Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4560z ostatnich 7 dni
19666z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Rewitalizacja parku

Przedmiot:

Rewitalizacja parku

Data zamieszczenia: 2021-07-28
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA POLKOWICE
Rynek 1
59-100 Polkowice
powiat: polkowicki
768474159
a.stepien@gmina.polkowice.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Polkowice
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: 768474159
Termin składania ofert: 2021-08-17 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Rewitalizacja parku przy Ul. Kopalnianej w Polkowicach
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Nazwa zadania: ,,Rewitalizacja parku przy Ul. Kopalnianej w Polkowicach." w ramach zadania budżetowego pn. ,,Rewitalizacja parku przy Ul. Kopalnianej w Polkowicach" (Dz. 900, Rozdz.90095, Paragraf 6050).

Przedmiot zamówienia został ustalony na podstawie dokumentów inwestycji: projektów budowlanych, wykonawczych, STWiOR oraz opisów pozycji przedmiaru autorstwa: SLZ Pracownia Projektowa ARCHITEKT z siedzibą w Polkowicach, Ul. Rynek 21/2, 59-100 Polkowice.

Podstawa wykonania robót budowlanych:
- zaświadczenie nr 53.2021 z dnia 26.01.2021 Starosty Polkowickiego o braku sprzeciwu do wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, polegających na rozbudowie oraz przebudowie sieci oświetlenia terenu, budowie kanalizacji kablowej, montażu elementów małej architektury w ramach rewitalizacji parku w m. Polkowice przy Ul. Kopalnianej,
- dokumentacja techniczna rewitalizacji parku przy Ul. Kopalnianej w Polkowicach

Teren inwestycji znajduje się w Polkowicach przy Ul. Kopalnianej i obejmuje obszar działek o numerach ewidencyjnych nr 17, 18, 21, 13/2, 90, 71, 305 obręb 01 i 02 jednostka ewidencyjna 021604_4.

Przedmiotem zamówienia jest rewitalizacja parku przy Ul. Kopalnianej w Polkowicach w szczególności w zakresie:
1) przebudowy oświetlenia parkowego w niewielkim zakresie z dostosowaniem do nowego rewitalizowanego układu komunikacyjnego parku
2) remontu/wymiany istniejących słupów i opraw,
3) wykonania iluminacji obiektów małej architektury, w tym w miejscach projektowanych/ rewitalizowanych placów,
4) budowy i montażu oraz wymiany i wprowadzenia nowych obiektów małej architektury w tym, ławek, koszy na odpady, stojaków na rowery, postumentów, tablic informacyjnych, niskich płotków odgradzających ścieżki piesze od terenów zielonych. W ramach zadania Wykonawca opracuje i wykona wypełnienie tablic informacyjnych treściami przekazanymi przez Zamawiającego w trakcie realizacji zadania,
5) utwardzenia terenu z przeznaczeniem na ciągi ścieżek pieszo-rowerowych (nawierzchnia asfaltowa z obrzeżami granitowymi),
6) wykonania nowych utwardzeń ciągów pieszych,
7) remontów istniejących cięgów komunikacyjnych- przedeptów (nawierzchnia mineralna przepuszczalna
8) demontażu istniejących schodów terenowych na końcu przedeptu w części południowej.
9) remontu istniejącego ciągu pieszo-jezdnego z wymianą nawierzchni z kostki betonowej na granitową,
10) zlokalizowania kanalizacji teletechnicznej wzdłuż nowych tras utwardzeń terenu dla zapewnienia późniejszego wykonania instalacji teletechnicznej,
11) utwardzenia placu reprezentacyjnego i zaaranżowanie jako miejsca pamięci - wykonanie utwardzenia z płyt i kostki granitowej wraz z aranżacją, w tym ustawienie postumentów z tablicami pamiątkowymi - w południowej części działki nr 17,
12) wykonania placu o nawierzchni mineralnej przepuszczalnej analogicznej do ciągów pieszych wraz z postumentem,
13) rewitalizacji istniejącej i wykonania nowej szaty roślinnej,
14) utrzymania żywotności i pielęgnacji wykonanej szaty roślinnej, w tym także drzew przesadzonych i nasadzonych w ramach nasadzeń zastępczych, w okresie gwarancji, a w przypadku obumarcia rośliny w okresie gwarancji wymiany na nową, w terminie określonym przez Zamawiającego w przeglądzie gwarancyjnym.
Z uwagi na charakter parku i występowanie starych drzew część prac, szczególnie w obrębie ścieżki wzdłuż cmentarza, należy prowadzić ręcznie bez wykorzystywania pojazdów i sprzętów mechanicznych. Zniszczone tereny, szczególnie trawiaste, należy przywrócić do stanu pierwotnego. Nawierzchnię asfaltową należy wykonywać z użyciem wąskich rozściełaczy i z zastosowaniem pojazdów dostosowanych wielkością do terenu inwestycji. Teren nie pozwala na zastosowanie typowych rozściełaczy i podawania mieszanki asfaltowej z kotła produkcyjno-transportowego do asfaltu lanego.

Zakres szczegółowy robót stanowiący przedmiot umowy został opisany dokumentami inwestycji takimi jak:
- dokumentacja projektowa,
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,
- opisy pozycji przedmiarów robót.

CPV: 45233252-0, 43325000-7, 45100000-8, 45110000-1, 45200000-9, 45230000-8, 77211000-2, 77211400-6, 77211500-7

Dokument nr: 2021/BZP 00128908, ZP.271.32.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-17 12:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie Ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej: a)miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ - strona internetowa prowadzonego postępowania (Ogłoszenie o zamówieniu, dokumenty zamówienia, w tym SWZ i Informacje dla Wykonawców o postępowaniu, szyfrowanie oferty, formularze ePuap) b)ePUAPu https://moj.gov.pl/nforms/ezamowienia lub https://epuap.gov.pl/wps/portal (formularze do komunikacji, SKŁADANIE OFERT) c)poczty elektronicznej a.stepien@gmina.polkowice.pl (korespondencja oprócz Ofert). d)Platformy e-Zamówienia https://ezamowienia.gov.pl/pl/ (Ogłoszenie o zamówieniu, informacje o postępowaniu). W korespondencji związanej z
niniejszym postępowaniem strony posługują się nr referencyjnym ZP.271.32.2021.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: ,,Złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" oraz do ,,Formularza do komunikacji". 3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). Regulaminy dostępne są odpowiednio na stronach miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal. Przed przystąpieniem do wysyłania i odbierania w/w dokumentów Wykonawca powinien zapoznać się z aktualnymi i bieżącymi
regulaminami i instrukcjami korzystania z miniPortalu oraz ePUAP, oraz do postępowania zgodnie z nimi. Zamawiający informuje, że szczegółowe Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów określone zostały w Rozdziale XIII SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1.Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozp. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w spr ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozpo o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej ,,RODO") informujemy, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Polkowic, z siedzibą w Polkowicach, Ul. Rynek 1, 59-100 P-ce. 2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@gmina.polkowice.pl, w siedzibie administratora lub korespondencyjnie na adres Urzędu Gminy Polkowice: Ul. Rynek 1, 59-100 P-ce. 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podst art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z SWZ. 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ust Pzp. 5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez odpowiedni okres wynikający z przepisów prawa, dotyczący obowiązku archiwizacji
dokumentów (art. 78 ust. 1 ustawy Pzp oraz Rozp Prezesa RM z dnia 18.01.2011 r. w spr instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w spr organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych); zgodnie z art. 269 ust. 3 ust Pzp okres przechowywania danych osobowych zamieszczanych w BZP określa Prezes UZP; 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych
osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22
RODO. 8) posiada Pani/Pan: a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub
daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia); b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników); c) na podst art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego UE lub państwa członkowskiego); ponadto, wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9)w przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Zamawiającego w BZP, prawo dostępu i prawo do sprostowania danych są wykonywane w drodze żądania skierowanego do Zamawiającego. 10)przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest UODO, Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 11) nie przysługuje Pani/Panu:a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;b) prawo do przenoszenia danych
osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-17 11:00
Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.32.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak
4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Nazwa zadania: ,,Rewitalizacja parku przy ul. Kopalnianej w Polkowicach." w ramach zadania budżetowego pn. ,,Rewitalizacja parku przy ul. Kopalnianej w Polkowicach" (Dz. 900, Rozdz.90095, Paragraf 6050).

Przedmiot zamówienia został ustalony na podstawie dokumentów inwestycji: projektów budowlanych, wykonawczych, STWiOR oraz opisów pozycji przedmiaru autorstwa: SLZ Pracownia Projektowa ARCHITEKT z siedzibą w Polkowicach, ul. Rynek 21/2, 59-100 Polkowice.

Podstawa wykonania robót budowlanych:
- zaświadczenie nr 53.2021 z dnia 26.01.2021 Starosty Polkowickiego o braku sprzeciwu do wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, polegających na rozbudowie oraz przebudowie sieci oświetlenia terenu, budowie kanalizacji kablowej, montażu elementów małej architektury w ramach rewitalizacji parku w m. Polkowice przy ul. Kopalnianej,
- dokumentacja techniczna rewitalizacji parku przy ul. Kopalnianej w Polkowicach

Teren inwestycji znajduje się w Polkowicach przy ul. Kopalnianej i obejmuje obszar działek o numerach ewidencyjnych nr 17, 18, 21, 13/2, 90, 71, 305 obręb 01 i 02 jednostka ewidencyjna 021604_4.

Przedmiotem zamówienia jest rewitalizacja parku przy ul. Kopalnianej w Polkowicach w szczególności w zakresie:
1) przebudowy oświetlenia parkowego w niewielkim zakresie z dostosowaniem do nowego rewitalizowanego układu komunikacyjnego parku
2) remontu/wymiany istniejących słupów i opraw,
3) wykonania iluminacji obiektów małej architektury, w tym w miejscach projektowanych/ rewitalizowanych placów,
4) budowy i montażu oraz wymiany i wprowadzenia nowych obiektów małej architektury w tym, ławek, koszy na odpady, stojaków na rowery, postumentów, tablic informacyjnych, niskich płotków odgradzających ścieżki piesze od terenów zielonych. W ramach zadania Wykonawca opracuje i wykona wypełnienie tablic informacyjnych treściami przekazanymi przez Zamawiającego w trakcie realizacji zadania,
5) utwardzenia terenu z przeznaczeniem na ciągi ścieżek pieszo-rowerowych (nawierzchnia asfaltowa z obrzeżami granitowymi),
6) wykonania nowych utwardzeń ciągów pieszych,
7) remontów istniejących cięgów komunikacyjnych- przedeptów (nawierzchnia mineralna przepuszczalna
8) demontażu istniejących schodów terenowych na końcu przedeptu w części południowej.
9) remontu istniejącego ciągu pieszo-jezdnego z wymianą nawierzchni z kostki betonowej na granitową,
10) zlokalizowania kanalizacji teletechnicznej wzdłuż nowych tras utwardzeń terenu dla zapewnienia późniejszego wykonania instalacji teletechnicznej,
11) utwardzenia placu reprezentacyjnego i zaaranżowanie jako miejsca pamięci - wykonanie utwardzenia z płyt i kostki granitowej wraz z aranżacją, w tym ustawienie postumentów z tablicami pamiątkowymi - w południowej części działki nr 17,
12) wykonania placu o nawierzchni mineralnej przepuszczalnej analogicznej do ciągów pieszych wraz z postumentem,
13) rewitalizacji istniejącej i wykonania nowej szaty roślinnej,
14) utrzymania żywotności i pielęgnacji wykonanej szaty roślinnej, w tym także drzew przesadzonych i nasadzonych w ramach nasadzeń zastępczych, w okresie gwarancji, a w przypadku obumarcia rośliny w okresie gwarancji wymiany na nową, w terminie określonym przez Zamawiającego w przeglądzie gwarancyjnym.
Z uwagi na charakter parku i występowanie starych drzew część prac, szczególnie w obrębie ścieżki wzdłuż cmentarza, należy prowadzić ręcznie bez wykorzystywania pojazdów i sprzętów mechanicznych. Zniszczone tereny, szczególnie trawiaste, należy przywrócić do stanu pierwotnego. Nawierzchnię asfaltową należy wykonywać z użyciem wąskich rozściełaczy i z zastosowaniem pojazdów dostosowanych wielkością do terenu inwestycji. Teren nie pozwala na zastosowanie typowych rozściełaczy i podawania mieszanki asfaltowej z kotła produkcyjno-transportowego do asfaltu lanego.

Zakres szczegółowy robót stanowiący przedmiot umowy został opisany dokumentami inwestycji takimi jak:
- dokumentacja projektowa,
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,
- opisy pozycji przedmiarów robót.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45233252-0 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

43325000-7 - Wyposażenie parków i placów zabaw

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

77211000-2 - Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna

77211400-6 - Usługi wycinania drzew

77211500-7 - Usługi pielęgnacji drzew
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak
4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, których zakres stanowić będzie nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego. Powyższe zamówienie udzielane będzie mogło być w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy zamówienia w przypadku konieczności wykonania powtórzenia
podobnych do udzielonych robót budowlanych.
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Według kryterium oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej gwarancji jakości
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże:
a) że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwa różne zamówienia w zakresie budowy lub przebudowy lub remontu nawierzchni utwardzonej z kostki kamiennej (granitowa, bazaltowa itp.), z których co najmniej jedno zamówienie dotyczyło wykonania o powierzchni min. 850 m2,
b) że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedno zamówienie polegające na wykonaniu nawierzchni bitumicznej o powierzchni minimalnej 750m2 i szerokości nie większej niż 2,0m,
c) że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwie usługi dotyczące sadzenia 10 szt. drzew, 1000 szt. krzewów oraz wykonania 1500 m2 trawnika (wymagane ilości łącznie we wskazanych przez wykonawcę zamówieniach) w okresie ostatnich trzech lat z podaniem ich wartości, przedmiotu, miejsca, dat wykonania i inwestorów wraz z załączeniem
dokumentów potwierdzających należyte wykonanie tych usług (np. referencje, protokoły odbioru, poświadczenia, itp.),
d) możliwość dysponowania osobą, która będzie uczestniczyć w wykonaniu przedmiotowego zamówienia wskazaną do kierowania robotami budowlanymi (Kierownik budowy), posiadającą uprawnienia budowlane o specjalności konstrukcyjno - budowlanej lub drogowej, określone przepisami Prawa budowlanego, e) możliwość dysponowania co najmniej jedną osobą, która będzie uczestniczyć w wykonaniu przedmiotowego zamówienia posiadającą arborystyczne przygotowanie zawodowe dotyczące wykonywania cięć pielęgnacyjnych w koronach drzew z wykorzystaniem metod alpinistycznych
(kursy tree Workera, kurs pilarza drzew ozdobnych III stopnia NOT lub równoważne),
f) możliwość dysponowania co najmniej jedną osobą, która będzie uczestniczyć w wykonaniu przedmiotowego zamówienia z odpowiednim przygotowaniem zawodowym (wykształcenie min. średnie z zakresu ogrodnictwa, kształtowania terenów zieleni, architektury krajobrazu) skierowaną do kierowania pracami związanymi z przebudową szaty roślinnej.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 2) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat licząc wstecz od dnia w którym upłynął termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, porównywalnych z robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty
budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty - załącznik nr 11 do SWZ;
UWAGA: Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz o którym mowa powyżej dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył;
3) wykaz usług, wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat licząc wstecz od dnia w którym upłynął termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane w okresie ostatnich 3 miesięcy - załącznik nr 10 do SWZ;
UWAGA: Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz o którym mowa powyżej dotyczy usług, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.
4) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 12 do SWZ.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, w tym również oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 7 do SWZ;
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
2. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania. W przypadku wskazania dostępności powyższych dokumentów pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Wykonawca przedstawia tłumaczenie tych dokumentów na język polski. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa powyżej, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskaże dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. 3. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć pełnomocnictwo lub inny dokument
potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli w jego imieniu działa osoba, której umocowanie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt. 2. W sytuacji Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do oferty Wykonawcy zobowiązani są dołączyć pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający
umocowanie do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podpisane odpowiednio przez osoby umocowane do reprezentowania tych Wykonawców. 4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w oparciu o art. 117 ust. 4 ustawy Pzp dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane,
dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy - Załącznik nr 3 do SWZ.
5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów - Załącznik nr 4 do SWZ. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w niniejszym punkcie,
potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności: 1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 6. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia do oferty, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt. 1, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby - Załącznik nr 5 do SWZ. 7. Wykonawca, w przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy niebędącym podmiotem udostępniającym zasoby celem wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o ile jest on znany na tym etapie, przedstawia do oferty oświadczenie tego podmiotu potwierdzające brak podstaw wykluczenia - Załącznik nr 6 do SWZ.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty zgodnie z zapisami rozdziału X ust. A pkt. 3 niniejszej SWZ. 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w rozdziale X ust. A pkt. 1 niniejszej SWZ, składa każdy z Wykonawców.
Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie
warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie o którym mowa w rozdziale X ust. A pkt. 4 niniejszej SWZ, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni Wykonawcy, zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp. 4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w rozdziale X ust. B pkt. 1 ppkt. 1) niniejszej SWZ, składa każdy z Wykonawców. 5. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie składają z zastrzeżeniem art. 117 ust. 3 ustawy Pzp, tj. ,,W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane" - co winno mieć odzwierciedlenie w
oświadczeniu składanym zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Warunki i zasady wprowadzenia zmian do umowy określone zostały w Rozdziale XXIII pkt 4
SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Według kryterium oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej gwarancji jakości
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-15

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.