Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
18518z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie projektu wnętrz budowlano-wykonawczego

Przedmiot:

Wykonanie projektu wnętrz budowlano-wykonawczego

Data zamieszczenia: 2021-07-28
Dane kontaktowe Zamawiającego: Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu
ul. Nowy Świat 4
62-800 Kalisz
powiat: Kalisz
tel. 62 76 79 500 tel. 62 75 72 618 fax. 62 76 79 510
rektorat@akademia.kalisz.pl
https://akademia-kalisz.ezamawiajacy.pl/pn/akademia-kalisz/demand/notice/public/35185/details
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Kalisz
Wadium: nie jest wymagane
Nr telefonu: tel. 62 76 79 500 te
Termin składania ofert: 2021-08-05 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Wykonanie projektu wnętrz budowlano-wykonawczego dla zadania
remontowego pod nazwą: Remont pomieszczeń w budynku Collegium
Medicum przy Ul. Kaszubskiej 13 na potrzeby przeniesienia sali umiejętności
pielęgniarskich.
B. Opis przedmiotu zamówienia, termin wykonania zamówienia
1. Okres, w którym realizowane będzie zamówienie:
b) okres w dniach: 45 dni od dnia zawarcia umowy
4. Zamawiający informuje, iż ilekroć w SWZ i jej załącznikach przedmiot zamówienia jest opisany:
a) ze wskazaniem znaków towarowych, nazw własnych, patentów lub pochodzenia źródła lub szczególnego
procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę to przyjmuje
się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy ,,lub równoważny". Oznacza to, że dopuszcza się zaoferowanie
wyrobów nie gorszych niż opisywanych, tj. spełniających wymagania techniczne, funkcjonalne i jakościowe,
co najmniej takie jak wskazane w dokumentacji niniejszego postępowania,
b) poprzez odniesienie się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji
technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy, to przyjmuje się, że dopuszcza się
rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy ,,lub równoważne".
5. Opis przedmiotu zamówienia:
I Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu wnętrz w studium wykonawczym dla zadania remontowego pod
nazwą: ,,Remont pomieszczeń w budynku Collegium Medicum przy Ul. Kaszubskiej 13 na potrzeby przeniesienia sali
umiejętności pielęgniarskich" zawierający branże architektoniczno-budowlaną, sanitarną, elektryczną i
teletechniczną.
Zadanie ma na celu dostosowanie pomieszczeń i adaptację na potrzeby sali umiejętności pielęgniarskich wraz z
pomieszczeniem zabiegowym i polepszenie ich funkcjonalności. Ww. pomieszczenia znajdują się w budynku
Collegium Medicum przy Ul. Kaszubskiej 13 w Kaliszu. Budynek Collegium Medicum wpisany jest do gminnej
ewidencji zabytków Miasta Kalisza. Zamawiający wymaga przedstawienia przez Wykonawcę koncepcji
architektonicznej uwzględniającej formę i rozwiązania techniczne, funkcjonalne i estetyczne do akceptacji
Zamawiającego w terminie 2 tygodni od dnia zawarcia umowy. Jeżeli przedstawiona koncepcja nie zostanie
zaakceptowana przez Zamawiającego, Wykonawca przedstawi kolejną koncepcję w terminie uzgodnionym przez
strony.
Pomieszczenia przeznaczone do dostosowania zaznaczone są za rzucie (stanowiącym załącznik nr 7 do zapytania
ofertowego) , posiadają powierzchnię około 60 m2 i zlokalizowane na III kondygnacji budynku. W pomieszczeniach
należy przewidzieć m.in. wyburzenie istniejących ścian działowych, wymianę wykładziny podłogowej z cokolikiem
wraz z wyrównaniem powierzchni pod wykładziną, miejscowe szpachlowanie powierzchni ściennej i sufitowej,
malowanie ścian i sufitów, zabezpieczenie powierzchni ściennej i zapewnienie jej zmywalności, rozbudowa sieci
elektrycznej o nowe punkty, wymiana umywalek wraz z modernizacją podejścia wod.-kan, wykonanie nowego
przyłącza wody w pomieszczeniu zabiegowym, itp.
II Przedmiot zamówienia obejmuje sporządzenie:
? dokumentacji projektowej z zakresu wnętrz w studium wykonawczym wraz z przedmiarem robót,
kosztorysem inwestorskim i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót
Zakres przedmiotowego zamówienia obejmuje ponadto uzyskanie koniecznych uzgodnień, decyzji pozwalających
na realizację inwestycji (w tym m.in. pozwolenie na budowę lub zgłoszenie, jeżeli będzie wymagane prawem). W
przypadku gdy w/w uzgodnienia bądź decyzje będą wymagały przedstawienia organom administracji państwowej
dodatkowych szczegółowych rysunków lub opracowań Wykonawca zobowiązany jest je wykonać w ramach
niniejszego zadania. Projektant w ramach niniejszego zadania zobowiązuje się również do pełnienia nadzoru
autorskiego na dokumentacją, a w tym m.in. udzielania odpowiedzi na pytania Zamawiającego i Wykonawcy robót
budowlanych na wszystkich etapach realizacji projektu, począwszy od postępowania o udzielenie zamówienia na
wyłonienie Wykonawcy do czasu zakończenia robót budowlanych.
Dokumentacja winna być wykonana zgodnie z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami prawa, powszechnie obowiązującymi zaleceniami, zasadami i wytycznymi w tym zakresie.

CPV: 71220000-6, 71000000-8

Dokument nr: I.DZP.2316.24.2021

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu 05.08.2021 r. o godz. 09:30 w Sali nr 26 - Dział Zamówień
Publicznych przy Ul. Nowy Świat 4.
1. Otwarcie ofert jest jawne.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://akademia-kalisz.ezamawiajacy.pl/pn/akademia-kalisz/demand/notice/public/35185/details
Miejsce oraz termin składania
1. Ofertę cenową, na załączonym formularzu ofertowym, obejmującą cały zakres zamówienia, podpisaną przez
osobę/osoby upoważnioną(e) należy złożyć do dnia 05.08.2021 r. do godz. 09:00 na platformę zakupową:
https://akademia-kalisz.ezamawiajacy.pl

Wymagania:
4. Postępowanie, którego dotyczy niniejsza Specyfikacja Warunków Zamówienia dotyczy zamówienia publicznego
i oznaczone jest znakiem I.DZP.2316.24.2021 Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powinni
powoływać się na ten znak.
5. Zamówienie dotyczy/nie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
Nazwa projektu lub programu:
6. Całkowita wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000 złotych netto.
7. Postępowanie jest prowadzone bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych i przepisów wykonawczych
wydanych na jej podstawie.
8. Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia
w trybie zapytania ofertowego.
9. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego.
10. Wszelkie informacje dotyczące niniejszego postępowania zamieszczane będą pod adresem: https://akademiakalisz.
ezamawiajacy.pl/
C. Podstawy wykluczenia i warunki udziału w postępowaniu
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy:
a) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
z postępowania, tj. nie zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie,
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu oraz
nie zalegają z opłaceniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o
podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. 2019 r. poz. 1170 tekst jednolity z późn. zm.).
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu:
2.1 zdolności technicznej lub zawodowej - o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy,
którzy wykażą, że:
a) zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli w okresie ostatnich pięciu lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w
tym okresie wykonawca wykonał co najmniej dwie usługi, z których każda dotyczyła
wykonania dokumentacji projektowych o wartości co najmniej 5 000,00 PLN (słownie: pięć
tysięcy złotych 00/100) brutto każda usługa, z jednoczesnym spełnieniem warunku, że
każda usługa (dokumentacja projektowa) obejmowała roboty ogólnobudowlane, w tym
roboty elektryczne, roboty sanitarne.
b) zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub
będzie dysponował osobami, które będą skierowane do realizacji zamówienia tj.: jedną
osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności
architektonicznej lub konstrukcyjno-budowlanej - bez ograniczeń oraz co najmniej 2 letnie
doświadczenie zawodowe w projektowaniu po uzyskaniu uprawnień budowlanych
(samodzielnie lub jako członek zespołu projektowego).
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami
tych podmiotów w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
D. Wykaz wymaganych oświadczeń lub dokumentów
1. Wykaz aktualnych na dzień składania ofert oświadczeń i dokumentów składanych wraz z ofertą:
a) oświadczenie w celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia (każdego Wykonawcy w
przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie) - Załącznik nr 1,
b) oświadczenie w celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu -Załącznik nr
2,
c) pełnomocnictwo lub inny dokument do podpisania oferty - w przypadku gdy ofertę podpisuje osoba/osoby
działające na jego podstawie,
d) dokument ustanawiający pełnomocnika w przypadku składania oferty wspólnej,
e) oświadczenie dotyczące danych określonych w części O.1. SWZ.
f) wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy - Załącznik nr 3.
g) oświadczenia w celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia - Załącznik nr 1 każdego
wykonawcy w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie,
h) oświadczenia w celu wstępnego potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr
2 każdego wykonawcy w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie,
i) zobowiązanie (jeśli dotyczy tj. jeśli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w
postępowaniu polega na zdolnościach innych podmiotów ) które określa w szczególności:
? zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
? sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia
publicznego,
? zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
? czy podmiot na zdolnościach, którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w
postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty
budowlane lub usługi których wskazane zdolności dotyczą.
2. Wykaz aktualnych na dzień złożenia wymaganych oświadczeń i dokumentów w celu potwierdzenia spełniania
warunków udziału w postępowaniu, które Wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego:
a) wykaz usług w zakresie niezbędnym do potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu
określonego przez zamawiającego w pkt C.2.1 ppkt a, z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca
wykonania i podmiotów na rzecz których usługi te zostały wykonane - druk wykazu stanowi - Załącznik nr 4 do
SWZ,
b) dowody określające czy usługi zawarte w wyżej wymienionym wykazie zostały wykonane należycie.
Dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego usługi były
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy,
c) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w zakresie niezbędnym
do potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu określonego przez zamawiającego w pkt C.2.1
ppkt b, z podaniem informacji na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności
oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami druk wykazu stanowi - Załącznik nr 5 do swz.
3. Wykaz aktualnych na dzień złożenia wymaganych oświadczeń i dokumentów w celu potwierdzenia spełniania
wymagań określonych przez Zamawiającego, które Wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie
Zamawiającego:
W powyższym zakresie Zamawiający nie żąda złożenia żadnych dokumentów.
4. Wykaz aktualnych na dzień złożenia wymaganych oświadczeń i dokumentów w celu potwierdzenia braku
podstaw do wykluczenia, które Wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego:
W powyższym zakresie Zamawiający nie żąda złożenia żadnych dokumentów.
5. Informacja dotycząca składania ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie:
a) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia
albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
b) wraz z ofertą każdy z wykonawców musi złożyć oświadczenia o których mowa w części D, pkt 1 ppkt g-h -
dokumenty te potwierdzać mają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia,
c) przekazywanie oświadczeń i dokumentów w trakcie postępowania dokonywane będzie wyłącznie
z pełnomocnikiem (liderem).
E. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty i sposób jej
oceny
1. Kryteria oceny ofert:
Kryterium ,,cena brutto" - ocenie podlegać będzie cena brutto oferty - waga 100%.
2. Dane/wartość służące ocenie oferty na podstawie wyżej wymienionego kryterium muszą być zawarte w
ofercie - zamawiający zaleca, aby umieścić je w formularzu ofertowym.
3. Sposób oceny ofert:
Kryterium cena brutto - ocena wyliczona będzie wg następującego wzoru:
cena brutto najtańszej oferty
---------------------------------------------- X waga kryterium X 100
cena brutto badanej oferty
Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą ilość przyznanych punktów
w oparciu o wyżej wymienione kryterium oceny ofert. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością
uzyskanych punktów.
F. Forma oświadczeń i dokumentów, sposób ich przekazywania oraz sposób przygotowania
oferty i tryb jej złożenia oraz komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami
w postępowaniu.
1. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z zachowaniem formy pisemnej w języku polskim.
3. Oświadczenia i dokumenty przekazywane przez Wykonawcę i Zamawiającego w trakcie postępowania, przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej muszą zostać niezwłocznie złożone Zamawiającemu z zachowaniem
formy pisemnej.
4. Oferta powinna być przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszej specyfikacji i odpowiadać jej
treści, w formie zapewniającej pełną czytelność, a dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone
wraz z tłumaczeniem na język polski.
5. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy
a upoważnienie do podpisania oferty musi być złożone z ofertą, jeżeli nie wynika ono z innych dokumentów
załączonych przez wykonawcę.
Jeśli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej
treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo musi zostać dołączone do
oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem - kopia
pełnomocnictwa musi być poświadczona notarialnie.
6. W przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca winien nie później niż w terminie składania ofert, zastrzec, że
nie mogą być one udostępniane i wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w
szczególności wykazać, że:
a) są poufne w tym sensie, że jako całość lub w szczególnym zestawie i zbiorze ich elementów nie są ogólnie
znane lub łatwo dostępne dla osób z kręgów, które zwykle zajmują się tym rodzajem informacji;
b) mają wartość handlową dlatego, że są objęte tajemnicą;
c) poddane zostały przez osobę, która zgodnie z prawem sprawuje nad nimi kontrolę, rozsądnym, w danych
okolicznościach, działaniom dla utrzymania ich w tajemnicy.
7. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:
a) zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 09
maja 2014r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U. z 2019r., poz. 178 tekst jednolity). Zgodnie z
niniejszą ustawą przez cenę należy rozumieć wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą zamawiający
jest zobowiązany zapłacić przedsiębiorcy za przedmiot zamówienia. W cenie uwzględnia się podatek od
towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi)
podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym,,
b) w zaoferowanej cenie realizacji zamówienia muszą być zawarte wszelkie podatki, cła i inne zobowiązania
podatkowe wynikające ze stosowanych ustaw. Wykonawca w cenie oferty jest zobowiązany zawrzeć
wszelkie upusty i rabaty, jakie zamierza udzielić zamawiającemu,
c) cenę/ceny w ofercie podaje się wyłącznie w PLN,
d) cenę oferty oblicza się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,
e) jeżeli występuje więcej niż jedna pozycja asortymentowa należy zsumować odpowiednio wartości w
kolumnach.
8. Oferta powinna zawierać spis treści.
9. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie.
10. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
G. Termin do którego Wykonawca będzie związany ofertą
1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania przez okres 30 dni.
2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania oferta
określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania oferta zwraca się jednokrotnie do
Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż
30 dni.
3. Przedłużenie terminu związania oferta, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego
oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania oferta.
2. Informację z otwarcia ofert Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
I. Sposób udzielania wyjaśnieo dotyczących SWZ oraz osoby upoważnione do kontaktowania
się w imieniu Zamawiającego z Wykonawcami.
1.Postępowanie prowadzone jest w języku polskim na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
2.Zamawiający zaleca aby komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia,
wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane byływ formie elektronicznej za pośrednictwem poczty
elektronicznej zamawiającego zamowienia.publiczne@akademia.kalisz.pl. Za datę przekazania (wpływu)
oświadczń, wniosków, zawiadomieo oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania.
4.Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w formie elektronicznej. Informacje
dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający
będzie zamieszczał na stronie internetowej prowadzonego postępowania
J. Wymagania dotyczące wadium
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
K. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Zamawiający nie wymaga wniesienia należytego wykonania umowy.
2. Przesłanki odrzucenia oferty:
a) oferta nie odpowiada treści specyfikacji warunków zamówienia,
b) oferta zawiera omyłki w obliczeniu ceny, których nie można poprawić jako oczywiste omyłki
rachunkowe,
c) Wykonawca który pomimo wezwania do uzupełnienia w terminie wskazanym w wezwaniu nie złożył
poprawnych dokumentów potwierdzających warunki udziału w postępowaniu (jeżeli zostały
wyznaczone), wymaganych pełnomocnictw lub albo złożył wadliwe pełnomocnictwa,
d) oferta została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub niewłaściwej formie,
e) Wykonawca nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami
potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
f) jest nieważna na podstawie innych przepisów
3. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona
jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oznacza to że
w pierwszej kolejności dokona oceny ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oferty oraz kryteriów oceny ofert
opisanych w SWZ, po czym wyłącznie w odniesieniu do Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza (uplasowała się na najwyższej pozycji rankingowej), dokona oceny podmiotowej Wykonawcy
zbada oświadczenie wstępne, a następnie zażąda przedłożenia dokumentów o których mowa w pkt. C niniejszej
SWZ.
4. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie
krótszym niż 3 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
okoliczności o których mowa w pkt. D.2-4 niniejszej SWZ chyba że dokumenty i oświadczenia zostały załączone
do oferty.
5. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia o którym mowa w pkt. D.1.a niniejszej SWZ, oświadczeń lub
dokumentów, potwierdzających okoliczności o których mowa w pkt. C niniejszej SWZ lub innych dokumentów
niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają
błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia
lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia,
uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne
byłoby unieważnienie postępowania.
6. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający
wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, oferta Wykonawcy
podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania
7. Jeżeli zamawiający nie będzie mógł wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawiają taką samą cenę, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia
w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
8. Jeżeli Wykonawca którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać
ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.
9. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych
ofert z zastrzeżeniem, że niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji
dotyczących złożonej oferty, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany jej treści.
10. Zamawiający poprawi w złożonych ofertach:
a) oczywiste omyłki pisarskie,
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych
zmian w treści oferty i niezwłocznie zawiadomi o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
M. Ogłoszenie o wynikach postępowania
1. Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców w formie elektronicznej za pośrednictwem
strony internetowej prowadzonego postępowania o:
a) wyborze najkorzystniejszej oferty,
b) unieważnieniu postępowania,
c) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone
N. Informacja o formalnościach, jakich należy dopełnić po wyborze oferty celem zawarcia
umowy.
1. Przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia, w przypadku wyboru oferty Wykonawców ubiegających się o
udzielenie zamówienia wspólnie należy dostarczyć umowę spółki cywilnej lub umowę konsorcjum określającą, co
najmniej stronę umowy, cel ich wspólnego działania, okres ważności umowy, zakres prac przewidzianych do
wykonania przez każdego z członków konsorcjum, sposób odpowiedzialności (za wykonanie umowy wymaga się
solidarnej odpowiedzialności Wykonawców występujących wspólnie).
2. Przed podpisaniem umowy na żądanie zamawiającego, wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia kopii
uprawnień osób skierowanych do realizacji zamówienia.
3. Wykonawcy, którego oferta została wybrana przesłana zostanie umowa w sprawie zamówienia celem jej
podpisania.
4. Zamawiający może wskazać również inny sposób zawarcia umowy.
O. Podwykonawstwo - podwykonawcy
1. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy
podwykonawcom i podania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców.
2. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia, Wykonawca o ile są już znane podał
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca
zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu poprzednim, w trakcie
realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym
okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia.
3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się
na zasadach określonych w SWZ, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca
jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie
postępowania o udzielenie zamówienia.
4. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za
należyte wykonanie zamówienia.
P. Projekt umowy
1. Projekt umowy stanowi załącznik do SWZ.
2. Wszelkie rozliczenia finansowe pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w
złotych polskich. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.
Q. Informacje dotycząca walut obcych, w jakim dopuszcza się prowadzenie rozliczeń z zamawiającym.
Wszelkie rozliczenia finansowe pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych
polskich. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.

Uwagi:
Godziny pracy Zamawiającego: Poniedziałek - Piątek od 7:30 do 15:30
3. Użyte w SWZ terminy mają następujące znaczenie:
a) ,,Zamawiający" - Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego,
b) ,,Wykonawca" - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości
prawnej, która oferuje na rynku wykonanie robót budowlanych lub obiektu budowlanego, dostawę
produktów lub świadczenie usług lub ubiega się o udzielenie zamówienia, złoży ofertę lub zawrze umowę w
sprawie niniejszego zamówienia publicznego,
c) ,,SWZ", ,,specyfikacja" - niniejsza Specyfikacja Warunków Zamówienia,
d) ,,ustawa" - ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129
t.j.),
e) dokumenty zamówienia - należy przez to rozumieć dokumenty sporządzone przez zamawiającego lub
dokumenty, do których zamawiający odwołuje się, służące do określenia lub opisania warunków
zamówienia, w tym specyfikacja warunków zamówienia
11. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", zamawiający informuje,, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława
Wojciechowskiego przy ulicy Nowy Świat 4, 62-800 Kalisz;
2) w Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego przy ul. Nowy Świat 4 w Kaliszu
wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się pod numerem
telefonu: 62 76 79 518 lub adresem e-mail: iod@akademia.kalisz.pl;
Nr sprawy: I.DZP.2316.24.2021
4
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępnione zostaną
dokumenty zamówienia;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu wykonania zlecenia/umowy oraz ewentualnie przez
okres wynikający z bezwzględnie obowiązujących przepisów podatkowo-rachunkowych w zakresie
wynikającym z tych przepisów;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
warunkiem udziału w niniejszym postępowaniu i zawarcia umowy;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO.
12. Posiada Pani/Pan:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych1,
3) na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia Pani/Pana danych osobowych po zakończeniu
zlecenia/umowy, chyba że przetwarzanie będzie niezbędne na podstawie art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO,
4) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO2,
5) na podstawie art. 20 RODO prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
6) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
13. Nie przysługuje Pani/Panu na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
14. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
15. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
16. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
17. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona
jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
18. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.
19. Załącznikami do SWZ są następujące dokumenty:
a) Oświadczenie wstępne Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania- Załącznik nr 1
b) Oświadczenie o spełnieniu warunku- Załącznik nr 2
c) Formularz ofertowy- Załącznik nr 3
d) Wykaz usług- Załącznik nr 4
e) Wykaz osób- Załącznik nr 5
f) Projekt umowy- Załącznik nr 6
g) Rzut kondygnacji wskazujący lokalizację - Załącznik nr 7
1 Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą postanowień zlecenia / umowy w zakresie niezgodnym
z Kodeksem cywilnym
2 Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania
ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego
Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego

Kontakt:
2. Dane dotyczące komunikacji elektronicznej w sprawie zamówienia publicznego:
a)adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://akademia-kalisz.ezamawiajacy.pl/
b)adres strony internetowej zamawiającego: https://akademia.kalisz.pl
c)poczta elektroniczna zamawiającego: zamowienia.publiczne@akademia.kalisz.pl,
3.Pytaniadotyczące postępowania można przekazywać również za pośrednictwem platformy https://akademiakalisz.
ezamawiajacy.pl/

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.