Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
19402z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Adaptacja części pomieszczeń budynku gimnazjum na Dzienny Dom SENIOR+

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Adaptacja części pomieszczeń budynku gimnazjum na Dzienny Dom SENIOR+

Data zamieszczenia: 2021-07-27
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA RAJCZA
ul. Górska 1
34-370 Rajcza
powiat: żywiecki
338261221
ugrajcza@rajcza.com.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Rajcza
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: 338261221
Termin składania ofert: 2021-08-11 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Adaptacja części pomieszczeń budynku gimnazjum na Dzienny Dom SENIOR+ w Rajczy".
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na realizacji zadania pn.: ,,Adaptacja części pomieszczeń budynku gimnazjum na Dzienny Dom Senior+ w Rajczy" na działkach o nr: 1051/2, 1051/5, 1051/7, 1050/33
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w:
a) Projektach budowlanych - Załącznik 5a (projekt budowlany - część główna), Załącznik 5b (projekt budowlany - instalacje sanitarne) i Załącznik 5c (projekt budowlany - instalacje elektryczne) do SWZ;
b) Specyfikacjach technicznych - Załącznik 6a (STWiOR - część budowlana), Załącznik 6b (STWiOR - CO), Załącznik 6c (STWiOR - WOD-KAN), Załącznik 6d (STWiOR - instalacje hydrantowe) i Załącznik 6e (STWiOR - Elektryka) do SWZ;
c) Przedmiarach robót - Załącznik 7a (przedmiar robót - budowlany), Załącznik 7b (przedmiar robót - instalacje sanitarne), Załącznik 7c (przedmiar robót - WOD-KAN) oraz Załącznik 7d (przedmiar robót - instalacje elektryczne) do SWZ.
Zamawiający wymaga, aby pracownicy fizyczni skierowani przez wykonawcę lub podwykonawcę do wykonania czynności: roboty budowlane wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia, byli zatrudnieni na podstawie stosunku pracy.

CPV: 45210000-2, 45330000-9-, 45331100-7, 45400000-1, 45421000-4, 45443000-4

Dokument nr: 2021/BZP 00128132, ZP.271.1.TPBN.3.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-11 12:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://miniportal.uzp.gov.pl/; https://rajcza.pl/zamowienia-publiczne/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal - skrytka ePUAP: Urząd Gminy Rajcza /d43pji4r0h/skrytka oraz poczty elektronicznej ugrajcza@rajcza.com.pl lub m.cymorek@rajcza.com.pl.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 3) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP. Przystępując do postępowania przetargowego, Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z instrukcją użytkownika systemu miniPortal i ePUAP oraz z regulaminem korzystania z systemu miniPortal.
4) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB. 2) Zamawiający wskazuje, że obowiązują u niego następujące wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych za pośrednictwem poczty elektronicznej wskazanej w pkt 1):
a) załącznik nie może być zaszyfrowany,
b) suma załączników w wiadomości email nie może przekraczać 30MB,
c) wiadomość nie może zawierać ,,hiperlinków" (odnośników do innych stron).
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 12. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanym dalej RODO, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych
a) w Urzędzie Gminy Rajcza, Ul. Górska 1, 34-370 Rajcza, tel. 33/8643-155 lub 158) jest Wójt Gminy Rajcza;
b) inspektorem ochrony danych osobowych: w Urzędzie Gminy w Rajczy jest osoba wyznaczona przez Administratora danych osobowych, z którą można skontaktować się poprzez adres e-mail: iodo@marwikpoland.pl;
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy;
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
5) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanych z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy;
6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
7) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
9) w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowania żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
10) wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
11) w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-11 10:00
Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki e mail oraz skrzynki ePUAP, na których prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

Wymagania:
1. Zamawiający przewiduje obowiązek wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert, w wysokości 18.000,00 PLN (słownie: osiemnaście tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu (w tytule przelewu należy podać nr sprawy: ZP.271.1.TPBN.3.2021),
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Rajcza, na konto: Bank Spółdzielczy w Rajczy nr 92 8125 0008 0000 0202 2000 0060. Kserokopię dowodu wpłaty wadium należy dołączyć do oferty.
4. Terminowe wniesienie wadium w formie pieniężnej oznacza, że żądana przez Zamawiającego kwota została wpłacona w pełnej wysokości przelewem na wskazany przez niego rachunek bankowy. Oznacza to, że wniesienie wadium w tej postaci jest skuteczne dopiero z chwilą uznania rachunku Zamawiającego kwotą wadium przed upływem terminu składania ofert.
5. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 3, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej, do upływu terminu składania ofert. Zaleca się gwarancję lub poręczenie, o których mowa powyżej, dołączyć do dokumentów składanych wraz z ofertą.
6. Wadium wniesione w formie poręczeń lub gwarancji będzie akceptowane przez Zamawiającego, jeżeli będzie zawierać wszystkie określone ustawą przypadki utraty wadium przez Wykonawcę, klauzulę o nieodwołalności oraz zapewnienie bezwarunkowej wypłaty przez gwaranta na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, pełnej kwoty wadium w przypadkach wymienionych w art. 98 ust. 6 ustawy.
7. Oferta nie zabezpieczona wadium zostanie odrzucona.
8. Wadium będzie utrzymane nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy.
9. Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w art. 98 ust. 2 ustawy, powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w rozdziale XIX SWZ.
10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 3 występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli:
1) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1 ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, innych dokumentów lub oświadczeń, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3) ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej;
2) wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, którego oferta została wybrana
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.1.TPBN.3.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na realizacji zadania pn.: ,,Adaptacja części pomieszczeń budynku gimnazjum na Dzienny Dom Senior+ w Rajczy" na działkach o nr: 1051/2, 1051/5, 1051/7, 1050/33
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w:
a) Projektach budowlanych - Załącznik 5a (projekt budowlany - część główna), Załącznik 5b (projekt budowlany - instalacje sanitarne) i Załącznik 5c (projekt budowlany - instalacje elektryczne) do SWZ;
b) Specyfikacjach technicznych - Załącznik 6a (STWiOR - część budowlana), Załącznik 6b (STWiOR - CO), Załącznik 6c (STWiOR - WOD-KAN), Załącznik 6d (STWiOR - instalacje hydrantowe) i Załącznik 6e (STWiOR - Elektryka) do SWZ;
c) Przedmiarach robót - Załącznik 7a (przedmiar robót - budowlany), Załącznik 7b (przedmiar robót - instalacje sanitarne), Załącznik 7c (przedmiar robót - WOD-KAN) oraz Załącznik 7d (przedmiar robót - instalacje elektryczne) do SWZ.
Zamawiający wymaga, aby pracownicy fizyczni skierowani przez wykonawcę lub podwykonawcę do wykonania czynności: roboty budowlane wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia, byli zatrudnieni na podstawie stosunku pracy.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45443000-4 - Roboty elewacyjne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy ocenie ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
Cena brutto - 60%,
Gwarancja i rękojmia w miesiącach - 40%.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja i rękojmia za wady
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1.2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczegółowych warunków.
1.2.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczegółowych warunków.
1.2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczegółowych warunków.
1.2.4. zdolności technicznej lub zawodowej:
1.2.4.1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca nie wcześniej niż:
a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał co najmniej dwie (2) roboty budowlane, których zakres obejmował budowę, przebudowę lub rozbudowę wraz zagospodarowaniem terenu, a wartość każdej budowy, przebudowy lub rozbudowy wraz zagospodarowaniem terenu, wyniosła co najmniej 500.000 PLN brutto;
Zamawiający wymaga, aby w/w robota budowlana lub usługa została wykonana należycie.
1.2.4.2. Zamawiający wymaga, aby osoby, które Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia, legitymowały się następującymi kwalifikacjami zawodowymi:
a) uprawnieniami budowlanymi, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, uprawniające do kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia* - wymagana 1 osoba,
*- dopuszcza się odpowiadające tym uprawnieniom uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 220 z późn. zm.).
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Zamawiający przewiduje obowiązek wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert, w wysokości 18.000,00 PLN (słownie: osiemnaście tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu (w tytule przelewu należy podać nr sprawy: ZP.271.1.TPBN.3.2021),
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Rajcza, na konto: Bank Spółdzielczy w Rajczy nr 92 8125 0008 0000 0202 2000 0060. Kserokopię dowodu wpłaty wadium należy dołączyć do oferty.
4. Terminowe wniesienie wadium w formie pieniężnej oznacza, że żądana przez Zamawiającego kwota została wpłacona w pełnej wysokości przelewem na wskazany przez niego rachunek bankowy. Oznacza to, że wniesienie wadium w tej postaci jest skuteczne dopiero z chwilą uznania rachunku Zamawiającego kwotą wadium przed upływem terminu składania ofert.
5. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 3, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej, do upływu terminu składania ofert. Zaleca się gwarancję lub poręczenie, o których mowa powyżej, dołączyć do dokumentów składanych wraz z ofertą.
6. Wadium wniesione w formie poręczeń lub gwarancji będzie akceptowane przez Zamawiającego, jeżeli będzie zawierać wszystkie określone ustawą przypadki utraty wadium przez Wykonawcę, klauzulę o nieodwołalności oraz zapewnienie bezwarunkowej wypłaty przez gwaranta na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, pełnej kwoty wadium w przypadkach wymienionych w art. 98 ust. 6 ustawy.
7. Oferta nie zabezpieczona wadium zostanie odrzucona.
8. Wadium będzie utrzymane nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy.
9. Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w art. 98 ust. 2 ustawy, powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w rozdziale XIX SWZ.
10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 3 występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli:
1) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1 ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, innych dokumentów lub oświadczeń, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3) ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej;
2) wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, którego oferta została wybrana.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
2. Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę.
3. Propozycja zmian umowy inicjowana przez Wykonawcę nie ma charakteru roszczeniowego.
4. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy, o których mowa w 454 ust. 2 ustawy Pzp, chyba że zmiana będzie dotyczyła następujących postanowień umowy w zakresie:
a) zmiany jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla objętego proponowaną zmianą elementu robót budowlanych,
b) aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny,
c) zmiany producenta urządzeń lub wyposażenia,
d) zmiany zakresu, wymiarów, położenia lub wysokości części robót budowlanych,
e) zmiany kolejności i terminów wykonywania robót budowlanych lub ich części,
f) zmiany ilości robót budowlanych, usług lud dostaw w stosunku do Programu Funkcjonalno-Użytkowego, pod warunkiem że wynikają one z dokumentacji projektowej i zasad wiedzy technicznej,
g) zwiększenia zakresu robót budowlanych,
h) rezygnacji z wykonania części robót budowlanych - w zakresie nieprzekraczającym jednak 20% wynagrodzenia Wykonawcy,
i) przerw w realizacji zadania, wynikłych z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. ekstremalne warunki atmosferyczne, wystąpienie osuwisk, czy klęsk żywiołowych), uniemożliwiających wykonywanie każdego z możliwych frontów robót. Ilość dni przedłużonego terminu realizacji nie może być większa od sumy dni zgłoszonych przerw,
j) zmiany zasad finansowania zadania, w szczególności odnośnie terminów i wysokości wystawiania faktur częściowych,
k) zmian w zakresie podwykonawców z zastosowaniem procedury, o której mowa w §2 ust. 3 i następne umowy,
5. Jeżeli zmiana, o której mowa w ust. 4, wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, strona inicjująca zmianę przedstawia projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz z informacją - o konieczności lub nie - zmiany zezwolenia na budowę/zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych oraz przedmiar i niezbędne rysunki. Projekt taki wymaga akceptacji projektanta, nadzoru autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego.
6. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 4, jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę zawierającego:
a) opis propozycji zmiany,
b) uzasadnienie zmiany,
c) obliczenie kosztów zmiany zgodnie z zasadami określonymi w umowie, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy,
d) opis wpływu zmiany na harmonogram realizacji przedmiotu umowy i termin wykonania umowy.
7. Zmiany, o których mowa w ust. 4 (z wyłączeniem zmian w zakresie podwykonawców), mogą zostać dokonane, jeżeli ich uzasadnieniem są okoliczności wymienione w Projekcie umowy. Dodatkowe warunki dot. zmian umowy określono w Projekcie umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy ocenie ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
Cena brutto - 60%,
Gwarancja i rękojmia w miesiącach - 40%.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja i rękojmia za wady
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-09

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.