Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
914z dziś
5370z ostatnich 7 dni
20258z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: BUDOWA URZĄDZEŃ OŚWIETLENIA ULICZNEGO

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

BUDOWA URZĄDZEŃ OŚWIETLENIA ULICZNEGO

Data zamieszczenia: 2021-07-28
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta w Piotrkowie Trybunalskim
Kasztanowa 31
97-300 Piotrków Trybunalski
powiat: Piotrków Trybunalski
zp@zdium-piotrkow.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Piotrków Trybunalski
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
BUDOWA URZĄDZEŃ OŚWIETLENIA ULICZNEGO W ULICY ENERGETYKÓW W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM W FORMULE ,,ZAPROJEKTUJ I BUDUJ"
Krótki opis przedmiotu zamówienia

I. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest budowa urządzeń oświetlenia ulicznego w ulicy Energetyków
w Piotrkowie Trybunalskim w formule ,,zaprojektuj i buduj".
Przedmiot zamówienia ulicy należy zaprojektować i wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, warunkami technicznymi wydanymi przez PGE Dystrybucja w Piotrkowie Trybunalskim
i warunkami technicznymi przyłączenia urządzeń elektroenergetycznych do sieci nN 0,4kV
oraz niniejszym programem funkcjonalno - użytkowym stanowiącym załącznik do umowy.
Uzyskanie warunków technicznych od gestora sieci będzie w zakresie Wykonawcy niniejszego zamówienia.

W ramach zadania należy:
- wykonać wymagane pomiary, badania, inwentaryzacje stanu istniejącego, konieczne do opracowania rozwiązań projektowych,
- opracować mapę do celów projektowych,
- wystąpić do PGE Dystrybucja Rejon Energetyczny Piotrków Trybunalski o wydanie warunków
przyłączenia do istniejącego obwodu oświetlenia bez zmiany mocy umownej,
- sporządzić w niezbędnym zakresie materiały, umożliwiające złożenie wniosku o pozwolenie na budowę wraz z uzyskaniem przez Wykonawcę ostatecznej decyzji o pozwolenie na budowę,
- sporządzić niezbędną (co do zakresu i treści) dokumentację projektową, obejmującą
w szczególności projekt budowlany wraz z projektami wykonawczymi i branżowymi i SST,
- sporządzić projekt organizacji ruchu na czas wykonywania robót budowlanych (wraz
z niezbędnymi opiniami i zatwierdzeniami)
- sporządzić projekt odtworzenia nawierzchni jako oddzielny dokument lub rozdział w projekcie
wykonawczym
- wykonać roboty budowlane oraz uporządkować teren,
- sporządzić dokumentację powykonawczą i przekazać ją Zamawiającemu.

Zamawiający oczekuje skoordynowania i równoległej realizacji części formalnej oraz projektowej przedmiotu zamówienia.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA STANOWI PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY, KTÓRY JEST ZAŁĄCZNIKIEM DO PROJEKTU UMOWY.

II. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA PRZEZ WYKONAWCĘ LUB PODWYKONAWCĘ OSÓB NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ

1) Zamawiający na podstawie art. 95 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia tj.: pracowników wyznaczonych do realizacji zamówienia, tj.: osób wykonujących czynności polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.).

2) Zamawiający wymaga zapewnienia przez cały okres obowiązywania umowy, obsady personalnej w/w pracowników Wykonawcy/Podwykonawcy, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Obowiązek ten dotyczy również zastępstwa i zmiany osób dokonanej w trakcie realizacji zamówienia.
3) Wykonawca realizować będzie umowę zapewniając jej wykonanie przy wykorzystaniu wystarczającej ilości pracowników, którzy w szczególności:
- posiadają niezbędną do wykonywania prac wiedzę i umiejętności;
- posiadają uprawnienia do wykonywania prac, o ile są one wymagane przepisami szczególnymi;
- zatrudnieni są zgodnie z zasadami wynikającymi z Kodeksu Pracy.

Szczegółowe wymagania w tym zakresie zostały określone w projekcie umowy stanowiącym Rozdział V do SWZ.

CPV: 45315300-1, 34928500-3, 45316110-9, 71320000-7

Dokument nr: 2021/BZP 00129079, ZP.3310/13/2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-12 10:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania ; https://www.zdium-piotrkow.4bip.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania ; zp@zdium-piotrkow.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem:
https://miniportal.uzp.gov.pl/
ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal
oraz poczty elektronicznej e-mail:zp@zdium-piotrkow.pl
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp
do następujących formularzy: ,,Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" oraz do ,,Formularza do komunikacji".
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania
z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: ,,Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" i ,,Formularza do komunikacji" wynosi 150 MB.
5. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
6. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań
w miniPortalu klikając wcześniej opcję ,,Dla Wykonawców" lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): DANE W TYM ZAKRESIE OKREŚLONO W SWZ

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-12 10:00
Miejsce składania ofert: e-PUAP:/mzdikpiotrkow/SkrytkaESP

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 100 dni

Wymagania:
1) Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 900,00 zł (słownie: dziewięćset złotych 00/100).
2) Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą tj. do dnia 10.09.2021 r.
3) Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.
4) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy w banku:
Getin Noble Bank S.A.,
numer rachunku: 30 1560 0013 2326 8572 1000 0003
Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy zamawiającego).

Uwaga ! - Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy Zarządu Dróg
i Utrzymania Miasta Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy Dział Księgowości i Kadr Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.

Na poleceniu przelewu należy zamieścić adnotację:

Wadium dotyczące: POSTĘPOWANIA NA BUDOWĘ URZĄDZEŃ OŚWIETLENIA ULICZNEGO
W ULICY ENERGETYKÓW W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM W FORMULE
,,ZAPROJEKTUJ I BUDUJ"
5) Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w oryginale
w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu i powinno zawierać następujące elementy:
- nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta / poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib. Beneficjentem wskazanym w gwarancji lub poręczeniu musi być: Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Kasztanowa 31
- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,
- kwotę gwarancji/poręczenia,
- termin ważności gwarancji/poręczenia,
- zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia bezwarunkowo,
na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
6) W przypadku, gdy Wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium, w przypadku o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.
7) Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1-5 ustawy Pzp.
8) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy Pzp
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.3310/13/2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

I. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest budowa urządzeń oświetlenia ulicznego w ulicy Energetyków
w Piotrkowie Trybunalskim w formule ,,zaprojektuj i buduj".
Przedmiot zamówienia ulicy należy zaprojektować i wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, warunkami technicznymi wydanymi przez PGE Dystrybucja w Piotrkowie Trybunalskim
i warunkami technicznymi przyłączenia urządzeń elektroenergetycznych do sieci nN 0,4kV
oraz niniejszym programem funkcjonalno - użytkowym stanowiącym załącznik do umowy.
Uzyskanie warunków technicznych od gestora sieci będzie w zakresie Wykonawcy niniejszego zamówienia.

W ramach zadania należy:
- wykonać wymagane pomiary, badania, inwentaryzacje stanu istniejącego, konieczne do opracowania rozwiązań projektowych,
- opracować mapę do celów projektowych,
- wystąpić do PGE Dystrybucja Rejon Energetyczny Piotrków Trybunalski o wydanie warunków
przyłączenia do istniejącego obwodu oświetlenia bez zmiany mocy umownej,
- sporządzić w niezbędnym zakresie materiały, umożliwiające złożenie wniosku o pozwolenie na budowę wraz z uzyskaniem przez Wykonawcę ostatecznej decyzji o pozwolenie na budowę,
- sporządzić niezbędną (co do zakresu i treści) dokumentację projektową, obejmującą
w szczególności projekt budowlany wraz z projektami wykonawczymi i branżowymi i SST,
- sporządzić projekt organizacji ruchu na czas wykonywania robót budowlanych (wraz
z niezbędnymi opiniami i zatwierdzeniami)
- sporządzić projekt odtworzenia nawierzchni jako oddzielny dokument lub rozdział w projekcie
wykonawczym
- wykonać roboty budowlane oraz uporządkować teren,
- sporządzić dokumentację powykonawczą i przekazać ją Zamawiającemu.

Zamawiający oczekuje skoordynowania i równoległej realizacji części formalnej oraz projektowej przedmiotu zamówienia.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA STANOWI PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY, KTÓRY JEST ZAŁĄCZNIKIEM DO PROJEKTU UMOWY.

II. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA PRZEZ WYKONAWCĘ LUB PODWYKONAWCĘ OSÓB NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ

1) Zamawiający na podstawie art. 95 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia tj.: pracowników wyznaczonych do realizacji zamówienia, tj.: osób wykonujących czynności polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.).

2) Zamawiający wymaga zapewnienia przez cały okres obowiązywania umowy, obsady personalnej w/w pracowników Wykonawcy/Podwykonawcy, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Obowiązek ten dotyczy również zastępstwa i zmiany osób dokonanej w trakcie realizacji zamówienia.
3) Wykonawca realizować będzie umowę zapewniając jej wykonanie przy wykorzystaniu wystarczającej ilości pracowników, którzy w szczególności:
- posiadają niezbędną do wykonywania prac wiedzę i umiejętności;
- posiadają uprawnienia do wykonywania prac, o ile są one wymagane przepisami szczególnymi;
- zatrudnieni są zgodnie z zasadami wynikającymi z Kodeksu Pracy.

Szczegółowe wymagania w tym zakresie zostały określone w projekcie umowy stanowiącym Rozdział V do SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

34928500-3 - Oświetleniowy sprzęt uliczny

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 100 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1.1 ZAMAWIAJĄCY WYBIERZE JAKO NAJKORZYSTNIEJSZĄ OFERTĘ WYKONAWCY, KTÓRA UZYSKA NAJWIĘKSZĄ LICZBĘ PUNKTÓW OBLICZONĄ JAKO SUMĘ PUNKTÓW UZYSKANYCH W KRYTERIACH:
I - CENA,
II - OKRES GWARANCJI.

1.2 ZAMAWIAJĄCY JAKO NAJKORZYSTNIEJSZĄ UZNA OFERTĘ WYKONAWCY, KTÓRA BĘDZIE PRZEDSTAWIAĆ NAJKORZYSTNIEJSZY BILANS KRYTERIÓW OCENY OFERT OKREŚLONYCH W SWZ.
1.3 PUNKTY WE WSZYSTKICH KRYTERIACH ZOSTANĄ ZAOKRĄGLONE DO DWÓCH MIEJSC PO PRZECINKU. ILOŚCI PUNKTÓW ZA POSZCZEGÓLNE KRYTERIA, ZOSTANĄ ZSUMOWANE I BĘDĄ STANOWIĆ KOŃCOWĄ OCENĘ OFERTY. MAKSYMALNIE W OSTATECZNEJ OCENIE PUNKTOWEJ WYKONAWCA MOŻE UZYSKAĆ 100 PKT.
ZAMAWIAJĄCY UDZIELI ZAMÓWIENIA WYKONAWCY, KTÓREGO OFERTA ODPOWIADA WSZYSTKIM WYMOGOM SWZ I ZOSTANIE OCENIONA JAKO NAJKORZYSTNIEJSZA, TZN. UZYSKA NAJWYŻSZĄ LICZBĘ PUNKTÓW.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.1 nie podlegają wykluczeniu - obligatoryjne przesłanki wykluczenia art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz przesłanki fakultatywne wskazane przez Zamawiającego w Rozdziale II podrozdział 8 SWZ tj. art. 109 ust. 1) i 4) ustawy Pzp oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.

1.2 udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu dotyczące:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w zakresie zdolności do występowania
w obrocie gospodarczym, jeżeli: Wykonawcy prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową są wpisani do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym posiadają siedzibę lub miejsce zamieszkania tj. np. KRS lub CEDIG.
UWAGA ! - Warunek dotyczący zdolności do występowania w obrocie gospodarczym nie dotyczy osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, które w świetle art. 7 pkt 30 ustawy Pzp, mogą ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego jako Wykonawca. Osoby
te nie posiadają wpisu ani do KRS ani do CEIDG, a wskazany warunek nie może ograniczać ich udziału w postępowaniu. Tym samym Zamawiający żąda wpisu do odpowiedniego rejestru wyłącznie od Wykonawców prowadzących działalność gospodarczą lub zawodową, nie zaś od wszystkich podmiotów legitymowanych do ubiegania się o udzielenie zamówienia.

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w zakresie posiadania zdolności ekonomicznej lub finansowej niezbędnej do realizacji zamówienia, jeżeli: posiada dokument potwierdzający,
że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 75.000,00 zł.

o UWAGA ! - Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie
z wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.

4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli:
a) w zakresie doświadczenia
Wykonawca zobowiązany jest posiadać / dysponować nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie doświadczeniem polegającym na wykonaniu/wykonywaniu co najmniej 1 (jednej) roboty budowlanej polegającej na:
- zaprojektowaniu i budowie urządzeń oświetlenia ulicznego na kwotę nie mniejszą niż 70 000,00 zł brutto.

lub dwóch robót z czego:
- pierwsza polegająca na wykonaniu projektu na budowę urządzeń oświetlenia ulicznego,
- druga robota polegająca na budowie urządzeń oświetlenia ulicznego na kwotę nie mniejszą niż 60 000 zł brutto.

Na potwierdzenie należy złożyć oświadczenie zgodnie z wzorem - (Formularz 3.2. do SWZ).
b) w zakresie zdolności technicznej Wykonawca zobowiązany jest posiadać / dysponować w celu wykonania zamówienia co najmniej:
- dźwig samochodowy
- żuraw samochodowy,
- koparka lub minikoparka,
- samochód specjalny z platformą i balkonem,
- spawarka transformatorowa,
- zagęszczarka wibracyjna spalinowa,
- wiertnicy na podwoziu samochodowym ze świdrem,
- zespołu prądotwórczego,
- pogrążacza uziomów,
- urządzenia przeciskowego do przeciskania rur ochronnych pod istniejącymi drogami.

Na potwierdzenie należy złożyć oświadczenie zgodnie z wzorem - (Formularz 3.2. do SWZ).

c) w zakresie osób
Wykonawca zobowiązany jest posiadać / dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi wykształcenie i kwalifikacje zawodowe tj.:

1. PROJEKTANT w specjalności elektro-energetycznej - min. 1 osoba
Minimalne kwalifikacje zawodowe:
- uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności elektro-energetycznej
- przynależeć do właściwej izby samorządu zawodowego
Minimalne doświadczenie zawodowe:
trzy lata doświadczenia zawodowego w projektowaniu w danej specjalności liczone od daty uzyskania uprawnień budowlanych do projektowania

2. KIEROWNIK BUDOWY - min. 1 osoba
Minimalne kwalifikacje zawodowe:
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
elektro-energetycznej
- przynależeć do właściwej izby samorządu zawodowego
Minimalne doświadczenie zawodowe:
trzy lata doświadczenia zawodowego w kierowaniu robotami budowlanymi jako kierownik budowy lub kierownik robot energetycznych liczone od daty uzyskania uprawnień budowlanych do projektowania

UWAGA ! - Wymienione wyżej osoby winny posiadać uprawnienia wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (wg stanu prawnego obowiązującego
na dzień wszczęcia postępowania), lub równoważnymi uprawnieniami budowlanymi wydanymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub innymi uprawnieniami umożliwiającymi wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których
w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej samej specjalności.

Na potwierdzenie należy złożyć oświadczenie zgodnie z wzorem - (Formularz 3.2. do SWZ).

UWAGA !
o Odnośnie do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia mogą oni polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
o W przypadku posługiwania się przez Wykonawcę cudzym potencjałem, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 273 ust. 1 ustawy Pzp - podmiotowych środków dowodowych, tj.:

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
- Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy sporządzony nie wcześniej
niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
- Zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca
nie zalega z opłacaniem podatków i opłat w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1) ustawy, wystawione
nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
- Zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1) ustawy, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem a w przypadku zalegania
z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składnia ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie
w sprawie spłat tych należności;
- Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębna ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postepowaniu, albo oświadczenia
o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.
Wykonawca składa w/w podmiotowe środki dowodowe aktualne na dzień złożenia.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów:

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu należy złożyć:
- Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie przy czym dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty - (Formularz 4.1. do SWZ);
- Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami - (Formularz 4.2. do SWZ);
- Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - (Formularz 4.3. do SWZ).
- Dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.

Wykonawca składa w/w podmiotowe środki dowodowe aktualne na dzień złożenia.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1) Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 900,00 zł (słownie: dziewięćset złotych 00/100).
2) Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą tj. do dnia 10.09.2021 r.
3) Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.
4) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy w banku:
Getin Noble Bank S.A.,
numer rachunku: 30 1560 0013 2326 8572 1000 0003
Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy zamawiającego).

Uwaga ! - Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy Zarządu Dróg
i Utrzymania Miasta Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy Dział Księgowości i Kadr Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.

Na poleceniu przelewu należy zamieścić adnotację:

Wadium dotyczące: POSTĘPOWANIA NA BUDOWĘ URZĄDZEŃ OŚWIETLENIA ULICZNEGO
W ULICY ENERGETYKÓW W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM W FORMULE
,,ZAPROJEKTUJ I BUDUJ"
5) Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w oryginale
w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu i powinno zawierać następujące elementy:
- nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta / poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib. Beneficjentem wskazanym w gwarancji lub poręczeniu musi być: Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Kasztanowa 31
- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,
- kwotę gwarancji/poręczenia,
- termin ważności gwarancji/poręczenia,
- zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia bezwarunkowo,
na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
6) W przypadku, gdy Wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium, w przypadku o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.
7) Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1-5 ustawy Pzp.
8) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia Pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych Wykonawców należy załączyć do oferty.
Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i powinno zawierać w szczególności wskazanie:
- postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
- wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych
z nazwy z określeniem adresu siedziby,
- ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
2) Każdy spośród Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dołącza do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu Formularz 3.1. do SWZ oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Formularz 3.2. do SWZ w zakresie w jakim każdy
z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Oświadczenia te stanowią dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału
w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane podmiotowe środki dowodowe, wskazane w Rozdziale II podrozdziale 9 pkt 2) SWZ.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
SZCZEGÓŁOWE DANE W TYM ZAKRESIE OKREŚLONO W PROJEKCIE UMOWY, KTÓRY STANOWI ROZDZIAŁ
V SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1.1 ZAMAWIAJĄCY WYBIERZE JAKO NAJKORZYSTNIEJSZĄ OFERTĘ WYKONAWCY, KTÓRA UZYSKA NAJWIĘKSZĄ LICZBĘ PUNKTÓW OBLICZONĄ JAKO SUMĘ PUNKTÓW UZYSKANYCH W KRYTERIACH:
I - CENA,
II - OKRES GWARANCJI.

1.2 ZAMAWIAJĄCY JAKO NAJKORZYSTNIEJSZĄ UZNA OFERTĘ WYKONAWCY, KTÓRA BĘDZIE PRZEDSTAWIAĆ NAJKORZYSTNIEJSZY BILANS KRYTERIÓW OCENY OFERT OKREŚLONYCH W SWZ.
1.3 PUNKTY WE WSZYSTKICH KRYTERIACH ZOSTANĄ ZAOKRĄGLONE DO DWÓCH MIEJSC PO PRZECINKU. ILOŚCI PUNKTÓW ZA POSZCZEGÓLNE KRYTERIA, ZOSTANĄ ZSUMOWANE I BĘDĄ STANOWIĆ KOŃCOWĄ OCENĘ OFERTY. MAKSYMALNIE W OSTATECZNEJ OCENIE PUNKTOWEJ WYKONAWCA MOŻE UZYSKAĆ 100 PKT.
ZAMAWIAJĄCY UDZIELI ZAMÓWIENIA WYKONAWCY, KTÓREGO OFERTA ODPOWIADA WSZYSTKIM WYMOGOM SWZ I ZOSTANIE OCENIONA JAKO NAJKORZYSTNIEJSZA, TZN. UZYSKA NAJWYŻSZĄ LICZBĘ PUNKTÓW.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-10

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.