Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4561z ostatnich 7 dni
18828z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa oświetlenia drogowego drogi gminnej

Przedmiot:

Budowa oświetlenia drogowego drogi gminnej

Data zamieszczenia: 2021-07-28
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miejski w Łęcznej
ul. plac Kościuszki 5
21-010 Łęczna
powiat: łęczyński
81 535 86 46
https://um-leczna.ezamawiajacy.pl/pn/um-leczna/demand/notice/public/35122/details
Województwo: lubelskie
Miasto: Łęczna
Wadium: ---
Nr telefonu: 81 535 86 46
Termin składania ofert: 2021-08-04 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na:
Roboty budowlane - budowa oświetlenia drogowego drogi gminnej nr 105185L w oś . Kol. Trębaczów
I. Opis przedmiotu zamówienia Budowa oświetlenia drogowego drogi gminnej nr 105185L w oś . Kol. Trębaczów o długości linii kablowej około 818 mb. 22 szt. latarni oświetleniowych
.(szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w załączeniu - projekcie budowlanym)

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://um-leczna.ezamawiajacy.pl/pn/um-leczna/demand/notice/public/35122/details
1. Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej na Platformie Zakupowej*
W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą, na kopercie należy umieścić napis ,, Oferta na.................."*. * - wybrać właściwe
2. Ofertę złożyć należy do dnia 04-08-2021 r. godz. 12:00

Miejsce i termin realizacji:
II. Termin realizacji zamówienia: od daty uprawomocnienia się decyzji o pozwoleniu na budowę do 30 listopada 202lr.

Wymagania:
IV. Opis kryteriów oceny ofert, ich znaczenie i sposób oceny : najniższa cena - waga 100 %
V. Sposób przygotowania oferty:
Ofertę sporządzić należy w języku polskim, na załączonym druku ,,OFERTA". Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.
3. Informacja o środkach komunikacji elektronicznej w załączeniu.
VII. Dodatkowe informacje:
1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert i wezwać Wykonawcę do złożenia stosownych wyjaśnień z jednoczesnym wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Wyjaśnienia treści oferty nie mogą prowadzić do zmiany oferowanej ceny.
2. Zamawiający może poprawić w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie;
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.
3. O dokonanej poprawce w ofercie Zamawiający niezwłocznie informuje Wykonawcę.
4. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli:
1) zawiera braki uniemożliwiające dokonanie oceny jej treści, dotyczy to w szczególności ceny lub innych warunków określonych w zapytaniu ofertowym jako kryterium oceny ofert;
2) jej treść nie odpowiada warunkom zamówienia, w szczególności ze względu na jej niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia;
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
4) Wykonawca w terminie wskazanym w wezwaniu, o którym mowa w ust.l nie złożył stosownych wyjaśnień;
5) wpłynęła po terminie składania ofert.
5. Na pytania Wykonawców w zakresie zapytania ofertowego Zamawiający udziela wyjaśnień, chyba że pytanie wpłynie później niż w połowie terminu przewidzianego na składanie ofert.
6. Jeżeli dla oceny ofert oprócz ceny ustalono inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia lub właściwości Wykonawcy, Zamawiający wybiera ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów.
7. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.
8. Dopuszcza się możliwość prowadzenia negocjacji ofert z Wykonawcami, którzy złożyli oferty przedstawiające taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert oraz taką samą cenę.
9. Wykonawcy, o których mowa w ust. 8 składają ostateczne oferty, tym samym trybem, co ofertę będącą przedmiotem negocjacji.
10. Jeżeli wybrany Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy, najkorzystniejsza oferta może zostać wybrana spośród ofert pozostałych, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
11. Zamawiający zastrzega prawo do unieważnienia postępowania, na każdym etapie, bez podawania przyczyn.

Uwagi:
VII. Dodatkowe informacje:
1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert i wezwać Wykonawcę do złożenia stosownych wyjaśnień z jednoczesnym wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Wyjaśnienia treści oferty nie mogą prowadzić do zmiany oferowanej ceny.
2. Zamawiający może poprawić w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie;
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.
3. O dokonanej poprawce w ofercie Zamawiający niezwłocznie informuje Wykonawcę.
4. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli:
1) zawiera braki uniemożliwiające dokonanie oceny jej treści, dotyczy to w szczególności ceny lub innych warunków określonych w zapytaniu ofertowym jako kryterium oceny ofert;
2) jej treść nie odpowiada warunkom zamówienia, w szczególności ze względu na jej niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia;
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
4) Wykonawca w terminie wskazanym w wezwaniu, o którym mowa w ust.l nie złożył stosownych wyjaśnień;
5) wpłynęła po terminie składania ofert.
5. Na pytania Wykonawców w zakresie zapytania ofertowego Zamawiający udziela wyjaśnień, chyba że pytanie wpłynie później niż w połowie terminu przewidzianego na składanie ofert.
6. Jeżeli dla oceny ofert oprócz ceny ustalono inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia lub właściwości Wykonawcy, Zamawiający wybiera ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów.
7. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.
8. Dopuszcza się możliwość prowadzenia negocjacji ofert z Wykonawcami, którzy złożyli oferty przedstawiające taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert oraz taką samą cenę.
9. Wykonawcy, o których mowa w ust. 8 składają ostateczne oferty, tym samym trybem, co ofertę będącą przedmiotem negocjacji.
10. Jeżeli wybrany Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy, najkorzystniejsza oferta może zostać wybrana spośród ofert pozostałych, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
11. Zamawiający zastrzega prawo do unieważnienia postępowania, na każdym etapie, bez podawania przyczyn.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.