Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
19402z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa sprzętu komputerowego

Przedmiot:

Dostawa sprzętu komputerowego

Data zamieszczenia: 2021-07-28
Dane kontaktowe Zamawiającego: Politechnika Śląska
ul. Akademicka 2A
44-100 Gliwice
powiat: Gliwice
+48322371334, 322371335, +48322371171, 322372194
IA1@polsl.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Gliwice
Wadium: ---
Nr telefonu: +48322371334, 322371
Termin składania ofert: 2021-08-24 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

DOSTAWA sprzętu komputerowego.

II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego w podziale na 3 poniższe części.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 1 - Komputery jednopłytkowe

Część nr: 1
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Biomedycznej, 41-800 Zabrze, Ul. Roosevelta 40, pok. 207.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę Komputerów jednopłytkowych.

3. Termin wykonania zamówienia: do 30 dni od dnia zawarcia umowy.

Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się

Z Wykonawcami oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i

Odbierania korespondencji elektronicznej:

a) komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem platformy przetargowej Politechniki Śląskiej: https://Polsl.logintrade.net/rejestracja/ oraz poczty elektronicznej: IA1@polsl.pl Korzystanie z platformy przetargowej przez Wykonawcę jest bezpłatne;

b) do połączenia używany jest szyfrowany protokół HTTPS. Szyfrowanie danych odbywa się przy pomocy protokołu SSL. Certyfikat SSL zapewnia poufność transmisji danych przesyłanych przez Internet. Wykonawca posiadający konto na platformie przetargowej ma dostęp do możliwości złożenia i wycofania oferty, a także funkcjonalności pozwalających na zadawanie pytań do treści SWZ oraz komunikację z Zamawiającym w pozostałych obszarach;

c) wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w zakładce

,,Instrukcje" na platformie przetargowej;

d) maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem platformy przetargowej wynosi 150 MB;

e) czas zapisywany jest w formacie YYYY-MM-DD HH:MM:SS. Czas przekazania danych na platformę przetargową jest to czas, w którym zostanie potwierdzone złożenie oferty, zawiadomienia, dokumentu lub oświadczenia przez Wykonawcę;

f) Wykonawca może również przekazać ww. zawiadomienie, dokument lub oświadczenie (nie dotyczy oferty) na adres poczty elektronicznej Zamawiającego. Wykonawca, przekazując ww. zawiadomienie, dokument lub oświadczenie, żąda potwierdzenia dostarczenia wiadomości. Za datę przekazania zawiadomienia, dokumentu lub oświadczenia przyjmuje się datę otrzymania potwierdzenia dostarczenia wiadomości zawierającej ww. pliki/

Załączniki z serwera pocztowego Zamawiającego. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej Zamawiającego wynosi 10 MB.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja G / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry techniczne P / Waga: 30
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Projekt ,,Śląskie Centrum Inżynierskiego Wspomagania Medycyny i Sportu - >>Assist Med Sport Silesia<<" nr UDA-RPSL-01.01.00-24-05H1/17-00 w ramach Regionalnego Programu operacyjnego województwa śląskiego na lata 2014-2020 oś priorytetowa I ,,Nowoczesna Gospodarka" działanie 1.1 ,,Kluczowa dla regionu infrastruktura badawcza".

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 2 - Manipulator 3D

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30237440 Manipulatory kulowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Biomedycznej, 41-800 Zabrze, Ul. Roosevelta 40, pok. 207

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę manipulatora 3D.

2.Kod CPV 30237440-5 manipulatory kulowe.

3. Termin wykonania zamówienia: do 30 dni od dnia zawarcia umowy.

Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się

Z Wykonawcami oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i

Odbierania korespondencji elektronicznej:

a) komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem platformy przetargowej Politechniki Śląskiej: https://Polsl.logintrade.net/rejestracja/ oraz poczty elektronicznej: IA1@polsl.pl Korzystanie z platformy przetargowej przez Wykonawcę jest bezpłatne;

b) do połączenia używany jest szyfrowany protokół HTTPS. Szyfrowanie danych odbywa się przy pomocy protokołu SSL. Certyfikat SSL zapewnia poufność transmisji danych przesyłanych przez Internet. Wykonawca posiadający konto na platformie przetargowej ma dostęp do możliwości złożenia i wycofania oferty, a także funkcjonalności pozwalających na zadawanie pytań do treści SWZ oraz komunikację z Zamawiającym w pozostałych obszarach;

c) wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w zakładce

,,Instrukcje" na platformie przetargowej;

d) maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem platformy przetargowej wynosi 150 MB;

e) czas zapisywany jest w formacie YYYY-MM-DD HH:MM:SS. Czas przekazania danych na platformę przetargową jest to czas, w którym zostanie potwierdzone złożenie oferty, zawiadomienia, dokumentu lub oświadczenia przez Wykonawcę;

f) Wykonawca może również przekazać ww. zawiadomienie, dokument lub oświadczenie (nie dotyczy oferty) na adres poczty elektronicznej Zamawiającego. Wykonawca, przekazując ww. zawiadomienie, dokument lub oświadczenie, żąda potwierdzenia dostarczenia wiadomości. Za datę przekazania zawiadomienia, dokumentu lub oświadczenia przyjmuje się datę otrzymania potwierdzenia dostarczenia wiadomości zawierającej ww. pliki/

Załączniki z serwera pocztowego Zamawiającego. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej Zamawiającego wynosi 10 MB.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja G / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry techniczne P / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Projekt ,,Śląskie Centrum Inżynierskiego Wspomagania Medycyny i Sportu - >>Assist Med Sport Silesia<<" nr UDA-RPSL-01.01.00-24-05H1/17-00 w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa śląskiego na lata 2014-2020 oś priorytetowa I ,,Nowoczesna Gospodarka" działanie 1.1 ,,Kluczowa dla regionu infrastruktura badawcza".

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

CZĘŚĆ 3 - Stacja robocza dwu-monitorowa z modułem zasilania awaryjnego UPS oraz oprogramowaniem

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30214000 Stacje robocze
30231300 Monitory ekranowe
31422000 Zestawy baterii
48321100 System projektowania wspomaganego komputerowo (CAD)
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Biomedycznej, 41-800 Zabrze, Ul. Roosevelta 40, pok. 202

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę stacji roboczej dwu-monitorowa z modułem zasilania awaryjnego UPS oraz oprogramowaniem.

2.Kod CPV 30214000-2: stacje robocze

Kod CPV 30231300-0: Monitory ekranowe,

Kod CPV 31422000-0: Zestawy baterii,

Kod CPV 48321100-5: System projektowania wspomaganego komputerowo

3. Termin wykonania zamówienia: do 40 dni od dnia zawarcia umowy.

Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej:

a) komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem platformy przetargowej Politechniki Śląskiej: https://Polsl.logintrade.net/rejestracja/ oraz poczty elektronicznej: IA1@polsl.pl Korzystanie z platformy przetargowej przez Wykonawcę jest bezpłatne;

b) do połączenia używany jest szyfrowany protokół HTTPS. Szyfrowanie danych odbywa się przy pomocy protokołu SSL. Certyfikat SSL zapewnia poufność transmisji danych przesyłanych przez Internet. Wykonawca posiadający konto na platformie przetargowej ma dostęp do możliwości złożenia i wycofania oferty, a także funkcjonalności pozwalających na zadawanie pytań do treści SWZ oraz komunikację z Zamawiającym w pozostałych obszarach;

c) wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w zakładce

,,Instrukcje" na platformie przetargowej;

d) maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem platformy przetargowej wynosi 150 MB;

e) czas zapisywany jest w formacie YYYY-MM-DD HH:MM:SS. Czas przekazania danych na platformę przetargową jest to czas, w którym zostanie potwierdzone złożenie oferty, zawiadomienia, dokumentu lub oświadczenia przez Wykonawcę;

f) Wykonawca może również przekazać ww. zawiadomienie, dokument lub oświadczenie (nie dotyczy oferty) na adres poczty elektronicznej Zamawiającego. Wykonawca, przekazując ww. zawiadomienie, dokument lub oświadczenie, żąda potwierdzenia dostarczenia wiadomości. Za datę przekazania zawiadomienia, dokumentu lub oświadczenia przyjmuje się datę otrzymania potwierdzenia dostarczenia wiadomości zawierającej ww. pliki/

Załączniki z serwera pocztowego Zamawiającego. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej Zamawiającego wynosi 10 MB.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja G / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 40
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Projekt ,,Śląskie Centrum Inżynierskiego Wspomagania Medycyny i Sportu - >>Assist Med Sport Silesia<<" nr UDA-RPSL-01.01.00-24-05H1/17-00 w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa śląskiego na lata 2014-2020 oś priorytetowa I ,,Nowoczesna Gospodarka" działanie 1.1 ,,Kluczowa dla regionu infrastruktura badawcza".

II.2.14)Informacje dodatkowe

CPV: 30213500, 30237440, 30214000, 30231300, 31422000, 48321100

Dokument nr: IA1/D/21/38/TB, 2021/S 144-382113

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 24/08/2021
Czas lokalny: 10:00
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Członkowie komisji przetargowej. Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformy przetargowej poprzez odszyfrowanie ofert przez Zamawiającego.

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.administracja.polsl.pl/zamowienia

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 24/08/2021

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Biomedycznej, 41-800 Zabrze, Ul. Roosevelta 40, pok. 207.

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Biomedycznej, 41-800 Zabrze, Ul. Roosevelta 40, pok. 207

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Biomedycznej, 41-800 Zabrze, Ul. Roosevelta 40, pok. 202

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 21/11/2021
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/07/2021

Kontakt:
Politechnika Śląska
ul. Akademicka 2A
Gliwice
Kod NUTS: PL229 Gliwicki
44-100
Polska
Osoba do kontaktów: Teresa Brzezińska Politechnika Śląska, Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, 44-100 Gliwice, ul. Konarskiego 18, pok. 511
E-mail: IA1@polsl.pl
Tel.: +48 322371334 / 322371335
Faks: +48 322371171 / 322372194

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.