Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1001z dziś
5444z ostatnich 7 dni
20519z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa linii kablowej i napowietrznego oświetlenia ulicznego

Przedmiot:

Budowa linii kablowej i napowietrznego oświetlenia ulicznego

Data zamieszczenia: 2021-07-28
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA JAWORNIK POLSKI
Jawornik Polski 30
37-232 Jawornik Polski
powiat: przeworski
tel/fax: (16) 651-40-14, (16) 651-40-55
przetargi@jawornikpolski.itl.pl
https://portal.smartpzp.pl/gminajawornikpolski/public/postepowanie?postepowanie=18135912
Województwo: podkarpackie
Miasto: Jawornik Polski
Wadium: ---
Nr telefonu: tel/fax: (16) 651-40
Termin składania ofert: 2021-08-10 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
Gmina Jawornik Polskim (Zamawiający) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej
I. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest
Budowa linii kablowej YAKY 4x25mm2 i napowietrznej AsXSn 2x25 mm2 oświetlenia ulicznego na dz. nr 1580/1, 1580/2, 783/3, 783/2, 783/1, 785, 786, 791, 782 w m. Manasterz
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na Budowa linii kablowej YAKY 4x25mm2 i napowietrznej AsXSn 2x25 mm2 oświetlenia ulicznego na dz. nr 1580/1, 1580/2, 783/3, 783/2, 783/1, 785, 786, 791, 782 w m. Manasterz na terenie Gminy Jawornik Polski
Zakres prac:
Wykonanie instalacji kablowej/napowietrznej z instalacją 10 słupów wraz z oprawami na wysięgniku -zgodnie z przedmiarem robót. Zakres prac objętych zapytaniem zaznaczony został kolorem żółtym na planie trasy.
Szczegółowy zakres robót określa projekt budowlany - wykonawczy, przedmiar robót, które stanowią załączniki do niniejszego zapytania. (Uwaga: projekt budowlany obejmuje szerszy zakres niż objęte niniejszym zapytaniem zadanie do realizacji)
Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania robót musi uzyskać pozwolenia na prowadzenie prac w pasie drogi powiatowej i wykonać projekt organizacji ruchu, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu w Przeworsku.
Zamawiający dysponuje przedmiarami robót, które załącza do zapytania ofertowego jako materiał poglądowy. Przedmiary dla wykonawcy nie mogą stanowić podstawy do wyceny ryczałtowej robót. Cenę ryczałtową należy określić na podstawie dokumentacji projektowej, Zamawiający zaleca wykonanie wizji lokalnej w terenie.
Wszystkie roboty ziemne należy wykonać mechanicznie oraz ręcznie w pobliżu obiektów kubaturowych oraz przy kolizjach uzbrojeniem podziemnym jak m.in.: kable energetyczne, telefoniczne, wodociągowe, a w szczególności gazociągi. Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z warunkami technicznymi oraz projektem.
Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia przy opracowywaniu wyceny robót kosztów związanych z przywróceniem terenu do stanu sprzed rozpoczęcia robót budowlanych, w tym odbudowę zniszczonych nawierzchni utwardzonych.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia prac w sposób umożliwiający dostępność dla osób z niepełnosprawnościami w zakresie przejazdu/dojazdu do nieruchomości.
Wykonawca zobowiązany jest w ramach zadania do wykonania inwentaryzacji powykonawczej
Szczegółowo przedmiot zamówienia oraz zakres robót i obowiązków Wykonawcy określają:
1) Projekt Budowlano-Wykonawczy ,,Budowa linii kablowej YAKY 4x25mm2 i napowietrznej AsXSn 2x25 mm2 oświetlenia ulicznego na dz. nr 1580/1, 1580/2, 783/3, 783/2, 783/1, 785, 786, 791, 782 w m. Manasterz"
2) Plan trasy objęty zapytaniem
3) Przedmiar robót
Zakres prac obejmuje również inne prace konieczne do wykonania zamówienia nieujęte w dokumentacji, a niezbędne do wykonania ze względu na sztukę budowlaną, zasady wiedzy technicznej i przepisy prawa.
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy.
Zamawiający w niniejszym postępowaniu dopuszcza zastosowanie przez Wykonawców rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań opisanych w niniejszej dokumentacji pod warunkiem wykazania przez Wykonawcę równoważności rozwiązań nie gorszych niż te wskazane w opisie przedmiotu zamówienia lub w dokumentacji technicznej.
Wskazanie w opisie przedmiotu zamówienia: znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, nie ma na celu naruszenia konkurencyjności, a służy jedynie jak najdokładniejszemu przedstawieniu oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego.

CPV: 45314300-4, 45232210-7

Dokument nr: 4/2021/AS/ZO

Otwarcie ofert: (otwarcie ofert nastąpi w następnym dniu roboczym)

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://portal.smartpzp.pl/gminajawornikpolski/public/postepowanie?postepowanie=18135912
Ofertę należy złożyć w nie przekraczalnym terminie do 10.08.2021 r. do godz. 23:59
V. Miejsce i sposób składania ofert:
Ofertę należy złożyć poprzez system dostępny pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/gminajawornikpolski lub przesłać na adres mail: przetargi@jawornikpolski.itl.pl

Miejsce i termin realizacji:
II. Miejsce i termin realizacji zamówienia:
Wykonawca będzie zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia na terenie Gminy Jawornik Polski w terminie do 15.10.2021r.

Wymagania:
Do niniejszego zamówienia ustawa z 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 poz. 2019 ze zm.) nie ma zastosowania z uwagi na art. 2 ust 1 pkt 1 ustawy pzp.
III. Dokumenty wymagane od Oferenta:
1. Oferta Wykonawcy - Załącznik 1
a) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta musi obejmować wykonanie przedmiotu
zamówienia.
b) oferta musi być podpisana przez osobę / osoby do tego upoważnione
c) Ofertę należy sporządzić w języku polskim - w wersji elektronicznej.
d) W celu złożenia oferty (w przypadku składania jej przez system) przedstawiciel Wykonawcy
zobowiązany jest założyć w Systemie (https://portal.smartpzp.pl/gminajawornikpolski) konto użytkownika, jednocześnie wprowadzając do Systemu swój podmiot. Ten użytkownik będzie
1
pełnić rolę administratora podmiotu Wykonawcy. Rejestracja w Systemie dostępna jest po kliknięciu przycisku ,,Załóż konto". Szczegółowa instrukcja dotycząca tworzenia konta Wykonawcy, oraz złożenia oferty dostępna jest w Systemie w zakładce E-learning. Do założenia konta użytkownika wymagane jest posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego lub podpisu osobistego.
e) Po zalogowaniu się i przejściu do konkretnego postępowania Wykonawca składa ofertę
w zakładce ,,Oferty", gdzie po kliknięciu przycisku ,,Złóż ofertę" można wypełnić szczegóły oferty, oraz załączyć załączniki. Szczegółowa instrukcja składania oferty znajduje się w Systemie w zakładce E-learning.
f) Rejestracja i korzystanie z Systemu jest bezpłatne.
g) W trakcie postępowania dotyczącego niniejszego Zapytania Ofertowego, do jego zakończenia
rozumianego jako zawarcie umowy warunkowej z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę, wszelkie oświadczenia, zapytania, wyjaśnienia, wnioski i zawiadomienia Wykonawców przekazywane są drogą elektroniczną, chyba, że Zamawiający w danym konkretnym przypadku będzie wymagał zachowania innej formy komunikacji.
h) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany warunków określonych w niniejszym Zapytaniu
Ofertowym.
VI. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej:
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: - Cena ofertowa: 100%
KRYTERIUM CENA:
Przy obliczaniu liczby punktów zostanie zastosowany następujący wzór: P - liczba punktów przyznanych Wykonawcy za cenę:
CN
P =---------x 100 punktów x 100%
COB
gdzie:
Cn - najniższa zaoferowana Cena jednostkowa,
Cob - Cena jednostkowa zaoferowana w ofercie badanej
Maksymalna liczba punktów jaką Wykonawca może otrzymać w kryterium cena to 100 punktów.
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najwyższą liczbą punktów.
1. Za ostateczną cenę oferty zmawiający przyjmuje wartość brutto wykazaną w formularzu ofertowym Stanowi ona podstawę ocen i porównania.
2. Zamawiający wymaga, aby ceny podane zostały z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku na zasadach matematycznych zaokrągleń.
3. Cena za realizację zamówienia musi obejmować całość prac określonych w niniejszym zapytaniu, tj. musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia.
4. Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT
5. Cenę ofertową, stanowi całkowite wynagrodzenie Wykonawcy jakie może on uzyskać z tytułu realizacji przedmiotowego zamówienia, przy czym obowiązującą formą wynagrodzenia za przedmiot umowy jest wynagrodzenie ryczałtowe w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego.
VIII Informacje dodatkowe
1) Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia procedury zapytania ofertowego na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (dz. U. z 2014r. poz. 121, z późn. zm.) zgodnie z art. 701 §3
2) Nadesłane oferty nie podlegają zwrotowi
3) Termin związania ofertą wynosi 30 dni od momentu składania ofert
4) Forma płatności za zrealizowane zamówienie: przelew
5) Termin płatności: 30 dni po wykonaniu zamówienia.

Uwagi:
IX Klauzula Informacyjna (RODO)
Klauzula informacyjna wynikająca z art. 13 RODO w przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Jawornik Polski, 37-232 Jawornik Polski 30, tel. 16 651-40-14, faks 16 651-40-55, e-mail: sekretariat@jawornikpolski.itl.pl
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Jawornik Polski jest Inspektor Gminny email: iod@jawornikpolski.itl.pl;*
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawna ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na Zamawiającym.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Portal PZP sp. Z o.o. - właściciel Portalu Smart PZP, na którym Zamawiający prowadzi postepowanie o udzielenie zamówienia;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
4
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników ;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Kontakt:
Aneta Stochla, Tel. 16 651 40 14 wew. 26, Urząd Gminy w Jaworniku Polskim pok. nr 4, e-mail: przetargi@jawornikpolski.itl.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.