Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4456z ostatnich 7 dni
19344z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zagospodarowanie terenu

Przedmiot:

Zagospodarowanie terenu

Data zamieszczenia: 2021-07-28
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Wisznia Mała
Wrocławska 9
55-114 Wisznia Mała
powiat: trzebnicki
ug@wiszniamala.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wisznia Mała
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zagospodarowanie terenu przy świetlicach w m. Pierwoszów i Machnice gm. Wisznia Mała
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zagospodarowania terenu przy świetlicach wiejskich w m. Pierwoszów i Machnice gm. Wisznia Mała w ramach zadania:
Zadanie nr 1*: Zagospodarowanie tereny przy świetlicy w m. Pierwoszów gm. Wisznia Mała.
obejmująca:
Zadanie nr 1*:
1). Wykonanie utwardzenia terenu przy świetlicy z kostką betonową gr. 8cm o pow. ok. 488m2 w tym:
- korytowanie
- wykonanie podbudowy
- ustawienie obrzeży betonowych
- ułożenie kostki brukowej
2). wykonanie nawierzchni trawiastej w tym:
a. przygotowanie nawierzchni pod się siew trawy w tym:
- niwelacja terenu o pow. ok. 537m2
- wykonanie orki glebogryzarką
- siew trawy o pow. ok. 231m2

UWAGA!!!
Zamawiający wprowadza następujące zmiany w stosunku do dokumentacji projektowej:
1). Tereny utwardzone należy wykonać z kostki brukowej gr. 8cm
2). Pod podbudowę należy wykonać stabilizację cementową Rm=2,5MPa o grubości warstwy po zagęszczeniu - 15cm
3) Zadanie nie obejmuje siewu trawy pod placem zabaw
2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia opisuje poniższa dokumentacja:
A. Dokumentacja projektowa:
Zadanie nr 1*
a). projekt budowlany i wykonawczy pn.: ,,Budowa budynku gospodarczo- integracyjnego, budowa bezodpływowego zbiornika na ścieki bytowe", na dz. nr 108/3, obręb sporządzonym przez Biuro Projektowe Kowalewski, 63-900 Rawicz, Ul. Wojska Polskiego 26;
b). Projekt zagospodarowania terenu z zakresem robót i z lokalizacją placu zabaw
c). Szczegółowa Specyfikacja Wykonania i Odbioru robót
B. Specyfikacja warunków zamówienia (SWZ) wraz z załącznikami
C. Przedmiary robót
Uwaga!!!!
Załączony przedmiary robót służy jako materiał pomocniczy, w celu zapoznania się Wykonawcy z charakterem przedmiotu zamówienia. Wykonawca powinien sprawdzić ilości i charakter prac oraz dokonać wyceny prac, opisanych w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, zgodnie z własnym rozpoznaniem przedmiotu zamówienia. W przypadku rozbieżności pomiędzy projektem budowlanym a przedmiarem robót Zamawiający za właściwe uzna zakres robót oraz ich ilości zawarte w projekcie budowlano - wykonawczym.

3. Szczególne warunki realizacji zamówienia:
1) Wykonawca ustanowi we własnym zakresie i na własny koszty Kierownika budowy .
2) Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia bieżącej obsługi geodezyjnej budowy, łącznie z geodezją inwentaryzacją powykonawczą wszystkich robót, sporządzenia mapy powykonawczej w tym ewentualnej aktualizacji w ewidencji gruntów i budynków sposobu użytkowania gruntu objętego inwestycją,
3) Wykonawca dokona zgłoszenia rozpoczęcia robót gestorom sieci znajdujących w rejonie prowadzonych robót. W przypadku uszkodzenia urządzeń infrastruktury technicznej należy powiadomić niezwłocznie Zamawiającego, Inspektora nadzoru oraz gestorów sieci. Uszkodzenia naprawić na własny koszt.
4) Wykonawca zapewnia materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, posiadające aktualne atesty i certyfikaty. Transport materiałów na plac budowy oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i urządzeń obciążają Wykonawcę.
5) Wyroby budowlane użyte do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom określonym w obowiązujących przepisach: Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 poz. 215 ze zm. ) oraz Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 poz. 1333 ze zm.).
7) Przewiduje się także możliwość rezygnacji z wykonywania części (elementów) przedmiotu umowy przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, zaistnienia niemożliwych do wcześniejszego przewidzenia i nienależnych od strony umowy okoliczności powodujących niemożność, niecelowość, zbędność czy bezzasadność realizowania poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia z punktu widzenia realizowanego zamówienia, jego społeczno-gospodarczego przeznaczenia, interesu społecznego lub interesu Zamawiającego jako dysponenta środków publiczny przy jednoczesnym obniżeniu wynagrodzenia umownego o wartość niezrealizowanych elementów przedmiotu zamówienia.
8) Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SWZ.

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zagospodarowania terenu przy świetlicach wiejskich w m. Pierwoszów i Machnice gm. Wisznia Mała w ramach zadania:
Zadane nr 2*: Zagospodarowanie tereny przy świetlicy w m. Machnice gm. Wisznia Mała.
obejmująca:
1). Wykonanie utwardzenia terenu przy świetlicy oraz wjazdu z kostką betonową gr. 8 cm o pow. ok. 524m2 w tym:
- korytowanie
- wykonanie podbudowy
- ustawienie obrzeży betonowych
- ułożenie kostki brukowej
2). wykonanie nawierzchni trawiastej o pow. ok.523m2 w tym:
a. przygotowanie nawierzchni pod się trawy w tym:
- wykonanie oprysku herbicydem istniejącej darni
- plantowanie terenu
- wykonanie orki glebogryzarką
- siew trawy
3). Wykonanie opaski z pospółki ograniczonej obrzeżem betonowym w terenie zielonym
UWAGA!!!
Zamawiający wprowadza następujące zmiany w stosunku do dokumentacji projektowej:
1). Tereny utwardzone należy wykonać z kostki brukowej gr. 8cm
2). Pod podbudowę nalży wykonać stabilizację cementową Rm=2,5MPa o grubości warstwy po zagęszczeniu - 15cm
2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia opisuje poniższa dokumentacja:
A. Dokumentacja projektowa:
a) Projekt budowlanym i wykonawczy pn.: ,,Budowa budynku gospodarczo- integracyjnego, budowa bezodpływowego zbiornika na ścieki bytowe", na dz. nr 9/3, obręb Machnice sporządzonym przez Biuro Projektowe Kowalewski,
b) Projekt zagospodarowania terenu z zakresem robót
c) Szczegółowa Specyfikacja Wykonania i Odbioru robót

B. Specyfikacja warunków zamówienia (SWZ) wraz z załącznikami
C. Przedmiary robót

Uwaga!!!!
Załączony przedmiary robót służy jako materiał pomocniczy, w celu zapoznania się Wykonawcy z charakterem przedmiotu zamówienia. Wykonawca powinien sprawdzić ilości i charakter prac oraz dokonać wyceny prac, opisanych w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, zgodnie z własnym rozpoznaniem przedmiotu zamówienia. W przypadku rozbieżności pomiędzy projektem budowlanym a przedmiarem robót Zamawiający za właściwe uzna zakres robót oraz ich ilości zawarte w projekcie budowlano - wykonawczym.

3. Szczególne warunki realizacji zamówienia:
1) Wykonawca ustanowi we własnym zakresie i na własny koszty Kierownika budowy .
2) Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia bieżącej obsługi geodezyjnej budowy, łącznie z geodezją inwentaryzacją powykonawczą wszystkich robót, sporządzenia mapy powykonawczej w tym ewentualnej aktualizacji w ewidencji gruntów i budynków sposobu użytkowania gruntu objętego inwestycją,
3) Wykonawca dokona zgłoszenia rozpoczęcia robót gestorom sieci znajdujących w rejonie prowadzonych robót. W przypadku uszkodzenia urządzeń infrastruktury technicznej należy powiadomić niezwłocznie Zamawiającego, Inspektora nadzoru oraz gestorów sieci. Uszkodzenia naprawić na własny koszt.
4) Wykonawca zapewnia materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, posiadające aktualne atesty i certyfikaty. Transport materiałów na plac budowy oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i urządzeń obciążają Wykonawcę.
5) Wyroby budowlane użyte do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom określonym w obowiązujących przepisach: Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 poz. 215 ze zm. ) oraz Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 poz. 1333 ze zm.).

7) Przewiduje się także możliwość rezygnacji z wykonywania części (elementów) przedmiotu umowy przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, zaistnienia niemożliwych do wcześniejszego przewidzenia i nienależnych od strony umowy okoliczności powodujących niemożność, niecelowość, zbędność czy bezzasadność realizowania poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia z punktu widzenia realizowanego zamówienia, jego społeczno-gospodarczego przeznaczenia, interesu społecznego lub interesu Zamawiającego jako dysponenta środków publiczny przy jednoczesnym obniżeniu wynagrodzenia umownego o wartość niezrealizowanych elementów przedmiotu zamówienia.
8) Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SWZ.

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zagospodarowania terenu przy świetlicach wiejskich w m. Pierwoszów i Machnice gm. Wisznia Mała w ramach zadania:
Zadanie nr 3*: Budowa infrastruktury rekreacyjno - sportowej w Pierwoszowie w Gminie Wisznia Mała
obejmująca:

1) Wykonanie placu zabaw
1.1 wykonanie placu zabaw z mat gumowych przerostowych ok. 308m2w tym:
a. przygotowanie nawierzchni pod siew trawy
b. ułożenie siaki przeciw kretom
c. nawiezieni ziemi kompostowej - warstwa po zagęszczeniu min.10cm
d. siew trawy
1.2 dostawa i montaż urządzeń zabawowych:
a. zamek
b. linarium
c. huśtawka typ ,,bocianie gniazdo"
1.3 wykonanie ogrodzenia placu zabaw
a. montaż ogrodzenia z paneli ogrodzeniowych
Panel ogrodzeniowy, o wysokości 1,00 m , bez wypustek drutów pionowych powyżej drutów poziomych lub pręty pionowe zakończone pełnym łukiem uniemożliwiającym skaleczenie lub zaczepienie ubraniem, minimum dwa przetłoczenia poziome, zgrzewany z drutu o średnicy min. ? 4,5 mm, zabezpieczenie antykorozyjne poprzez cynkowanie ogniowe i wraz z osprzętem.
b. wykonanie podmurówki
Podmurówka z prefabrykatów betonowych o wysokości 20cm, wraz z łącznikami, szara na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową,
c. montaż słupków ogrodzeniowych
Słupek ogrodzeniowy - wysokość dostosowana do montażu paneli jw., jednak nie krótsza niż 1,80 m, przystosowanie do montażu poprzez wbetonowanie (beton B15) na głębokość 0,60 m stopa min. 0,25x0,25m, profil słupka zamknięty min. 60 x 40 mm, gr. ścianki profilu min. 1,5 mm, zabezpieczenie antykorozyjne poprzez cynkowanie ogniowe wraz z zaślepką
d. montaż furtki
Furtka wejściowa o wysokości 1,20 m, szerokość bramki 1,50 m, profil nośny z kształtowników zamkniętych min. 40 x 40 mm i grubości ścianki 1,50 mm z wypełnioną panelem z drutu gr. min. ? 4,5 mm, zawiasy z możliwością regulacji. Słupki bramki z profilu zamkniętego min. 60 x 60 mm i grubości ścianek profilu min. 3 mm, przystosowane do montażu poprzez wbetonowanie (beton B15) na głębokość 0,60 m stopa min. 0,25x0,25m. Całość zabezpieczona antykorozyjne poprzez cynkowanie ogniowe. Bramka wyposażona w akcesoria: kaseta puszka z zamkiem i klamką, wkładka patentową, zawiasy systemowe.

2) dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej:
- koła Tai Chi
- wyciskanie siedząc w górę
- wyciskanie siedząc w przód
- biegacz
- jeździec
-narciarz
3). dostawa i montaż urządzeń małej architektury
- stół do gry w szachy z ławkami z oparciem
--stół do gry w chińczyka z ławkami z oparciem
- kosze metalowe na odpady
- tablica informacyjna
- tablice z regulaminem
,,Zadanie dofinansowane przez Aglomerację Wrocławską"

2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia opisuje poniższa dokumentacja:
A. Dokumentacja projektowa:
a) Projekt budowlany pn: ,,Budowa siłowni zewnętrznej, budowa placu zabaw dla dzieci wykonany przez Biuro Projektowe Kowalewski
b) SST
B. Specyfikacja warunków zamówienia (SWZ) wraz z załącznikami
C. Przedmiary robót

Uwaga!!!!
Załączony przedmiary robót służy jako materiał pomocniczy, w celu zapoznania się Wykonawcy z charakterem przedmiotu zamówienia. Wykonawca powinien sprawdzić ilości i charakter prac oraz dokonać wyceny prac, opisanych w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, zgodnie z własnym rozpoznaniem przedmiotu zamówienia. W przypadku rozbieżności pomiędzy projektem budowlanym a przedmiarem robót Zamawiający za właściwe uzna zakres robót oraz ich ilości zawarte w projekcie budowlano - wykonawczym.

3. Szczególne warunki realizacji zamówienia:

2) Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia bieżącej obsługi geodezyjnej budowy, łącznie z geodezją inwentaryzacją powykonawczą wszystkich robót, sporządzenia mapy powykonawczej w tym ewentualnej aktualizacji w ewidencji gruntów i budynków sposobu użytkowania gruntu objętego inwestycją,
3) Wykonawca dokona zgłoszenia rozpoczęcia robót gestorom sieci znajdujących w rejonie prowadzonych robót. W przypadku uszkodzenia urządzeń infrastruktury technicznej należy powiadomić niezwłocznie Zamawiającego, Inspektora nadzoru oraz gestorów sieci. Uszkodzenia naprawić na własny koszt.
4) Wykonawca zapewnia materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, posiadające aktualne atesty i certyfikaty. Transport materiałów na plac budowy oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i urządzeń obciążają Wykonawcę.
5) Wyroby budowlane użyte do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom określonym w obowiązujących przepisach: Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 poz. 215 ze zm. ) oraz Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 poz. 1333 ze zm.).
6) Urządzenia zabawowe muszą posiadać certyfikat ich zgodności z normą 16630:2015-06 lub PN-EN 1176:2009/2017 lub PN-EN 913:2008 wydany przez jednostkę certyfikującą uprawnioną do badań urządzeń i wydawania tego typu dokumentów. Certyfikaty powinny się odwoływać do nazw i kart katalogowych urządzeń, które Wykonawca zamierza zamontować w ramach niniejszego zamówienia. Certyfikaty powinny być wydane w jęz. polskim i terminowo ważne - dot. zadania nr 3.
7) Przewiduje się także możliwość rezygnacji z wykonywania części (elementów) przedmiotu umowy przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, zaistnienia niemożliwych do wcześniejszego przewidzenia i nienależnych od strony umowy okoliczności powodujących niemożność, niecelowość, zbędność czy bezzasadność realizowania poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia z punktu widzenia realizowanego zamówienia, jego społeczno-gospodarczego przeznaczenia, interesu społecznego lub interesu Zamawiającego jako dysponenta środków publiczny przy jednoczesnym obniżeniu wynagrodzenia umownego o wartość niezrealizowanych elementów przedmiotu zamówienia.
8) Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SWZ.

CPV: 45111291-4, 45111200-0, 45112710-5, 45233200-1, 77314100-5, 37410000-5, 37535200-9, 45112723-9

Dokument nr: 2021/BZP 00129044, RI.271.10.21

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-12 13:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
www.bip.wiszniamala.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej: przetargi@wiszniamala.pl.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do ,,Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" oraz ,,Formularza do komunikacji".
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu Formularzy, o których mowa w ust. 2, opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu mini Portal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy, o których mowa w ust. 2 wynosi 150 MB.
5. Za datę przekazania oferty, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
6. Dane postępowanie można wyszukać na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję ,,Dla Wykonawców" lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.
7. Zamawiający informuje, iż postępowanie prowadzone jest pod adresem https://bip.wiszniamala.pl.
8. Klucz publiczny oraz ID postępowania stanowią Załącznik nr 3 do SWZ.
9. Adres skrytki ePUAP Zamawiającego:/c9496eltms/skrytka.
10. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: ,,Formularz do komunikacji" dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem referencyjnym postępowania.
11. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej o adresie e-mail: przetargi@wiszniamala.pl.
12. Dokumenty elektroniczne składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem ,,Formularza do komunikacji" jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej na wskazany w ust. 11 adres e-mail. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).
13. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.
13a. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem zamawiając i wykonawcy posługują się nr referencyjnym sprawy tj: Ri.271.10.21.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej ,,RODO") informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Wójt Gminy Wisznia Mała siedzibą 55-114 Wisznia Mała, Ul. Wrocławska 9, tel. 71 308 48 00, e-mail: ug@wiszniamala.pl;
2) Inspektorem Danych Osobowych w Gminie Wisznia Mała jest: Aleksander Ziobro. Z inspektorem można się skontaktować poprzez e-mail: iod@wiszniamala.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-12 10:00
Miejsce składania ofert: miniPortal

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.