Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4524z ostatnich 7 dni
19390z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Termomodernizacja budynku

Przedmiot:

Termomodernizacja budynku

Data zamieszczenia: 2021-07-28
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Domaniewice
ul. Główna 2
99-434 Domaniewice
powiat: łowicki
tel. 46-830-17-66, 46 830-17-60, fax. 46 830-17-61
ug@domaniewice.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Domaniewice
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 46-830-17-66, 4
Termin składania ofert: 2021-08-06 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Termomodernizacja budynku Świetlicy Wiejskiej w Strzebieszewie
1. Przedmiot zamówienia
1.1 Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na dociepleniu ścian części budynku Świetlicy Wiejskiej w Strzebieszewie na działce nr ewid. 158 obręb ew. 0010 Strzebieszew.
1.2 Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
Szczegółowy zakres prac objętych niniejszym zapytaniem określony został w opisie technicznym - Załącznik nr 4 oraz przedmiarze - Załącznik nr 5 (przedmiar ma charakter tylko pomocniczy) do zapytania ofertowego.
Przedmiot zamówienia jest współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego w ramach projektu lokalnego pod nazwą Naprzeciw Mieszkańcom Sołectwa Stroniewice.

Dokument nr: GKI.7013.10.2020

Składanie ofert:
4.1. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu/zamkniętej kopercie w: Urzędzie Gminy w Domaniewicach, Ul. Główna 2, 99-434 Domaniewice, do dnia 06.08.2021 r. do godz. 10:00.

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin wykonania przedmiotu zamówienia
Wykonanie przedmiotu zamówienia do 29.10.2021 r.

Wymagania:
Zaleca się Wykonawcom przeprowadzenie szczegółowej wizji lokalnej miejsca wykonywanych robót w celu uzyskania informacji niezbędnych do przygotowania oferty i zawarcia umowy.
3. Sposób przygotowania oferty
o Oferta musi być sporządzona pisemnie w języku polskim, pismem czytelnym i złożona
w nieprzejrzystym opakowaniu/zamkniętej kopercie.
o Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania.
o Oferta winna być sporządzona na formularzu ofertowym wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego wraz z oświadczeniem Wykonawcy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
o Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca.
o Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę na całość
przedmiotu zamówienia.
o Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.
4.2. Wymagane jest przesyłanie/dostarczenie ofert w formie pisemnej - za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1041)., osobiście lub za pośrednictwem posłańca. Nie dopuszcza się składania ofert w formie elektronicznej.
4.3. Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) oraz otrzyma kolejny numer.
4.4.Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie http://bip.domaniewice.pl informację z otwarcia ofert.
5. Warunki udziału w postępowaniu
5.1 Wymagania, jakie powinni spełniać Wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia;
2) posiadają zdolności techniczne i zawodowe;
3) dot. sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia.
5.2. Wykaz wymaganych dokumentów i forma oferty:
- oferta wg załącznika nr 1
- oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu wg załącznika nr 2,
- pełnomocnictwo w przypadku, gdy oferta jest podpisana przez inna osobę niż
przedstawiciel/e prawny/i Wykonawcy.
6. Przesłanki odrzucenia ofert
6.1 Oferta podlega odrzuceniu w przypadku gdy:
1) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego
2) została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym.
7. Kryteria oceny ofert
7.1 Cena brutto - waga 100 %
7.2 Kryterium procentowe zostanie zmienione na punkty według następującego wzoru:
Cena najniższa
Cena = ??????? x 100 pkt
Cena badana
7.3 Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
7.4 Ostateczna ocena punktowa oferty:
- ocena punktowa oferty będzie zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku,
- za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, nie podlegająca odrzuceniu, która otrzyma największą liczbę punktów,
- w przypadku niewybrania Wykonawcy (np. brak ofert, odrzucenie ofert) Zamawiający dopuszcza możliwość ponownego rozpoczęcia procedury zapytania ofertowego,
- w toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
10.2 Zamawiający zamyka postępowanie bez zawarcia umowy, jeżeli:
- nie została złożona żadna oferta,
- żadna ze złożonych ofert nie odpowiada wymaganiom stawianym przez Zamawiającego,
- cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
- stwierdzono zaistnienie okoliczności, które powodują, że zawarcie umowy nie leży w interesie Zamawiającego.
10.3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na każdym etapie jego przeprowadzania bez wyboru żadnej
z ofert.
10.4. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od
zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych nieodrzuconych ofert.

Kontakt:
10.1 Wszelkie informacje dotyczące zapytania ofertowego można uzyskać w Urzędzie Gminy w Domaniewicach, ul Główna 2, 99-434 Domaniewice, pokój nr 15; tel. 46-830-17-66;
e-mail: ug@domaniewice.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.