Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
500z dziś
5023z ostatnich 7 dni
18118z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie adaptacji lokalu użytkowego

Przedmiot:

Wykonanie adaptacji lokalu użytkowego

Data zamieszczenia: 2021-07-28
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto Bielsko-Biała - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
ul. Lipnicka 26
43-300 Bielsko-Biała
powiat: Bielsko-Biała
Tel. (33) 499-06-00, Fax (33) 499-06-11
przetargi@zgm.eu
Województwo: śląskie
Miasto: Bielsko-Biała
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel. (33) 499-06-00,
Termin składania ofert: 2021-08-11 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH
I. Przedmiot postępowania.
Udzielenie zamówienia na wykonanie adaptacji lokalu użytkowego przy Ul. Thomasa W. Wilsona 11/10
w Bielsku-Białej na siedzibę Rady Osiedla.
V. Przedmiot zamówienia.
1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych, polegających na
adaptacji lokalu użytkowego na siedzibę Rady Osiedla w budynku przy Ul. Thomasa W. Wilsona
11/10 w Bielsku-Białej, w szczególności:
a) wymianę stolarki drzwiowej i okiennej,
b) wymianę instalacji elektrycznej i montaż ogrzewania elektrycznego,
c) wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej,
d) skucie i wykonanie nowych tynków wewnętrznych,
e) wykonanie nowych posadzek,
f) wykonanie zgodnie z projektem wentylacji mechanicznej,
g) wywóz gruzu,
zwanych dalej ,,przedmiotem zamówienia", w zakresie określonym w dokumentacji projektowej oraz
przedmiarach robót stanowiących łącznie załącznik nr 2 i 2a do ogłoszenia, na warunkach
określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 7 do ogłoszenia.
3. Na wykonane roboty Wykonawca udzieli rękojmi i gwarancji na okres 60 miesięcy licząc od dnia
podpisania bezusterkowego protokołu odbioru robót, na warunkach określonych w Karcie gwarancji
robót budowlanych, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do ogłoszenia.

Dokument nr: DZ-MZ/79/2021/ADM

Specyfikacja:
2. Wykonawcy składający ofertę zobowiązani są do przeprowadzenia wizji budynku i lokalu objętego
zamówieniem. Termin przeprowadzenia wizji powinien być uzgodniony z Administracją Domów
Mieszkalnych z/s w Bielsku-Białej przy Ul. Krasińskiego 5 (telefon: 33/4990 680), w godz. 8:00 -
15:00 w dni robocze.
Tylko wizja potwierdzona przez Administrację Domów Mieszkalnych, będzie uznana przez
Zamawiającego za spełnienie tego warunku udziału w postępowaniu.

Składanie ofert:
VIII. Forma oferty. Miejsce i termin złożenia oferty. Okres związania ofertą.
1. Forma oferty:
oferta może być złożona w formie pisemnej lub elektronicznej w postaci skanów podpisanych
dokumentów składających się na ofertę.
2. Miejsce złożenia oferty:
1) oferta w formie pisemnej:
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
ul. Lipnicka 26, 43-300 Bielsko-Biała
pokój nr 3b - Zamówienia Publiczne (parter)
2) oferta w formie elektronicznej:
adres poczty elektronicznej: przetargi@zgm.eu,
3. Termin złożenia oferty:
11.08.2021 r. do godz. 14:30
Ofertę w formie elektronicznej uważa się za złożoną w terminie, jeżeli przed jego upływem wpłynęła
na serwer pocztowy Zamawiającego.
4. Termin związania ofertą:
30 dni od upływu terminu składania ofert

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia - do 3 miesięcy od dnia przekazania placu robót (lokalu do
remontu) Wykonawcy. Przekazanie placu robót (lokalu do remontu) Wykonawcy - do 3 dni od dnia
zawarcia umowy.

Wymagania:
III. Numer postępowania.
Postępowanie prowadzone jest pod numerem DZ-MZ/79/2021/ADM. Wykonawcy we wszystkich
kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten numer.
IV. Tryb postępowania.
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu na podstawie art. 70 1 i następne ustawy z dnia
23.04.1965r. - Kodeks Cywilny (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 1740).
VI. Warunki udziału w postępowaniu.
1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy mający doświadczenie w remontach obiektów
budowlanych.
3. Oferta Wykonawcy, który nie przeprowadził wizji budynku na zasadach określonych wyżej, zostanie
odrzucona przez Zamawiającego.
VII. Oferta.
1. Dokumentacja oferty powinna zawierać:
1) ofertę, sporządzoną na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia,
2) szczegółowy kosztorys ofertowy, sporządzony na podstawie przedmiaru robót stanowiącego
załącznik nr 2 do ogłoszenia,
3) potwierdzenie dokonania wizji budynku i lokalu objętego zamówieniem, sporządzone na
formularzu oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3 do ogłoszenia,
4) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków sporządzonego na formularzu stanowiącego
nr 4 do ogłoszenia,
5) kserokopię odpisu z KRS / wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej,
6) oryginał pełnomocnictwa osoby, która podpisała ofertę w imieniu Wykonawcy, o ile nie wynika
to z innych dokumentów załączonych do oferty.
2. Cena oferty:
1) cena oferty jest ceną kosztorysową, obliczoną metodą szczegółowej kalkulacji kosztorysowej,
2) jeżeli cena obejmuje więcej niż jedną stawkę podatku VAT należy w formularzu oferty, w
miejscu przewidzianym dla stawki i kwoty tego podatku, wpisać łączną kwotę podatku VAT
oraz obie stawki. W formularzu oferty nie należy rozpisywać odrębnie kwot podatku VAT dla
każdej stawki podatku,
3) do wartości oferty netto Wykonawca winien doliczyć należny podatek od towarów i usług VAT.
Wartość ta stanowić będzie cenę oferty brutto. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do
obowiązków wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz
podatku akcyzowym. Zamawiający nie uzna za oczywistą pomyłkę i nie będzie poprawiał
błędnie ustalonego podatku VAT. Pomyłka taka będzie traktowana jako błąd, którego nie da się
poprawić na podstawie postanowień pkt VIII pkt 1 ogłoszenia.
IX. Poprawki oferty. Odrzucenie oferty. Wybór oferty najkorzystniejszej. Zawarcie umowy.
1. Oferty, w których zostaną stwierdzone omyłki bądź błędy, będą poprawione przez Zamawiającego na
zasadach określonych w art. 223 ust. 2 ustawy z dnia 11.09.2029r. - prawo zamówień publicznych (tj.
Dz. U. z 2019r. poz. 2019 z późn. zm.).
2. Odrzucenie oferty:
1) Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który:
a) nie przeprowadził wizji budynku i lokalu objętych zamówieniem,
b) zastosował niewłaściwą stawkę podatku od towarów i usług,
c) w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie zgodził się na poprawkę omyłki, dokonanej
przez Zamawiającego na podstawie art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy - prawo zamówień publicznych,
2) Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty Wykonawcy zawierającej najniższą cenę,
który po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do uzupełnienia oferty, nie przedłożył dokumentów
w wymaganym terminie.
3. Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena brutto.
4. Spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu, Zamawiający wybierze ofertę z najniższą
ceną.
5. Z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, zostanie podpisana umowa o treści określonej we
wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 7 do ogłoszenia, z uwzględnieniem zmian wynikających z
treści wybranej oferty.
X. Zamknięcie postępowania bez wyboru oferty. Unieważnienie postępowania.
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania bez wyboru oferty.
2. Zamawiający unieważnia postępowanie w przypadku, gdy:
1) w postępowaniu nie złożono żadnej oferty,
2) wszystkie złożone oferty podlegają odrzuceniu,
3) postępowanie zostało zamknięte bez wyboru oferty.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania przed terminem składania ofert
bez podania przyczyny.
XIII. Postanowienia końcowe.
1. Wszelkie koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca.
2. Od decyzji podejmowanych w postępowaniu przez Zamawiającego, Wykonawcom nie przysługują
żadne środki odwoławcze.
3. Informacja o wynikach postępowania zawierająca nazwę i adres wybranego Wykonawcy oraz cenę
brutto oferty, zostanie opublikowana na stronie www.zgm.eu.

Uwagi:
XII. Obowiązki informacyjne związane z ochroną danych osobowych.
W związku obowiązującymi przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.
Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej: rozporządzeniem RODO, Zamawiający oraz
Wykonawcy, którzy złożą oferty w postępowaniu, zobowiązani są do wypełnienia określonych w tym
rozporządzeniu obowiązków informacyjnych. W niniejszym postępowaniu obowiązki te wykonywane są
w następujący sposób:
1) Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którzy złożą oferty, informację stanowiącą załącznik nr 5 do
ogłoszenia. Informację uważa się za przekazaną w momencie ogłoszenia zamówienia na stronie
internetowej Zamawiającego - www.zgm.eu. w zakładce postępowania
2) Wykonawca składa w pkt 4 oferty oświadczenie o spełnieniu lub niespełnieniu obowiązków
informacyjnych.

Kontakt:
XI. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym z Wykonawcami.
1. Komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami, którzy złożyli oferty, będzie prowadzona wyłącznie w
formie elektronicznej, na adres poczty elektronicznej Wykonawcy wskazany w ofercie.
2. Komunikacja Wykonawców z Zamawiającym będzie prowadzona wyłącznie w formie elektronicznej,
na adres poczty elektronicznej wskazany w pkt 3 ppkt 2.
3. Pracownicy Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami w postępowaniu:
1) pod względem przedmiotu zamówienia:
Józef Lechowicz, tel. 33 / 499 06 66, 725 860 011; e'mail: jlechowicz@zgm.eu,
2) pod względem proceduralnym:
Magdalena Zabost, tel: 33 / 499 06 09, e'mail: przetargi@zgm.eu,
w godz. 8 00 - 14 00 od poniedziałku do piątku.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.