Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
19402z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa i montaż kompletnej instalacji fotowoltaicznej

Przedmiot:

Dostawa i montaż kompletnej instalacji fotowoltaicznej

Data zamieszczenia: 2021-07-27
Dane kontaktowe Zamawiającego: P.H. BATMAR SP.JAWNA
Sokola 30
26-110 Skarżysko-Kamienna
powiat: skarżyski
604 792 120
batmar@op.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/61096
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Skarżysko-Kamienna
Wadium: ---
Nr telefonu: 604 792 120
Termin składania ofert: 2021-08-11 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DOSTAWA i montaż kompletnej instalacji fotowoltaicznej
Powstaje w kontekście projektu
RPSW.03.02.00-26-0095/18 - Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstwa BATMAR S. J. poprzez termomodernizację budynku i zastosowanie instalacji fotowoltaicznej

Część 1
DOSTAWA i montaż kompletnej instalacji fotowoltaicznej

Przedmioty zamówienia
Roboty budowlane
Roboty budowlane
Opis
1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące dostawę i montaż kompletnej instalacji fotowoltaicznej.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym zakres prac i specyfikację techniczną ich wykonania zawiera załącznik nr 1 do Warunków ofertowych.
3. Minimalny okres gwarancji, wymagany przez zamawiającego wynosi: 12 lat.
4. Czas reakcji serwisu: max. 24 godz. od momentu zgłoszenia, rozumiany jako czas przystąpienia do usunięcia usterki.
5. Wyżej wymienione prace obejmują roboty budowlane wraz z zakupem, dostawą i montażem niezbędnych urządzeń. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji powyższych prac z materiałów własnych oraz nowych. Wykonawca uzyska wszystkie niezbędne zgody, uzgodnienia, pozwolenia i pokryje ich koszty, przy czym pozyskanie pozwolenia na budowę leży po stronie Zamawiającego. Wykonawca przeprowadzi również wszystkie niezbędne prace przygotowawcze.
6. Jeżeli gdziekolwiek w dokumentacji użyte są znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, Zamawiający dopuszcza składanie ofert z rozwiązaniami równoważnymi, o ile zapewniają one zgodność realizacji przedmiotu zamówienia z dokumentacją. Znaki towarowe, patenty lub pochodzenie powinny być uwzględnione jako definicje standardu, a nie jako określone marki zastosowane w projekcie. Oznacza to, że przewidziane przez Wykonawcę do zastosowania na etapie realizacji robót, urządzenia i materiały powinny spełniać parametry określone w opisie przedmiotu zamówienia i nie powinny być gorsze od jej założeń (równe lub lepsze). Zamawiający dopuszcza wszelkie rynkowe odpowiedniki o parametrach równych lub lepszych niż wskazane. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. W takim wypadku Wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania, oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one rzeczywiście równoważne. Będą one podlegały ocenie autora dokumentacji projektowej, który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o akceptacji ,,równoważników" lub ich odrzuceniu z powodu ich ,,nierównoważności".
Okres gwarancji
minimum 12 lat

CPV: 09331200-0, 45311000-0, 45311200-2, 45312310-3, 45315100-9, 45315300-1

Dokument nr: 2021-2996-61096

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-08-11

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2021-08

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
świętokrzyskie
Powiat
skarżyski
Gmina
Skarżysko-Kamienna
Miejscowość
Skarżysko-Kamienna

Wymagania:
Zamówienia uzupełniające
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.
Warunki zmiany umowy
Zamawiający dopuszcza zmianę warunków umowy w przypadku gdy:
a) nastąpi konieczność zmiany sposobu wykonania przedmiotu zamówienia na skutek zmian zasad finansowania zadania wynikającego z podpisanych przez Zamawiającego umów z Instytucją Zarządzającą Programem Operacyjnym,
b) nastąpi zmiana adresu siedziby Wykonawcy w trakcie trwania umowy, numerów kont bankowych oraz danych identyfikacyjnych,
c) nastąpi zmiana adresu realizacji projektu lub siedziby Zamawiającego,
d) nastąpi konieczność poprawienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy,
e) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy,
f) dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu na etapie postępowania o zamówieni nie wpłynęłaby na krąg Wykonawców ubiegających się o zamówienie, ani na wynik postępowania,
g) zmiana zakresu przedmiotu zamówienia i proporcjonalnego zmniejszenia/ zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku konieczności zmiany zakresu projektu wynikające z przebiegu jego realizacji w granicach dopuszczalnych sekcją 6.5.2 pkt 20) Wytycznych, tj.:
1/ zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
i. konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
ii. wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;
2/ zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie umowie w przypadku zamówień na dostawy.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
1. Do składania ofert zapraszamy Wykonawców:
a) posiadających zdolność techniczną gwarantującą wykonanie przedmiotu zamówienia,
b) posiadających odpowiednie uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności (jeśli przepisy nakładają taki obowiązek),
c) posiadających niezbędną wiedzę i doświadczenie pozwalające na poprawną realizację przedmiotu zamówienia,
d) dysponujących osobami zdolnymi do realizacji przedmiotu zamówienia,
e) znajdujących się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia.
2. Na dowód spełnienia warunku opisanego w ust. 1, Wykonawca wraz z ofertą przedkłada wykaz wykonanych robót polegających na dostawie i montażu instalacji fotowoltaicznej o mocy co najmniej 45 kW (minimum 2 realizacje o wartości nie mniejszej niż 150 000,00 zł netto każda) odpowiadających zakresem przedmiotowi zamówienia, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane należycie - załącznik nr 4. Do wykazu wykonanych robót Wykonawca dołączy kopie dowodów określające, czy roboty wymienione w w/w wykazie zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2021-07-27
Data ostatniej zmiany
2021-07-27

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Kryterium: Cena (wskaźnik C) liczony ze wzoru:
C = [Najniższa cena brutto spośród ważnych ofert] / [Cena brutto badanej ważnej oferty] x 70% x 100 pkt
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Kryterium: Okres udzielonej gwarancji (wskaźnik G), ocena dokonana zostanie na podstawie złożonego w ofercie oświadczenia (Załącznik nr 2) w następujący sposób:
G = [Okres udzielonej gwarancji badanej ważnej oferty] / [Najdłuższy okres udzielonej gwarancji spośród ważnych ofert] x 15% x 100 pkt
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Kryterium: Sprawność instalacji FV (wskaźnik S), ocena dokonana zostanie na podstawie złożonego w ofercie oświadczenia (Załącznik nr 2) w następujący sposób:
S = [Sprawność instalacji FV dla badanej oferty] / [Najwyższa sprawność instalacji FV spośród ważnych ofert] x 15% x 100 pkt

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Ryszard Pochwała
tel.: 604 792 120
e-mail: batmar@op.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.