Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
18518z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont pomieszczeń

Przedmiot:

Remont pomieszczeń

Data zamieszczenia: 2021-07-28
Dane kontaktowe Zamawiającego: Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk
ul. Lubicz 46
31-512 Kraków
powiat: Kraków
tel. +48 12 424 17 00; fax +48 12 421 97 90, 12 42 41 824
b.kurzydlo@botany.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: Nie dotyczy
Nr telefonu: tel. +48 12 424 17 0
Termin składania ofert: 2021-08-11 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych
pn. Remont pomieszczeń Instytutu Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk wraz
z infrastrukturą towarzyszącą
1. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
4. Opis przedmiotu zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowalnych pn. ,,Remont pomieszczeń Instytutu
Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk wraz z infrastrukturą towarzyszącą".
3) Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa przedmiar robót - załącznik nr 3 do niniejszego
zapytania.
6) Zamówienie należy wykonać zgodnie z:
a) przedmiarem robót;
b) warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych i prawa budowlanego;
c) wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm i aprobat technicznych;
d) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej.
7) Dodatkowe warunki realizacji zamówienia:
a) podczas realizacji przedmiotowego zadania budynek będzie czynny i użytkowany. Wszelkie
prace uciążliwe dla użytkowników należy ze stosownym wyprzedzeniem zgłaszać5.
6.
7.
8.
9.
Zamawiającemu;
b) materiały/urządzenia oraz elementy wykończenia ujęte w przedmiarze robót należy traktować
jako propozycje. Dopuszcza się bowiem zastosowanie równoważnych zamienników
materiałów/urządzeń pod warunkiem, że zaproponowane materiały /urządzenia są istotnie
równoważne z określonymi w przedmiarze robót. W przypadku wątpliwości co do
równoważności zaproponowanych w ofercie zamienników, Zamawiający na etapie badania
oferty może wymagać wykazania (udokumentowania) równoważności zastosowanych
materiałów/urządzeń oraz elementów wykończenia;
c) ostateczna kolorystyka materiałów do uzgodnienia z Zamawiającym po podpisaniu umowy;
d) Wykonawca zapewni na własny koszt wytyczenie oraz zabezpieczenie terenu objętego
przedmiotowym zamówieniem oraz zabezpieczy budynek przed dostępem osób trzecich;
e) zamówienie obejmuje również uporządkowaniem terenu i placu budowy po zakończeniu
realizacji robót budowalnych;
f) pomieszczenia socjalne zorganizuje Wykonawca we własnym zakresie w miejscu uzgodnionym
z Zamawiającym.
8) Pozostałe warunki realizacji zamówienia zostały zawarte w projekcie umowy stanowiącym załącznik
nr 2 do niniejszego zapytania.

CPV: 45000000-7, 45453000-7

Dokument nr: DA.271.26.2021

Składanie ofert:
Oferty należy składać do dnia 11.08.2021 r., do godz. 14:00 na adres Zamawiającego (w formie
pisemnej) lub na adres e-mail: b.kurzydlo@botany.pl.

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: siedziba IB PAN, Kraków (31-512), Ul. Lubicz 46.

Wymagania:
3. Tryb udzielenia zamówienia: Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone
jest na podstawie Regulaminu zamówień klasycznych oraz konkursów w Instytucie Botaniki
im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk, których wartość szacunkowa nie przekracza kwoty 130 000 zł
netto, wprowadzanego Zarządzeniem Dyrektora IB PAN nr 9/2021 z dnia 24 marca 2021 r. wraz
z późniejszymi zmianami.
4) Dla prawidłowej wyceny zaleca się przeprowadzić wizję lokalną terenu i pomieszczeń objętych
przedmiotem zamówienia. Termin wizji należy uzgodnić z Zamawiającym.
Wymagania dotyczące wadium - nie dotyczy.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Termin wykonania zamówienia: do 2 miesięcy od daty zawarcia umowy.
Warunki udziału w postępowaniu (jeżeli są wymagane):
Zdolność zawodowa w zakresie doświadczenia:
?
Wykonawca spełni warunek w zakresie doświadczenia, jeżeli wykaże że w okresie ostatnich 5 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, zrealizował co najmniej jedno zamówienie o wartości nie niższej niż 30 000,00 zł
(trzydzieści tysięcy 00/100 zł) brutto polegające na remoncie budynku/lokalu/pomieszczenia lub
wykonaniu prac wykończeniowych w budynku/lokalu/pomieszczeniu.
Dokument potwierdzający spełnianie warunku:
?
Oświadczenie Wykonawcy zawarte w formularzu ofertowym wraz z dokumentami potwierdzającymi
prawidłowe wykonanie zamówienia, np. referencje, protokół odbioru, itp..
10. Kryteria oceny ofert, informacja o wagach i opis sposobu przyznawania punktacji:
Cena brutto (C) - znaczenie 100 %
Punktowa ocena C dokonana będzie na podstawie wzoru:
C = C N /C B x 100,
C - liczba punktów badanej oferty
C N - cena brutto najniższa za wykonanie całości zamówienia spośród ważnych ofert;
C B - cena brutto oferty badanej za wykonanie całości zamówienia spośród ważnych ofert;
11. Warunki realizacji zamówienia:
1) Warunki płatności: zgodnie z zapisami projektu umowy - załącznika nr 2 do zapytania ofertowego.
2) Okres gwarancji i rękojmi za wady: 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru robót przez
Zamawiającego.
12. Miejsce, sposób i termin składania ofert:
1) Oferty należy sporządzić zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania - formularzem
ofertowym oraz załącznikiem nr 3 do niniejszego zapytania - przedmiarem robót. Ofertę można
złożyć zarówno w formie pisemnej, w formie dokumentu podpisanego elektronicznie, jak i wersji
skanu lub zdjęcia podpisanego dokumentu.
22) Dokumenty niezbędne do złożenia oferty:
a) Formularz ofertowy - zgodny z treścią określoną w załączniku nr 1 do ogłoszenia. Całość robót
powinna być kompleksowo wyceniona w zakresie wymaganym prawem i obowiązującymi
przepisami. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić ,,Formularz ofertowy" podając całkowitą
wartość brutto za realizację zamówienia. Cena zawarta w ofercie jest wynagrodzeniem
ryczałtowym wynikającym z kosztorysu ofertowego. W cenie oferty należy uwzględnić wartość
wszystkich elementów zamówienia potrzebnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia,
a także wszelkie inne koszty niezbędne do należytego zrealizowania zamówienia,
z uwzględnieniem wszystkich obowiązujących podatków;
b) kosztorys ofertowy wraz z wykazem materiałów, sporządzony na podstawie przedmiaru robót -
załącznika nr 3 do niniejszego zapytania, z zastosowaniem podanych pozycji katalogowych
z podaniem nośników cenotwórczych tj. stawka roboczogodziny - R, koszty pośrednie - Kp
i zysk - Z.
13. Termin związania z ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.
14. Informacja o wyniku postępowania: Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie przesłany pocztą
elektroniczną do Wykonawców, którzy złożą ofertę oraz zamieszczony na stronie internetowej
Zamawiającego

Uwagi:
16. Klauzula informacyjna:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej
,,RODO", informuję, że:
? administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej
Akademii Nauk z siedzibą w Krakowie (31-512), ul. Lubicz 46; kontakt do inspektora ochrony
danych osobowych w IB PAN: iod@botany.pl;
? Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z niniejszym postepowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
? odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień publicznych, w oparciu o przepisy o dostępie do informacji publicznej oraz
finansach publicznych;
? Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat
od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania zawartej umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, a po jej zakończeniu
przez okres wymagany do archiwizacji tego typu dokumentów, zgodnie z przepisami prawa, w tym
prawa wewnętrznego obowiązującego w IB PAN;
? podanie przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest warunkiem
koniecznym do ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego; konsekwencją
niepodania określonych danych będzie nieuwzględnienie złożonej oferty w postepowaniu;
? w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
? posiada Pani/Pan:
3? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (wyjaśnienie:
skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielnie
zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z zasadami
udzielenia zamówień publicznych oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego
załączników);
? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (wyjaśnienie:
prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania,
w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby
fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub
państwa członkowskiego);
? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
? nie przysługuje Pani/Panu:
? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Kontakt:
Dodatkowych informacji udziela Pani Bogumiła Kurzydło. Korespondencję
w formie elektronicznej należy kierować na adres e-mail: b.kurzydlo@botany.pl.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.