Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1001z dziś
5444z ostatnich 7 dni
20519z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie okresowego przeglądu /pomiarów/ instalacji elektrycznej oraz usunięcie usterek

Przedmiot:

Wykonanie okresowego przeglądu /pomiarów/ instalacji elektrycznej oraz usunięcie usterek

Data zamieszczenia: 2021-07-28
Dane kontaktowe Zamawiającego: Radzyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa
Stefana Kardynała Wyszyńskiego 14
21-300 Radzyń Podlaski
powiat: radzyński
(083) 352 70 95 do 97 w.33
biuro@radzynsm.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Radzyń Podlaski
Wadium: ---
Nr telefonu: (083) 352 70 95 do 9
Termin składania ofert: 2021-08-15 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZNONEGO NA WYKONANIE OKRESOWEGO PRZEGLĄDU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Z USUNIĘCIEM WYSTĘPUJĄCYCH USTEREK TEJ INSTALACJI W LOKALACH MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH W BUDYNKACH ZARZĄDZANYCH PRZEZ RADZYŃSKA SPÓŁDZIELNIĘ MIESZKANIOWĄ w RADZYNIU PODLASKIM
CZĘŚĆ I
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie okresowego przeglądu /pomiarów/ instalacji elektrycznej oraz usunięcie usterek w instalacji elektrycznej w mieszkaniach i lokalach użytkowych w budynkach Radzyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Radzyniu Podlaskim.
Przeglądy /pomiary/ będą obejmować: -instalacje wewnętrzne mieszkań, -instalacje elektryczne w lokalach użytkowych, -instalacje odgromowe, -rozdzielnie administracyjne .
Okresowy pięcioletni przegląd /pomiary/ instalacji elektrycznej będzie wykonany w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodóworaz uziemień instalacji i aparatów , o których mowa w art. 62 ust. 1 ustawy - Prawo Budowlane.
Wykaz budynków wraz z ilością mieszkań oraz lokali użytkowych stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.
Po wykonaniu pomiarów Wykonawca sporządzi protokoły oddzielnie na każdy budynek podpisane przez osoby wykonujące pomiary , a następnie przekaże wskazanej osobie w Spółdzielni.
Pomiary będą wykonywane przez osoby posiadające uprawnienia.
Numery uprawnień muszą zostać podane na protokołach z pomiarów.
Pomiary będą wykonywane w obecności pełnoletnich użytkowników mieszkań i lokali użytkowych w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób wykonujących badania oraz przebywających w lokalach /z zachowaniem wszelkich przepisów BHP i p.poż/.
Pomiary wykonywane wewnątrz mieszkań będą prowadzone przez pracownika Wykonawca podstawie wystawionego przez Zamawiającego stosownego upoważnienia.
Ogłoszenie z terminem wykonywania pomiarów Wykonawca zamieści na tablicy ogłoszeń lub drzwiach wejściowych do budynku z min. 2 dniowym uprzedzeniem. Wykaz osób wykonujących pomiary Wykonawca przedłoży Zamawiającemu.
Koszty związane z trudnościami wejścia do mieszkań oraz wszelkie inne związane z udostępnieniem mieszkań w celu należytego przeprowadzenia przeglądu, obciążają Wykonawcę.
Pomiary będą prowadzone w sposób nie powodujący utrudnień dla użytkowników lokali.
Szczegółowych informacji oraz pomocy w razie potrzeby dokonania wizji lokalnej w lokalach zasobów Zamawiającego udziela Krzysztof Musiatowicz -Z-ca Prezesa Radzyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej tel. (83) 352 70 95 lub 604 202 511.

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 10.30 .

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć w sekretariacie Radzyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Ul. Wyszyńskiego14, 21-300 Radzyń Podlaski do dnia 15 sierpnia 2021 r. do godz. 10.00.

Miejsce i termin realizacji:
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie powinno być wykonane w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 30 października 2021 r. według wcześniej zaakceptowanego przez Zamawiającego harmonogramu.

Wymagania:
CZĘŚĆ III
OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.
0 udzielenie Zamówienia może ubiegać się Wykonawca , który:
1.Wykonał w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składa ofert co najmniej dwie usługi polegające na wykonaniu pomiarów instalacji elektrycznej w budynkach. 2.Dysponuje lub będzie dysponował osobami posiadającymi kwalifikacje potwierdzone świadectwem kwalifikacyjnym typu E i D z wpisanymi uprawnieniami do prac kontrolno -pomiarowych.
3.Jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia /sumę gwarancyjną/ nie mniejszą niż 100.000,00 zł.
4.Nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie obowiązującego Regulaminu postępowania w sprawach udzielania zamówień na dostawy i usługi, roboty budowlane, remontowe i modernizacyjne na rzecz Radzyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej (treść znajduje się na stronie internetowej www.radzvnsm.pl.
CZĘŚĆ IV
WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW JAKIE MA DOSTARCZYĆ WYKONAWCA W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU.
1.Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
2.0świadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z regulaminem.
3.Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat usług o podobnym zakresie wraz
z podaniem ich wartości, przedmiotu , dat wykonania oraz odbiorców.
4.Co najmniej dwa dokumenty /referencje/potwierdzające należyte wykonanie usług
1 o podobnym charakterze w okresie ostatnich 2 lat.
5.Wykaz osób skierowanych do wykonania Zamówienia posiadających kwalifikacji potwierdzone świadectwem kwalifikacyjnym typu E i D z wpisanymi uprawnieniami do prac kontrolno - pomiarowych.
6.Polisę potwierdzającą , że Wykonawca ubezpieczony jest od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia /sumę gwarancyjną/ nie mniejszą niż 100.000,00 zł.
UWAGA - Dokumenty o których mowa w pkt. 1 - 6 mogą być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Dokumenty , których mowa w części IV SIWZ należy złożyć w formie pisemnej wraz z ofertą.
CZĘŚĆ V
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY, KRYTERIUM OCENY OFERT.
Oferta powinna być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej , własnoręcznie podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
Wraz z ofertą wykonawca składa oświadczenia i dokumenty , o których mowa w części IV SIWZ.
Kryteriami oceny ofert są :
-cena za pomiar jednego punktu brutto- 60 pkt
-cena za roboczogodzinę dp rozliczenia robót dodatkowych brutto - 30 pkt -wiarygodność oferenta - 10 pkt.
Oferta z najwyższą sumą powyższych kryteriów zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.
Wykonawcę , którego oferta została wybrana , Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o miejscu i terminie zawarcia umowy.
Odstąpienie od umowy w trakcie robót spowoduje naliczenie kar umownych w wysokości 10 % wartości zadania.
RSM zatrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez uzasadnienia.
RSM przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.