Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
887z dziś
5363z ostatnich 7 dni
19344z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont pomieszczeń budynku

Przedmiot:

Remont pomieszczeń budynku

Data zamieszczenia: 2021-07-27
Dane kontaktowe Zamawiającego: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach
Sandomierska
25-324 Kielce
powiat: Kielce
zamowienia@straz.kielce.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/swietokrzyska_straz
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Kielce
Wadium: 2500 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-10 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Remont pomieszczeń budynku Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczeń budynku Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach

CPV: 45453000-7

Dokument nr: 2021/BZP 00127829, WL.2370.5.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-10 10:05

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/swietokrzyska_straz
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/swietokrzyska_straz
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/swietokrzyska_straz.
2. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
akceptuje warunki korzystania z Platformy Zakupowej, określone w Regulaminie zamieszczonym na
stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin w zakładce
,,Regulamin" oraz uznaje go za wiążący.
3. Zamawiający informuje, że wymagania techniczne oraz organizacyjne wysyłania i odbierania
dokumentów elektronicznych, oświadczeń itp. zostały szczegółowo opisane w regulaminie internetowej
platformy zakupowej platformazakupowa.pl Open Nexus Sp. z o. o. dostępnym na stronie platformy
oraz instrukcji dla Wykonawców dostępnej na stronie przedmiotowego postępowania w pozycji:
wymagania i specyfikacja. Ponadto wszystkie niezbędne instrukcje potrzebne do użytkowania
przedmiotowej platformy znajdują się pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
(zakładka ,,Instrukcje dla Wykonawców").
4. Występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty lub wniosku do
ilości 10 plików lub spakowanych folderów przy maksymalnej wielkości 150 MB.
5. W sprawach technicznych związanych z obsługą platformy należy kontaktować się z Centrum
Wsparcia Klienta, nr tel. 22 101 02 02, e-mail: cwk@platformazakupowa.pl, które udzieli wszelkich
informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji oraz innych aspektów technicznych.
W przypadku wystąpienia awarii Platformy zakupowej dopuszczalna jest komunikacja za
pośrednictwem poczty e-mail, przy czym korespondencję do KW PSP w Kielcach należy kierować na
adres zamowienia@straz.kielce.pl.
Informacje o sposobie komunikowania się zamawiającego z wykonawcami w inny sposób niż przy
użyciu komunikacji elektronicznej Komunikacja ustna w postępowaniu o udzielenie zamówienia
dopuszczalna jest wyłącznie w
odniesieniu do informacji, które nie są istotne, w szczególności nie dotyczą ogłoszenia o zamówieniu
lub dokumentów zamówienia oraz ofert.
W pozostałych przypadkach przepisy PZP dotyczące zasady równego traktowania Wykonawców nie
pozwalają na inny kontakt - zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami - niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pomocą Platformy Zakupowej,
a w przypadku awarii za pośrednictwem poczty elektronicznej.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacja o przetwarzaniu danych osoby, które Komenda
Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach pozyskuje bezpośrednio od niej (osoba fizyczna,
osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą).
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zm., zwanego
dalej ,,RODO", informuje się, że:
1) Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest: Świętokrzyski Komendant
Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej (25-324 Kielce, Ul. Sandomierska 81, tel./fax 41 365 32 05,
e-mail: sekretariat@straz.kielce.pl)
2) W Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach wyznaczony został Inspektor
Ochrony Danych, (25-324 Kielce, Ul. Sandomierska 81, tel./fax 41 365 32 05, e-mail:
iod@straz.kielce.pl)
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO w związku z przepisami ustawy PZP, w celu przeprowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zawarcia i realizacji umowy o zamówienie oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu realizacji umowy.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/swietokrzyska_straz
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-10 10:00
Miejsce składania ofert: Ofertę można złożyć wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej działającej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/swietokrzyska_straz W celu złożenia oferty należy w zarejestrować się na Platformie zakupowej jako wykonawca, a następnie postępować zgodnie ze wskazówkami, które będą zamieszczone na w/w stronie

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-10-14

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: WL.2370.5.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczeń budynku Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach
4.2.6.) Główny kod CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-10-14
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak
4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Do ok. 20% zamówienia podstawowego.
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Warunkiem udziału w postępowaniu jest wpłata wadium w kwocie 2500,00 zł oraz
udokumentowanie wykonania przynajmniej jednego remontu pomieszczeń budynku o wartości
min. 180 000 zł w okresie ostatnich 5 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający wymaga następujących środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw
wykluczenia:
1. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 PZP, sporządzony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem jeżeli przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
Jeżeli wykonawca wskaże dane umożliwiające dostęp tych dokumentów w bezpłatnych i
ogólnodostępnych bazach danych nie jest obowiązkowe załączenie dokumentu do oferty. W przypadku
wykonawcy mającego siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polski zamawiający zażąda
tłumaczenia dokumentu na język polski.
2. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 i art. 108 ust. 1 pkt 4
ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych.
3. Oświadczenia o : niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o
przynależności do grupy kapitałowej (oświadczenia są na formularzu oferty, a zatem nie ma
konieczności składania osobnych dokumentów).
Wykonawcy ubiegający się wspólnie o zamówienie oraz podmioty udostępniające swoje zasoby
również zobowiązani są złożyć w/w dokumenty na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia.
Wykonawcy mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązani są do złożenia
dokumentów równoważnych wydanych na postawie prawa obowiązującego w ich miejscu
zamieszkania lub siedzibie, z zachowaniem przepisów § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju,
Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415).
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykaz remontowych robót pomieszczeń wykonanych w okresie ostatnich
5 lat przed upływem terminu składania ofert, zawierający informację o zrealizowaniu przynajmniej
jednego remontu o wartości min. 180 000,00 zł (sto osiemdziesiąt tysięcy) . Wykaz można przedstawić
na formularzu
oferty lub na osobnym załączniku do oferty. Informacja powinna zawierać : przedmiot zamówienia,
wartość zamówienia, datę wykonania i nazwę podmiotu na rzecz którego została zrealizowana.
2. Referencje lub inne dowody, że dostawa została zrealizowana należycie sporządzone przez
podmiot, na rzecz którego dostawa została zrealizowana. Jeżeli wykonawca z przyczyn od siebie
niezależnych nie może uzyskać referencji należy złożyć oświadczenie.
Wykonawcy ubiegający się wspólnie o zamówienie zobowiązani są udokumentować spełnienie
warunku udziału w postępowaniu przez jeden z podmiotów spośród swojego grona.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
W celu potwierdzenia zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami
określonymi w SWZ zamawiający wymaga złożenia wraz ofertą szczegółowego opisu
przedmiotu zamówienia, uzupełnionego i podpisanego przez wykonawcę, na formularzu
załącznika nr 1 do SWZ.
W toku postępowania zamawiający może żądać wyjaśnień dotyczących treści opisu przedmiotu
zamówienia.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
2500 zł
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Wykonawcy ubiegający się wspólnie o zamówienie oraz podmioty udostępniające swoje zasoby
również zobowiązani są złożyć dokumenty na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, których oferta została wybrana zobowiązani będą przed podpisaniem umowy przedstawić kopię umowy regulującej ich współpracę.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. W przypadku braku środków finansowych na realizację zamówienia Zamawiającemu
przysługuje prawo ograniczenia prac w zakresie wykonania przedmiotu umowy lub przerwania
robót na czas określony.
2. W przypadku braku środków finansowych na realizację zamówienia oraz wstrzymania robót
przewiduje się za zgodą stron możliwość przedłużenia terminu realizacji zamówienia, w drodze
aneksu do umowy, na okres niezbędny do jego całkowitego zakończenia
3. Wykonawca ma prawo do żądania przedłużenia terminu o którym mowa w ust. 2:
a) z powodu siły wyższej,
b) w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających
wykonywanie robót budowlanych.
c) w przypadku udzielenia zamówień uzupełniających lub dodatkowych
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-08

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.