkurencyjności, drogą e-mail na adres wskazany w ogłoszeniu, pocztą lub kurierem lub osobiście na adres siedziby zamawiającego.
o Złożona oferta powinna zawierać:
o nazwę i adres Oferenta,
o termin realizacji,
o kosztorys ofertowy (ceny netto poszczególnych pozycji zamówienia) wraz ze wskazaną specyfikacją (parametrami),
o cenę netto i brutto w PLN za całość zamówienia,
o warunki i termin płatności,
o dostawę w cenie produktów,
o datę sporządzenia oferty,
o datę ważności oferty,
o załączniki,
o informację o wykorzystaniu materiałów pochodzących z recyclingu, jeśli jest to możliwe ze względu na specyfikę zamówienia
o podpis oferenta
Dodatkowe informacje znajdują się w Załączniku nr 4.
Dostawa
Dostawy inne
Opis
Przewód elastyczny izolowany FI 160 do Wentylacji, Długość w opak.= 10 mb
Ilość: op. 2
Kody CPV
44000000-0 Konstrukcje i materiały budowlane
Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
małopolskie
Powiat
wielicki
Gmina
Wieliczka
Miejscowość
Węgrzce Wielkie
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
Lista wymaganych dokumentów / oświadczeń Oferent zobowiązany jest złożyć następujące załączniki do oferty:
1. oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym wg załączonego wzoru ("Zał. 1. Oświadczenie o braku powiązań"). W przypadku złożenia oferty wspólnej przez dwóch lub większą ilość oferentów (konsorcja), każdy członek konsorcjum zobowiązany jest złożyć oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym w powyższym rozumieniu wg załączonego wzoru.
2. oświadczenie o wykonaniu obowiązków informacyjnych, o których mowa art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wobec osób, których dane osobowe przekazał w związku z udziałem w przetargu. (Załącznik nr 2. ,,Oświadczenie RODO").
Szczegóły dotyczące klauzuli informacyjnej RODO znajdują się w załączniku nr 3. "Klauzula informacyjna "
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
o Oferta może być złożona przez Bazę Konkurencyjności, drogą e-mail na adres wskazany w ogłoszeniu, pocztą lub kurierem lub osobiście na adres siedziby zamawiającego.
o Złożona oferta powinna zawierać:
o nazwę i adres Oferenta,
o termin realizacji,
o kosztorys ofertowy (ceny netto poszczególnych pozycji zamówienia) wraz ze wskazaną specyfikacją (parametrami),
o cenę netto i brutto w PLN za całość zamówienia,
o warunki i termin płatności,
o dostawę w cenie produktów,
o datę sporządzenia oferty,
o datę ważności oferty,
o załączniki,
o informację o wykorzystaniu materiałów pochodzących z recyclingu, jeśli jest to możliwe ze względu na specyfikę zamówienia
o podpis oferenta
Dodatkowe informacje znajdują się w Załączniku nr 4.
Dostawa
Dostawy inne
Opis
Kolano segmentowe do instalacji wentylacyjnej O 160mm 90°, Wykonanie: blacha stalowa ocynkowana
Ilość: szt. 20
Kody CPV
14622000-7 Stal
44000000-0 Konstrukcje i materiały budowlane
Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
małopolskie
Powiat
wielicki
Gmina
Wieliczka
Miejscowość
Węgrzce Wielkie
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
Lista wymaganych dokumentów / oświadczeń Oferent zobowiązany jest złożyć następujące załączniki do oferty:
1. oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym wg załączonego wzoru ("Zał. 1. Oświadczenie o braku powiązań"). W przypadku złożenia oferty wspólnej przez dwóch lub większą ilość oferentów (konsorcja), każdy członek konsorcjum zobowiązany jest złożyć oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym w powyższym rozumieniu wg załączonego wzoru.
2. oświadczenie o wykonaniu obowiązków informacyjnych, o których mowa art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wobec osób, których dane osobowe przekazał w związku z udziałem w przetargu. (Załącznik nr 2. ,,Oświadczenie RODO").
Szczegóły dotyczące klauzuli informacyjnej RODO znajdują się w załączniku nr 3. "Klauzula informacyjna "
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
o Oferta może być złożona przez Bazę Konkurencyjności, drogą e-mail na adres wskazany w ogłoszeniu, pocztą lub kurierem lub osobiście na adres siedziby zamawiającego.
o Złożona oferta powinna zawierać:
o nazwę i adres Oferenta,
o termin realizacji,
o kosztorys ofertowy (ceny netto poszczególnych pozycji zamówienia) wraz ze wskazaną specyfikacją (parametrami),
o cenę netto i brutto w PLN za całość zamówienia,
o warunki i termin płatności,
o dostawę w cenie produktów,
o datę sporządzenia oferty,
o datę ważności oferty,
o załączniki,
o informację o wykorzystaniu materiałów pochodzących z recyclingu, jeśli jest to możliwe ze względu na specyfikę zamówienia
o podpis oferenta
Dodatkowe informacje znajdują się w Załączniku nr 4.
Dostawa
Dostawy inne
Opis
Nakrętka przedłużana, złączna, łącznikowa M10, Gwint wewn., materiał: stal
Ilość: szt. 200
Kody CPV
14622000-7 Stal
44000000-0 Konstrukcje i materiały budowlane
Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
małopolskie
Powiat
wielicki
Gmina
Wieliczka
Miejscowość
Węgrzce Wielkie
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
Lista wymaganych dokumentów / oświadczeń Oferent zobowiązany jest złożyć następujące załączniki do oferty:
1. oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym wg załączonego wzoru ("Zał. 1. Oświadczenie o braku powiązań"). W przypadku złożenia oferty wspólnej przez dwóch lub większą ilość oferentów (konsorcja), każdy członek konsorcjum zobowiązany jest złożyć oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym w powyższym rozumieniu wg załączonego wzoru.
2. oświadczenie o wykonaniu obowiązków informacyjnych, o których mowa art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wobec osób, których dane osobowe przekazał w związku z udziałem w przetargu. (Załącznik nr 2. ,,Oświadczenie RODO").
Szczegóły dotyczące klauzuli informacyjnej RODO znajdują się w załączniku nr 3. "Klauzula informacyjna "
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
o Oferta może być złożona przez Bazę Konkurencyjności, drogą e-mail na adres wskazany w ogłoszeniu, pocztą lub kurierem lub osobiście na adres siedziby zamawiającego.
o Złożona oferta powinna zawierać:
o nazwę i adres Oferenta,
o termin realizacji,
o kosztorys ofertowy (ceny netto poszczególnych pozycji zamówienia) wraz ze wskazaną specyfikacją (parametrami),
o cenę netto i brutto w PLN za całość zamówienia,
o warunki i termin płatności,
o dostawę w cenie produktów,
o datę sporządzenia oferty,
o datę ważności oferty,
o załączniki,
o informację o wykorzystaniu materiałów pochodzących z recyclingu, jeśli jest to możliwe ze względu na specyfikę zamówienia
o podpis oferenta
Dodatkowe informacje znajdują się w Załączniku nr 4.
Dostawa
Dostawy inne
Opis
Śruba dwugwintowa M10x 100 mm, Materiał : Stal
Ilość: szt. 200
Kody CPV
14622000-7 Stal
44000000-0 Konstrukcje i materiały budowlane
Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
małopolskie
Powiat
wielicki
Gmina
Wieliczka
Miejscowość
Węgrzce Wielkie
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
Lista wymaganych dokumentów / oświadczeń Oferent zobowiązany jest złożyć następujące załączniki do oferty:
1. oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym wg załączonego wzoru ("Zał. 1. Oświadczenie o braku powiązań"). W przypadku złożenia oferty wspólnej przez dwóch lub większą ilość oferentów (konsorcja), każdy członek konsorcjum zobowiązany jest złożyć oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym w powyższym rozumieniu wg załączonego wzoru.
2. oświadczenie o wykonaniu obowiązków informacyjnych, o których mowa art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wobec osób, których dane osobowe przekazał w związku z udziałem w przetargu. (Załącznik nr 2. ,,Oświadczenie RODO").
Szczegóły dotyczące klauzuli informacyjnej RODO znajdują się w załączniku nr 3. "Klauzula informacyjna "
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
o Oferta może być złożona przez Bazę Konkurencyjności, drogą e-mail na adres wskazany w ogłoszeniu, pocztą lub kurierem lub osobiście na adres siedziby zamawiającego.
o Złożona oferta powinna zawierać:
o nazwę i adres Oferenta,
o termin realizacji,
o kosztorys ofertowy (ceny netto poszczególnych pozycji zamówienia) wraz ze wskazaną specyfikacją (parametrami),
o cenę netto i brutto w PLN za całość zamówienia,
o warunki i termin płatności,
o dostawę w cenie produktów,
o datę sporządzenia oferty,
o datę ważności oferty,
o załączniki,
o informację o wykorzystaniu materiałów pochodzących z recyclingu, jeśli jest to możliwe ze względu na specyfikę zamówienia
o podpis oferenta
Dodatkowe informacje znajdują się w Załączniku nr 4.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2021-07-27
Data ostatniej zmiany
2021-07-27

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena netto (maksymalna liczba punktów do zdobycia to 100 pkt),
Sposób oceny: 100 pkt x cena najniższa/cena badana
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
DODATKOWE (ROZSTRZYGAJĄCE):
Jeżeli w ramach zamówienia kilka ofert otrzyma identyczną liczbę punktów Zamawiający wybierze ofertę wykonawcy, który zadeklaruje sporządzanie dokumentacji w postaci elektronicznej

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena netto (maksymalna liczba punktów do zdobycia to 100 pkt),
Sposób oceny: 100 pkt x cena najniższa/cena badana
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
DODATKOWE (ROZSTRZYGAJĄCE):
Jeżeli w ramach zamówienia kilka ofert otrzyma identyczną liczbę punktów Zamawiający wybierze ofertę wykonawcy, który zadeklaruje sporządzanie dokumentacji w postaci elektronicznej

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena netto (maksymalna liczba punktów do zdobycia to 100 pkt),
Sposób oceny: 100 pkt x cena najniższa/cena badana
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
DODATKOWE (ROZSTRZYGAJĄCE):
Jeżeli w ramach zamówienia kilka ofert otrzyma identyczną liczbę punktów Zamawiający wybierze ofertę wykonawcy, który zadeklaruje sporządzanie dokumentacji w postaci elektronicznej

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Maria Korzeniowska
tel.: +48533344152
e-mail: przetargi@wotel.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.