Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
769z dziś
5212z ostatnich 7 dni
20287z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa dodatkowych warstw wkładów katalitycznych

Przedmiot:

Dostawa dodatkowych warstw wkładów katalitycznych

Data zamieszczenia: 2021-07-28
Dane kontaktowe Zamawiającego: Enea Wytwarzanie Sp. z o.o. w Świeżach-Górnych
al. Józefa Zielińskiego 1, Kozienice
26-900 Świerże Górne
powiat: kozienicki
Tel.: +48 486141024, Faks: +48 486141185
jacek.laskowski@enea.pl
https://enea-wytwarzanie-pzp.logintrade.net/zapytania_email,52719,7e011e022b32135845aea1465279c496.html
Województwo: mazowieckie
Miasto: Świerże Górne
Wadium: 100 000,00 PLN
Nr telefonu: Tel.: +48 486141024,
Termin składania ofert: 2021-08-24 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

DOSTAWA dodatkowych warstw wkładów katalitycznych dla instalacji SCR bloku nr 2, 4, 5, 6, 8, 11 w latach 2022 - 2023

II.1.2)Główny kod CPV
42514000 Maszyny i aparatura do filtrowania lub oczyszczania gazów
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem Zamówienia jest ,,DOSTAWA dodatkowych warstw wkładów katalitycznych dla instalacji SCR bloku nr 2, 4, 5, 6, 8, 11 w latach 2022 - 2023".

W ramach przedmiotu zamówienia, Wykonawca dostarczy kompletne warstwy modułów katalitycznych (wraz z kompletem uszczelnień i wymaganą dokumentacją) gotowych do umieszczenia w reaktorze i odpowiednio zabezpieczonych na czas transportu i magazynowania.

Miejscem dostawy wkładów katalitycznych jest ENEA Wytwarzanie sp. z o.o.

W ramach Przedmiotu Zamówienia wyodrębnia się:

1. Zakres Podstawowy (dostawa kompletu modułów katalizatora (katalizatory typu płytowego) wraz z kompletem uszczelnień oraz wymaganą dokumentacją dla SCR bloków nr 4, 5, 6, 8, 11)

2. Zakres objęty Prawem Opcji (dostawa kompletu modułów katalizatora (katalizatory typu płytowego) wraz z kompletem uszczelnień oraz wymaganą dokumentacją dla SCR bloku nr 2).

Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia zawarty jest w Załączniku Nr 1 do Wzoru Umowy (Część 2 SWZ).

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL921 Radomski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Enea Wytwarzanie sp. z o.o., Świerże Górne, Ul. Al. Józefa Piłsudskiego 1, 26-900 Kozienice.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem Zamówienia jest ,,DOSTAWA dodatkowych warstw wkładów katalitycznych dla instalacji SCR bloku nr 2, 4, 5, 6, 8, 11 w latach 2022 - 2023".

W ramach przedmiotu zamówienia, Wykonawca dostarczy kompletne warstwy modułów katalitycznych (wraz z kompletem uszczelnień i wymaganą dokumentacją) gotowych do umieszczenia w reaktorze i odpowiednio zabezpieczonych na czas transportu i magazynowania.

Miejscem dostawy wkładów katalitycznych jest ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. pod adresem:

ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. Świerże Górne, Ul. Aleja Józefa Zielińskiego 1, 26-900 Kozienice, na wskazany przez Zamawiającego magazyn.

Zakres Przedmiotu Zamówienia obejmuje:

o dostawę kompletu modułów katalizatora (katalizatory typu płytowego) wraz z kompletem uszczelnień dla SCR bloków nr 2, 4, 5, 6, 8, 11 w ilości:

-- dla SCR bloku nr 2 - jedna warstwa o objętości nie mniejszej niż - 129,00 m3,

-- dla SCR bloków nr 4, 5, 6, 8 - po jednej warstwie na blok.

Objętość jednej warstwy ma wynosić nie mniej niż - 127,00 m3;

-- dla SCR bloku nr 11 - jedna warstwa o objętości nie mniejszej niż - 486,00 m3.

Łączna objętość wkładów objętych dostawą wynosi nie mniej niż - 1 123,00 m3

o dostawę dokumentacji montażowej (rysunki modułów wraz z rozmieszczeniem w reaktorze), dokumentacji uszczelnień, instrukcji składowania i montażu, oraz kart charakterystyki katalizatorów zawierających następujące dane katalizatora:

-- reaktywność zerową katalizatorów,

-- poziom konwersji zerowej SO2 do SO3,

-- parametry fizykochemiczne - skład katalizatora,

-- warunki wykonywania badania reaktywności zerowej i konwersji, tj. podanie parametrów próby: temperatura spalin, średnia prędkość, stosunek molowy NH3 do NOx, wymiary próbki oraz skład gazu NO, NH3, SO2,CO2, O2, H2O, N2.

Badanie wykonywane ma być zgodnie z VGB Guideline ,,The Testing of DENOX Catalysts", doc no. VGB-S-302-00-2013, Essen, Germany.

o dostawę krzywych korekcyjnych, dokumentacji jakościowej materiałów użytych do produkcji wkładów katalitycznych i uszczelnień.

Dostarczone moduły muszą być dostosowane do istniejących reaktorów Instalacji SCR bez konieczności jakichkolwiek przeróbek istniejących konstrukcji reaktorów.

Wykonawca dla nowych dostarczonych warstw przedstawi niżej wymienione krzywe korekcyjne. Dostarczone krzywe korekcyjne mają być odniesione do parametrów pracy instalacji SCR opisanych w niniejszej specyfikacji:

-- Utrata reaktywności w funkcji czasu (jako część gwarancji),

-- Stopień konwersji SO2/SO3 w funkcji czasu (jako część gwarancji),

-- Spadek ciśnienia w funkcji przepływu spalin (informacyjnie),

-- Stopień konwersji SO2/SO3 w funkcji temperatury (informacyjnie),

-- NH3 Slip w funkcji czasu eksploatacji (informacyjnie).

W ramach Przedmiotu Zamówienia wyodrębnia się:

1. Zakres Podstawowy (dostawa kompletu modułów katalizatora (katalizatory typu płytowego) wraz z kompletem uszczelnień oraz wymaganą dokumentacją dla SCR bloków nr 4, 5, 6, 8, 11)

2. Zakres objęty Prawem Opcji (dostawa kompletu modułów katalizatora (katalizatory typu płytowego) wraz z kompletem uszczelnień oraz wymaganą dokumentacją dla SCR bloku nr 2).

Zamawiający poinformuje Wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji na piśmie nie później niż w terminie 6 miesięcy przed określonym w Rozdziale IV Części I SWZ terminem dostawy dla Bloku nr 2.

Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia zawarty jest w Załączniku Nr 1 do Wzoru Umowy (Część 2 SWZ) pn.: Zakres rzeczowy - ,,DOSTAWA dodatkowych warstw wkładów katalitycznych dla instalacji SCR bloku nr 2, 4, 5, 6, 8, 11 w latach 2022 - 2023" w ENEA Wytwarzanie sp. z o.o.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 30/09/2021
Koniec: 02/03/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

W ramach Przedmiotu Zamówienia wyodrębnia się:

1. Zakres Podstawowy (dostawa kompletu modułów katalizatora (katalizatory typu płytowego) wraz z kompletem uszczelnień oraz wymaganą dokumentacją dla SCR bloków nr 4, 5, 6, 8, 11)

2. Zakres objęty Prawem Opcji (dostawa kompletu modułów katalizatora (katalizatory typu płytowego) wraz z kompletem uszczelnień oraz wymaganą dokumentacją dla SCR bloku nr 2).

Zamawiający poinformuje Wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji na piśmie nie później niż w terminie 6 miesięcy przed określonym w Rozdziale IV Części I SWZ terminem dostawy dla Bloku nr 2.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

CPV: 42514000

Dokument nr: 384065-2021

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 24/08/2021
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego pod adresem: https://enea-wytwarzanie-pzp.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Instrukcja składania ofert poprzez Platformę Logintrade znajduje się pod adresem: https://enea-wytwarzanie-pzp.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

1. O uznaniu Oferty za złożoną w terminie decyduje data i godz. jej wpłynięcia na Platformie Logintrade.

2. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://enea-wytwarzanie-pzp.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://enea-wytwarzanie-pzp.logintrade.net/zapytania_email,52719,7e011e022b32135845aea1465279c496.html

TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 24/08/2021

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Enea Wytwarzanie sp. z o.o., Świerże Górne, Ul. Al. Józefa Piłsudskiego 1, 26-900 Kozienice.

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:

Po dokonaniu oceny Ofert, w celu wyboru Najkorzystniejszej Oferty zostanie przeprowadzona aukcja elektroniczna, jeżeli złożone będą co najmniej 2 Oferty niepodlegające odrzuceniu (art. 227 ust. 1 Ustawy).

Aukcja elektroniczna przeprowadzona zostanie na Platformie Logintrade: https://enea-wytwarzanie-pzp.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 21/11/2021
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/07/2021

Kontakt:
Enea Wytwarzanie Sp. z o.o.
al. Józefa Zielińskiego 1, Kozienice
Świerże Górne
Kod NUTS: PL921 Radomski
26-900
Polska
Osoba do kontaktów: Jacek Laskowski
E-mail: jacek.laskowski@enea.pl
Tel.: +48 486141024
Faks: +48 486141185

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.