Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
19402z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont dróg gminnych

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Remont dróg gminnych

Data zamieszczenia: 2021-07-28
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Drzewica
Stanisława Staszica 22
26-340 Drzewica
powiat: opoczyński
48 375 6794
ugm@drzewica.pl
https://drzewica.ezamawiajacy.pl/pn/drzewica/demand/notice/public/35203/details
Województwo: łódzkie
Miasto: Drzewica
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: 48 375 6794
Termin składania ofert: 2021-08-16 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Remont dróg gminnych ulicy Szkolnej i Cmentarnej.
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Remont ulicy Szkolnej
a) wykonanie robót przygotowawczych i rozbiórkowych,
b) wykonanie robót ziemnych i podbudowy,
c) Wykonanie kolektora deszczowego o średnicy 30 cm i długości 60 mb
d) Wymiana kolektora sanitarnego z 12 przyłączami na długości 145 mb
e) wykonanie nawierzchni asfaltowej - 3278m2. chodników z kostki brukowej gr. 8 cm - 970 m2
f) wykonanie robót wykończeniowych,

Remont drogi gminnej ulicy Cmentarnej
a) wykonanie przygotowawczych i rozbiórkowych,
b) wykonanie nawierzchni asfaltowej - 1698m2. chodników z kostki brukowej 555 m2
c) wykonanie robót wykończeniowych,

CPV: 45233140-2, 45232130-2, 45233221-4

Dokument nr: 2021/BZP 00128786, GKBI.271.4.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-16 11:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://drzewica.ezamawiajacy.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://drzewica.ezamawiajacy.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Złożenie oferty w przedmiotowym postępowaniu, załączników do oferty (wymaganych zapisami SWZ czy ustawy), dokumentów lub oświadczeń, wyjaśnień składanych na wezwanie Zamawiającego wiąże się z koniecznością posiadania bezpłatnego aktywnego konta Wykonawca na portalu ONEPLACE, dostępnego pod adresem :https://oneplace .marketpl anet.pl.
2.Warunkiem założenia konta jest przesłanie wniosku o jego założenie do operatora platformy Marketplanet - Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. oraz podanie danych umożliwiających jednoznaczna identyfikację użytkownika wraz akceptacją zasad korzystania ze środków komunikacji elektronicznej (regulaminu) portalu ONEPLACE udostępnionych na stronie internetowej https://oneplace.marketplanet.pl. Założenie konta (rejestracja Wykonawcy) na portalu ONEPLACE trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. Mając to na uwadze,
3. Zamawiający zaleca (szczególnie wykonawcom biorącym po raz pierwszy udział w postępowaniu na Platformie) wcześniejsze sprawdzenie zasad działania funkcjonalności złożenia oferty w Systemie i opatrzenia jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
4. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, a w szczególności: z założeniem konta, zalogowaniem się na konto, złożeniem ofert, komunikacją z Zamawiającym za pośrednictwem konta - wszelkie pytania i prośby o wyjaśnienie należy kierować bezpośrednio do operatora platformy, którym jest Marketplanet - Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. za pomocą następujących kanałów komunikacji:
1) telefonicznie pod numerem: +48 (22) 257-22-23
2) czat pod adresem: https://oneplace.marketplanet.pl;
3) e-mail: oneplace@marketplanet.pl;
Wymóg Opis
Niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne, które musi spełniać Wykonawca ? stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
? komputer klasy PC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, system operacyjny - MS Windows 7 lub nowsze wersje;
? komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 2GB RAM, procesor o wydajności odpowiadającej Intel IV 2GHz lub wydajniejszy, jeden z systemów operacyjnych:- MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
? zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
? włączona obsługa JavaScript;
? zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
Dopuszczalne wielkości i formaty przesyłanych danych ? wielkość pojedynczego zamieszczanego w systemie nieprzekraczająca 100 MB;
? dopuszczalne formaty: pdf, excel, doc, zip.
Szyfrowanie i czas przekazania i odbioru danych ? plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany - format kodowania UTF8.;
? oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany według czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu - zegarem Głównego Instytutu Miar.
Zalecenia
Zamawiającego
odnośnie
kwalifikowanego
podpisu
elektronicznego ? dokumenty w formacie ,,pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES
(podpis elektroniczny osadzony wewnątrz podpisywanego pliku);
? jeżeli w wyniku podpisywania kwalifikowanym podpisem elektronicznym pliku w formacie innym niż ,,pdf" zostanie utworzony dodatkowy plik z podpisem, Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu oba pliki tj. plik podpisywany i plik z podpisem;
? zaleca się składanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego z wykorzystaniem funkcji skrótu SHA-2; zaleca się, aby kwalifikowany podpis elektroniczny zawierał znacznik czasu oraz dane umożliwiające weryfikację właściwości podpisu po wygaśnięciu certyfikatu.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", Zamawiający informuje, że:
1) Jest administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca przekazał w niniejszym postępowaniu;
2) dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:
,,Remont dróg gminnych ulicy Szkolnej i Cmentarnej"
prowadzonym w trybie podstawowym;
3) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;
4) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
5) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
6) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7) Wykonawca posiada:
? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;
? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich zmiana nie skutkuje zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie narusza integralności protokołu oraz jego załączników;
? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
w art. 18 ust. 2 RODO;
? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO;
8) Wykonawcy nie przysługuje:
? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać
od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679,
nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp.
Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679,
nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 rozporządzenia 2016/679, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do Zamawiającego.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://drzewica.ezamawiajacy.pl/pn/drzewica/demand/notice/public/35203/details
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-16 10:00
Miejsce składania ofert: Platforma zamawiającego https://drzewica.ezamawiajacy.pl

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.