Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
19402z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Pełnienie funkcji inwestora zastępczego

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Pełnienie funkcji inwestora zastępczego

Data zamieszczenia: 2021-07-28
Dane kontaktowe Zamawiającego: Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o
Wólczańska 17
90-731 Łódź
powiat: Łódź
Tel.: +48 426649100, Faks: +48 426649102
zamowienia@lsi.lodz.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Łódź
Wadium: w uwagach
Nr telefonu: Tel.: +48 426649100,
Termin składania ofert: 2021-08-25 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Pełnienie funkcji inwestora zastępczego dla inwestycji obiektowych na systemie wodociągowo-kanalizacyjnym realizowanych przez ŁSI sp. z o.o. w latach 2021-2025. Etap 2

Numer referencyjny: BZZ.2291.16.21
II.1.2)Główny kod CPV
71247000 Nadzór nad robotami budowlanymi
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Postępowanie prowadzone jest pod nazwą Pełnienie funkcji inwestora zastępczego dla inwestycji obiektowych na systemie wodociągowo-kanalizacyjnym realizowanych przez ŁSI sp. z o.o. w latach 2021-2025. Etap 2, którego szczegółowy opis zawiera załącznik nr 9 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia oraz załącznik nr 10a - 10d do SWZ - Projekt umowy z podziałem na części.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71248000 Nadzór nad projektem i dokumentacją
71300000 Usługi inżynieryjne
71520000 Usługi nadzoru budowlanego
71530000 Doradcze usługi budowlane
71540000 Usługi zarządzania budową
71541000 Usługi zarządzania projektem budowlanym
71631300 Usługi technicznego nadzoru budowlanego
71244000 Kalkulacja kosztów, monitoring kosztów
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Pełnienie funkcji inwestora zastępczego nad realizacją czterech zadań inwestycyjnych wyspecyfikowanych w załączniku nr 1 do OPZ pt. Zestawienie inwestycji:

a. zad. 2.1.1 Modernizacja systemów CCTV i SSWiN na wybranych obiektach kubaturowych;

b. zad. 2.1.2 Modernizacja opomiarowania tranzytu wody z ujęcia wody Bronisławów - SUW Kalinko;

c. zad. 2.1.3 Modernizacja punktu pomiarowego nr 112 oraz punktu pomiarowego Przelew Ł-1;

d. zad. 2.1.4. Modernizacja punktu pomiarowego nr 205 (Broniewskiego).

2. W ramach obowiązków wynikających z umowy do zadań inwestora zastępczego będzie należał:

a. czynny udział w przygotowaniu oraz przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia (np. przetargowych, tryb podstawowy) na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej i/lub robót budowlanych;

b. opracowanie programów funkcjonalno-użytkowych wraz z niezbędnymi decyzjami oraz warunkami, wymaganiami i częścią kosztową dla zadań inwestycyjnych przedstawionych w załączniku nr 1 do OPZ pt. ,,Zestawienie inwestycji" (zadanie 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4);

c. nadzór nad procesem inwestycyjnym;

d. nadzór nad poprawnością wykonania dokumentacji projektowej, w tym opiniowanie, weryfikacja i zatwierdzenie;

e. zarządzanie, kontrola i nadzór inwestorski nad umowami realizowanymi w ramach zamówień na roboty budowlane lub usługi, wydawanie wiążących poleceń wykonawcom w zakresie posiadanych przez niego uprawnień;

f. reprezentowanie zamawiającego na placu budowy, wykonywanie bieżącej kontroli zgodności robót budowlanych z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami oraz normami, jak również z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej;

g. udział w rozruchu oraz przeprowadzenie czynności odbiorowych przy udziale zamawiającego;

h. rozliczenie inwestycji wraz z przygotowaniem propozycji dowodów OT;

i. wykonywanie innych czynności na zasadach określonych w Opisie przedmiotu zamówienia.

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp:

Zakres udzielonych zamówień będzie obejmował opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z nadzorem inwestycyjnym nad realizowanym zadaniem i jego rozliczeniem, w zakresie modernizacji, rozbudowy czy budowy obiektów w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.

Zamówienie to zostanie udzielone w ramach odrębnej umowy, która będzie zgodna z umową dotyczącą zamówienia podstawowego w zakresie: obowiązków, płatności, sposobu naliczania kar. Udzielenie jej nastąpi w wyniku negocjacji warunków technicznych, organizacyjnych i finansowych, przy rozszerzonej analizie kosztów.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: doświadczenie dodatkowe eksperta ds. branży elektrycznej - inspektora nadzoru w branży elektrycznej / Waga: 10
Cena - Waga: 90
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 20
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71248000 Nadzór nad projektem i dokumentacją
71300000 Usługi inżynieryjne
71520000 Usługi nadzoru budowlanego
71530000 Doradcze usługi budowlane
71540000 Usługi zarządzania budową
71541000 Usługi zarządzania projektem budowlanym
71631300 Usługi technicznego nadzoru budowlanego
71244000 Kalkulacja kosztów, monitoring kosztów
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Pełnienie funkcji inwestora zastępczego nad realizacją dwóch zadań inwestycyjnych wyspecyfikowanych w załączniku nr 1 do OPZ pt. Zestawienie inwestycji:

a. zad. 2.2.1 Rekonstrukcja studni nr 5 na Ujęciu Wody w Bronisławowie;

b. zad. 2.2.2 Rekonstrukcja studni nr 2az ujęcie Stare Górki.

2. W ramach obowiązków wynikających z umowy do zadań inwestora zastępczego będzie należał:

a. czynny udział w przygotowaniu oraz przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia (np. przetargowych, tryb podstawowy) na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej i/lub robót budowlanych;

b. opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi decyzjami oraz warunkami, wymaganiami i częścią kosztową dla zadania inwestycyjnego przedstawionego w załączniku nr 1 do OPZ pt. ,,Zestawienie inwestycji" (zadanie 2.2.1 - dokumentacja projektowa);

c. opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z niezbędnymi decyzjami oraz warunkami, wymaganiami i częścią kosztową dla zadania inwestycyjnego przedstawionego w załączniku nr 1 do OPZ pt. ,,Zestawienie inwestycji" (zadanie 2.2.2 - PFU);

d. nadzór nad procesem inwestycyjnym;

e. nadzór nad poprawnością wykonania dokumentacji projektowej - opiniowanie, weryfikacja i zatwierdzenie;

f. zarządzanie, kontrola i nadzór inwestorski nad umowami realizowanymi w ramach zamówień na roboty budowlane i usługi;

g. reprezentowanie zamawiającego na placu budowy, wykonywanie bieżącej kontroli zgodności robót budowlanych z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami oraz normami, jak również z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej;

h. udział w rozruchu oraz przeprowadzenie czynności odbiorowych przy udziale zamawiającego;

i. rozliczenie inwestycji wraz z przygotowaniem propozycji dowodów OT;

j. wykonywanie innych czynności na zasadach określonych w Opisie przedmiotu zamówienia.

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp:

Zakres udzielonych zamówień będzie obejmował opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z nadzorem inwestycyjnym nad realizowanym zadaniem i jego rozliczeniem, w zakresie modernizacji, rozbudowy czy budowy obiektów w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.

Zamówienie to zostanie udzielone w ramach odrębnej umowy, która będzie zgodna z umową dotyczącą zamówienia podstawowego w zakresie: obowiązków, płatności, sposobu naliczania kar. Udzielenie jej nastąpi w wyniku negocjacji warunków technicznych, organizacyjnych i finansowych, przy rozszerzonej analizie kosztów.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: doświadczenie dodatkowe eksperta ds. branży geologicznej - inspektora nadzoru w branży geologicznej / Waga: 10
Cena - Waga: 90
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 25
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71248000 Nadzór nad projektem i dokumentacją
71300000 Usługi inżynieryjne
71520000 Usługi nadzoru budowlanego
71530000 Doradcze usługi budowlane
71540000 Usługi zarządzania budową
71541000 Usługi zarządzania projektem budowlanym
71631300 Usługi technicznego nadzoru budowlanego
71244000 Kalkulacja kosztów, monitoring kosztów
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Pełnienie funkcji inwestora zastępczego nad realizacją czterech zadań inwestycyjnych wyspecyfikowanych w załączniku nr 1 do OPZ pt. Zestawienie inwestycji:

a. zad. 2.3.1 Modernizacja przepompowni ścieków Marianów Łagiewnicka i Kujawska;

b. zad. 2.3.2 Modernizacja Przepompowni Telefoniczna;

c. zad. 2.3.3 Modernizacja zasuwy DN800 przy SW Dąbrowa;

d. zad. 2.3.4 Koncepcja modernizacji Ujęcia Wody w Bronisławowie.

2. W ramach obowiązków wynikających z umowy do zadań inwestora zastępczego będzie należało:

a. czynny udział w przygotowaniu oraz przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia (np. przetargowych, tryb podstawowy) na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej i/lub robót budowlanych;

b. opracowanie programów funkcjonalno-użytkowych wraz z niezbędnymi decyzjami oraz warunkami, wymaganiami i częścią kosztową dla zadań inwestycyjnych przedstawionych w załączniku nr 1 do OPZ pt. ,,Zestawienie inwestycji" (zadanie 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3);

c. opracowanie koncepcji (OPZ) wraz z niezbędnymi decyzjami oraz warunkami, wymaganiami i częścią kosztową dla zadania inwestycyjnego przedstawionego w załączniku nr 1 do OPZ pt. ,,Zestawienie inwestycji" (zadanie 2.3.4);

d. nadzór nad procesem inwestycyjnym;

e. nadzór nad poprawnością wykonania dokumentacji projektowej - opiniowanie, weryfikacja i zatwierdzenie;

f. zarządzanie, kontrola i nadzór inwestorskiego nad umowami realizowanymi w ramach zamówień na roboty budowlane lub usługi;

g. reprezentowanie zamawiającego na placu budowy, wykonywania bieżącej kontroli zgodności robót budowlanych z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami oraz normami, jak również z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej;

h. udział w rozruchu oraz przeprowadzenie czynności odbiorowych przy udziale zamawiającego;

i. rozliczenie inwestycji wraz z przygotowaniem propozycji dowodów OTW;

j. wykonywanie innych czynności na zasadach określonych w Opisie przedmiotu zamówienia.

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp:

Zakres udzielonych zamówień będzie obejmował opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z nadzorem inwestycyjnym nad realizowanym zadaniem i jego rozliczeniem, w zakresie modernizacji, rozbudowy czy budowy obiektów w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.

Zamówienie to zostanie udzielone w ramach odrębnej umowy, która będzie zgodna z umową dotyczącą zamówienia podstawowego w zakresie: obowiązków, płatności, sposobu naliczania kar. Udzielenie jej nastąpi w wyniku negocjacji warunków technicznych, organizacyjnych i finansowych, przy rozszerzonej analizie kosztów.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: doświadczenie dodatkowe eksperta ds. branży sanitarnej - inspektora nadzoru w branży sanitarnej / Waga: 10
Cena - Waga: 90
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 21
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71248000 Nadzór nad projektem i dokumentacją
71300000 Usługi inżynieryjne
71520000 Usługi nadzoru budowlanego
71530000 Doradcze usługi budowlane
71540000 Usługi zarządzania budową
71541000 Usługi zarządzania projektem budowlanym
71631300 Usługi technicznego nadzoru budowlanego
71244000 Kalkulacja kosztów, monitoring kosztów
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
II.2.4)Opis zamówienia:

1. 1. Pełnienie funkcji inwestora zastępczego nad realizacją czterech zadań inwestycyjnych wyspecyfikowanych w załączniku nr 1 do OPZ pt. Zestawienie inwestycji:

a. zad. 2.4.1 Budowa rozdzielni głównej na terenie GOŚ-ŁAM;

b. zad. 2.4.2 Rozbudowa placu magazynowego na GOŚ ŁAM wraz z monitoringiem.

2. W ramach obowiązków wynikających z umowy do zadań inwestora zastępczego będzie należało:

a. czynny udział w przygotowaniu oraz przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia (np. przetargowych, tryb podstawowy) na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej i/lub robót budowlanych;

b. opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego tylko w zakresie CCTV wraz z niezbędnymi decyzjami oraz warunkami, wymaganiami i częścią kosztową dla zadania inwestycyjnego przedstawionego w załączniku nr 1 do OPZ pt. ,,Zestawienie inwestycji" (zadanie 2.4.2);

c. opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z niezbędnymi decyzjami oraz warunkami, wymaganiami i częścią kosztową dla zadania inwestycyjnego przedstawionego w załączniku nr 1 do OPZ pt. ,,Zestawienie inwestycji" (zadanie 2.4.1);

d. nadzór nad procesem inwestycyjnym;

e. nadzór nad poprawnością wykonania dokumentacji projektowej - opiniowanie, weryfikacja i zatwierdzenie;

f. zarządzanie, kontrola i nadzór inwestorskiego nad umowami realizowanymi w ramach zamówień na roboty budowlane lub usługi;

g. reprezentowanie zamawiającego na placu budowy, wykonywania bieżącej kontroli zgodności robót budowlanych z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami oraz normami, jak również z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej;

h. udział w rozruchu oraz przeprowadzenie czynności odbiorowych przy udziale zamawiającego;

i. rozliczenie inwestycji wraz z przygotowaniem propozycji dowodów OT;

j. wykonywania innych czynności na zasadach określonych w Opisie przedmiotu zamówienia.

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp:

Zakres udzielonych zamówień będzie obejmował opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z nadzorem inwestycyjnym nad realizowanym zadaniem i jego rozliczeniem, w zakresie modernizacji, rozbudowy czy budowy obiektów w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.

Zamówienie to zostanie udzielone w ramach odrębnej umowy, która będzie zgodna z umową dotyczącą zamówienia podstawowego w zakresie: obowiązków, płatności, sposobu naliczania kar. Udzielenie jej nastąpi w wyniku negocjacji warunków technicznych, organizacyjnych i finansowych, przy rozszerzonej analizie kosztów.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: doświadczenie dodatkowe eksperta ds. branży elektrycznej - inspektora nadzoru w branży sanitarnej / Waga: 10
Cena - Waga: 90
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 42
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

CPV: 71247000, 71248000, 71300000, 71520000, 71530000, 71540000, 71541000, 71631300, 71244000

Dokument nr: 383433-2021, BZZ.2291.16.21

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 25/08/2021
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

Otwarcie ofert na platformie zakupowej dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert. informacje z otwarcia ofert zamawiający udostępni na platformie zakupowej w zakładce ,,Załączniki".

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://lsi.eb2b.com.pl/

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 25/08/2021

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 22/11/2021
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/07/2021
Każdy wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:

-- część 1 - 8 000,00 PLN (osiem tysięcy złotych),

-- część 2 - 5 500,00 PLN (pięć tysięcy pięćset złotych),

-- część 3 - 6 000,00 PLN (sześć tysięcy złotych),

-- część 4 - 15 000,00 PLN (piętnaście tysięcy złotych).

Razem 34 500,00 PLN (trzydzieści cztery tysiące pięćset złotych).

Kontakt:
Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o.
Wólczańska 17
Łódź
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
90-731
Polska
Osoba do kontaktów: Ireneusz Grabowski
E-mail: zamowienia@lsi.lodz.pl
Tel.: +48 426649100
Faks: +48 426649102

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.