Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4526z ostatnich 7 dni
19607z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej

Przedmiot:

Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej

Data zamieszczenia: 2021-07-27
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA KŁAJ
Kłaj 655
32-015 Kłaj
powiat: wielicki
122841108
ugk@klaj.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Kłaj
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: 122841108
Termin składania ofert: 2021-08-11 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej w miejscowości Grodkowice, Gmina Kłaj
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem inwestycji jest budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej w
miejscu istniejącego boiska o nawierzchni asfaltowej, zlokalizowanego na działce nr 4 w
miejscowości Grodkowice. Inwestycja przewiduje:
o budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscu boiska asfaltowego
o montaż piłkochwytów
o remont ogrodzenia
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Dokumentacja projektowa i Przedmiar robót (załącznik nr 9 do SWZ).

CPV: 45000000-7

Dokument nr: 2021/BZP 00128380, In.271.13.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-11 12:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://bip.malopolska.pl/ugklaj,m,365952,2021.html
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1) W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu o portalu
ePUAP: /k0wsvf0513/SkrytkaESPo poczty elektronicznej pod adresem: ugk@klaj.pl o portalu
https://miniportal.uzp.gov.pl/ Adres strony postępowania:
https://bip.malopolska.pl/ugklaj,m,365952,2021.html
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 2)
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi
posiadać konto na portalu ePUAP.
3) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.
4) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem formularzy do: złożenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150MB.
5) Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich
przekazania na ePUAP.
6) W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują, zgodnie z wyborem Zamawiającego drogą
elektroniczną z dopiskiem: ,,Postępowanie nr In.271.13.2021"
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) (dalej także ,,RODO") i ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
(Dz.U. z 2018 r., poz. 1000) (dalej także ,,Ustawa z dnia 10.05.2018 r.") i przestrzegać regulacji tam
zawartych.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję,
że:
o administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Kłaj ; 32-015 Kłaj 655;
o inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Kłaj jest osoba powołana przez Wójta Gminy Kłaj
kontakt: iod@klaj.pl, tel. 12-284-11-00;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego In.271.10.2021 Budowa boiska
wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej w miejscowości Grodkowice, Gmina Kłaj prowadzonym
w trybie podstawowym.
o odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ust. 1 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września
2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), dalej ,,ustawa Pzp";
o Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4
lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
o obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z
ustawy Pzp;
o w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
o posiada Pani/Pan:
? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
o nie przysługuje Pani/Panu:
? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-11 09:00
Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem ,,Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-12-15

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: In.271.13.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem inwestycji jest budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej w
miejscu istniejącego boiska o nawierzchni asfaltowej, zlokalizowanego na działce nr 4 w
miejscowości Grodkowice. Inwestycja przewiduje:
o budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscu boiska asfaltowego
o montaż piłkochwytów
o remont ogrodzenia
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Dokumentacja projektowa i Przedmiar robót (załącznik nr 9 do SWZ).
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-12-15
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) Cena brutto
Maksymalnie w tym kryterium można uzyskać 90 punktów. Punkty za powyższe kryterium będą liczone
według następującego wzoru:
najniższa oferowana cena brutto
Wartość punktowa = ----------------------------------------------------------- x 100 x 90 % cena brutto badanej oferty
2) Okres gwarancji
Maksymalnie w tym kryterium można uzyskać 10 punktów. Punkty za powyższe kryterium będą liczone
według następującego wzoru:
okres gwarancji (w miesiącach) w ofercie badanej
Wartość punktowa = -------------------------------------------------------------------- x 100 x 10 %
okres gwarancji (w miesiącach) najdłuższy spośród ofert
Uwaga:
a) Zamawiający określa minimalny okres gwarancji na 36 miesięcy, natomiast maksymalny na 60
miesiące.
b) Zaoferowanie gwarancji równej wymaganemu minimum (36 miesięcy) spowoduje nieprzyznanie
żadnego punktu w tym kryterium.
c) Zaoferowanie gwarancji poniżej wymaganego minimum spowoduje odrzucenie oferty zgodnie z art.
226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.
d) Nie wpisanie okresu gwarancji w formularzu ofertowym spowoduje odrzucenie oferty zgodnie z art.
226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.
e) W przypadku gdy wykonawca zaoferuje okres gwarancji powyżej wymaganego maksimum,
zamawiający do oceny ofert przyjmie 60 miesięcy.
f) Wykonawca winien podać ilość miesięcy wyrażoną w liczbach całkowitych. W innym przypadku okres
gwarancji zostanie przeliczony do pełnych miesięcy i wynik zostanie zaokrąglony w dół.
Ocena końcowa oferty to suma punktów uzyskanych przez ofertę w poszczególnych kryteriach. Za
najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów. Wszystkie
obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Wykonawca może uzyskać maksymalnie 100 pkt.
Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia
taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera spośród tych ofert
ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający wybiera ofertę
z najniższą ceną lub najniższym kosztem.
Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w powyższy sposób zamawiający wzywa wykonawców, którzy
złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych
zawierających nową cenę lub koszt.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 90
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 10
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Zamawiający określa następujące warunki udziału w postepowaniu:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa w tym zakresie warunku udziału w postępowaniu.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej:
Zamawiający nie określa w tym zakresie warunku udziału w postępowaniu.
3) sytuacji finansowej lub ekonomicznej:
Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że:
Jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 500 000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych
00/100).
Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż
PLN, Wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP (Tabela A), na dzień wystawienia
dokumentu.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że:
a) wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwa zadania, obejmujące
swym zakresem roboty budowlane, polegające na budowie lub przebudowie obiektu
budowlanego o nawierzchni poliuretanowej, której powierzchnia wynosi minimum 1000,00 m2
PLN.
b) skieruje do realizacji zamówienia:
o przynajmniej jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
W pozostałym zakresie Wykonawca, w czasie realizacji zamówienia, zapewni adekwatny do
przedmiotu zamówienia nadzór branżowy wynikający z uprawnień budowlanych w
poszczególnych specjalnościach, o których mowa w ustawie Prawo budowlane.
W przypadku posiadania przez jedną osobę wymaganych uprawnień więcej niż jednej
specjalności, Zamawiający dopuszcza łączenie stanowisk.
Uprawnienia osób, o których mowa w rozdz. V pkt 2.3) b) SWZ muszą być zgodne z ustawą z
dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333) oraz Rozporządzeniem Ministra
Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do
wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2019 poz. 831).
Zamawiający, określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień, dopuszcza
odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art.
12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333) oraz ustawy o
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej z dnia 22 grudnia 2015 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 220).
Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, zamawiający może, na każdym etapie
postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie
przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów
technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy
może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego - w zakresie:
o art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp
o art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne
tytułem środka karnego
sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem
b) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę,
albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub
informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do
tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 5 do SWZ)
c) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3
miesiące przed jej złożeniem.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego
b) wykazu robót (załącznik nr 6 do SWZ) wykonanych nie wcześniej, niż w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których
roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane
zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje, bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonywane, a
wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne
odpowiednie dokumenty.
c) wykazu osób (załącznik nr 7 do SWZ) skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z
informacjami na temat ich uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
2) Pełnomocnictwo - jeżeli wykonawca składa ofertę przez ustanowionego pełnomocnika lub w
przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (załącznik nr 3 do SWZ) - jeżeli wykonawca polega
na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji ekonomicznej lub finansowej innych
podmiotów.
4) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - z którego
wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy (załącznik nr 4 do SWZ) -
jeżeli zachodzi sytuacja opisana w rozdz. V pkt 3 SWZ
3) Dokumenty podmiotów zagranicznych:
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast:
a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w rozdz. VI pkt 5.2) lit. a - składa
informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku
takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub
administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie,
o którym mowa w rozdz. VI pkt 5.2) lit. a. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż
6 miesięcy przed jego złożeniem
b) odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej, o których mowa w w rozdz. VI pkt 5.2) lit. c - składa dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie
zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie
jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej
procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokumenty powinny być
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa powyżej, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich
przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy pzp, zastępuje się je
odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie
wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub
oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju,
w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu
pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce
zamieszkania wykonawcy.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na
zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te
zdolności są wymagane.
W w/w przypadkach wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do
oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni
wykonawcy (załącznik nr 4 do SWZ).
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą ustanowić pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy. Pełnomocnictwo należy złożyć wraz z ofertą. Z pełnomocnictwa musi wynikać fakt
reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Zamiast pełnomocnictwa Zamawiający dopuszcza złożenie umowy o współdziałaniu, z której
wynikać będzie przedmiotowe pełnomocnictwo.
Oświadczenie o którym mowa w rozdz. VI pkt 1.1) niniejszej SWZ składa każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać brak podstaw
wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z
Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
W przypadkach opisanych w rozdz. V pkt 3 SWZ wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi
wykonają poszczególni wykonawcy (załącznik nr 4 do SWZ).
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Dopuszcza się możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w zakresie: 1)
Przedłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy - maksymalnie o ilość dni odpowiadającą
wstrzymaniu lub opóźnieniu w wykonywaniu robót, jedynie w następstwie:
a) opóźnienia w przekazaniu przez Zamawiającego terenu budowy,
b) przestojów i opóźnień powstałych z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. Zamawiający
przewiduje przedłużenie realizacji umowy o czas niezbędny do realizacji konsekwencji tych
zdarzeń,
c) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających, bądź
ograniczających w istotny sposób możliwość prowadzenia robót zgodnie z ustaloną technologią
ich wykonania, jeżeli warunki takie utrzymują się dłużej niż 14 dni i były niemożliwe do
przewidzenia,
d) wystąpienia klęski żywiołowej na terenie prowadzonych robót, mającej bezpośredni wpływ na
dochowanie umownego terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy,
e) niemożności realizacji przedmiotu umowy, z powodu niedopuszczenia do wykonywania robót
lub nakazu ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawcę,
f) działań organów administracji lub gestorów sieci skutkujących przekroczeniem określonych
przez prawo terminów wydawania decyzji, zezwoleń, uzgodnień lub odmową wydania przez w/w podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.,
g) wystąpienia wad Dokumentacji projektowej, skutkujących koniecznością dokonania w niej
istotnych zmian, jeżeli uniemożliwia to lub wstrzymuje wykonywanie robót.
2) Sposobu wykonania przedmiotu umowy, jedynie w następstwie:
a) konieczności wykonania jakiejkolwiek części robót objętych przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w
Dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej Dokumentacji lub zmiany
stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy,
b) stwierdzenia odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej
warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych, które mogą skutkować
niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy,
c) stwierdzenia odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej
warunków terenu budowy, w szczególności wystąpienia nie zinwentaryzowanych lub błędnie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych urządzeń i obiektów budowlanych,
d) zmian technologicznych - o ile są one korzystne dla Zamawiającego i nie powodują
zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy oraz pod warunkiem, że są spowodowane w
szczególności:
- zastosowania innej technologii wykonania robót spowodowanej w szczególności:
niedostępnością na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji na skutek
zaprzestania produkcji lub wycofania z rynku tych materiałów lub urządzeń,
- pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na
zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót,
- pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na
zaoszczędzenie czasu realizacji przedmiotu umowy lub kosztów wykonywanych prac, jak
również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy. 3) Zmiany osoby Kierownika budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy - zmiana taka może
zostać dokonana jedynie w przypadku, gdy Wykonawca udowodni Zamawiającemu, iż
proponowana na stanowisko Kierownika budowy inna osoba, posiada kwalifikacje zawodowe i
doświadczenie wykazane w stopniu nie mniejszym, niż w trakcie postępowania o udzielenie
zamówienia. Konieczność zmiany osoby Kierownika budowy musi być uzasadniona przez
Wykonawcę na piśmie, i zaakceptowana przez Zamawiającego.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) Cena brutto
Maksymalnie w tym kryterium można uzyskać 90 punktów. Punkty za powyższe kryterium będą liczone
według następującego wzoru:
najniższa oferowana cena brutto
Wartość punktowa = ----------------------------------------------------------- x 100 x 90 % cena brutto badanej oferty
2) Okres gwarancji
Maksymalnie w tym kryterium można uzyskać 10 punktów. Punkty za powyższe kryterium będą liczone
według następującego wzoru:
okres gwarancji (w miesiącach) w ofercie badanej
Wartość punktowa = -------------------------------------------------------------------- x 100 x 10 %
okres gwarancji (w miesiącach) najdłuższy spośród ofert
Uwaga:
a) Zamawiający określa minimalny okres gwarancji na 36 miesięcy, natomiast maksymalny na 60
miesiące.
b) Zaoferowanie gwarancji równej wymaganemu minimum (36 miesięcy) spowoduje nieprzyznanie
żadnego punktu w tym kryterium.
c) Zaoferowanie gwarancji poniżej wymaganego minimum spowoduje odrzucenie oferty zgodnie z art.
226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.
d) Nie wpisanie okresu gwarancji w formularzu ofertowym spowoduje odrzucenie oferty zgodnie z art.
226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.
e) W przypadku gdy wykonawca zaoferuje okres gwarancji powyżej wymaganego maksimum,
zamawiający do oceny ofert przyjmie 60 miesięcy.
f) Wykonawca winien podać ilość miesięcy wyrażoną w liczbach całkowitych. W innym przypadku okres
gwarancji zostanie przeliczony do pełnych miesięcy i wynik zostanie zaokrąglony w dół.
Ocena końcowa oferty to suma punktów uzyskanych przez ofertę w poszczególnych kryteriach. Za
najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów. Wszystkie
obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Wykonawca może uzyskać maksymalnie 100 pkt.
Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia
taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera spośród tych ofert
ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający wybiera ofertę
z najniższą ceną lub najniższym kosztem.
Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w powyższy sposób zamawiający wzywa wykonawców, którzy
złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych
zawierających nową cenę lub koszt.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 90
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 10
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-09

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.