Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4560z ostatnich 7 dni
19666z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Data zamieszczenia: 2021-07-27
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA WRONKI
ul. Ratuszowa 5
64-510 Wronki
powiat: szamotulski
przetargi@wronki.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/488767
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Wronki
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-06 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania
pn. ,,Wykonanie odwodnienia dróg gminnych nr 250047P, 250045P, 250132P wraz z przebudową drogi gminnej nr 250045P"
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn.: ,,Wykonanie odwodnienia dróg gminnych nr 250047P, 250045P, 250132P wraz z przebudową drogi gminnej nr 250045P":
a) orientacyjna długość odcinka do zaprojektowania: ok. 1100 mb,
b) rodzaj nawierzchni istniejącej: bitumiczna, płyty betonowe,
c) do zaprojektowania: droga o nawierzchni z betonowej kostki brukowej, ciąg pieszo-rowerowy, odwodnienie pasa drogowego dróg gminnych na podstawie opracowanej koncepcji, która stanowi załącznik do SWZ. Zamawiający dopuszcza przebieg odwodnienia inny niż założono w koncepcji (dotyczy to odcinka przebiegającego powyżej planowanego przepustu pod terenami zamkniętymi w kierunku rowu melioracyjnego W15). Szczegółowy opis zamówienia zawarty został w dokumentach zamówienia opisany został w załącznikach do Specyfikacji warunków zamówienia, m.in. załączniku nr 5a pn.: ,,Szczegółowy zakresie zamówienia" i załączniku nr 5b - Koncepcja odwodnienia. Dokumentację należy sporządzić z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników.

CPV: 71320000-7, 71322000-1, 71322200-3

Dokument nr: 2021/BZP 00128212, NIiPP.271.13.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-06 08:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/wronki
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/wronki
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy
ich użyciu opisane zostały w Regulaminie platformazakupowa.pl, zwanym dalej,,regulaminem",dostępnym na stronie głównej platformy. Rejestracja i korzystanie z Platformy jest bezpłatne.Dokonując rejestracji Wykonawca akceptuje regulamin korzystania z Platformy.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji (np.
zadawanie pytań,uzupełnianie oświadczeń lub dokumentów na wezwanie Zamawiającego) odbywa sięelektronicznie za pośrednictwem strony internetowej platformazakupowa.pl i formularza Wyślijwiadomość dostępnego na stronie dotyczącej prowadzonego postępowania. Zamawiający
dopuszcza,opcjonalnie,komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej. Adres poczty
elektronicznej osoby uprawnionej do kontaktu zWykonawcami:przetargi@wronki.pl. Zamawiający
będzie przekazywał wykonawcom informacje za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi napytania,zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji "Komunikaty". Korespondencja, której zgodnie
z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy. Wykonawca jako podmiot
profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego,gdyż system powiadomień może ulec awarii
lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.Oferta,oświadczenia lub inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego składane elektronicznie muszą zostać podpisane elektronicznym
kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty, na platformie,kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty
Wykonawca składa bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.
Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .docx .xls .xlsx .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje
wykorzystanie jednego z rozszerzeń:.zip,.7Z. Wśród rozszerzeń powszechnych a niewystępujących w Rozporządzeniu KRI występują: .rar .gif.bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich
plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi maksymalnie 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi maksymalnie 5MB.Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku
przez kilka osób,stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików. Pozostałe wymagania zostały określone w SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta i
Gminy Wronki, Ul. Ratuszowa 5, 64-510 Wronki. Kontakt z administratorem jest możliwy takżezapomocą adresu mailowego: poczta@wronki.pl. 2. Inspektorem Ochrony Danych
Osobowych jest Aleksandra Cnota-Mikołajec. Kontakt z inspektorem jest możliwy zapomocąadresówmailowych:aleksandra@eduodo.pl lub iod@eduodo.pl, 3. Dane osoboweprzetwarzane będą w celach związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego na podstawie art. 6 ust. 1lit. c RODO w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego z ustawy z dnia11 września 2019 r. - Prawo zamówień
publicznych, a także na podstawie ustawy zdnia27 sierpnia2009 r. o finansach publicznych oraz ustawy z dnia 6września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. 4. Odbiorcami danych osobowych mogą
być: a)osoby lub podmioty,którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania zgodnie z ustawą Pzp, b) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej,w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa c)inne podmioty,które na podstawie stosownych umów
przetwarzają dane osobowe administratora 5.Dane osobowe przechowywane będą przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność. Jeśli czas trwania umowy przekracza 4 lata,zamawiający przechowuje umowę przez cały czas trwania
umowy. 6.Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. 7.Prawo żądania od Administratora: a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania
ich pierwszej kopii.Administrator dostarcza osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych, które podlegają przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba, której dane
dotyczą, administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości,wynikającej b) z kosztów administracyjnych.Jeśli wykonanie wyżej wymienionego obowiązku wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku,zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych
informacji, mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,c) do sprostowania swoich nieprawidłowych danych
osobowych lub uzupełnienia swoich niekompletnych danych osobowych. Skorzystanie z tego prawa nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ani
zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp. d) do usunięcia danych osobowych wyłącznie na podstawie art. 17 RODO,e) do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
na podstawie art. 18RODO. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, f) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jeśli nie występują prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania i na zasadach opisanych wart. 21 RODO, g) do przenoszenia danych, zgodnie z art. 20RODO, h) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, W celu skorzystania oraz uzyskania informacji dotyczących praw określonych powyżej (lit. a-g) należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem Danych Osobowych. 8.Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, Ul. Stawki 2,00-193 Warszawa.
9.Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. 10.Dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i
nie będą profilowane.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/488767
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-06 08:00
Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/wronki

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 450 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: NIiPP.271.13.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 304500 PLN
4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 122500 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak
4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn.: ,,Wykonanie odwodnienia dróg gminnych nr 250047P, 250045P, 250132P wraz z przebudową drogi gminnej nr 250045P":
a) orientacyjna długość odcinka do zaprojektowania: ok. 1100 mb,
b) rodzaj nawierzchni istniejącej: bitumiczna, płyty betonowe,
c) do zaprojektowania: droga o nawierzchni z betonowej kostki brukowej, ciąg pieszo-rowerowy, odwodnienie pasa drogowego dróg gminnych na podstawie opracowanej koncepcji, która stanowi załącznik do SWZ. Zamawiający dopuszcza przebieg odwodnienia inny niż założono w koncepcji (dotyczy to odcinka przebiegającego powyżej planowanego przepustu pod terenami zamkniętymi w kierunku rowu melioracyjnego W15). Szczegółowy opis zamówienia zawarty został w dokumentach zamówienia opisany został w załącznikach do Specyfikacji warunków zamówienia, m.in. załączniku nr 5a pn.: ,,Szczegółowy zakresie zamówienia" i załączniku nr 5b - Koncepcja odwodnienia. Dokumentację należy sporządzić z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników.
4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

71322200-3 - Usługi projektowania rurociągów
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 450 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiajmy udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia
publicznego.
2. Ocenie ofert podlegają tylko oferty niepodlegające odrzuceniu.
3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać
od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełnia wymagane warunki oraz którego oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych, spełnia wymagania określone w specyfikacji warunków zamówienia i uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o podane kryteria wyboru. Maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi - 100%, tj. 100 pkt. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie projektanta branży drogowej
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie projektanta branży instalacyjnej
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia, tj.:
1) co najmniej jedną osobą, która posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane do projektowania),
2) co najmniej jedną osobą, która posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane do projektowania).
Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie wypełnionego przez Wykonawcę wykazu osób, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do SWZ.

UWAGA!!! Przez ,,uprawnienia budowlane" Zamawiający rozumie uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie Prawo budowlane oraz w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 r. poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiadających przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsca zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w krajach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 220 ze zm.).W przypadku osób, które są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) -stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (w rozumieniu art. 4a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (j.t. Dz.U. z 2019 r., poz. 1117), osoby wyznaczone do realizacji zamówienia posiadają uprawnienia budowlane do projektowania jeżeli:
- nabyły kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadające posiadaniu uprawnień budowlanych do projektowania, oraz
- posiadają odpowiednią decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub, w przypadku braku decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych, zostały spełnione w stosunku do tych osób wymagania, o których mowa w art. 20a ust. 2-6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa, dotyczące świadczenia usług transgranicznych.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 108 ustawy Pzp i art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 Wykonawca składa następujące podmiotowe środki dowodowe: oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w Rozdziale IX SWZ.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wymaga następujących dokumentów dot. zdolności
technicznej lub zawodowej: wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie dostaw, kontrolę jakości lub
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 4 do SWZ.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Zgodnie z art. 63 ust. 2 ustawy Pzp ofertę, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 składa się, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (tj. opatrzonej podpisem kwalifikowanym)
lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Dokumenty składane RAZEM Z OFERTĄ:
1) Formularz ofertowy - sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik 1 do SWZ;
2) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (art. 125 ust. 1 ustawy Pzp) - zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ;
3) Samooczyszczenie - jeżeli dotyczy;
4) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby - jeżeli dotyczy; 5) Pełnomocnictwo - jeżeli dotyczy;
6) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - jeżeli dotyczy;
7) Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa - jeżeli dotyczy.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 2 pkt 2 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni
wykonawcy.4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Dopuszczalna jest zmiana umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia: 1) gdy nowy wykonawca ma zastąpić dotychczasowego wykonawcę w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub je go przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy, lub w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców, w przypadku, o którym mowa w art. 465 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych; 2) jeżeli dotyczy realizacji, przez dotychczasowego wykonawcę, dodatkowych usług, o ile stały się one niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności usług zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,c) wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy, z wyjątkiem należycie uzasadnionych przypadków;3) jeżeli konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy.2.Zamawiający przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, możliwość dokonywania zmian postanowień niniejszej umowy, w zakresie: 1)zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku: a)zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, z tym zastrzeżeniem, że wartość netto wynagrodzenia wykonawcy nie zmieni się, a wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów;b)zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, z tym zastrzeżeniem,
że wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących niniejsze zamówienie do wysokości obowiązującego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia; c)zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z tym zastrzeżeniem, że wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących niniejsze zamówienie;
Ciąg dalszy - sekcja IX
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiajmy udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia
publicznego.
2. Ocenie ofert podlegają tylko oferty niepodlegające odrzuceniu.
3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać
od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełnia wymagane warunki oraz którego oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych, spełnia wymagania określone w specyfikacji warunków zamówienia i uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o podane kryteria wyboru. Maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi - 100%, tj. 100 pkt. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie projektanta branży drogowej
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie projektanta branży instalacyjnej
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-04

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.