Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4561z ostatnich 7 dni
18828z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Modernizacja instalacji wewnętrznych oraz pomieszczeń budynku Komisariatu Policji

Przedmiot:

Modernizacja instalacji wewnętrznych oraz pomieszczeń budynku Komisariatu Policji

Data zamieszczenia: 2021-07-28
Dane kontaktowe Zamawiającego: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
ul. Lompy 19
40-038 Katowice
powiat: Katowice
478512050
zamowienia@ka.policja.gov.pl
https://slaska-policja.eb2b.com.pl/open-auctions.html
Województwo: śląskie
Miasto: Katowice
Wadium: 13 000,00 zł
Nr telefonu: 478512050
Termin składania ofert: 2021-08-11 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Modernizacja instalacji wewnętrznych oraz pomieszczeń budynku Komisariatu Policji w Kobiernicach."
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest ,,Modernizacja instalacji wewnętrznych oraz pomieszczeń budynku Komisariatu Policji w Kobiernicach."
2. CPV: 45216110-8 Roboty budowlane w zakresie obiektów budowlanych dla służb porządku publicznego
3. Cena ofertowa powinna zostać wyliczona na podstawie załączonych przedmiarów robót.
4. Szczegółowe informacje dotyczące opisu przedmiotu zamówienia i jego zakresu oraz sposobu realizacji znajdują się w:
a. załączniku nr 1 do SWZ - formularzu ofertowym;
b. załączniku nr 2 do SWZ - projektowanych postanowieniach umowy;
c. załączniku nr 3 do SWZ - oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
d. załączniku nr 4 do SWZ - wykazie robót;
e. załączniku nr 5 do SWZ - oświadczeniu o zobowiązaniu podmiotu oddającego do dyspozycji Wykonawcy niezbędne zasoby na potrzeby realizacji zamówienia - jeśli dotyczy;
f. załączniku nr 6 do SWZ - cesja - umowa przelewu wierzytelności;
g. załączniku nr 7 do SWZ - oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego;
h. załączniku nr 8 do SWZ - oświadczenia wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów;
i. załączniku nr 9 do SWZ - oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
j. załączniku nr 10 do SWZ - Projekt budowlany;
k. załączniku nr 11 do SWZ - Projekt wykonawczy;
l. załączniku nr 12 do SWZ - Przedmiary robót;
m. załączniku nr 13 do SWZ - STWiORB

CPV: 45216110-8

Dokument nr: 2021/BZP 00128592, ZP-2380-193/2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-11 09:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://slaska-policja.eb2b.com.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://slaska-policja.eb2b.com.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.
Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy
Zakupowej pod adresem: https://slaska-policja.eb2b.com.pl zwanej dalej Platformą
Szczegółowe informacje znajdują się w Sekcji XIV SWZ
3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://slaska-policja.eb2b.com.pl
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach z siedzibą przy Ul. J. Lompy 19, 40-038 Katowice
2. Inspektor Ochrony Danych wykonuje swoje obowiązki w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, zlokalizowanej w Katowicach przy Ul. J. Lompy 19, tel. 32-200-24-03, e-mail iod.kwp@ka.policja.gov.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu/ celach przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz realizacji tego zamówienia;
4. Podstawą prawną przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych jest ustawa z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019r. poz. 2019 ze zm.), zwana w dalszej części ,,ustawą Pzp";
5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych może być Urząd Zamówień Publicznych, ponadto w zakresie określonym w ustawie Pzp, dane mogą być publikowane na stronie internetowej http://bip.katowice.kwp.policja.gov.pl oraz innym podmiotom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów;
6. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego, organizacji międzynarodowej;
7. Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych wynika z przepisów dotyczących okresów przechowywania akt w Policji.
8. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do danych dotyczących Pani/Pana osoby, sprostowania, ograniczenia przetwarzania i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie określonym przepisami prawa;
9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
10. Podanie danych jest wymogiem ustawowym;
11. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwy udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
12. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
13. Wykonawca zapewni ochronę przekazywanych danych osobowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej RODO). Obowiązek poinformowania podwykonawców, podmiotów trzecich i członków konsorcjum o przetwarzaniu danych osobowych spoczywa na Wykonawcy. Oświadczenie Wykonawcy o wypełnieniu obowiązków wynikających z art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o niniejsze zamówienie złożone w załączniku nr 1 do SWZ - formularz ofertowy.
14. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
15. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
16. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://slaska-policja.eb2b.com.pl/open-auctions.html
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-11 09:00
Miejsce składania ofert: https://slaska-policja.eb2b.com.pl

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP-2380-193/2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest ,,Modernizacja instalacji wewnętrznych oraz pomieszczeń budynku Komisariatu Policji w Kobiernicach."
2. CPV: 45216110-8 Roboty budowlane w zakresie obiektów budowlanych dla służb porządku publicznego
3. Cena ofertowa powinna zostać wyliczona na podstawie załączonych przedmiarów robót.
4. Szczegółowe informacje dotyczące opisu przedmiotu zamówienia i jego zakresu oraz sposobu realizacji znajdują się w:
a. załączniku nr 1 do SWZ - formularzu ofertowym;
b. załączniku nr 2 do SWZ - projektowanych postanowieniach umowy;
c. załączniku nr 3 do SWZ - oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
d. załączniku nr 4 do SWZ - wykazie robót;
e. załączniku nr 5 do SWZ - oświadczeniu o zobowiązaniu podmiotu oddającego do dyspozycji Wykonawcy niezbędne zasoby na potrzeby realizacji zamówienia - jeśli dotyczy;
f. załączniku nr 6 do SWZ - cesja - umowa przelewu wierzytelności;
g. załączniku nr 7 do SWZ - oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego;
h. załączniku nr 8 do SWZ - oświadczenia wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów;
i. załączniku nr 9 do SWZ - oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
j. załączniku nr 10 do SWZ - Projekt budowlany;
k. załączniku nr 11 do SWZ - Projekt wykonawczy;
l. załączniku nr 12 do SWZ - Przedmiary robót;
m. załączniku nr 13 do SWZ - STWiORB
4.2.6.) Główny kod CPV: 45216110-8 - Roboty budowlane w zakresie obiektów budowlanych dla służb porządku publicznego
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja na roboty budowlane
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Zamawiający ustala następujące warunki udziału w postępowaniu odpowiednio w zakresie: Zdolności technicznej lub zawodowej
a) w zakresie posiadanego doświadczenia: Zamawiający żąda, aby Wykonawca udowodnił, że wykonał minimum jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu robót ogólnobudowlanych, np. budowie, rozbudowie, nadbudowie lub przebudowie obiektu użyteczności publicznej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie na kwotę brutto minimum 600 000,00 zł.
UWAGA!!!! Na podstawie art. 117 ustawy Pzp Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, o których mowa w art. 58 ustawy Pzp. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie (np. konsorcjum, spółki cywilne) spełnią warunek udziału w postępowaniu, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców posiada wymagane doświadczenie.
- Zamawiający przez jedną robotę rozumie robotę budowlaną wykonaną w ramach jednej umowy na jednym lub kilku obiektach.
- Zamawiający uzna za spełniony warunek w przypadku wykonania pokrycia dachowego na nowym obiekcie.
- Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami Wykonawca powinien wykazać jedynie te roboty w których wykonaniu bezpośrednio uczestniczył.
b) w zakresie potencjału osobowego Wykonawcy: Zamawiający żąda, aby Wykonawca udowodnił, że dysponuje lub będzie dysponował kadrą kierowniczą, tj. osobami, które skieruje do realizacji niniejszego zamówienia publicznego odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi posiadającymi uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wymagane przepisami prawa budowlanego z doświadczeniem minimum 2 letnim dla:
b.1. kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej,
b.2. kierownika robót posiadającego uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektroenergetycznych i elektrycznych,
b.3. kierownika robót posiadającego uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
UWAGA!!!! Na podstawie art. 117 ustawy Pzp Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, o których mowa w art. 58 ustawy Pzp. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie (np. konsorcjum, spółki cywilne) spełnią warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wspólnie dysponują wymaganym potencjałem osobowym.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykonawca na wezwanie Zamawiającego i w terminie przez niego wyznaczonym składa podmiotowe środki dowodowe:
1.2.1 w zakresie braku podstaw wykluczenia o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1-4 i 6 ustawy Pzp - oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu , o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, złożone zgodnie z załącznikiem nr 7 do SWZ.
1.2.2 w zakresie braku podstaw wykluczenia o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp - oświadczenia Wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, złożone zgodnie z załącznikiem nr 8 do SWZ.
1.2.3 w zakresie braku podstaw wykluczenia o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp -odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca na wezwanie Zamawiającego i w terminie przez niego wyznaczonym składa podmiotowe środki dowodowe:
1.2.4 w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a) żądanego doświadczenia dla zadania nr 3 - wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty, złożone zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ.
b) żądanego potencjału osobowego dla zadania nr 1 i/lub nr 2 i/lub nr3 i/lub nr 4- na podstawie § 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23.12.2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oświadczenia dotyczącego spełnienia warunków udziału w postępowaniu, złożone zgodnie z załącznikiem nr 9 do SWZ.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
2.1 Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych w przypadku zaoferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do opisywanych przez Zamawiającego, w postaci: opisu i typu zastosowania technologii (systemów), materiałów równoważnych oraz dołączyć dowody dokumentujące podstawowe parametry techniczne i analizę porównawczą, z których jednoznacznie wynikało będzie, że są one w pełni równoważne do technologii (systemu), materiałów wskazanych w dokumentacji postępowania. W przypadku, gdy zaproponowane systemy i materiały równoważne powinny posiadać wymagane prawem świadectwa, certyfikaty, dopuszczenia do stosowania w budownictwie Wykonawca dołączy je do oferty.
2.2 Jeżeli Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia lub wyjaśnienia w wyznaczonym terminie.
2.3 Zamawiający nie wezwie Wykonawcy do uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
2.4 Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeśli potwierdzają, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria.
2.5 W przypadku nie złożenia przedmiotowych środków dowodowych na wezwanie Zamawiającego oferta podlegać będzie odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 2 lit. c ustawy Pzp jako niezgodna z warunkami zamówienia.
3. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty i oświadczenia o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów i oświadczeń jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415) składa się w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, w formie pisemnej lub w formie dokumentowej, w zakresie i w sposób określony w przepisach Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452).
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
2.1 Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych w przypadku zaoferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do opisywanych przez Zamawiającego, w postaci: opisu i typu zastosowania technologii (systemów), materiałów równoważnych oraz dołączyć dowody dokumentujące podstawowe parametry techniczne i analizę porównawczą, z których jednoznacznie wynikało będzie, że są one w pełni równoważne do technologii (systemu), materiałów wskazanych w dokumentacji postępowania. W przypadku, gdy zaproponowane systemy i materiały równoważne powinny posiadać wymagane prawem świadectwa, certyfikaty, dopuszczenia do stosowania w budownictwie Wykonawca dołączy je do oferty.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 13 000,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy złotych)
Wadium należy wnieść do Zamawiającego, tj. Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach zgodnie z Sekcją XII SWZ.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Do oferty należy załączyć pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo.
4. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.
5. W przypadku wspólnego ubiegania się przez Wykonawców o udzielenie zamówienia dokumenty i oświadczenia wskazane w sekcji VIII pkt. 1.1.1 oraz pkt. 1.2.1-1.2.3 składa każdy z Wykonawców. Dokumenty Sekcji VII pkt 1.2.3 Wykonawcy mogą przedstawić łącznie.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Umowa w sprawie zamówienia publicznego wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania
formy pisemnej.
2. Projektowane postanowienia zostały określone w załączniku nr 2 do SWZ.
3 Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień zawartej umowy,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ oraz zgodnie z art. 455 ustawy Pzp.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja na roboty budowlane
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-09

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.