Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
876z dziś
5413z ostatnich 7 dni
19607z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa chodników

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Budowa chodników

Data zamieszczenia: 2021-07-27
Dane kontaktowe Zamawiającego: ZARZĄD DROGOWY W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ
ul. Warszawska 48
33-200 Dąbrowa Tarnowska
powiat: dąbrowski
przetargi.zddt@interia.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/488803
Województwo: małopolskie
Miasto: Dąbrowa Tarnowska
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-11 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Budowa chodników przy drogach powiatowych z podziałem na części
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr 1323K Czarkówka - Radgoszcz - Luszowice - Lipiny w m. Lipiny - etap VI w km 20+365,00 - 20+531,00 (166,00 mb)

Zakres robót obejmuje:
o roboty przygotowawcze w tym wprowadzenie czasowej organizacji ruchu,
o roboty rozbiórkowe,
o roboty ziemne,
o roboty w zakresie regulacji szerokości jezdni,
o roboty w zakresie ustawienia krawężników i obrzeży chodnikowych,
o roboty w zakresie podbudowy,
o roboty w zakresie wykonania nawierzchni z betonowej kostki brukowej bezfazowej,
o roboty w zakresie zabezpieczenia infrastruktury technicznej,
o roboty wykończeniowe

Dodatkowo w zakres przedmiotu zamówienia wchodzi wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej niniejszego przedmiotu zamówienia.
Dokumentacja projektowa obejmuje budowę chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr 1323K w km 19+400,00 - 21+223,54 po lewej stronie jezdni, natomiast zakres robót w niniejszym postępowaniu obejmuje budowę chodnika wraz z odwodnieniem w km 20+365,00 - 20+531,00 (166,00 mb) - strona lewa.

2) Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr 1315K Wielopole - Odporyszów - Breń w km 0+792,00 - 1+694,00; 2+300,00 - 2+400,00 oraz w km 3+380,50 - 3+557,50 w m. Laskówka Chorąska - etap V w km 1+276,00 - 1+396,00 (120,00 mb)

Zakres robót obejmuje:
o roboty przygotowawcze w tym wprowadzenie czasowej organizacji ruchu,
o roboty rozbiórkowe,
o roboty ziemne,
o roboty w zakresie budowy kanalizacji deszczowej,
o roboty w zakresie ułożenia krawężników i obrzeży chodnika,
o roboty w zakresie nawierzchni chodnika z betonowej kostki brukowej bezfazowej,
o roboty w zakresie poszerzenia nawierzchni jezdni drogi powiatowej,
o roboty wykończeniowe

Dodatkowo w zakres przedmiotu zamówienia wchodzi wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej niniejszego przedmiotu zamówienia.
Dokumentacja projektowa obejmuje budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 1315K w km 0+792,00 - 1+694,00; 2+300,00 - 2+400,00 oraz w km 3+380,50 - 3+557,50 natomiast zakres robót w niniejszym postępowaniu obejmuje budowę chodnika wraz z odwodnieniem w km 1+276 -1+396 (120 mb)

3) Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1321K Dąbrowa Tarnowska - Sutków w miejscowości Gruszów Mały koniec chodnika od miasta w kierunku Gruszowa Wielkiego - etap IV w km 1+843 - 1+930 i korekta skrzyżowanie dróg w km 2+153,00

Zakres robót obejmuje:
o roboty przygotowawcze w tym wprowadzenie czasowej organizacji ruchu,
o roboty rozbiórkowe,
o roboty ziemne,
o roboty w zakresie zabezpieczenia infrastruktury podziemnej,
o roboty w zakresie budowy kanalizacji deszczowej,
o roboty w zakresie ułożenia krawężników, palisady i obrzeży chodnika,
o roboty w zakresie podbudowy,
o roboty w zakresie nawierzchni chodnika z betonowej kostki brukowej bezfazowej,
o roboty w zakresie uzupełniania nawierzchni jezdni drogi powiatowej,
o roboty w zakresie korekty skrzyżowania dróg w km 2+153,
o roboty wykończeniowe

Dodatkowo w zakres przedmiotu zamówienia wchodzi wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej niniejszego przedmiotu zamówienia.
Dokumentacja projektowa obejmuje budowę chodnika wraz z odwodnieniem w km 1+184,00 - 2+218,00 po prawej stronie jezdni, natomiast zakres robót w niniejszym postępowaniu obejmuje budowę chodnika wraz z odwodnieniem w km 1+843 - 1+930 (87 mb) i skrzyżowanie dróg w km 2+153 - strona lewa.

CPV: 45110000-1, 45100000-8, 45231300-8, 45233226-9, 45233300-2, 45233200-1, 45233290-8, 45111200-0, 45232200-4, 45233100-0

Dokument nr: 2021/BZP 00128366, ZDDT.271.14.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-11 09:15

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/zdwdtarnowskiej
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/zdwdtarnowskiej
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W niniejszym postępowaniu komunikacja zamawiającego z wykonawcami odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Oferta wraz załącznikami złożona w postaci elektronicznej musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym pod rygorem nieważności. W procesie składania ofert wraz z załącznikami na platformie, wykonawca składa bezpośrednio podpis na dokumencie, który następnie przesyła do systemu (platformazakupowa.pl). Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poprzez oryginał należy rozumieć dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. Oferta powinna być: a) sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim, b) złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem platformazakupowa.pl, c) podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać "Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku". W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny, Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików podpisu w formacie XAdES. Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Na platformie w formularzu składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej ,,RODO") informujemy, że:1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Drogowy Ul. Warszawska 48, 33-200 Dąbrowa Tarnowska,2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail iod.zarzaddrogowy@gmail.com 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy PZP5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy PZP przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO,8) posiada Pani/Pan: a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO9) nie przysługuje Pani/Panu: a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/488803
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-11 09:00
Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/zdwdtarnowskiej

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.