Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4561z ostatnich 7 dni
18828z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa placów składowych

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Budowa placów składowych

Data zamieszczenia: 2021-07-28
Dane kontaktowe Zamawiającego: LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO MŁYNARY
ul. 1 Maja 21 A
14-420 Młynary
powiat: elbląski
552486153, faks 552486193
mlynary@olsztyn.lasy.gov.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_mlynary/proceedings
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Młynary
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: 552486153, faks 5524
Termin składania ofert: 2021-08-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Budowa placów składowych w Leśnictwie Godkowo
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu 2 placów składowych w Leśnictwie Godkowo.
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie robót ziemnych związanych z profilowaniem lub korytowaniem i zagęszczeniem podłoża, karczowaniem pni i krzaków nadaniem odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych istniejącego podłoża, wykonaniem podbudowy i nawierzchni z kruszyw (z zagęszczeniem i uwzględnieniem uzyskania odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych).
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera: projekty budowlany, przedmiar robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, stanowiące załączniki do SWZ

CPV: 45200000-9

Dokument nr: 2021/BZP 00129064, SA.270.8.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-13 10:05

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_mlynary
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W niniejszym postępowaniu komunikacja zamawiającego z wykonawcami odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Komunikacja między zamawiającym
a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są w formie elektronicznej wyłącznie przy użyciu platformy https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_mlynary (za pośrednictwem formularza ,,Wyślij wiadomość do zamawiającego").
13.3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w ,,Instrukcji dla wykonawców" (Instrukcje dla wykonawców znajdują się pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje) i regulaminie platformy platformazakupowa.pl (Regulamin platformy zakupowej znajduje się pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin).
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami.
a) Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na platformie: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_mlynary
We wszelkiej korespondencji Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem postępowania wskazanym w SWZ.
b) Oferta, dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem platformy platformazakupowa.pl jako załączniki.
Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 2452) oraz Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 2415)
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej ,,RODO") informujemy, że:
- administratorem danych osobowych Wykonawcy/pełnomocnika Wykonawcy będącego osobą fizyczną jest Nadleśnictwo Młynary;
- inspektorem ochrony danych osobowych w Nadleśnictwie Młynary jest Pan Leonard Posłajko tel. (55) 248 61 53, e-mail: leonard.poslajko@olsztyn.lasy.gov.pl
- dane osobowe wykonawcy / pełnomocnika wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego znak. spr. SA.270.6.2021 na: ,,Budowę placów manewrowych i placów składowych w Nadleśnictwie Młynary", prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji;
- odbiorcami danych osobowych Wykonawcy / pełnomocnika Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 PZP, a także podmioty świadczące usługi doradcze, w tym usługi prawne i konsultingowe;
- dane osobowe Wykonawcy / pełnomocnika Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
- obowiązek podania przez danych osobowych dotyczących bezpośrednio
Wykonawcy / pełnomocnika wykonawcy jest wymogiem ustawowym określonym
w przepisach PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania danych osobowych określa PZP;
- w odniesieniu do danych osobowych wykonawcy / pełnomocnika wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- Wykonawca / pełnomocnik Wykonawcy posiada:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od Zamawiającego ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO;
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): - wykonawcy / pełnomocnikowi wykonawcy nie przysługuje:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest
art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_mlynary/proceedings
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-13 10:00
Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_mlynary

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: SA.270.8.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu 2 placów składowych w Leśnictwie Godkowo.
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie robót ziemnych związanych z profilowaniem lub korytowaniem i zagęszczeniem podłoża, karczowaniem pni i krzaków nadaniem odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych istniejącego podłoża, wykonaniem podbudowy i nawierzchni z kruszyw (z zagęszczeniem i uwzględnieniem uzyskania odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych).
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera: projekty budowlany, przedmiar robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, stanowiące załączniki do SWZ
4.2.6.) Główny kod CPV: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1) sytuacji ekonomicznej i finansowej
Warunek ekonomiczny i finansowy zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 60.000 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych),

2) zdolności technicznej i zawodowej
a) Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) zrealizował co najmniej 2 zamówienia polegające na wykonaniu robót budowlanych z branży drogowej o wartości brutto nie mniejszej niż 80.000 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych) każda,

b) Warunek ten, w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej 1 osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności drogowej w ograniczonym zakresie lub bez ograniczeń, należącą do odpowiedniej izby samorządu zawodowego.

c) Warunek ten, w zakresie potencjału technicznego, zostanie uznany za spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że dysponuje (bez względu na liczbę części, na które składana jest oferta):
- co najmniej 1 równiarką samojezdną;
- co najmniej 1 samochodem samowyładowczym o ładowności min 10 ton;
- co najmniej 1 koparko - ładowarką lub koparko - spycharką lub koparką;
- co najmniej 1 walcem 3- 10 ton.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego: oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu , o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:

1) Informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.
2) Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie ), wraz z podaniem ich wartości, rodzaju, daty i miejsca wykonania
i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie,
w szczególności, czy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego
i prawidłowo ukończone - załącznik nr 5A do SWZ.
3) Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją
o podstawie do dysponowania tymi zasobami - załącznik nr 5B do SWZ.
4) Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami- załącznik nr 5C.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
W terminie składania ofert określonym w pkt 16.2. SWZ wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu Ofertę zawierającą:
a. formularz oferty (sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ),
b. wypełniony kosztorys ofertowy - załącznik nr 7,
c. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania (załącznik nr 3 do SWZ),
d. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 4 do SWZ),
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 4 do SWZ), oświadczenia składają odrębnie:
1) Wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu;
2) Podmiot trzeci, na którego potencjał powołuje się wykonawca celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia podmiotu oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie w jakim podmiot udostępnia swoje zasoby wykonawcy;
3) Podwykonawcy, na których zasobach wykonawca nie polega przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia podwykonawcy.
e. zobowiązanie podmiotu trzeciego (załącznik nr 7) albo inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że stosunek łączący wykonawcę
z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby,
2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego zasoby przy wykonywaniu zamówienia,
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.
f. Do oferty wykonawca załącza również pełnomocnictwo:
1) gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty i podpisania umowy;
2) w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców należy załączyć do oferty;
3) Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i powinno zawierać
w szczególności wskazanie:
-postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
-wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
-ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
g. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, spośród których tylko jeden spełnia warunek dotyczący uprawnień, są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, wykonają poszczególni wykonawcy. Wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, wykonają poszczególni wykonawcy.
h. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez zamawiającego. W takim przypadku wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych z jego opisem lub normami.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.
2. Termin wykonania robót objętych niniejszą umową może zostać przedłużony w przypadku:
a) zlecenia realizacji robót wykraczających poza pierwotny zakres zamówienia (roboty dodatkowe lub zamienne), przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną do zrealizowania tych robót;
b) wystąpienia okoliczności siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenia niezależne od żadnej ze Stron, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia, które nastąpiło po dniu wejścia w życie umowy, w szczególności: wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, strajki oraz akty władzy i administracji publicznej, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi występowania okoliczności siły wyższej;
c) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, które uniemożliwiają prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, w okresie dłuższym niż 3 dni kalendarzowe - potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego w dzienniku budowy, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni odpowiadająca okresowi wstrzymania robót budowlanych,
d) wystąpienia nieprzewidzianych warunków terenowych, geologicznych lub archeologicznych
e) dokonywania zmian w dokumentacji projektowej;
Zmiana terminu zakończenia robót może nastąpić, jeżeli na skutek wystąpienia jednej z wyżej wymienionych okoliczności nie jest możliwe wykonanie umowy w przewidzianym terminie. Termin zakończenia robót może zostać przedłużony o czas trwania tych okoliczności.
3. Zakres robót i sposób ich wykonania może ulec zmianie w przypadku:
1) jeżeli będzie to niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy - strony zmodyfikują zakres robót lub sposób ich wykonania zgodnie z zaleceniami projektanta, protokołem konieczności lub przepisami prawa;
2) zaistnienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia
w przewidzianym zakresie lub w przewidziany sposób - strony zmodyfikują zakres robót lub sposób ich wykonania zgodnie z zaleceniami projektanta, protokołem konieczności lub przepisami prawa lub strony odstąpią od wykonania odpowiedniej części zamówienia na podstawie wspólnie sporządzonego protokołu potwierdzającego wystąpienie siły wyższej
o takim charakterze.
4. Strony przewidują możliwość wprowadzenia zmian w zawartej umowie na podstawie przepisu art. 455 ust. 2 Pzp.
5. W przypadku, gdy wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, Wykonawca zobowiązany jest je wykonać na zlecenie Zamawiającego, przy zachowaniu tych samych norm, parametrów i standardów jak w przypadku robót podstawowych. Wynagrodzenie za te roboty będzie ustalone kosztorysem powykonawczym z zastosowaniem cen jednostkowych netto określonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. W przypadku gdy nie będzie możliwe rozliczenie robót dodatkowych lub zamiennych w oparciu o ceny przyjęte w kosztorysie ofertowym, brakujące ceny zostaną przyjęte na podstawie cen proponowanych przez Wykonawcę (według poziomu wskaźników i składników cenotwórczych zastosowanych w pierwotnym kosztorysie ofertowym), zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru (w przypadku ustanowienia) i Zamawiającego.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-11

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.