Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
18518z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: BUDOWA MIKROINSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH ORAZ REMONT DACHÓW

Przedmiot:

BUDOWA MIKROINSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH ORAZ REMONT DACHÓW

Data zamieszczenia: 2021-07-28
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie
Strzałowska 22
71-730 Szczecin
powiat: Szczecin
914251409, faks 914251406
szpital@onkologia.szczecin.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Szczecin
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: 914251409, faks 9142
Termin składania ofert: 2021-08-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
BUDOWA MIKROINSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH W ZACHODNIOPOMORSKIM CENTRUM ONKOLOGII ORAZ REMONT DACHÓW.
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Pakiet nr 1. Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych o mocach 9,52 kWp, 27,88 kWp i 49,64 kWp na dachach budynków zlokalizowanych w Szczecinie przy ulicy Strzałowskiej nr 22 i 27. Ta część zamówienia jest przedmiotem dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020, oś priorytetowa 02.00 - Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 02.10 - Zwiększenie wykorzystania źródeł odnawialnych.

Pakiet nr 2. Częściowy remont dachów w miejscu przewidzianym pod mikroinstalacje na dwóch budynkach przy ulicy Strzałowskiej 22 - finansowany ze środków własnych ZAMAWIAJĄCEGO.

CPV: 45315100-9, 45262400-5, 45300000-0, 45310000-3, 45311000-0, 45311100-1, 45315700-5, 45260000-7, 44212310-5, 45261210-9

Dokument nr: 2021/BZP 00129257, TP-17/21

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-12 10:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://bip.onkologia.szczecin.pl/index.php/zamnia-publiczne-mainmenu-31/2021
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między ZAMAWIAJĄCYM a WYKONAWCAMI odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz ePUAPuhttps://epuap.gov.pl/wps/portal i poczty elektronicznej, email:zamowienia_publiczne@onkologia.szczecin.pl
2. WYKONAWCA zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto na ePUAP. WYKONAWCA posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.
4. Adres strony internetowej:
https://bip.onkologia.szczecin.pl/index.php/zamniapubliczne-mainmenu-31/2021
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między ZAMAWIAJĄCYM a WYKONAWCAMI odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz ePUAPuhttps://epuap.gov.pl/wps/portal i poczty elektronicznej,
email: zamowienia_publiczne@onkologia.szczecin.pl
2. WYKONAWCA zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznegomusi posiadać konto na ePUAP.
WYKONAWCA posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.
4. WYKONAWCA przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego akceptuje warunki korzystania z miniPortalu w określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych
formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
6. Za datę przekazania oferty, wraz z wymaganymi do załączenia do oferty dokumentami oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
7. Identyfikator postępowania dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępny jest na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu.
8. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta WYKONAWCY i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji).
Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem ZAMAWIAJĄCY i WYKONAWCY posługują się numerem ogłoszenia (BZP).
9. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie
dokumentów lub oświadczeń składane są przez WYKONAWCĘ za pośrednictwem Formularza do komunikacji, jako załączniki. ZAMAWIAJĄCY dopuszcza również możliwość składania dokumentów
elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres email: zamowienia_publiczne@onkologia.szczecin.pl
Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. 2020, poz. 2452).
10. ZAMAWIAJĄCY nie przewiduje sposobu komunikowania się z WYKONAWCAMI w inny sposób.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", ZAMAWIAJĄCY przedkłada, poniżej, informację dotyczącą danych
osobowych osób działających w imieniu WYKONAWCY na etapie przygotowania i złożenia oferty, oraz na etapie realizacji zamówienia:
1) administratorem danych osobowych jest Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie Ul. Strzałowska 22; 71-730 Szczecin,
2) inspektorem ochrony danych osobowych u ZAMAWIAJĄCEGO jest Jacek Motylewski, kontakt: adres e-mail: iod@onkologia.szczecin.pl, nr telefonu 91 42 51 599,
3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego TP-17/21 - Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii oraz remont dachów,
4) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 oraz art. 18 Ustawy,
5) dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,
6) obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio dotyczących osób zaangażowanych w przygotowanie i realizację zamówienia jest wymogiem ustawowym, określonym w przepisach Ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z Ustawy,
7) decyzje dotyczące danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
8) osoby działające w imieniu WYKONAWCY mają prawo:
- do dostępu do danych osobowych ich dotyczących,
- do sprostowania lub uzupełnienia ich danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników,
- do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym zgłoszenie takiego żądania nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania,
- do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO,
9) osobom działającym w imieniu WYKONAWCY nie przysługuje prawo:
- do usunięcia danych osobowych,
- do przenoszenia danych osobowych,
- do sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych.
ZAMAWIAJĄCY przypomina o obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną ZAMAWIAJĄCEMU w związku z prowadzonym postępowaniem i które ZAMAWIAJĄCY pozyska od WYKONAWCY biorącego udział
w postępowaniu.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Klauzula została określona w SWZ.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-12 09:00
Miejsce składania ofert: WYKONAWCA składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.