Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
914z dziś
5370z ostatnich 7 dni
20258z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie prac remontowo - budowlanych oraz wykonanie sanitariatów WC

Przedmiot:

Wykonanie prac remontowo - budowlanych oraz wykonanie sanitariatów WC

Data zamieszczenia: 2021-07-28
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie
ul. Olsztyńska 2
14-100 Ostróda
powiat: ostródzki
89 646 22 01, 89 642 97 71
mops@mops.ostroda.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Ostróda
Wadium: ---
Nr telefonu: 89 646 22 01, 89 642
Termin składania ofert: 2021-08-06 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie reprezentowany przez Dyrektora MOPS Ul. Olsztyńska 2, 14-100 Ostróda, zaprasza do składania ofert na:
Wykonanie prac remontowo - budowlanych oraz wykonanie sanitariatów WC przy Ul. Słowackiego 13, 14-100 Ostróda.
2. Opis przedmiotu zamówienia.
Roboty budowlane
o Rozebranie posadzek, ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm,
o roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 metrów,
o wykucie z muru ościeżnic o powierzchni do 2 m2,
o wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo- wapiennej,
o przebicie otworów w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej,
o uzupełnienie do 2 m rur wentylacyjnych z kołpakiem z blachy z cynku o średnicy 18cm, (wywietrzaki z pomieszczeń sanitarnych - rury z ociepleniem i kołpakami zabezpieczającymi + wewnętrzna kratka wentylacyjna z wentylatorem,
o izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - 1 warstwa,
o warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 8 mm zatarte na ostro,
o ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 100-02 powierzchnia mniejsza niż 5m2 płyty gipsowe wodoodporne,
o okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z kształtowników CD iUd,
o tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrze grubości 3mm z gipsu szpachlowego wykonywanie ręcznie na ścianach na podłożu z tynku,
o tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrze grubości 3mm z gipsu szpachlowego wykonywanie ręcznie na stropach na podłożu z tynku,
o dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem,
o malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie,
o okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 20x20 cm,,
o okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm,
o ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrz klatkowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD 8,
o skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe jednokrotnie malowane,
o wywiezienie gruzy spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km,
o utylizacja gruzu.
Roboty sanitarne
o wymiana trójnika żeliwnego kanalizacyjnego kielichowego o śr. 110mm - interpolacja,
o rurociągi z PCV kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych,
o rurociągi z PCV kanalizacyjne o śr. 50 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych,
o dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PCV o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych,
o rurociągi z PCV kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych,
o ustępy z płuczką ustępową typu ,,dolnopłuk" ,
o rurociągi z PCV kanalizacyjne o śr. zewnętrznej 20 mm łączone metodą klejenia, na ścianach w budynkach niemieszkalnych,
o dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. O połączeniu sztywnym o śr. Zew. 20 mm,
o zawory czerpalne z tworzyw sztucznych o śr. Nominalnej 20 mm,
o baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne o śr. Nominalnej 15 mm,
o umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym,
o wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr.50 mm,
o demontaż grzejnika stalowego trójpłytowego,
o demontaż grzejnika stalowego trójpłytowego,
o montaż suszarek do rąk, montaż uchwytów dla osób niepełnosprawnych.
Roboty elektryczne
o Demontaż opraw świetlówkowych z kloszem,
o Demontaż wtyczek w obudowie z tworzywa sztucznego do gniazd o natężeniu prądu do 63A - ilość biegunów 2+0,
o Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik dwubiegunowy lub grupowy),
o Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyjnych na wyłącznik, przełącznik świecznikowe podłoże betonowe,
o Wypusty wykonane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyjnych na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10Ai 10A/z podłoże betonowe - 4 wypusty,
o Montaż opraw oświetleniowych żarowych, halogenowych, compact w sufitach podwieszonych,
o Montaż opraw oświetleniowych świetlówkowych do 3X40W.
UWAGA: Powyższy przedmiar jest jedynie instrumentem pomocniczym do przygotowania oferty. Zaleca się, aby Wykonawca przed sporządzeniem oferty, zapoznał się na miejscu z przedmiotem zamówienia, a następnie uwzględnił w ofercie ewentualne dodatkowe koszty związane z jego wykonaniem.
Wymagany okres gwarancji: 36 miesiące od daty odbioru
Wykonawca składając ofertę załącza do niej następujące dokumenty:
o formularz kalkulacji oferty stanowiący załącznik nr 1,
o Aktualny wpis do właściwego rejestru lub ewidencji w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
o Kopię polisy OC w zakresie ubezpieczenia wykonywanej działalności gospodarczej.

Dokument nr: MOPS.261.01.01.2021

Składanie ofert:
1. Ofertę należy złożyć za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na adres: mops@mops.ostroda.pl. lub osobiście w siedzibie Zamawiającego - pokój nr 102
2. TERMIN SKŁADANIA ofert upływa dani 06.08.2021 r. o godz. 15.00

Miejsce i termin realizacji:
1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy w terminie 60 dni.

Wymagania:
2. Zlecenie i termin wykonania poszczególnych robót określony będzie każdorazowo przez Przedstawiciela Zamawiającego.
4. Określenie warunków udziału w postępowaniu.
Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu.
5. Wykaz dokumentów, które należy złożyć wraz z ofertą.
Do oferty należy załączyć:
1. Formularz oferty (załącznik nr 1 do informacji o zamówieniu).
2. Formularz kalkulacji ceny ofertowej (załącznik nr 1.1 do informacji o zamówieniu).
6. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej.
Ocenie w n/w kryteriach podlegać będą wyłącznie kompletne oferty.
1. Kryteria wyboru oferty: cena, znaczenie kryterium: 100%.
2. Opis kryterium: maksymalną ilość punktów otrzyma Wykonawca, który zaoferuje najniższą cenę ofertową oraz korzystną pod kątem merytorycznym.
3. Sposób oceny oferty:
Oferta najtańsza
Oferta badana X 100,00 punktów X 100%.
*spośród ofert nieodrzuconych.
4. Jako najkorzystniejsza, zostanie wybrana oferta, która uzyska największą ilość punktów.

1. Postępowanie prowadzi się z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz.2019 ze zm.).
2. Postępowanie o udzieleniu zamówienia prowadzi się w języku polskim.
3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści informacji w zamówieniu.
4. Przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może dokonać modyfikacji treści informacji o zamówieniu lub odwołać zamówienie. Modyfikacja treści informacji o zamówieniu lub odwołaniu zamówienia zostanie upublicznione w taki sam sposób jak informacja o zamówieniu.
5. Osoba uprawniona przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcą:
1) W kwestiach formalnych i merytorycznych - Katarzyna Zielińska.
6. Wykonawca jest zobowiązany do udzielania wyjaśnień dotyczących oferty, w tym ceny, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
7. Zamawiający nie będzie rozpatrywał oferty wykonawcy, który w wyznaczonym terminie nie złoży wyjaśnień o których mowa w ust. 6, lub jeżeli złożone wyjaśnienia potwierdzą niezgodność oferty / rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, a także ofert niekompletnych.
8. W przypadku, gdy złożone oferty przekraczają możliwości finansowe przeznaczone na dane zamówienie i nie ma możliwości zwiększenia środków finansowych na realizację zamówienia, Zamawiający może ponownie opublikować / przesłać informację o zamówieniu, lub przeprowadzić negocjacje z Wykonawcą, którego oferta została złożona jako najkorzystniejsza. Negocjacje mogą dotyczyć ceny ofertowej, a w przypadku gdy złożono więcej niż jedną ofertę, opisu przedmiotu zamówienia i warunków umowy.
9. Jeżeli w trakcie negocjacji, o których mowa w ust. 8, zmianie ulegną warunki umowy lub opis przedmiotu zamówienia, Zamawiający przekazuje informację o zmianie dokonanej w wyniku negocjacji do wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty ( z wyjątkiem wykonawców, których oferty nie będą rozpatrywane, zgodnie z ust. 7) i wyznacza termin na złożenie oferty dodatkowej na zmienionych warunkach.
10. Jeżeli nie można najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert otrzyma taką samą ocenę w przyjętych do postępowania kryteriach oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.
11. Jeżeli w postępowaniu nie wpłynie żadna oferta, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione Zamawiający może wybrać wykonawcę, bez ponownej publikacji informacji o zamówieniu.
12. Zamawiający Zastrzega sobie możliwość zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert.
13. Zamawiający może poprawić w ofercie:
1) Oczywiste omyłki pisarskie - rozumiane jako widoczne, niezamierzone niedokładności, błędy pisarskie, niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego część lub inne podobne usterki w tekście, niebudzące wątpliwości w jaki sposób winny być one poprawione;
2) Oczywiste omyłki rachunkowe - rozumiana jako błędy w działaniach arytmetycznych, dokonanych na składowych cenach;
3) Inne omyłki polegające na niezgodności oferty z informacją o zamówieniu, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - rozumiane jako omyłki, w odniesieniu do których, czynności ich poprawy Zamawiający może dokonać samodzielnie, bez udziału Wykonawcy.
14. Zamawiający informuje o poprawie omyłki Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
15. Wykonawca przed upływem terminu składania oferty może zmienić lub wycofać ofertę.
16. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny.
17. Złożenie przed upływem terminu składania oferty, kolejnej oferty przez tego samego Wykonawcę, traktuje się jako zmianę i jednoczesne wycofanie poprzedniej oferty (ofert).

Uwagi:
9. Ochrona danych osobowych
Ośrodek Pomocy Społecznej z siedziba w Ostródzie przy ul. Olsztyńskiej 2, 14-100 Ostróda przetwarza dane zawarte w ofercie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, znajdujące się w publicznie dostępnych rejestrach (Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej RP, Krajowy Rejestr Karny) w celu prowadzenia postępowań w sprawie zamówienia publicznego na podstawie przepisów uPzp. Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z dnia 4.05.2016 r., str. 1, z późn.zm.), dalej RODO, mają charakter osobowy.
W świetle powyższego Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie, 14-100 Ostróda, ul. Olsztyńska 2, nr tel. 89 646 22 01, poczta elektroniczna: mops@mops.ostroda.pl.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Jacek Pietrzyk, nr tel. 89 642 94 30, poczta elektroniczna:iodo@um.ostroda.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art.6 ust. 1 lit. c) RODO w celu związanym z postępowaniem udzielenie zamówienia publicznego nr MOPS.261.01.01. 2021;
4. Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Zamawiającego, osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym ustawę o dostępie do informacji publicznej;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w ust. 3, a po tym czasie, przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne, w interesie publicznym, cele badań historycznych, cele statystyczne.
6. Posiada Pani/Pan:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych1;
3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO2;
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
7. Nie przysługuje Pani/Panu:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO;
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
8. Podane przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi zawarta między stronami umowa.
9. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

10. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
11. Zamawiający dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
Załącznik do informacji o zamówieniu.
1. Formularz ofertowy (załącznik nr 1 do informacji o zamówieniu).
2. Formularz kalkulacji ceny ofertowej (załącznik nr 1.1 do informacji o zamówieniu).
3. Wzór umowy (załącznik nr 2 do informacji o zamówieniu).
1skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z uPzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
2 prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Kontakt:
Reprezentowanym przez Panią Katarzynę Zielińską Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.