Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4426z ostatnich 7 dni
19452z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Modernizacja kotłowni - zmiana systemu ogrzewania

Przedmiot:

Modernizacja kotłowni - zmiana systemu ogrzewania

Data zamieszczenia: 2021-07-28
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie
ul. Ks. A. Koziełka 2
44-190 Knurów
powiat: gliwicki
tel.: (32) 33-55-000, fax. (32) 33-55-006
ops@knurow.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Knurów
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: (32) 33-55-000
Termin składania ofert: 2021-08-03 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Modernizacja kotłowni - zmiana systemu ogrzewania MOPS - Koziełka 2"
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w oparciu o art. 2 ust 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019
ze zmianami)

W związku z modernizacją kotłowni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie, zamierzamy zawrzeć umowę, na wykonania zadania w zakresie wymiany kotła centralnego ogrzewania w siedzibie przy Ul. Ks. A. Koziełka2. W związku z tym przesyłamy do Państwa, zapytanie ofertowe z prośbą o przedstawienie swojej oferty na ww. zadanie.

2. Przedmiot zamówienia:

Dobór, zakup, dostawa i wymiana kotła gazowego c.o. w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie - przy Ul. Ks. A. Koziełka2.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Czynności wchodzące w zakres przedmiotu umowy:

Odłączenie i demontaż istniejącego kotła c.o. - o mocy 50 kW
Zezłomowanie ww. kotła oraz dostarczenie do tut. MOPS dokumentu potwierdzającego zezłomowanie oraz pokwitowania otrzymanej kwoty za złomowany piec.
Wpłacenie otrzymanej kwoty ze złomowanego pieca na konto MOPS Knurów
Nr 67 1560 1081 2121 0978 1588 0002
Dobór, zakup dostawa, wniesienie i montaż nowego, kotła gazowego, z włączeniem
do przewodu kominowego wraz wszystkimi elementami oprzyrządowania (w tym regulacja pogodowa), przeznaczonego do centralnego ogrzewania pomieszczeń
i c.w.u.
Dostarczenie systemu odprowadzenia spalin zgodnie z wymogami dla kotła kondensacyjnego wraz z zamontowaniem szczelnego przewodu spalinowego
w istniejącym kominie.
Wykonanie prób rozruchu i uruchomienie kotła oraz sprawdzenie prawidłowości
i szczelności podłączenia kotła do wszystkich przewodów w tym instalacji gazowej
i spalinowej, wraz z odbiorem kominiarza i osobę z uprawnieniami gazowymi.
Szkolenie z zakresu obsługi kotła oraz dostarczenie instrukcji obsługi w języku polskim.
Zakończenie robót nastąpi z chwilą dokonania protokolarnego odbioru robót.

Minimalne wymagania techniczne kotła

Kocioł gazowy (typ Brotje 0 mocy 50kW), z możliwością podłączenia do istniejącego zasobnika ciepłej wody z zapewnieniem serwisu pogwarancyjnego dla wybranego kotła.
Typ zasilania: gaz ziemny wysokometanowy E
Moc - w celu optymalizacji kosztów obowiązkiem Wykonawcy jest zbilansowanie potrzeb cieplnych dla przedmiotowego obiektu i na bazie dokonanych obliczeń dobór odpowiedniego kotła gazowego.
Klasa efektywności energetycznej min. A +
Mocowanie: stojący lub wiszący (dobór w zależności od istniejących warunków
i możliwości technicznych)
Oprzyrządowanie: kocioł winien być wyposażony we wszelkie niezbędne oprzyrządowanie zapewniające pracę kotła w pełnej automatyce.

Opis techniczny obiektu:

Budynek jest obiektem wolnostojącym, piętrowym, podpiwniczonym na całej powierzchni. Kotłownia znajduje się na poziomie piwnicy. Fundamenty murowane z cegły pełnej. Ściany zewnętrzne murowane z cegły pełnej. Dach konstrukcji mieszanej: więźba dachowa drewniana, pokryty papą termozgrzewalną na podłożu drewnianym, papą termozgrzewalną na podłożu betonowym - ocieplonym styropianem. Stolarka - okna PCV.

Powierzchnia pomieszczenia kotłowni 36,80m2 i wys.2,70 m.
Kubatura 3.615,00 m3

Dokument nr: 18/21

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w MOPS Knurów, Ul. Ks. A. Koziełka 2 w dniu 03.08.2021r. o godz. 13:00.

Składanie ofert:
Oferty należy składać w sekretariacie MOPS Knurów (I piętro), pocztą tradycyjną,
e-mailem, lub faxem do dnia 03 sierpnia 2021r. do godz.12:00 (liczy się data wpływu do MOPS)
Ofertę można umieścić w zabezpieczonej kopercie i opisać nazwą i adresem wykonawcy oraz nazwą i adresem zamawiającego, a także napisem ,,Zapytanie ofertowe nr 18/21/MOPS na zadanie ,, Modernizacja kotłowni - zmiana systemu ogrzewania MOPS - Koziełka2". Oferta będzie również ważna jeżeli zostanie przesłana e- mailem na adres: ops@knurow.pl lub faxem na nr: (32) 335-50-06

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia: do 30 dni od podpisania umowy, jednak nie dłużej niż do dnia 31.08.2021 r.

Wymagania:
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
Kryteria oceny ofert: cena - 100%
Do oferty należy dołączyć - jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Formularz cenowo - ofertowy
Oświadczenie o posiadanych uprawnieniach, wiedzy, potencjale technicznym
i osobowym niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia .)
Sposób przygotowania oferty:
Oferta ma być złożona w 1 egzemplarzu, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką.
Na załączonym formularzu cenowo - ofertowym, należy podać wartość zamówienia netto
i podatek VAT oraz wyrażoną liczbowo i słownie kwotę brutto.
Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia
w tym cenę dostawy

Informacja o formalnościach:

Zamawiający zawrze umowę pisemną z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy.
W zawiadomieniu wysłanym do Wykonawcy, którego oferta została wybrana, Zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy.
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.
Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają tu zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.
Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego.

Kontakt:
Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z Wykonawcami jest:
Ewa Jeutner - Korotkiewicz, tel. 32 335 50 00 w godz. 8.00 - 15.30, e-mail: ops@knurow.pl
Agata Twardawa, tel. 32 335 50 00 w godz. 8.00 - 15.30, e-mail: ops@knurow.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.