Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
19402z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont sanitariatu

Przedmiot:

Remont sanitariatu

Data zamieszczenia: 2021-07-28
Dane kontaktowe Zamawiającego: Archiwum Państwowe w Poznaniu
ul. 23 Lutego 41/43 skr. Poczt. 546
60-967 Poznań
powiat: Poznań
tel. +48 (61) 852-46-01 do 03, fax +48 (61) 851-73-10
sekretariat@poznan.ap.gov.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Poznań
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. +48 (61) 852-46
Termin składania ofert: 2021-08-23 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE
do udziału w zapytaniu ofertowym w sprawie wykonania:
,,Remont sanitariatu w budynku Archiwum Państwowego w Poznaniu przy Ul. 23 Lutego 41/43" (III postępowanie).
Niniejsze zamówienie publiczne o wartości szacunkowej poniżej równowartości 130.000 złotych realizowane jest na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 zezm.).
I. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót ogólnobudowlanych związanych z remontem sanitariatu w budynku
Archiwum Państwowego w Poznaniu przy Ul. 23 Lutego 41/43 wg przedmiaru robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót przekazanego przez Zamawiającego wraz z zaproszeniem do udziału w zapytaniu ofertowym.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (zakres robót) oraz warunki ich realizacji zawiera dokumentacja załączona do
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a w szczególności:
a) przedmiar robót,
b) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

Dokument nr: ADM.26.7.2021

Otwarcie ofert: Sesja otwarcia ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego dnia 23 sierpnia 2021 r., o godz. 9:15.

Specyfikacja:
Zamawiający w celu sprawdzenia i zapoznania się z zakresem robót zaleca Wykonawcy odbycie wizji lokalnej w obiekcie po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym.

Składanie ofert:
Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (pok. nr 7 Sekretariat) w jednej zamkniętej kopercie do dnia 23 sierpnia
2021 r. do godz. 9.00 lub we wskazanym terminie przesłać w wersji elektronicznej na adres sekretariat@poznan.ap.gov.pl.
Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia
Okres realizacji umowy: w okresie od dnia podpisania umowy do 31 października 2021 r.

Wymagania:
3. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zgodnie z
ustawą Prawo budowlane (Dz. U. 2013, poz. 1409). Wskazane przez Zamawiającego nazwy własne producentów nie są wiążące dla Wykonawcy i należy je traktować jako przykładowe do określenia parametrów i wymogów technicznych. Przyjęte typy materiałów i urządzeń (wskazane w dokumentacji technicznej) zostały użyte wyłącznie przykładowo, w celu opisania przedmiotu zamówienia. Wykonawca uprawniony jest do przedstawienia w ofercie materiałów i urządzeń równoważnych, o nie gorszych parametrach, wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca powinien określić ich parametry, celem wykazania, że spełniają warunki określone w opisie przedmiotu zamówienia. Rozwiązania równoważne zgodnie ze swoją definicją, muszą posiadać parametry oraz spełniać standardy nie gorsze niż produkty podane przykładowo. Do wskazanych w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych znaków towarowych, patentów lub pochodzenia zastosowanie ma określenie ,,lub równoważne", co oznacza, że Wykonawca może użyć innych produktów niż określone w dokumentacji projektowej i w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, jednakże wyłącznie pod warunkiem, ze posiadają one tożsamy charakter użytkowy (tożsamość funkcji) oraz, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych oraz bezpieczeństwa użytkowania nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego. W miejscu, gdzie Zamawiający dokonuje opisu przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1 - 3 Ustawy Prawo Budowlane Zamawiający, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
4. Wykonanie zamówienia w szczególności:
- wykonanie wszelkich robót przygotowawczych i porządkowych,
- właściwe postępowanie z odpadami powstałymi przy wykonywaniu przedmiotu umowy; Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie przepisów dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy i na terenie przyległym do terenu oraz postępowanie z odpadami w stopniu całkowicie zwalniającym od tej odpowiedzialności Zamawiającego (Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r., Dz. U. z 2013 r. poz. 21, ze zm.) oraz ustawa z dnia 26 sierpnia 2013 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, ze zm.),
- doprowadzenia miejsca realizacji robót i terenu do stanu pierwotnego (z uwzględnieniem stanu wynikającego z wykonanych robót budowlanych) po zakończeniu realizacji robót,
- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia
5. Pozostałe wymagania odnośnie realizacji inwestycji:
- Wszelkie materiały użyte do wykonania robót muszą uzyskać akceptacje upoważnionego pracownika Zamawiającego lub inspektora nadzoru powołanego przez Zamawiającego,
- Przedmiary robót powinny być odczytywane łącznie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
- Przed złożeniem oferty Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z opisem przedmiotu zamówienia. Wykryte niezgodności, niejasności, powinien zgłosić Zamawiającemu.
6. Zamówienie będzie realizowane zgodnie z prawem polskim, w szczególności z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) i ustawą z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014r. poz. 121).
7. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w istotnych postanowieniach umowy (w projekcie
umowy, stanowiącym załącznik do zapytania.
III. Opis sposobu obliczenia ceny
1. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje. Ceną w rozumieniu przepisów art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. poz. 915) jest wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający (kupujący) jest obowiązany zapłacić Wykonawcy (przedsiębiorcy) za towar lub usługę. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym. Przez cenę rozumie się również stawkę taryfową.
2. Cena oferty, w tym ceny jednostkowe (ryczałtowe) zawarte w kosztorysie ofertowym, winny uwzględniać wszelkie nakłady i koszty pozwalające osiągnąć cel oznaczony w umowie, której wzór stanowi integralną zapytania, a w szczególności:
1) formę wynagrodzenia kosztorysowego rozliczanego na podstawie iloczynu faktycznie wykonanych robót ujętych w poszczególnych pozycjach kosztorysów ofertowych i odpowiadających im ceny jednostkowe niezmiennych do końca realizacji przedmiotu zamówienia,
2) wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych do końca realizacji przedmiotu zamówienia,
3) koszty wynikające z organizacji, przygotowania oraz zabezpieczenia terenu budowy, sprzątania końcowego oraz dotrzymania jakości ich wykonania zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych,
4) odpowiedzialność wykonawcy z tytułu udzielonej rękojmi za wady i rozszerzonej o odpowiedzialność wykonawcy z
tytułu udzielonej na roboty budowlane gwarancji jakości.
3. Cena może być tylko jedna. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą).
4. Cena winna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania wynikające wprost z przedmiaru robót i STWiOR,
jak również następujące koszty: wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe, związane z wywozem i składowaniem materiałów oraz koszty ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku za zdarzeniami losowymi, odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych wypadków, dotyczących pracowników i osób trzecich, które to wypadki mogą powstać w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi.
5. Cenę za wykonanie poszczególnych rodzajów robót należy przedstawić w kosztorysie ofertowym, a ogólną wartość łączną
brutto tabeli przenieść do ,,Formularza oferty" stanowiącego załącznik do niniejszego zapytania.
6. Obliczenie końcowej ceny ofertowej brutto należy dokonać z dokładnością do 1 grosza (2 miejsca po przecinku). Kwotę
brutto oferty należy podać cyfrowo oraz słownie.
7. Cena oferty, przede wszystkim ceny jednostkowe zawarte w kosztorysie ofertowym są obowiązujące przez okres związania ofertą tj. 30 dni, z wyłączeniem sytuacji opisanych w pkt. 8. Cena oferty nie będzie podlegać waloryzacji w okresie realizacji umowy.
8. W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzjelenia przez wykonawców wyjaśnień dotyczących
treści złożonych przez nich ofert, jak i kosztorysów. Zamawiający poprawi w ofercie oraz w kosztorysie oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek. Omyłki pisarskie i rachunkowe w obliczeniu ceny zamawiający poprawi na zasadach określonych poniżej:
1) Zamawiający poprawi omyłki polegające na błędnym wpisaniu nazwy jednostki miary.
2) Zamawiający poprawi omyłki polegające na zdublowaniu tych samych pozycji w kosztorysie ofertowym w następujący sposób:
a) wykreśli z kosztorysu ofertowego zdublowane pozycje pozostawiając tylko jedną z nich,
b) po wykreśleniu zdublowanych pozycji Zamawiające zsumuje wartości podane w pozostawionych kosztorysach ofertowych i tak obliczoną cenę przyjmie jako cenę ofertową.
3) Zamawiający poprawi w ofercie inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
4) W przypadku braku jakiejkolwiek pozycji w kosztorysie ofertowym Zamawiający może wezwać Wykonawcę do złożenia
pisemnych wyjaśnień w celu ustalenia rzeczywistej treści oferty oraz jej charakteru i rodzaju jak i zarówno dla samej potrzeby wprowadzenia ewentualnych zmian. Ponadto Zamawiający poprawi inne omyłki polegające na niezgodności oferty z warunkami zapytania tj. uzupełni kosztorys ofertowy o brakującą pozycję i przyjmie, iż cena jednostkowa tej pozycji wynosi 0 zł (przyjmując, że cena została uwzględniona w innych pozycjach kosztorysu ofertowego) powiadamiając o tym niezwłocznie Wykonawcę.
Ofertę składaną poprzez e-mail składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym1. Przekazywanie oferty, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zapewniających zachowanie integralności, autentyczności, nienaruszalności danych i ich poufności w ramach wymiany i przechowywania informacji, w tym zapewniających możliwość zapoznania się z ich treścią wyłącznie po upływie terminu na ich składanie.
2. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: Oferta - ,,Remont
sanitariatu w budynku Archiwum Państwowego w Poznaniu", e-mail z ofertą dla wersji elektronicznej należy zatytułować: Oferta - ,,Remont sanitariatu AP Poznań".
3. Ofertom nie zależnie od jej formy po upływie terminu na ich złożenie zostaną nadane numery wg kolejności wpływu (dzień, godzina, minuta).
4. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. I tak:
1) Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne lub elektroniczne (e-mail) zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem "ZMIANA" lub e-mail oznakowanym ,,ZMIANA". Zamawiający zarejestruje te oferty i one zostaną ujęte w wykazie ofert.
2) Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian z napisem na kopercie lub treści e-mail "WYCOFANIE". Koperty i e-maile wycofywanych ofert nie będą otwierane.
6. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 16 w zw. z art. 74 ust. 2 pkt 1 ustawy PZP oferty składane w postępowaniu o
zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Podpis osobisty to zaawansowany podpis elektroniczny. Prawdziwość danych posiadacza podpisu potwierdza certyfikat podpisu osobistego, zawierający imię (imiona), nazwisko, obywatelstwo oraz numer PESEL, https://www.gov.pl/web/e-dowod/podpis-osobisty Podpis osobisty to podpis zdefiniowany w art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t. jedn. Dz. U. 2020.332). Jest to zaawansowany podpis elektroniczny w rozumieniu art. 3 pkt 11 rozporządzenia elDAS, weryfikowany za pomocą certyfikatu podpisu osobistego, czyli poświadczenia elektronicznego, które przyporządkowuje dane służące do walidacji podpisu osobistego do posiadacza dowodu osobistego, potwierdzające dane tego posiadacza. Certyfikaty podpisu elektronicznego stanowią warstwę elektroniczną dowodu osobistego i są wydawane przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.
V. Podpisanie ofert
1. Ofertę składaną tradycyjnie w wersji papierowej należy podpisać własnoręcznie przez osoby uprawnione.
2. Ofertę składaną poprzez e-mail składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Przekazywanie oferty, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zapewniających zachowanie integralności, autentyczności, nienaruszalności danych i ich poufności w ramach wymiany i przechowywania informacji, w tym zapewniających możliwość zapoznania się z ich treścią wyłącznie po upływie terminu na ich składanie.
3. Za osoby uprawnione do składania oświadczeń woli, w imieniu wykonawców uznaje się:
a) osoby wykazane w prowadzonych przez sądy w rejestrach spółdzielni lub rejestrach przedsiębiorstw,
b) osoby wskazane w zaświadczeniach o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
c) osoby legitymujące się odpowiednim pełnomocnictwem udzielonym przez osoby, o których mowa powyżej, w przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika wykonawcy, pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty.
d) w przypadku gdy wykonawca prowadzi działalność w formie spółki cywilnej, a oferta nie będzie podpisana przez wszystkich wspólników, wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty odpowiednie pełnomocnictwa udzielone przez pozostałych wspólników.
Upoważnienie / pełnomocnictwo do ich podpisania musi być dołączone do oferty w formie oryginału w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.
2. Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem pierwszej z ofert uczestnikom sesji otwarcia ofert poda kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
3. Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert opublikuje na stronie internetowej http://bip.ap.gov.pl/poznan w Biuletynie
Zamówień Publicznych w zakładce ,,Zamówienie publiczne", informację o złożonych ofertach, podając nazwę i adres Wykonawcy, cenę oferty, datę i godzinę złożenia oferty oraz wielkość środków przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia.
VII. Wybór najkorzystniejszej oferty
1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w niniejszym zapytaniu i
została uznana za najkorzystniejszą (uzyska największą liczbę punktów przyznanych według kryteriów wyboru oferty określonych w niniejszym zapytaniu).
2. Kryterium oceny ofert: Cena - 100%
Przy ocenie wysokości proponowanej ceny najwyżej będzie punktowana oferta proponująca najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia - oferta uzyska 100 pkt, pozostałe oferty będą przeliczane wg wzoru:
Cena najniższej oferty (zł)
Cena =.................... .................x 100,00 pkt. x 100%
Cena oferty badanej (zł)
3. Wyliczenia punktów będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, według zasady matematycznej, iż
wartości 1-4 zaokrągla się w dół, a wartości 5-9 zaokrągla się w górę. Jeżeli nie można będzie dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty przedstawiające taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.
4. Zamawiający, niezwłocznie jednocześnie zawiadomi wykonawców którzy złożyli oferty o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
3) unieważnieniu postępowania - podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
5. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści informację, o której mowa w ust. 4 pkt. 1, stronie internetowej http://bip.ap.gov.pl/poznan w Biuletynie Zamówień Publicznych w zakładce ,,Zamówienie publiczne" oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
VIII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami
1. W toku całego postępowania o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie.
2. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, przy przekazywaniu następujących dokumentów:
o pytania i wyjaśnienia dotyczące treści zapytania, zakresu robót,
o wniosek o wyjaśnienie i wyjaśnienia dotyczące treści oferty,
o wniosek o udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny oraz odpowiedź Wykonawcy w powyższym zakresie,
o informacja o poprawieniu ofert na podstawie art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp,
o oświadczenie Wykonawcy w kwestii wyrażenia zgody na poprawienie innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze zapytaniem, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty,
o wezwanie Zamawiającego o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą,
o oświadczenie Wykonawcy o przedłużeniu terminu związania ofertą,
o zawiadomienie o odrzuceniu oferty,
o zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty,
o zawiadomienie do Wykonawcy o złożeniu oferty po terminie,
o zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.
3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują ww. oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku przekazywania dokumentów przy użyciu środków komunikacji elektronicznej dowód transmisji danych oznacza, że Wykonawca otrzymał korespondencję w momencie jej przekazania przez Zamawiającego, niezależnie od ewentualnego potwierdzenia faktu jej otrzymania. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niesprawne działanie urządzeń Wykonawcy.
4. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania czy zakresu robót. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż: na 2 dni przed upływem terminu składania ofert.
5. Wszelką korespondencję należy kierować do Zamawiającego:
o pisemnie na adres: Archiwum Państwowe w Poznaniu; ul. 23 Lutego 41/43, 60-967 Poznań;
o faksem na numer: 61 851 73 10,
o w formie elektronicznej, tj. w formie skanu oryginału pisma na adres e-mail: archiwum@poznan.ap.gov.pl
7. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający, bez ujawniania źródła zapytania, zamieszcza na tej stronie http://bip.ap.gov.pl/poznan w Biuletynie Zamówień Publicznych w zakładce ,,Zamówienie publiczne".
IX. Informacje o formalnościach w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia
1. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryterium przyjętego w niniejszym zapytaniu.
2. W przypadku gdyby wyłoniona w prowadzonym postępowaniu oferta została złożona przez dwóch lub więcej wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający zażąda umowy regulującej współpracę tych podmiotów przed przystąpieniem do podpisania umowy o zamówienie publiczne.
3. Na podstawie art. 263 ustawy w przypadku kiedy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 255.

Uwagi:
X. Klauzula informacyjna w związku z art. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archiwum Państwowe w Poznaniu; ul. 23 Lutego 41/43, 60-967 Poznań;
2) kontakt do inspektora danych osobowych: iod@poznan.ap.gov.pl, tel. 61 8524601;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na Remont sanitariatu w budynku Archiwum Państwowego w Poznaniu przy ul. 23 Lutego 41/43 prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), dalej ,,ustawa Pzp";
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie
do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z
zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Kontakt:
Uprawnionymi osobami do porozumiewania się z Wykonawcami są: sprawy merytoryczne dotyczące przedmiotu zamówienia - Maciej Pietrowicz - kierownik działu administracyjno-gospodarczego Archiwum Państwowego w Poznaniu, e-mail: mpietrowicz@poznan.ap.gov.pl , sprawy proceduralne - Henryk Krystek - dyrektor Archiwum.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.