Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
18518z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Montaż domofonów

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Montaż domofonów

Data zamieszczenia: 2021-07-28
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Siemianowice Śląskie-Urząd Miasta Siemianowice Śląskie
Jana Pawła II 10
41-100 Siemianowice Śląskie
powiat: Siemianowice Śląskie
ratusz@um.siemianowice.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Siemianowice Śląskie
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-10 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Montaż domofonów
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: montaż instalacji domofonowych w budynkach należących do zasobu Gminy Siemianowice Śląskie przy ul:
- Fabryczna 8
- Franciszka Deji 1
- Piastowska 1a
- Piastowska 1
- Powstańców 8
- Matejki 4
- Wróblewskiego 29
- Powstańców 11a
- Franciszka Deji 3
- Floriana 1a
- Śląska 77
- Śniadeckiego 9
- Sobieskiego 10
- Franciszka Deji 6

CPV: 45000000-7

Dokument nr: 2021/BZP 00128620, ZP-MPGKiM/42/VII/2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-10 11:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
www.mpgkim.com.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: http://miniportal.uzp.gov.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii
dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy użyciu Platformy:
a. Dopuszczalne przeglądarki internetowe:
o każdy program który służy do otwierania protokołów HTTPS z włączonym Java Script
b. Pozostałe wymagania techniczne:
o dostęp do sieci Internet
o zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java - Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub
nowszy
o program umożliwiający otwarcie dokumentów edytowalnych w formacie .doc, .docx, .xls, .xlsx, .odt,
.ods.
o program umożliwiający otwarcie dokumentów w formacie .pdf.
o program umożliwiający otwarcie plików skompresowanych .7zip lub .zip.
c. Wspierane są rozwiązania dostarczane przez firmy:
o Polskie Centrum Certyfikacji Elektronicznej Sigillum Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A.
o Centrum Obsługi Podpisu Elektronicznego Szafir Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A.
o Powszechne Centrum Certyfikacji Certum firmy Asseco Data Systems S.A. (dawniej: Unizeto
Technologies SA.)
o Kwalifikowane Centrum certyfikacji Kluczy CenCert firmy Safe Technologies S.A.
3.3. Kodowanie i oznaczenie czasu przekazania danych:
Czas zapisywany jest w formacie YYYY-MM-DD HH:MM:SS. Za datę przekazania oferty,
zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub
oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich wpływu na Platformę, a nie datę wykonanie
danej czynności przez Wykonawcę na Platformie,
3.4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy wynosi 50 MB
3.5. Za datę przekazania oferty, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich wpływu
na Platformę, a nie datę wykonanie danej czynności przez Wykonawcę na Platformie.
3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: www.mpgkim.com.pl
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Zamawiający wymaga złożenia oferty w postaci katalogu elektronicznego
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", Zamawiający informuję, że:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie z
siedzibą w Siemianowicach Ślaskich przy Ul. Jana Pawła II 10;
2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych ma swoją siedzibę w Urzędzie Miasta Siemianowice Śląskie
przy Ul. Jana Pawła II 10, e-mail: iod@um.siemianowice.pl, tel. 32 760 52 82
3. Podmiotem przetwarzającym dane osobowe jest Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej Sp. z o. o. z siedzibą w Siemianowicach Śląskich przy Ul. Śmiłowskiego 15 KRS:
0000096696 nr tel. 32 766 0 00 e-mail: mpgkim@mpgkim.com.pl na podstawie umowy na:
Świadczenie usług w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem Gminy Siemianowice Śląskie z
dnia 08.12.2017r. oraz umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych z dnia 23.05.2018r.
4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Montaż domofonów (znak sprawy: ZP-MPGKiM/42/VII/2021)

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-10 09:00
Miejsce składania ofert: miniportal uzp

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-11-30

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP-MPGKiM/42/VII/2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: montaż instalacji domofonowych w budynkach należących do zasobu Gminy Siemianowice Śląskie przy ul:
- Fabryczna 8
- Franciszka Deji 1
- Piastowska 1a
- Piastowska 1
- Powstańców 8
- Matejki 4
- Wróblewskiego 29
- Powstańców 11a
- Franciszka Deji 3
- Floriana 1a
- Śląska 77
- Śniadeckiego 9
- Sobieskiego 10
- Franciszka Deji 6
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-11-30
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Prowadzący postępowanie dokona oceny ofert, które nie podlegają odrzuceniu. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w niżej wymienionych kryteriach, którym Prowadzący postępowanie przypisał następujące znaczenie:
cena oferty: 60 %,
długość okresu gwarancji: 40%

2. Sposób oceny ofert:
2.1. Zgodnie z art. 223 ust. 2 ustawy Pzp, Prowadzący postępowanie, poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
2.2. Obliczenie liczby punktów przyznanych każdej ofercie zostanie dokonane na podstawie poniższego wzoru:
K = K1 + K2
gdzie:
K - liczba punktów przyznanych ofercie,
K1 - liczba punktów przyznanych w kryterium cena,
K2 - liczba punktów przyznanych w kryterium długośc okresu gwarancji

2.3. W trakcie składania ofert kolejnym ocenianym ofertom przyznawane są punkty za powyższe kryteria według następujących zasad:

2.3.1. za kryterium cena (K1)

K1 = (Cmin / Cn) x 100 pkt x 60%
gdzie:
K1 - liczba punktów przyznanych ofercie za kryterium cenowe
Cmin - cena minimalna wśród ważnych ofert
Cn - cena zaproponowana przez Wykonawcę n

2.3.2. za kryterium długośc okresu gwarancji:
Wykonawca z tego tytułu uzyska odpowiednio:
0 punktów - za zadeklarowanie okresu gwarancji na okres 12 miesięcy
20 punktów - za zadeklarowanie okresu gwarancji na okres 24 miesięcy
40 punktów - za zadeklarowanie okresu gwarancji na okres 36 miesięcy
Minimalny okres gwarancji wynosi 12 miesięcy. Oznacza to, że w przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje okres gwarancji jakości krótszy niż 12 miesięcy jego oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z SWZ. Maksymalnie Wykonawca może zaproponować okres gwarancji na okres 36 miesięcy. Oznacza to, że w przypadku gdy Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 36 miesięcy prowadzący postępowanie do obliczeń będzie przyjmowała okres gwarancji wynoszący 36 miesięcy. W przypadku braku zadeklarowanie przez Wykonawcę długości okresu gwarancji prowadzący postępowanie przyjmie do obliczeń najkrótszy okres gwarancji wynoszący 12 miesięcy
2.4. Maksymalna liczba punktów wynosi 100.
2.5. Punkty będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku lub z większą dokładnością, jeżeli przy zastosowaniu wymienionego zaokrąglenia nie występuje różnica w ilości przyznanych punktów wynikająca z małej różnicy zaoferowanych cen.
2.6. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów. Poprzez najwyższą liczbę punktów rozumie się sumę punktów przyznaną w kryterium cena oraz długość okresu gwarancji.
2.7. Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Prowadzący postępowanie wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
2.8. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Prowadzący postępowanie wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem.
2.9. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w pkt. 2.8. Prowadzący postępowanie wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Prowadzącego postępowanie ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.
2.10. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen lub kosztów wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: długość okresu gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1. nie podlegają wykluczeniu,
1.2. spełniają następujące warunki dotyczące:
1.2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Prowadzący postępowanie nie stawia warunku w tym zakresie
1.2.2. uprawnień do przeprowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Prowadzący postępowanie nie stawia warunku w tym zakresie
1.2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca winien wykazać, iż posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, o wysokości sumy ubezpieczenia nie mniejszej niż 50.000,00 zł
1.2.4. zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej 1 robotę w zakresie wykonania instalacji domofonowych budynków mieszkalnych na kwotę nie mniejszą niż 20.000,00 zł brutto .
Uwaga:
- jako zamówienia potwierdzające spełnienie warunków zdolności technicznej lub zawodowej, Prowadzący postępowanie rozumie roboty budowlane zrealizowane (czyli zakończone i odebrane protokołem częściowym lub końcowym) polegające na wykonaniu robót budowlanych, o których mowa powyżej,
- w przypadku, gdy ww. zakres robót budowlanych będzie stanowił część robót o szerszym zakresie, Wykonawca zobowiązany jest w ,,Wykazie wykonanych robót budowlanych" wyodrębnić rodzajowo i kubaturowo roboty, o których mowa powyżej,
- w sytuacji składania oferty przez dwa lub więcej podmiotów (Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia) oraz analogicznie w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innego podmiotu, na zasadach określonych w pkt 2- pkt 3.4. w Rozdziale V SIWZ, warunek o którym wyżej mowa musi zostać spełniony w całości przez Wykonawcę (jednego z Wykonawców wspólnie składającego ofertę) lub podmiot, na którego zdolności w tym zakresie powołuje się Wykonawca - brak możliwości tzw. sumowania doświadczenia.
b) Wykonawca winien wykazać, że dysponuje (dysponuje lub będzie dysponować) co najmniej niżej wymienionymi osobami:
-Kierownikiem budowy (1 osoba) posiadającym kwalifikacje zawodowe, tj. Uprawnienia Sepowskie rodzaj G1.
Dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016r, poz. 65).
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia na podstawie art. 104 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp,
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Opłaconej polisy, z której wynika iż Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wysokości sumy ubezpieczenia nie mniejszej niż 50.000,00 zł
3.2. Wykazu wykonanych robót. Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał w sposób należyty i prawidłowo ukończył co najmniej 1 robotę w zakresie wykonania instalacji domofonowych budynków mieszkalnych na kwotę nie mniejszą niż 20.000,00 zł brutto .
3.3. Wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, tj. Wykaz, z którego wynika, że wykonawca dysponuje (dysponuje lub będzie dysponować) co najmniej niżej wymienionymi osobami:
-Kierownikiem budowy (1 osoba) posiadającym kwalifikacje zawodowe, tj. Uprawnienia Sepowskie rodzaj G1 .
Dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016r, poz. 65).
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka
cywilna) zobowiązani są do złożenia wraz ofertą pełnomocnictwa do ich reprezentowania w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w której
upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia wynika z dołączonej do oferty umowy regulującej współpracę
Wykonawców bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę. Pełnomocnictwo składa się w oryginale,
w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby udzielającej
pełnomocnictwa lub w postaci elektronicznej kopii dokumentu, poświadczonej za zgodność z
oryginałem przez notariusza, tj. opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby
posiadającej uprawnienia notariusza
2. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich
Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub pełnomocnika).
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Oświadczenie, o
którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy Pzp składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
4. Dopuszcza się, aby wadium zostało wniesione przez pełnomocnika (lidera) lub jednego
z Wykonawców wspólnie składających ofertę.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zmiany postanowień umowy mogą nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie
aneksu pod rygorem nieważności.
2. Umowa może zostać zmieniona w przypadkach określonych w art. 454 oraz 456 ustawy Pzp
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Prowadzący postępowanie dokona oceny ofert, które nie podlegają odrzuceniu. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w niżej wymienionych kryteriach, którym Prowadzący postępowanie przypisał następujące znaczenie:
cena oferty: 60 %,
długość okresu gwarancji: 40%

2. Sposób oceny ofert:
2.1. Zgodnie z art. 223 ust. 2 ustawy Pzp, Prowadzący postępowanie, poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
2.2. Obliczenie liczby punktów przyznanych każdej ofercie zostanie dokonane na podstawie poniższego wzoru:
K = K1 + K2
gdzie:
K - liczba punktów przyznanych ofercie,
K1 - liczba punktów przyznanych w kryterium cena,
K2 - liczba punktów przyznanych w kryterium długośc okresu gwarancji

2.3. W trakcie składania ofert kolejnym ocenianym ofertom przyznawane są punkty za powyższe kryteria według następujących zasad:

2.3.1. za kryterium cena (K1)

K1 = (Cmin / Cn) x 100 pkt x 60%
gdzie:
K1 - liczba punktów przyznanych ofercie za kryterium cenowe
Cmin - cena minimalna wśród ważnych ofert
Cn - cena zaproponowana przez Wykonawcę n

2.3.2. za kryterium długośc okresu gwarancji:
Wykonawca z tego tytułu uzyska odpowiednio:
0 punktów - za zadeklarowanie okresu gwarancji na okres 12 miesięcy
20 punktów - za zadeklarowanie okresu gwarancji na okres 24 miesięcy
40 punktów - za zadeklarowanie okresu gwarancji na okres 36 miesięcy
Minimalny okres gwarancji wynosi 12 miesięcy. Oznacza to, że w przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje okres gwarancji jakości krótszy niż 12 miesięcy jego oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z SWZ. Maksymalnie Wykonawca może zaproponować okres gwarancji na okres 36 miesięcy. Oznacza to, że w przypadku gdy Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 36 miesięcy prowadzący postępowanie do obliczeń będzie przyjmowała okres gwarancji wynoszący 36 miesięcy. W przypadku braku zadeklarowanie przez Wykonawcę długości okresu gwarancji prowadzący postępowanie przyjmie do obliczeń najkrótszy okres gwarancji wynoszący 12 miesięcy
2.4. Maksymalna liczba punktów wynosi 100.
2.5. Punkty będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku lub z większą dokładnością, jeżeli przy zastosowaniu wymienionego zaokrąglenia nie występuje różnica w ilości przyznanych punktów wynikająca z małej różnicy zaoferowanych cen.
2.6. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów. Poprzez najwyższą liczbę punktów rozumie się sumę punktów przyznaną w kryterium cena oraz długość okresu gwarancji.
2.7. Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Prowadzący postępowanie wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
2.8. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Prowadzący postępowanie wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem.
2.9. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w pkt. 2.8. Prowadzący postępowanie wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Prowadzącego postępowanie ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.
2.10. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen lub kosztów wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: długość okresu gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: 30 dni

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.