Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4524z ostatnich 7 dni
19390z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont drogi

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Remont drogi

Data zamieszczenia: 2021-07-27
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Radłów
Kolejowa 7
33-130 Radłów
powiat: tarnowski
sekretariat@gminaradlow.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Radłów
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-11 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Remont drogi gminnej nr K200173 w Radłowie - Ul. Wodna-Krótka ( Ul. Wodna dz. nr 1064 - dł. 272m Ul. Krótka dz. nr 1040 - dł. 108m Ul. Krótka dz. nr 1032 - dł. 150m) - w kilometrażu 0+000 - 0+530
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. ,,Remont drogi gminnej nr K200173 w Radłowie - Ul. Wodna-Krótka (ul. Wodna dz. nr 1064 - dł. 272m Ul. Krótka dz. nr 1040 - dł. 108m Ul. Krótka dz. nr 1032 - dł. 150m) - w kilometrażu 0+000 - 0+530".
2) W skład zadania wchodzi następujący zakres robót:
a) Przygotowanie nawierzchni:
-Mechaniczne ścinanie poboczy o gr. 20 cm
b) Nawierzchnia bitumiczna:
-Wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym
-Naprawa uszkodzonych krawędzi jezdni
-Skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową pod warstwę wiążącą
-Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-bitumicznej gr. 4 cm
-Skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową pod warstwę ścieralną
-Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej gr. 4 cm,
-Regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych i zaworów wodociągowych
c) Pobocza
-Pobocza z kruszyw łamanych gr. 15 cm wraz z powierzchniowym utrwaleniem
3) Jednocześnie Zamawiający informuje, iż:
a) realizowany przedmiot zamówienia w postaci remontu drogi nie spowoduje zmiany klasy drogi,
b) cały zakres robót prowadzony będzie w pasie drogowym
c) nie występują kolizje z sieciami: teletechnicznymi, energetycznymi i gazowymi,
d) zakres robót został uzgodniony pod względem sieci wod-kan.

4) W związku z realizacją przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany również do:
a) oznakowania i zabezpieczenia miejsca robót (faktycznie zajmowanej strefy robót) i prowadzenia stałej kontroli oznakowania,
b) likwidacji oznakowania po wykonaniu zamówienia.
5) Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określają:
a) Dokumentacja Projektowa - Załącznik nr 6 do SWZ,
b) STWiORB - Załącznik nr 5 do SWZ,
c) Przedmiar robót - Załącznik nr 4 do SWZ
d) Projektowane postanowienia umowy - Załącznik nr 7 do SWZ.
6) W projektowanych postanowienia umowy przyjęto zasadę wynagrodzenia ryczałtowego, tak więc załączony do SWZ przedmiar robót (Załącznik nr 4) ma również na celu umożliwienie dokonania wyceny poszczególnych elementów robót i posiada on w tym względzie charakter pomocniczy.
7) Zamawiający oczekuje od Wykonawcy podania ceny za realizację zamówienia, jako ceny ryczałtowej, która obejmuje wykonanie wszystkich elementów zamówienia będących przedmiotem rysunku i tekstu wchodzących w skład w/w dokumentów zamówienia, łącznie z podatkiem VAT obowiązującym w dniu złożenia oferty.
8) Zamawiający żąda przed podpisaniem umowy z wybranym Wykonawcą, przedstawienia przez niego Kosztorysu ofertowego, sporządzonego w oparciu
o Dokumentację Projektową, Przedmiar robót, STWiORB oraz ewentualną wizję lokalną przeprowadzoną przez Wykonawcę.
Uwagi końcowe:
- Wykonawca wykona roboty budowlane w oparciu o dokumentację projektową, zgodnie z warunkami wykonania i odbioru robót określonymi w STWiORB,
z należytą starannością, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, etyką zawodową oraz warunkami projektowanych postanowień umowy /Załącznik nr 7/.
- Do wykonania robót Wykonawca użyje wyłącznie materiałów własnych, posiadających wymagane atesty i certyfikaty, które będą wymagane przy odbiorze końcowym robót. Przy doborze materiałów należy kierować się wymaganiami sprecyzowanymi w dokumentacji technicznej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.
- W czasie realizacji robót Wykonawca będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze we własnym zakresie i na własny koszt.
- Wszelkie inne koszty realizacji przedmiotu zamówienia (koszty mediów - energia elektryczna, woda, opłaty, i inne), konieczne do poniesienia w celu prawidłowego wykonania zamówienia, do momentu jego bezusterkowego, protokolarnego przyjęcia przez Zamawiającego poniesie Wykonawca.
- Wykonawca zapewni do kierowania robotami osoby z uprawnieniami w specjalnościach niezbędnych do prawidłowego wykonania powierzonego zadania i będzie w okresie realizacji prowadził dziennik budowy (jeżeli takowy będzie konieczny) we współpracy z Inspektorem Nadzoru ustanowionym przez Zamawiającego.
- Należy zachować szczególną ostrożność i zminimalizować uciążliwości związane
z prowadzonymi pracami gdyż Wykonawca ponosił będzie pełną odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich,
a powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi w okresie od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy przez Wykonawcę do daty końcowego odbioru robót,
- Wykonawca jest odpowiedzialny za staranne zapoznanie się z dokumentami zamówienia

CPV: 45233220-7, 45100000-8, 45233120-6

Dokument nr: 2021/BZP 00128442, PPI.271.16.21

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-11 09:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://bip.malopolska.pl/umradlow
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://www.miniportal.uzp.gov.pl,sekretariat@gminaradlow.pl,
inwestycje@gminaradlow.pl,tgdowski@gminaradlow.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu,
dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej. 2) Zamawiający
przewiduje komunikację pomiędzy Zamawiającym a Wykonawca za pomocą poczty elektronicznej: 1)
Andrzej Janicki - kierownik referatu PPI, tel. 14 678 20 44 w 30 e-mail: inwestycje@gminaradlow.pl -
sprawy merytoryczne,2) Tomasz Gdowski - e-mail: tgdowski@gminaradlow.pl - sprawy formalne,
proceduralne3) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do
następujących formularzy:,,Formularz do złożenia, zmiany,wycofania oferty lub wniosku" oraz do
,,Formularza do komunikacji".4) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania
dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji
przekazywanych przy ich użyciuopisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz
Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).5)
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: ,,Formularz
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" i ,,Formularza do komunikacji" wynosi 150 MB.6) Za
datę przekazania oferty,wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich
przekazania na ePUAP.7) Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako
załącznik do niniejszej SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich
postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję ,,Dla Wykonawców" lub ze strony głównej z zakładki
Postępowania.8) Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowe środki
dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w
postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej lub podpisem osobistym w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt.. 9) Wykonawcy w korespondencji kierowanej do
Zamawiającego powinni posługiwać się numerem przedmiotowego postępowania (znakiem sprawy). W zakresie nie wymienionym powyżej zastosowanie mają zapisy SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): a) Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w
rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przez
wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi.b) Dane
osobowe wykonawcy będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z
przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. ,,Budowa drogi gminnej
klasy D w km 0+000 do km 0+398,7 w miejscowości Radłów, Gmina Radłów" .c) Odbiorcami
przekazanych przez wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie
udostępniona dokumentacja postępowania zgodnie z art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp, a także art.
6 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.d) Dane osobowe wykonawcy
zawarte w protokole postępowania będą przechowywane przez okres 4 lat, od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.e) Klauzula informacyjna, o której mowa w art. 13
ust. 1 i 2 RODO znajduje się Informacji nt. RODO - załącznik nr 10 do SWZ.f) Zamawiający nie planuje
przetwarzania danych osobowych wykonawcy w celu innym niż cel określony w lit. b powyżej. Jeżeli
administrator będzie planował przetwarzać dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane
osobowe zostały zebrane (tj. cel określony w lit. b powyżej), przed takim dalszym przetwarzaniem
poinformuje on osobę, której dane dotyczą, o tym innym celu oraz udzieli jej wszelkich innych
stosownych informacji, o których mowa w art. 13 ust. 2 RODO.g) Wykonawca jest zobowiązany, w
związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, do wypełnienia wszystkich obowiązków
formalno-prawnych wymaganych przez RODO i związanych z udziałem w przedmiotowym
postępowaniu o udzielenie zamówienia. Do obowiązków tych należą:- obowiązek informacyjny
przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których
dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał i przekazał zamawiającemu w treści oferty lub
dokumentów składanych na żądanie zamawiającego;- obowiązek informacyjny wynikający z art. 14
RODO względem osób fizycznych, których dane wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to
dane wykonawca przekazuje zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie
zamawiającego.h) W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz
ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z
udziałem w postępowaniu, wykonawca składa oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków
informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO - treść oświadczenia została zawarta w załączniku nr 10 do SWZ. i) Sposób postępowania z danymi osobowymi, w tym ich udostępnianie itd. opisany został w SWZ.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-11 09:00
Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

Wymagania:
a) Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych).
b) Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą, tj. do dnia 09.09.2021 r..
c) Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.
d) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy w banku w Banku Spółdzielczym Rzemiosła Oddział Radłów Nr 10858900060240000000260004 z dopiskiem "wpłata wadium - sprawa nr PPI.271.16.21".
e) Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy zamawiającego).
f) Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu i powinno zawierać następujące elementy:
- nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib. Beneficjentem wskazanym w gwarancji lub poręczeniu musi być Gmina Radłów z siedzibą ul. Kolejowa 7, 33-130 Radłów
- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,
- kwotę gwarancji/poręczenia,
- termin ważności gwarancji/poręczenia,
- zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
g) W przypadku, gdy wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium, w przypadku o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.
h) Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1-5 ustawy Pzp.
i) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy Pzp
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: PPI.271.16.21
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. ,,Remont drogi gminnej nr K200173 w Radłowie - ul. Wodna-Krótka (ul. Wodna dz. nr 1064 - dł. 272m ul. Krótka dz. nr 1040 - dł. 108m ul. Krótka dz. nr 1032 - dł. 150m) - w kilometrażu 0+000 - 0+530".
2) W skład zadania wchodzi następujący zakres robót:
a) Przygotowanie nawierzchni:
-Mechaniczne ścinanie poboczy o gr. 20 cm
b) Nawierzchnia bitumiczna:
-Wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym
-Naprawa uszkodzonych krawędzi jezdni
-Skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową pod warstwę wiążącą
-Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-bitumicznej gr. 4 cm
-Skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową pod warstwę ścieralną
-Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej gr. 4 cm,
-Regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych i zaworów wodociągowych
c) Pobocza
-Pobocza z kruszyw łamanych gr. 15 cm wraz z powierzchniowym utrwaleniem
3) Jednocześnie Zamawiający informuje, iż:
a) realizowany przedmiot zamówienia w postaci remontu drogi nie spowoduje zmiany klasy drogi,
b) cały zakres robót prowadzony będzie w pasie drogowym
c) nie występują kolizje z sieciami: teletechnicznymi, energetycznymi i gazowymi,
d) zakres robót został uzgodniony pod względem sieci wod-kan.

4) W związku z realizacją przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany również do:
a) oznakowania i zabezpieczenia miejsca robót (faktycznie zajmowanej strefy robót) i prowadzenia stałej kontroli oznakowania,
b) likwidacji oznakowania po wykonaniu zamówienia.
5) Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określają:
a) Dokumentacja Projektowa - Załącznik nr 6 do SWZ,
b) STWiORB - Załącznik nr 5 do SWZ,
c) Przedmiar robót - Załącznik nr 4 do SWZ
d) Projektowane postanowienia umowy - Załącznik nr 7 do SWZ.
6) W projektowanych postanowienia umowy przyjęto zasadę wynagrodzenia ryczałtowego, tak więc załączony do SWZ przedmiar robót (Załącznik nr 4) ma również na celu umożliwienie dokonania wyceny poszczególnych elementów robót i posiada on w tym względzie charakter pomocniczy.
7) Zamawiający oczekuje od Wykonawcy podania ceny za realizację zamówienia, jako ceny ryczałtowej, która obejmuje wykonanie wszystkich elementów zamówienia będących przedmiotem rysunku i tekstu wchodzących w skład w/w dokumentów zamówienia, łącznie z podatkiem VAT obowiązującym w dniu złożenia oferty.
8) Zamawiający żąda przed podpisaniem umowy z wybranym Wykonawcą, przedstawienia przez niego Kosztorysu ofertowego, sporządzonego w oparciu
o Dokumentację Projektową, Przedmiar robót, STWiORB oraz ewentualną wizję lokalną przeprowadzoną przez Wykonawcę.
Uwagi końcowe:
- Wykonawca wykona roboty budowlane w oparciu o dokumentację projektową, zgodnie z warunkami wykonania i odbioru robót określonymi w STWiORB,
z należytą starannością, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, etyką zawodową oraz warunkami projektowanych postanowień umowy /Załącznik nr 7/.
- Do wykonania robót Wykonawca użyje wyłącznie materiałów własnych, posiadających wymagane atesty i certyfikaty, które będą wymagane przy odbiorze końcowym robót. Przy doborze materiałów należy kierować się wymaganiami sprecyzowanymi w dokumentacji technicznej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.
- W czasie realizacji robót Wykonawca będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze we własnym zakresie i na własny koszt.
- Wszelkie inne koszty realizacji przedmiotu zamówienia (koszty mediów - energia elektryczna, woda, opłaty, i inne), konieczne do poniesienia w celu prawidłowego wykonania zamówienia, do momentu jego bezusterkowego, protokolarnego przyjęcia przez Zamawiającego poniesie Wykonawca.
- Wykonawca zapewni do kierowania robotami osoby z uprawnieniami w specjalnościach niezbędnych do prawidłowego wykonania powierzonego zadania i będzie w okresie realizacji prowadził dziennik budowy (jeżeli takowy będzie konieczny) we współpracy z Inspektorem Nadzoru ustanowionym przez Zamawiającego.
- Należy zachować szczególną ostrożność i zminimalizować uciążliwości związane
z prowadzonymi pracami gdyż Wykonawca ponosił będzie pełną odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich,
a powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi w okresie od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy przez Wykonawcę do daty końcowego odbioru robót,
- Wykonawca jest odpowiedzialny za staranne zapoznanie się z dokumentami zamówienia
4.2.6.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Szczegółowy opis oceny ofert został wskazany w SWZ
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: długość okresu gwarancji jakości
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunek/warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w/w zakresie jeżeli: wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną co najmniej 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100).

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli co najmniej 1 z wykonawców lub wszyscy łącznie wykażą, że spełniają w/w opisany warunek.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej o których mowa powyżej, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie
z wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.

2) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w/w zakresie jeżeli wykaże, że wykonał w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie lub remoncie drogi o nawierzchni asfaltowej, której wartość wyniosła co najmniej 100.000,00 zł brutto (słownie: sto tysięcy złotych).

Formularz wykaz robót budowlanych stanowi Załącznik nr 8 do SWZ.

Odnośnie do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia mogą oni polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
W takim przypadku Wykonawcy składają oświadczenie, określone w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, którego wzór określony został w Załączniku nr 11 do SWZ.

W przypadku posługiwania się przez wykonawcę cudzym potencjałem, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunek/warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w/w zakresie jeżeli: wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną co najmniej 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100).

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli co najmniej 1 z wykonawców lub wszyscy łącznie wykażą, że spełniają w/w opisany warunek.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej o których mowa powyżej, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie
z wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.

2) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w/w zakresie jeżeli wykaże, że wykonał w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie lub remoncie drogi o nawierzchni asfaltowej, której wartość wyniosła co najmniej 100.000,00 zł brutto (słownie: sto tysięcy złotych).

Formularz wykaz robót budowlanych stanowi Załącznik nr 8 do SWZ.

Odnośnie do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia mogą oni polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
W takim przypadku Wykonawcy składają oświadczenie, określone w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, którego wzór określony został w Załączniku nr 11 do SWZ.

W przypadku posługiwania się przez wykonawcę cudzym potencjałem, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:
a) W zakresie potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia:
? oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
albo
oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej

(którego wzór stanowi załącznik nr 9 do SWZ).
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:
a) W zakresie potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
? wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których roboty budowlane zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty, zgodnie z wymogiem określonym w Rozdziale II ust. 7 pkt. 1) SWZ.
? dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego, w Rozdziale II ust. 7 pkt. 2) SWZ.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
a) Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych).
b) Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą, tj. do dnia 09.09.2021 r..
c) Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.
d) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy w banku w Banku Spółdzielczym Rzemiosła Oddział Radłów Nr 10858900060240000000260004 z dopiskiem "wpłata wadium - sprawa nr PPI.271.16.21".
e) Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy zamawiającego).
f) Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu i powinno zawierać następujące elementy:
- nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib. Beneficjentem wskazanym w gwarancji lub poręczeniu musi być Gmina Radłów z siedzibą ul. Kolejowa 7, 33-130 Radłów
- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,
- kwotę gwarancji/poręczenia,
- termin ważności gwarancji/poręczenia,
- zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
g) W przypadku, gdy wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium, w przypadku o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.
h) Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1-5 ustawy Pzp.
i) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku:oWykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.o Wszelka
korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z
pełnomocnikiem.Oświadczenie potwierdzające brak podstaw wykluczenia wykonawcy oraz
spełnianie warunków udziału w postępowaniu składa każdy z wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie. Odnośnie do wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia mogą oni polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają
roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.W takim przypadku
Wykonawcy składają oświadczenie, określone wart. 117 ust. 4 ustawy Pzp, którego wzór określony został w Załączniku nr 11 do SWZ. Pozostałe wymagania określają dokumenty zamówienia.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Dopuszczalne są następujące przypadki zmiany i warunki zmiany treści
umowy:a)Zmiana materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń, sposobu wykonania gdy
wykorzystanie materiałów budowlanych, sprzętu i urządzeń wskazanych w dokumentacji
projektowej lub ofercie, sposobu wykonania stanie się niemożliwe lub podyktowane będzie
usprawnieniem procesu budowy,postępem technologicznym, zwiększeniem bezpieczeństwa na
budowie,b)Zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia i wynagrodzenia Wykonawcy
w przypadku:? działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie robót w określonym
pierwotnie
terminie,? zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających
wykonanie robót lub spełnienie wymogów technologicznych udokumentowanych w dzienniku
budowy,? konieczności uzyskania decyzji i uzgodnień, mogąca spowodować wstrzymanie
robót,konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz,? przedłużającej się procedury
administracyjnej z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.? zmiany sposobu przeprowadzenia
robót, ograniczenia zakresu robót lub wprowadzeniem robót zamiennych. ? konieczności
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, a wynikających z konieczności dostosowania
zakresu zadania do powszechnie obowiązujących przepisów prawa? braku możliwości
prowadzenia robót na skutek warunków klimatycznych: (gwałtowne opady deszczu, gradobicie,
śnieżyce, powodzie i inne anomalia klimatyczne) uniemożliwiające prowadzenie robót
budowlanych, przeprowadzanie prób(sprawdzeń), dokonanie odbiorów, przez okres powyżej
4dni, ? nieterminowego, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, przekazaniem
przez Zamawiającego terenu budowy Wykonawcy, wstrzymania prac budowlanych przez
właściwy organ z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, innych okolicznościami niepowstałych
z winy Wykonawcy (m.in. koniecznością wykonania robót dodatkowych lub robót zamiennych;
koniecznością wykonania robót przez innego Wykonawcę w miejscu wykonywania prac
budowlanych), c) Zmiana wynagrodzenia za realizację zadań objętych niniejszą Umową w
przypadku zmiany stawki podatku VAT. Opis sposobu dokonywania zmian zawarty został w SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Szczegółowy opis oceny ofert został wskazany w SWZ
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: długość okresu gwarancji jakości
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-09

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.