Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1001z dziś
5444z ostatnich 7 dni
20519z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont kapliczki domkowej

Przedmiot:

Remont kapliczki domkowej

Data zamieszczenia: 2021-07-28
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy Czernichów
ul. Gminna 1
32-070 Czernichów
powiat: krakowski
+48 12 444 55 77, +48 12 270 21 04, fax: +48 (12) 270 23 24, tel. 12 270 21 04
piotr.bartel@czernichow.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Czernichów
Wadium: ---
Nr telefonu: +48 12 444 55 77, +4
Termin składania ofert: 2021-08-02 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE IP.4123.4.2021
Gmina Czernichów, Ul. Gminna 1, 32-070 Czernichów zaprasza do składania ofert cenowych na
Remont kapliczki domkowej z roku 1925 na działce 700 w miejscowości Czernichów - etap I.
I. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem zamówienia jest Remont kapliczki domkowej z roku 1925 położonej w miejscowości Czernichów na działce nr 700 - etap I.
2. W ramach zamówienia Wykonawca wykona: a). Prace porządkowe terenu wokół kapliczki; b). Remont elewacji;
c). Remont pokrycia dachowego;
d). Wykonanie konserwacji elementów metalowych;
e). Prace remontowe wnętrza kapliczki;
f). Wykonanie i montaż tabliczki informującej o dofinansowaniu.
3. Wycenę należy sporządzić na podstawie załączonych dokumentów: programu prac konserwatorskich oraz przedmiaru robót.
4. Wykonawca po zakończeniu prac przedłoży trzy egzemplarze dokumentacji z przebiegu konserwacji (część opisowa + fotografie).

Dokument nr: IP.4123.4.2021

Składanie ofert:
V. MIEJSCE, SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Ofertę cenową należy złożyć do dnia 2 sierpnia 2021 r. do godz. 11.00:
S pisemnie na adres Zamawiającego lub osobiście w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Gminy w Czernichowie, Ul. Gminna 1, 32-070 Czernichów;
/ elektronicznie na adres piotr.bartel@czernichow.pl

Miejsce i termin realizacji:
1. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został wykonany w terminie do 29 października 2021 r.

Wymagania:
III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy potwierdzający spełnienie nw. warunków:
1. Posiadają wymagane uprawnienia lub wykształcenie (ukończone studia wyższe w specjalności konserwacji i restauracji dzieł sztuki lub konserwacji zabytków) do realizacji zadania.
2. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1. Oferent może złożyć jedną ofertę.
2. Oferta winna być złożona na załączonym formularzu ofertowym, opatrzona pieczęcią firmową, z podaniem daty sporządzenia oraz podpisem Oferenta.
3. Do oferty należy załączyć:
3.1. podpisane i wypełnione oświadczenie stanowiące załącznik nr 1 do formularza ofertowego,
3.2. kserokopie ważnych uprawnień lub potwierdzenia wykształcenia,
3.3. kosztorys ofertowy uproszczony zgodny z treścią zapytania ofertowego, na załączniku nr 2 do formularza oferty,
3.4. podpisane i wypełnione oświadczenie stanowiące załącznik nr 3 do formularza ofertowego.
4. Koszty związane z przygotowaniem ofert ponosi składający ofertę.
5. Oferta i załączniki podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.
VI. KRYTERIUM OCENY OFERT:
Cena 100%
Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem Zamówienia opisane w rozdz. I pkt. 1-4.
VII. DODATKOWE INFORMACJE:
1. Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo Zamówień Publicznych zgodnie art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.).
2. Zadanie jest realizowane ze środków Województwa Małopolskiego oraz Gminy Czernichów w ramach konkursu ,,Kapliczki Małopolski_2021".
3. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
4. W przypadku wpłynięcia jednej oferty, która będzie spełniać wymogi Zamawiającego zgodnie z przedmiotem zamówienia, Zamawiający może dokonać wyboru tej oferty.
5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo do zmiany treści zapytania ofertowego. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych ofert, Zamawiający wydłuży termin składania ofert.
6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego.
8. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
9. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 7, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
11. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej.

Kontakt:
7. Prośbę o udzielnie wyjaśnień treści zapytania ofertowego należy złożyć w dowolny sposób, spośród podanych poniżej form;
o pisemnej na adres Zamawiającego lub osobiście w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Gminy w Czernichowie, ul. Gminna 1, 32-070 Czernichów
o w wersji elektronicznej na adres: piotr.bartel@czernichow.pl
12. Dodatkowych informacji udziela: Piotr Bartel tel. 12 270 21 04 lub e-mail: piotr. bartel@czernichow.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.