Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4426z ostatnich 7 dni
19452z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zaprojektowanie i wykonanie: instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku garażowego,...

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Zaprojektowanie i wykonanie: instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku garażowego, modernizacji oświetlenia budynku głównego, kompleksowego remontu sześciu pomieszczeń biurowych

Data zamieszczenia: 2021-07-27
Dane kontaktowe Zamawiającego: Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie
Partyzantów 6/8
10-521 Olsztyn
powiat: Olsztyn
+48 731 5200, faks +48 731 5205
zamowienia@ol.policja.gov.pl
https://olsztyn-policja.eb2b.com.pl/open-auctions.html
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Olsztyn
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: +48 731 5200, faks +
Termin składania ofert: 2021-08-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zaprojektowanie i wykonanie: instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku garażowego, modernizacji oświetlenia budynku głównego, kompleksowego remontu sześciu pomieszczeń biurowych KPP w Kętrzynie.
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie: instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku garażowego, modernizacji oświetlenia budynku głównego oraz kompleksowego remontu sześciu pomieszczeń biurowych Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie przy Ul. Wojska Polskiego 5.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Program Funkcjonalno - Użytkowy (PF-U) stanowiący Załącznik nr 2 do SWZ.
3. Szczegółowe warunki wykonania i realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 9 do SWZ.

CPV: 45000000-7, 09331200-0, 09332000-5, 45231000-5, 45311200-2, 45315700-5, 45316000-5, 45331000-6, 45453000-7, 71220000-6

Dokument nr: 2021/BZP 00128575, Z-t-P/17/2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-12 14:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://olsztyn-policja.eb2b.com.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej (zwanej dalej: Platformą; Systemem) pod adresem: www.olsztyn-policja.eb2b.com.pl , na której udostępniane będą
dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są za pośrednictwem Platformy w zakładce ,,Pytania/Informacje". Za datę wpływu przyjmuje się datę ich przesłania do Systemu. Strona internetowa Zamawiającego: www.warminsko-mazurska.policja.gov.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej (zwanej dalej: Platformą; Systemem) pod adresem: https://olsztyn-policja.eb2b.com.pl/, na której udostępniane będą dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem.2.
Korzystanie z Platformy jest bezpłatne.3. Wymagania organizacyjne korzystania z Platformy zakupowej określa Regulamin Platformy zakupowej (dostępny pod adresem internetowym: https://platforma.eb2b.com.pl/user/terms). Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, tj. bezpłatnie rejestrując się lub logując (w przypadku posiadania konta w
Platformie zakupowej), akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w Regulaminie oraz uznaje go za wiążący.4. Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie:1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 4,1/mb/s,2) komputer klasy PC lub Mac, o następującej konfiguracji: pamięć RAM min. 8 GB, procesor Intel
IV 4GHz, jeden z systemów operacyjnych: MS Windows 7, Mac OS x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje,3) zainstalowana dowolna najnowsza wersja przeglądarki internetowej, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 11.0,4) włączona obsługa JavaScript,5) zainstalowany program obsługujący stosowane przez Wykonawcę formaty plików (np. Acrobat Reader dla plików w formacie
.pdf).5. Wszelkie dokumenty, oświadczenia, informacje, o których mowa w SWZ, należy wczytać jako załączniki na Platformie, według Instrukcji korzystania z Platformy, dostępnej dla zalogowanych użytkowników w zakładce ,,Pomoc" - ,,Instrukcje". Zamawiający zaleca wczytywanie na Platformę plików w maksymalnym rozmiarze do 50 MB. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub
elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składające się na ofertę, składane są przez Wykonawcę przy użyciu zakładki ,,Załączniki" w trakcie etapu składania ofert/wniosków. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia, uzupełnienia, elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane
przez Wykonawcę po złożeniu ofert (np. na wezwanie Zamawiającego), składane są przy użyciu zakładki ,,Pytania/informacje". Ewentualne wnioski o wyjaśnienie treści SWZ, wnioski o przeprowadzenie wizji lokalnej itp., także składane są przy użyciu zakładki ,,Pytania/informacje".
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że: 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie: Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie, Ul. Partyzantów 6/8, 10-521 Olsztyn, tel. 47 731-52-00, 57-60, fax 47 731-52-05, e-mail: amowienia@ol.policja.gov.pl . 2. Zgodnie z art. 37 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych Komendant Wojewódzkie Policji w Olsztynie wyznaczył w podległej jednostce inspektora danych, kontakt: Ul. Partyzantów 6/8, 10-521 Olsztyn, tel. 47 731-56-10, faks: 47 731-56-15, email: iod.kwp@ol.policja.gov.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na ,,Zaprojektowanie i wykonanie: a) instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku garażowego b) modernizacji oświetlenia budynku głównego
c) kompleksowego remontu sześciu pomieszczeń biurowych Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie." (Z-t-P/17/2021). 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania zgodnie z art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp, a także art. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
7. Posiada Pani/Pan: - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 8. Nie przysługuje Pani/Panu: - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 9. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. 10. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://olsztyn-policja.eb2b.com.pl/open-auctions.html
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-12 13:00
Miejsce składania ofert: Oferty należy składać za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem: https://olsztyn-policja.eb2b.com.pl

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

Wymagania:
1. Zamawiający wymaga od wykonawcy wniesienia wadium w wysokości 5.000,00 złotych (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
- pieniądzu,
- gwarancjach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych,
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 299).
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na podany rachunek bankowy Zamawiającego (kopię dokumentu potwierdzającego dokonanie powyższej operacji Wykonawca winien dołączyć do oferty).
4. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, tj. wadium musi być złożone przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wraz z ofertą lub wpłynąć na rachunek zamawiającego przed upływem terminu składania ofert i musi obejmować cały okres związania ofertą.
5. Czynność wniesienia zabezpieczenia wadialnego poddana jest rygorom elektronicznej komunikacji. Sposób wnoszenia wadium przy użyciu środków komunikacji elektronicznej musi być zgodny z przepisami: ustawy Prawo bankowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1876 ze zm.), ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 999), ustawy o SKOK-ach, ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.
6. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 (z wyłączeniem formy pieniężnej), muszą być w oryginale, podpisane przez przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację.
7. Zamawiający dokona zwrotu wadium lub zatrzyma wadium na zasadach określonych w ustawie Pzp
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: Z-t-P/17/2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie: instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku garażowego, modernizacji oświetlenia budynku głównego oraz kompleksowego remontu sześciu pomieszczeń biurowych Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie przy ul. Wojska Polskiego 5.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Program Funkcjonalno - Użytkowy (PF-U) stanowiący Załącznik nr 2 do SWZ.
3. Szczegółowe warunki wykonania i realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 9 do SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne

09332000-5 - Instalacje słoneczne

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45315700-5 - Instalowanie stacji rozdzielczych

45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie kryteriów określonych w SWZ.
2. Zamawiający, dokonując wyliczeń wartości punktowej ofert zastosuje zaokrąglanie wyników do dwóch miejsc po przecinku.
3. Komisja przetargowa wybierze ofertę najkorzystniejszą, przez co należy rozumieć ofertę przedstawiającą najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia i sporządzoną zgodnie z unormowaniami ustaw i specyfikacji warunków zamówienia.
4. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
5. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem.
6. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty, w sposób, o którym mowa w ust. 6 Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 76
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowy okres gwarancji na roboty budowlane
4.3.6.) Waga: 16
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowy okres gwarancji na zamontowane urządzenia, z wyłączeniem instalacji fotowoltaicznej
4.3.6.) Waga: 7
Kryterium 4
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy
4.3.5.) Nazwa kryterium: Aspekty społeczne
4.3.6.) Waga: 1
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak
4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
a) Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada zdolność techniczną lub zawodową, jeżeli wykaże się wykonaniem nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną robotą budowlaną, stanowiącą budowę/przebudowę/remont budynku użyteczności publicznej o wartości co najmniej 500 000,00 złotych brutto, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia do realizacji przedmiotu zamówienia z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie i prawidłowo ukończone. Dowodami są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.
UWAGA! W przypadku, gdy ww. zakres zadania budowlanego będzie stanowił część robót o szerszym zakresie, Wykonawca zobowiązany jest wyodrębnić rodzajowo i kwotowo zadanie budowlane, o którym mowa powyżej.
Zamawiającym informuje, że ilekroć w niniejszej SWZ użyto sformułowania
- budynek użyteczności publicznej - pojęcie to należy rozumieć zgodnie z definicją zawartą w Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki
i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 ze zm.).
b) Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada zdolność techniczną lub zawodową, jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi oraz posiadającymi wymagane kwalifikacje zawodowe i wykształcenie, niezbędne do wykonywania zamówienia, tj.
- min. 1 osobą projektanta - odpowiedzialną za świadczenie usług projektowych - posiadającej uprawnienia budowlane bez ograniczeń zgodnie z wymaganiami prawnymi (min. 3 lat praktyki przy projektowaniu, liczone od dnia uzyskania uprawnień budowlanych) do projektowania, zgodnie z wymogami prawnymi w branży konstrukcyjno - budowlanej oraz w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
- min. 1 osobą - kierownikiem budowy - posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, posiadającą co najmniej 4 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy budynku/budynków
- min. 1 osobą - kierownikiem robót - posiadającą uprawnienia budowlane (min. 3 lata praktyki przy kierowaniu robotami budowlanymi, liczone od dnia uzyskania uprawnień budowlanych) do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - wydanymi na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz rozporządzeń wykonawczych
do ww. ustawy lub odpowiadające im ważne równoważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub na podstawie ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej z dnia 22 grudnia 2015 r (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 220). Kierownik budowy może być jednocześnie kierownikiem robót branży elektrycznej. 2. Okres wyrażony w latach, o którym mowa w ust. 1 pkt. a), liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
3. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływa na realizację zamówienia.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie żąda podmiotowych środków dowodowych.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych:
A. Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania
oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty;. Wykaz musi potwierdzać spełnienie warunku udziału w postępowaniu w zakresie określonym w pkt 20 SWZ. Wzór Wykazu robót stanowi Załącznik nr 6 do SWZ.
B. Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Zamawiający nie żąda przedmiotowych środków dowodowych.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1) Formularz ofertowy - według Załącznika nr 1 do SWZ
2) Oświadczenie Wykonawcy na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy stanowiące potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu - według Załącznika nr 3 do SWZ
3) Oświadczenie Wykonawcy na podstawie art. 125 ust 1 ustawy, stanowiące potwierdzenie o braku podstaw wykluczenia - według Załącznika nr 4 do SWZ
4) (jeżeli dotyczy) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby - według Załącznika nr 5 do SWZ
5) jeżeli dotyczy) Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby na podstawie art. 125 ust. 1 i 5 ustawy Pzp, stanowiące potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu - według Załącznika nr 5.1
do SWZ
6) (jeżeli dotyczy) Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby na podstawie art. 125 ust. 1 i 5 ustawy Pzp, stanowiące potwierdzenie o braku podstaw wykluczenia - według Załącznika nr 5.2 do SWZ
7) (jeżeli dotyczy) Wykaz podwykonawców sporządzony zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku nr 10 do SWZ,
8) (jeżeli dotyczy) Formularz upoważnienia, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku nr 11 do SWZ
9) (jeżeli dotyczy) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli ofertę i oświadczenia składa w imieniu Wykonawcy pełnomocnik.
10) Dokument wadialny w oryginale lub potwierdzenie wpłaty wadium w pieniądzu.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Zamawiający wymaga od wykonawcy wniesienia wadium w wysokości 5.000,00 złotych (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
- pieniądzu,
- gwarancjach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych,
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 299).
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na podany rachunek bankowy Zamawiającego (kopię dokumentu potwierdzającego dokonanie powyższej operacji Wykonawca winien dołączyć do oferty).
4. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, tj. wadium musi być złożone przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wraz z ofertą lub wpłynąć na rachunek zamawiającego przed upływem terminu składania ofert i musi obejmować cały okres związania ofertą.
5. Czynność wniesienia zabezpieczenia wadialnego poddana jest rygorom elektronicznej komunikacji. Sposób wnoszenia wadium przy użyciu środków komunikacji elektronicznej musi być zgodny z przepisami: ustawy Prawo bankowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1876 ze zm.), ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 999), ustawy o SKOK-ach, ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.
6. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 (z wyłączeniem formy pieniężnej), muszą być w oryginale, podpisane przez przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację.
7. Zamawiający dokona zwrotu wadium lub zatrzyma wadium na zasadach określonych w ustawie Pzp.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (konsorcjum, spółka cywilna lub osoby fizyczne działające wspólnie) należy złożyć: - pełnomocnictwo, w którym Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia (art. 58 ust. 2 ustawy Pzp); - dokumenty określone w pkt. 23 ust. 1A oraz 2A SWZ - złożone przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie; Wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na ,,Wykonawcę", w miejscu np. ,,nazwa i adres Wykonawcy" należy wpisać dane dotyczące podmiotu wspólnego, a nie pełnomocnika (lidera).2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak
7.2.) Informacje na temat zaliczek:
Szczegółowe zasady udzielania zaliczek określa §13 Projektu umowy
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Szczegółowy rodzaj i zakres zmian umowy zawiera Projekt umowy stanowiący Załącznik nr 9 do SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie kryteriów określonych w SWZ.
2. Zamawiający, dokonując wyliczeń wartości punktowej ofert zastosuje zaokrąglanie wyników do dwóch miejsc po przecinku.
3. Komisja przetargowa wybierze ofertę najkorzystniejszą, przez co należy rozumieć ofertę przedstawiającą najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia i sporządzoną zgodnie z unormowaniami ustaw i specyfikacji warunków zamówienia.
4. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
5. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem.
6. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty, w sposób, o którym mowa w ust. 6 Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 76
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowy okres gwarancji na roboty budowlane
4.3.6.) Waga: 16
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowy okres gwarancji na zamontowane urządzenia, z wyłączeniem instalacji fotowoltaicznej
4.3.6.) Waga: 7
Kryterium 4
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy
4.3.5.) Nazwa kryterium: Aspekty społeczne
4.3.6.) Waga: 1
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak
4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne
Termin związania ofertą: do 2021-09-10

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.