Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
887z dziś
5363z ostatnich 7 dni
19344z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont pomieszczenia myjni samochodowej oraz zaplecza socjalno-garażowego

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Remont pomieszczenia myjni samochodowej oraz zaplecza socjalno-garażowego

Data zamieszczenia: 2021-07-28
Dane kontaktowe Zamawiającego: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ - SĄDECKIE POGOTOWIE RATUNKOWE W NOWYM SĄCZU
ul. Śniadeckich 15
33-300 Nowy Sącz
powiat: Nowy Sącz
18 442 09 49, faks 18 534 08 62
sekretariat@spr.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Nowy Sącz
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: 18 442 09 49, faks 1
Termin składania ofert: 2021-08-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Remont pomieszczenia myjni samochodowej, dachu, bramy, sanitariatów oraz zaplecza socjalno-garażowego Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego w Nowym Sączu
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest Remont pomieszczenia myjni samochodowej, sanitariatów oraz zaplecza socjalno-garażowego Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego w Nowym Sączu
2. Zamawiający dokonał podziału przedmiotowego zamówienia na 3 części, zwane zamiennie ,,Zadaniami":
2.1. Część I: Remont pomieszczenia myjni samochodowej, dachu, bramy;
2.2. Część II: Remont sanitariatów;
2.3. Część III: Wymiana posadzek w budynku zespołów wyjazdowych.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części I określony został w Przedmiarach robót stanowiących Załącznik nr 1 do specyfikacji.
4. W ramach realizacji zamówienia w zakresie części I Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania następujących prac:
1) Wyburzenie zbędnego komina,
2) Termomodernizacja stropodachu z wymianą pokrycia dachu,
3) Wymiana starej zimnej stalowej stolarki bram garażowych, stolarki drzwiowej oraz okiennej,
4) Remont pomieszczenia myjni samochodowej.

1. Przedmiotem zamówienia jest Remont pomieszczenia myjni samochodowej, sanitariatów oraz zaplecza socjalno-garażowego Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego w Nowym Sączu
2. Zamawiający dokonał podziału przedmiotowego zamówienia na 3 części, zwane zamiennie ,,Zadaniami":
2.1. Część I: Remont pomieszczenia myjni samochodowej, dachu, bramy;
2.2. Część II: Remont sanitariatów;
2.3. Część III: Wymiana posadzek w budynku zespołów wyjazdowych.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części II określony został w Przedmiarze robót i rysunkach technicznych, stanowiących Załącznik nr 2 do SWZ
4. W ramach realizacji zamówienia w zakresie części II Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania następujących prac:
1) Remont sanitariatów i pom. socjalnego - rozbiórki i demontaże;
2) Sanitariat i pom. socjalne - modernizacja i adaptacja na I piętrze;
3) Sanitariaty - modernizacja na parterze.
UWAGA! Roboty rozbiórkowe mogą być wykonywane jedynie w godz.ch popołudniowych (po 15:00) oraz w soboty, prace powinny być prowadzone etapami, tak aby jeden z sanitariatów był zawsze do użytku.

1. Przedmiotem zamówienia jest Remont pomieszczenia myjni samochodowej, sanitariatów oraz zaplecza socjalno-garażowego Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego w Nowym Sączu
2. Zamawiający dokonał podziału przedmiotowego zamówienia na 3 części, zwane zamiennie ,,Zadaniami":
2.1. Część I: Remont pomieszczenia myjni samochodowej, dachu, bramy;
2.2. Część II: Remont sanitariatów;
2.3. Część III: Wymiana posadzek w budynku zespołów wyjazdowych.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części IIi określony został w Przedmiarze robót i stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ
4. W ramach realizacji zamówienia w zakresie części III Wykonawca będzie zobowiązany do remontu posadzek w pomieszczeniach socjalnych zespołów ratunkowych. Z uwagi na konieczność zachowania ciągłości pracy zespołów wyjazdowych prace powinny być prowadzone etapami.

CPV: 45453000-7, 45100000-8, 45311200-2, 45320000-6, 45332200-5, 45421000-4, 45421100-5, 45450000-6, 45332400-7

Dokument nr: 2021/BZP 00128630, ZP.271.4.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-13 10:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
http://bip.spr.pl/portal/index.phpid=13; www.miniportal.gov.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: http://bip.spr.pl/portal/index.php?
id=13; www.miniportal.gov.pl; sekretariat@spr.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Informacje ogólne:1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem:
https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz
poczty elektronicznej: sekretariat@spr.pl 2) Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z
Wykonawcami są:a) w zakresie przedmiotu zamówienia:Pan Janusz Geroch, tel. (18) 442 09 49;b) w
zakresie procedury przetargowej:Pani Marta Jabłońska-Chytła, adres e-mail: marta.chytla@spr.pl 3)
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi
posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących
formularzy: ,,Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" oraz do ,,Formularza do
komunikacji". 4) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów
elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy
ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach
korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).5) Maksymalny rozmiar
plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: ,,Formularz złożenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku" i ,,Formularza do komunikacji" wynosi 150 MB.6) Za datę przekazania
oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii
dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. 7)
Dane postępowanie można wyszukać na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając
wcześniej opcję ,,Dla Wykonawców" lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.2. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert):1) W postępowaniu o
udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności
składanie oświadczeń, wniosków (innych niż wskazanych w rozdziale XV ust. 7 SWZ), zawiadomień
oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza:
,,Formularz do komunikacji" dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. We
wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują
się numerem przedmiotowego postępowania.2) Zamawiający może również komunikować się z
Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: sekretariat@spr.pl 3) Dokumenty
elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem ,,Formularza do komunikacji" jako
załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za
pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt. 2) adres email. Sposób sporządzenia dokumentów
elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady
Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz
wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz
rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): I. Informacja skierowana do osób fizycznych, w
tymprowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, ujawnionych w sposób bezpośredni w
związku z prowadzonych postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.
Zamawiającyinformuje, że w przypadku: osób fizycznych, osób fizycznych, prowadzących
jednoosobową działalność gospodarczą, pełnomocnika Wykonawcy będącego osobą fizyczną, członka
organu zarządzającego Wykonawcy, będącego osobą fizyczną, osoby fizycznej skierowanej do
przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przetwarza
dane osobowe,które uzyskał bezpośrednio w toku prowadzonego postępowania. II. Zgodnie z art. 13
ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnegoprzepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej RODO, Zamawiający informuje, że:1. Administratorem pozyskiwanych danych
osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w
Nowym Sączu, Ul. Śniadeckich 15, 33-300 Nowy Sącz.2. Z administratorem - Dyrektorem
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym
Sączu można skontaktować się telefonicznie (+48) 18 442 09 49, za pośrednictwem faksu (+48) 18
534 08 62, pisemnie na adres siedziby Administratora lub e-mail: sekretariat@spr.pl3. W sprawach z
zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z inspektorem ochrony danych Panem
Jackiem Bednarkiem, telefon (+48) 18 442 09 49, faks (+48) 18 534 08 62, e-mail: iod@spr.pl;4. Dane
osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z
przeprowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.5. Odbiorcami
danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania w oparciu o art. 74 ustawy.6. Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78
ust. 1 ustawy , przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli
czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. 7.
Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy,
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy. 8. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie
będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 9. Posiadają Państwo:na podstawie art. 15 RODO prawo
dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących;na podstawie art. 16 RODO prawo do
sprostowania Państwa danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować
zmianą wyniku postępowaniao udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w
zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego
załączników);na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do
ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej
lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego);prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul.
Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących
Państwa narusza przepisy RODO;10. Nie przysługuje Państwu:w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e
RODO prawo do usunięcia danych osobowych;prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym
mowa w art. 20 RODO;na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-13 09:00
Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem ,,Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.