Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
19402z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa i remont dróg

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Przebudowa i remont dróg

Data zamieszczenia: 2021-07-27
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Lipinki
Lipinki 53
38-305 Lipinki
powiat: gorlicki
urzad@gminalipinki.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/488814
Województwo: małopolskie
Miasto: Lipinki
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-11 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przebudowa i remont dwóch dróg w ramach zadania Modernizacja/remont dróg dojazdowych do pól i gruntów rolnych
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem części 1 zamówienia jest przebudowa drogi gminnej (wewnętrznej)
"Do Patrzyka" w m. Lipinki km 0+000 - 0+190.

Przedmiotem części 2 zamówienia jest remont drogi gminnej wewnętrznej na odcinku od km 0+206 - 0+371 na działkach 1885/1 w m. Lipinki.

CPV: 45000000-7, 45100000-8, 45110000-1, 45200000-9, 45210000-2, 45230000-8

Dokument nr: 2021/BZP 00128396, RBI.271.17.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-11 10:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/lipinki
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja odbywać się będzie w języku polskim za pomocą strony internetowej https://platformazakupowa.pl/. Wykonawca powinien przekazywać korespondencję za pomocą https://platformazakupowa.pl/, poprzez wciśnięcie przycisku ,,Wyślij wiadomość do zamawiającego". Za datę przekazania korespondencji uważa się datę otrzymania komunikatu, że wiadomość została wysłana do zamawiającego. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego poprzez wciśniecie przycisku ,,Wyślij wiadomość do zamawiającego" to 500
MB. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji "Komunikaty". Korespondencja, której adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/ do konkretnego wykonawcy.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Rozszerzenia plików powinny być zgodne z Załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx,
.jpg, (.jpeg), ze szczególnym wskazaniem na .pdf. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie rozszerzenia .zip lub .7Z. Zaleca się wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików. Wśród rozszerzeń powszechnych, a niewystępujących w Rozporządzeniu KRI, występują: .rar, .gif, .bmp, .numbers, .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie. Ograniczenie wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym wynosi maksymalnie 10 MB, a ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego wynosi maksymalnie 5 MB. W przypadku stosowania przez wykonawcę kwalifikowanego podpisu elektronicznego: a)ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na rozszerzenie .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym w formacie PAdES; b) pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć podpisem w formacie XAdES o typie zewnętrznym; wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem
podpisywanym; c) zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem. czasu. Kwalifikowany podpis elektroniczny musi spełniać wymogi określone przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji
elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny, zamawiający wymaga dołączenia podpisywanych plików z danymi oraz plików XAdES. Zamawiający
zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików, co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty. Zamawiający zaleca, aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji podpisów. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze strony internetowej prowadzonego postępowania to: a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB RAM, procesor Intel IV 2
GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0., d) włączona obsługa JavaScript, e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf, f) https://platformazakupowa.pl/ działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8, g) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany według czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar. Instrukcje korzystania
z https://platformazakupowa.pl/ znajdują się w zakładce ,,Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/488814
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-11 10:00
Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/lipinki

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.