Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4524z ostatnich 7 dni
19390z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa drogi rowerowej oraz sieci wodociągowej

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Budowa drogi rowerowej oraz sieci wodociągowej

Data zamieszczenia: 2021-07-28
Dane kontaktowe Zamawiającego: Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o
ul. Wólczańska 17
90-731 Łódź
powiat: Łódź
Tel.: +48 426649100, Faks: +48 426649102
zamowienia@lsi.lodz.pl
https://lsi.eb2b.com.pl/open-auctions.html
Województwo: łódzkie
Miasto: Łódź
Wadium: 30 000,00 PLN
Nr telefonu: Tel.: +48 426649100,
Termin składania ofert: 2021-08-24 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Budowa drogi rowerowej w Ul. Obywatelskiej w Łodzi na odc. od Al. Jana Pawła II w kierunku Ul. Nowe Sady wraz z przebudową wodociągu wraz z przyłączami

Numer referencyjny: BZZ.2291.17.21
II.1.2)Główny kod CPV
45000000 Roboty budowlane
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Postępowanie prowadzone jest pod nazwą: ,,Budowa drogi rowerowej w Ul. Obywatelskiej w Łodzi na odc. od Al. Jana Pawła II w kierunku Ul. Nowe Sady wraz z przebudową wodociągu wraz z przyłączami"

Przedmiot zamówienia obejmuje realizację następujących zadań:

Zadanie 1 dla którego inwestorem jest Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich:

Budowa drogi rowerowej w Ul. Obywatelskiej w Łodzi na odc. od Al. Jana Pawła II w kierunku Ul. Nowe Sady.

Zadanie 2 dla którego inwestorem jest Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o.:

Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Ul. Obywatelskiej na odcinku od posesji nr 103 do Jana Pawła II w Łodzi, w podziale na zadania:

Zadanie 2.1: Przebudowa wodociągu w Ul. Obywatelskiej na odcinku od rejonu posesji nr 103 do rejonu wiaduktu PKP w Łodzi wraz z przyłączami.

Zadanie 2.2: Budowa i przebudowa wodociągu w Ul. Obywatelskiej na odcinku od Ul. Jana Pawła II do rejonu torów PKP w Łodzi wraz z przyłączami.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 2 245 276.58 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45100000 Przygotowanie terenu pod budowę
45111000 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111200 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45112710 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
45230000 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45231300 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45231400 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45232000 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
45233120 Roboty w zakresie budowy dróg
45233220 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233221 Malowanie nawierzchi
45233290 Instalowanie znaków drogowych
45233293 Instalowanie mebli ulicznych
45233320 Fundamentowanie dróg
45316110 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
45233000 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miasto Łódź

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje realizację następujących zadań:

Zadanie 1 dla którego inwestorem jest Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich:

Budowa drogi rowerowej w Ul. Obywatelskiej w Łodzi na odc. od Al. Jana Pawła II w kierunku Ul. Nowe Sady.

W ramach zamówienia, wykonane zostaną roboty budowlane polegające na budowie nawierzchni drogi rowerowej, przebudowie nawierzchni chodników, przebudowie peronu przystankowego, przebudowie nawierzchni zjazdów do posesji, przebudowie krawężników i obrzeży, pracach związanych z architekturą krajobrazu.

Zadanie 2 dla którego inwestorem jest Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o.:

Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Ul. Obywatelskiej na odcinku od posesji nr 103 do Jana Pawła II w Łodzi, w podziale na zadania:

Zadanie 2.1: Przebudowa wodociągu w Ul. Obywatelskiej na odcinku od rejonu posesji nr 103 do rejonu wiaduktu PKP w Łodzi wraz z przyłączami.

Zadanie 2.2: Budowa i przebudowa wodociągu w Ul. Obywatelskiej na odcinku od Ul. Jana Pawła II do rejonu torów PKP w Łodzi wraz z przyłączami.

Zakres inwestycji obejmuje: dla zadania 2.1. przebudowę wodociągu 250 mm w Ul. Obywatelskiej o długości 62,50 m, dla zadania 2.2. budowę i przebudowę wodociągu 250 mm w Ul. Obywatelskiej o długości projektowanej 252,55 m.

Uwaga

Zakres prac polegających na likwidacji istniejącego wodociągu oraz zakres czasu pracy sygnalizacji świetlnej, należy dostosować do przebudowywanej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Ul. Jana Pawła II /Obywatelska.

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp

Zakres zamówienia może obejmować:

Dla Zadania 1:

Roboty rozbiórkowe i drogowe w zakresie budowy drogi rowerowej, chodnika, przebudowy peronu przystankowego, zjazdów, krawężników i obrzeży, przebudowy i zabezpieczenia istn. infrastruktury oraz prac związanych z zielenią na wskazanym terenie,

Dla Zadania 2:

a. przebudowę sieci wodociągowej dla sieci nie ujętej w OPZ ale funkcjonalnie powiązanych z przedmiotem zamówienia podstawowego, znajdujących się w obszarze inwestycji (jeżeli zajdzie taka potrzeba);

b. przebudowę/przełączenie/przedłużenie przyłączy wodociągowych nieujętych w dokumentacji (jeżeli zajdzie taka potrzeba);

c. montaż i regulację dodatkowej armatury w zakresie objętym zamówieniem podstawowym (jeżeli zajdzie taka potrzeba);

d. zwiększenie ilości robót odtworzeniowych (w zakresie niezbędnym do prawidłowego odtworzenia nawierzchni po robotach podstawowych oraz do zamówień określonych w pkt a, b, c.) w ulicach objętych zamówieniem podstawowym, w szczególności na potrzeby nieruchomości zabudowanych lub takich dla których zostało wydane pozwolenie na budowę lub zgłoszenie oraz odtworzenia chodnika w przypadku odstąpienia przez ZIM od realizacji robót drogowych dla zadania ZIM.

Zamówienie to zostanie udzielone w ramach odrębnej umowy, która będzie zgodna z umową dotyczącą zamówienia podstawowego w zakresie: obowiązków, płatności, sposobu naliczania kar.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Kryterium wydłużenie okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady fizyczne i prawne / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 577 056.81 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 9
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Klauzula informacyjna z art. 13 i 14 RODO zawarta w rozdziale 19 SWZ - Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

CPV: 45000000, 45100000, 45111000, 45111200, 45112710, 45230000, 45231300, 45231400, 45232000, 45233120, 45233220, 45233221

Dokument nr: 381757-2021, BZZ.2291.17.21

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 24/08/2021
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

Otwarcie ofert na platformie zakupowej dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert. Informacje z otwarcia ofert Zamawiający udostępni na platformie zakupowej w zakładce ,,Załączniki". Informacja upubliczniona przez Zamawiającego po otwarciu ofert będzie zawierać informacje zawarte w art.

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://lsi.eb2b.com.pl/

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://lsi.eb2b.com.pl/open-auctions.html

TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 24/08/2021

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miasto Łódź

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 21/11/2021
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/07/2021

Kontakt:
Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o.
ul. Wólczańska 17
Łódź
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
90-731
Polska
Osoba do kontaktów: Ireneusz Grabowski
E-mail: zamowienia@lsi.lodz.pl
Tel.: +48 426649100
Faks: +48 426649102

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.