Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4561z ostatnich 7 dni
18828z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont nawierzchni jezdni

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Remont nawierzchni jezdni

Data zamieszczenia: 2021-07-27
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto Kalisz - Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu
Złota 43
62-800 Kalisz
powiat: Kalisz
zp@zdm.kalisz.pl
https://zdmkalisz.ezamawiajacy.pl/pn/zdmkalisz/demand/notice/public/35098/details
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Kalisz
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-11 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Remont nawierzchni jezdni przed domem kombatanta i emeryta przy ulicy Cegielnianej w Kaliszu
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:
1/ roboty przygotowawcze,
2/ roboty ziemne,
3/ ułożenie krawężników i obrzeży,
4/ montaż studni kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami,
5/ wykonanie ścieku z dwóch rzędów kostki brukowej szerokości 20 cm,
6/ wykonanie poszerzenia jezdni z mieszanki mineralno - bitumicznej,
7/ wykonanie nawierzchni na jezdni i stanowiskach postojowych z mieszanki mineralno-bitumicznej,
8/ wykonanie zjazdu do garaży o nawierzchni betonowej,
9/ wykonanie chodników z płyt betonowych o wymiarach 30x30x8 koloru szarego,
10/ wykonanie schodów terenowych,
11/ wykonanie placu na kontenery śmieciowe z płyt betonowych o wymiarach 25x25x8 koloru czarnego,
12/ wykonanie terenów zielonych,
13/ regulacja urządzeń obcych oraz zabezpieczenie istniejących kabli oświetlenia ulicznego rurami dwudzielnymi,
14/ opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót wraz z wykonaniem na jego podstawie oznakowania tymczasowego,
15/ obsługę geodezyjną w tym sporządzanie bieżących operatów geodezyjnych służących określaniu ilości i zakresu robót objętych odbiorami częściowymi wraz geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą (wersje w formie papierowej oraz elektronicznej - format DWG) uwzględniającą likwidowane urządzenia.

CPV: 45233140-2, 34922100-7, 45232410-9, 45232451-8, 45232460-4, 45233222-1, 45233252-0

Dokument nr: 2021/BZP 00127980, ZP.271.1.13.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-11 12:05

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://zdmkalisz.ezamawiajacy.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zdmkalisz.ezamawiajacy.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej zostały określone w dokumentacji zamieszczonej pod adresem strony internetowej prowadzonego postępowania
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje zostały zawarte w pkt. 38 SWZ
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacje zostały zawarte w pkt. 38 SWZ

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://zdmkalisz.ezamawiajacy.pl/pn/zdmkalisz/demand/notice/public/35098/details
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-11 12:00
Miejsce składania ofert: http://zdmkalisz.ezamawiajacy.pl

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

Wymagania:
Zgodnie z zapisami pkt. 16.1 SWZ: "16.1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości 2.000,00 zł. (słownie: dwa tysiące złotych 00/100)."
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.1.13.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak
4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający określił wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności, zgodnie z art. 101 ust. 1 ustawy
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:
1/ roboty przygotowawcze,
2/ roboty ziemne,
3/ ułożenie krawężników i obrzeży,
4/ montaż studni kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami,
5/ wykonanie ścieku z dwóch rzędów kostki brukowej szerokości 20 cm,
6/ wykonanie poszerzenia jezdni z mieszanki mineralno - bitumicznej,
7/ wykonanie nawierzchni na jezdni i stanowiskach postojowych z mieszanki mineralno-bitumicznej,
8/ wykonanie zjazdu do garaży o nawierzchni betonowej,
9/ wykonanie chodników z płyt betonowych o wymiarach 30x30x8 koloru szarego,
10/ wykonanie schodów terenowych,
11/ wykonanie placu na kontenery śmieciowe z płyt betonowych o wymiarach 25x25x8 koloru czarnego,
12/ wykonanie terenów zielonych,
13/ regulacja urządzeń obcych oraz zabezpieczenie istniejących kabli oświetlenia ulicznego rurami dwudzielnymi,
14/ opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót wraz z wykonaniem na jego podstawie oznakowania tymczasowego,
15/ obsługę geodezyjną w tym sporządzanie bieżących operatów geodezyjnych służących określaniu ilości i zakresu robót objętych odbiorami częściowymi wraz geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą (wersje w formie papierowej oraz elektronicznej - format DWG) uwzględniającą likwidowane urządzenia.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

34922100-7 - Oznakowanie drogowe

45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45232451-8 - Roboty odwadniające i nawierzchniowe

45232460-4 - Roboty sanitarne

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45233252-0 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 95
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres rękojmi za wady i gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane
4.3.6.) Waga: 5
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Zgodnie z zapisami pkt. 9 SWZ:
"9. Warunki udziału w postępowaniu.
9.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.

9.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają nw. warunki udziału dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa żadnych warunków w tym zakresie.

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie określa żadnych warunków w tym zakresie.

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 100.000,00 zł.

4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Wykonawca musi posiadać doświadczenie polegające na należytym wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:

? jednej roboty budowlanej polegającej na budowie, przebudowie lub remoncie ulicy / drogi w zakresie wykonania nawierzchni z betonowej kostki brukowej o powierzchni min. 50 m2,

? jednej roboty budowlanej polegającej na budowie, przebudowie lub remoncie ulicy / drogi w zakresie wykonania nawierzchni z mieszanki mineralno - bitumicznej o powierzchni min. 200 m2.

Uwaga:
1/ pod pojęciami ,,budowa", ,,przebudowa" lub ,,remont" rozumie się pojęcia zdefiniowane odpowiednio w art. 3 pkt 6 i 7a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane,
2/ jeżeli Wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach kontraktu (zamówienia/umowy) realizowanego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Zamawiający nie dopuszcza, by Wykonawca polegał na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie nie wykonywał wykazanego zakresu prac. Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do Wykonawcy o wyjaśnienia w zakresie faktycznie wykonywanego zakresu prac oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków czy wystawionych przez wykonawcę faktur,
3/ Zamawiający uzna za spełniony warunek SWZ również w przypadku, gdy doświadczenie wykazane przez Wykonawcę obejmuje szerszy zakres robót budowlanych od wymaganych przez Zamawiającego.

b) Wykonawca musi wskazać osoby, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, uprawnieniami, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone.
Wykonawca, na funkcję wymienioną poniżej, wskaże osobę, która musi być dostępna na etapie realizacji zamówienia i spełniać następujące wymagania:

? Kierownik budowy branży inżynieryjnej drogowej, który posiada uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w tym zakresie,

Uwaga:
1/ Kierownik budowy powinien posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
2/ Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
3/ W przypadku osób będących obywatelami państw członkowskich UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym - prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium RP winno być potwierdzone odpowiednią decyzją o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub prawa do świadczenia usług transgranicznych.
4/ Dopuszcza się uprawnienia równoważne (w zakresie koniecznym do wykonania przedmiotu zamówienia ) - dla osób, które posiadają uprawnienia uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie."
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu, na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest, zgodnie z zapisami pkt.14.2.1. SWZ do złożenia następujących oświadczeń i dokumentów: "14.2.1. brak podstaw wykluczenia:
1/ oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 202r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie z e wzorem stanowiącym załącznik do SWZ,
2/ oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do SWZ,
3/ odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentu jak wyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

Jeżeli w kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentami zawierającymi odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy."
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest, zgodnie z zapisami pkt.14.2.2. SWZ do złożenia następujących oświadczeń i dokumentów: "14.2.2. spełnienie warunków udziału w postępowaniu:
1/ dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia,
2/ wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty,
3/ wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, niezbędnych do wykonywania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami."
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
Zgodnie z zapisami pkt. 16.1 SWZ: "16.1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości 2.000,00 zł. (słownie: dwa tysiące złotych 00/100)."
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Zgodnie z zapisami pkt. 13 SWZ: "13. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne/konsorcja).
13.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty (propozycja pełnomocnictwa stanowi załącznik do SWZ).
13.2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
13.3. W przypadku, o którym mowa w pkt. 13.2 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy (propozycja oświadczenia stanowi załącznik do SWZ).
13.4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia i spełnienia warunków udziału w postępowaniu, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie i załącza je do oferty."
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający dopuszcza zmianę treści zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 Ustawy oraz wskazanym w Projekcie umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 95
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres rękojmi za wady i gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane
4.3.6.) Waga: 5
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-09

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.