Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
17618z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa pomieszczeń

Przedmiot:

Przebudowa pomieszczeń

Data zamieszczenia: 2021-07-28
Dane kontaktowe Zamawiającego: Sąd Okręgowy w Łodzi
Plac Dąbrowskiego 5
90-921 Łódź
powiat: Łódź
zamowienia@lodz.so.gov.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Łódź
Wadium: 5 000,00 zł.
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przebudowa pomieszczeń piwnicznych w zakresie ścian nośnych oraz remont stropodachu w budynku Sądu Okręgowego w Łodzi przy pl. Dąbrowskiego 5 w Łodzi, na działce nr 188/8 w obrębie S-2.
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest poniższy zakres robót, szczegółowo przedstawiony w Opisie Przedmiotu Zamówienia i dokumentacji projektowej, technicznej i przedmiarze - załącznik 1 do SWZ:
o prace budowlane polegające na przebudowie pomieszczeń;
o prace instalacyjne polegające na wykonaniu instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w przebudowywanych pomieszczeniach;
o wymiana stropodachu i powiązane z tym roboty dodatkowe;
o prace elektryczne polegające na wykonaniu instalacji elektrycznej oraz instalacji teletechnicznych.
2. Powierzchnia pomieszczeń przewidywanych do przebudowy wynosi 139,03 m2.
3. Uwzględniając powierzchnię korytarzy na dwóch kondygnacjach oddzielonych projektowanym stropem oraz klatkę schodową, łączna powierzchnia zadania wynosi 216,31 m2.
4. Budynek Sądu Okręgowego w Łodzi przy Placu Dąbrowskiego 5 jest budynkiem zabytkowym, zgodnie z decyzją z dnia 20 stycznia 1971 r., wpisanym do rejestru zabytków pod numerem A/105.

CPV: 45000000-7, 45210000-2

Dokument nr: 2021/BZP 00129063, ZP.XXVII-3310-10/21

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-12 11:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ezamowienia.ms.gov.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.ms.gov.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Szczegółowe informacje o środkach komunikacji elektronicznej przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej znajdują się w Dziale X Specyfikacji Warunków Zamówienia.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia (Dział XX).
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia (Dział XX).

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-12 11:00
Miejsce składania ofert: Oferty należy składać za pomocą środków komunikacji elektronicznej zapewnionych przez System dostępny pod adresem: https://ezamowienia.ms.gov.pl

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-11-30

Wymagania:
1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości 5 000,00 zł. (słownie: pięć tysięcy złotych).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
4. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego.

nr rachunku: 20 1130 1017 0021 1001 5290 0004
z podaniem tytułu przelewu: ,,wadium - nr sprawy: ZP.XXVII-3310-10/21"
UWAGA: W przypadku wpłaty przelewem wykonawca powinien złożyć wraz z ofertą dowód wniesienia wadium. Terminem wniesienia wadium jest data i czas uznania rachunku zamawiającego.

6. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
7. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 4 pkt 2-4, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
8. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:
1) upływu terminu związania ofertą;
2) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
3) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
9. Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium wykonawcy:
1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
2) którego oferta została odrzucona;
3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;
4) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
10. Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w ust. 2, powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy.
11. Zamawiający zwraca wadium wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.
12. Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.XXVII-3310-10/21
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest poniższy zakres robót, szczegółowo przedstawiony w Opisie Przedmiotu Zamówienia i dokumentacji projektowej, technicznej i przedmiarze - załącznik 1 do SWZ:
o prace budowlane polegające na przebudowie pomieszczeń;
o prace instalacyjne polegające na wykonaniu instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w przebudowywanych pomieszczeniach;
o wymiana stropodachu i powiązane z tym roboty dodatkowe;
o prace elektryczne polegające na wykonaniu instalacji elektrycznej oraz instalacji teletechnicznych.
2. Powierzchnia pomieszczeń przewidywanych do przebudowy wynosi 139,03 m2.
3. Uwzględniając powierzchnię korytarzy na dwóch kondygnacjach oddzielonych projektowanym stropem oraz klatkę schodową, łączna powierzchnia zadania wynosi 216,31 m2.
4. Budynek Sądu Okręgowego w Łodzi przy Placu Dąbrowskiego 5 jest budynkiem zabytkowym, zgodnie z decyzją z dnia 20 stycznia 1971 r., wpisanym do rejestru zabytków pod numerem A/105.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-11-30
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

C - cena oferty - waga 60%,
G - gwarancja - waga 40%

2. Zamawiający wybierze spośród ofert niepodlegających odrzuceniu ofertę, która otrzyma najwyższą punktację.
3. Punktacja zostanie obliczona na podstawie wzoru:
P = C x 0,6 + G x 0,4
Cena (maksymalna ocena) - 60 pkt
Sposób wyliczenia punktów oferty:
C = (C min / C b x 100) x 0,6
gdzie: C - ilość punktów oferty badanej;
C min - cena brutto oferty o najniższej cenie;
C b - cena brutto oferty badanej.
4. Do obliczenia punktacji za kryterium CENA zostanie zastosowane następujące przeliczenie:
C x 0,6
5. Do obliczenia punktacji za kryterium GWARANCJA zostanie zastosowane następujące przeliczenie:
G x 0,4

gdzie: G - ilość punktów oferty badanej (punktacja zgodnie z poniższą tabelą);
(maksymalna ocena) - 40 pkt

KRYTERIUM GWARANCJI, zgodnie z Formularzem ofertowym

KRYTERIUM - GWARANCJA
24 miesiące 36 miesięcy 48 miesięcy 60 miesięcy
25 pkt 50 pkt 75 pkt 100 pkt

1) ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o przedstawione powyżej kryteria;
2) punkty będą liczone z dokładnością do dwóch (2) miejsc po przecinku, stosując powszechne zasady zaokrąglania.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

Zamawiający wymaga, posiadania przez wykonawcę dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy ubezpieczenia (sumy gwarancyjnej) na kwotę nie mniejszą niż: 500 000,00 zł. (pięćset tysięcy złotych).

W przypadku złożenia oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższy warunek zostanie spełniony jeśli przynajmniej jeden z wykonawców samodzielnie będzie dysponował dokumentem potwierdzającym, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, aktualnym na dzień składania ofert.

2) zdolności technicznej lub zawodowej:

Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca przedstawi wykaz robót budowlanych - załącznik 5 do SWZ, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej:

jednej roboty budowlanej odpowiadającej swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, polegającej na wykonaniu roboty budowlanej w budynku użyteczności publicznej* o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 zł. brutto,
wraz z podaniem jej rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty ta została wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy ta robota budowlana została wykonana należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty. Jeżeli wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów, może przedstawić inny dokument jakim jest np.: protokół odbioru częściowego robót. Protokół odbioru częściowego może potwierdzić należyte wykonanie określonych przez zamawiającego robót, jeżeli wynika z niego, że zostały one zrealizowane należycie. Warunkiem jest jednak to, aby wykonana już część przedmiotu umowy odpowiadała wymogom postawionym w warunku udziału w postępowaniu.

a) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz skieruje je do realizacji zamówienia, tj.:

Wykonawca oświadczy zamawiającemu w Formularzu Ofertowym, że dysponuje osobą z NIEZBĘDNYMI DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO UPRAWNIENIAMI Z BRANŻY KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANEJ, zdolną do wykonania zamówienia oraz skieruje ją do realizacji zamówienia.
Na późniejszym etapie postępowania, zamawiający wezwie wykonawcę, w wyznaczonym terminie, za pomocą Systemu SmartPzp, którego oferta została najwyżej oceniona, do OPISANIA KWALIFIKACJI, oraz przedstawi informacje o podstawie do dysponowania tą osobą.
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy, przedstawi zamawiającemu dokumenty potwierdzające dysponowanie osobą z NIEZBĘDNYMI DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO UPRAWNIENIAMI Z BRANŻY KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANEJ, zgodnie z wymaganiami zamawiającego.

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
3. UWAGA: Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo odpowiednio wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
4. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust. 3, potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
5. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Dziale V ust. 2 pkt 1 i 2, oraz, jeżeli to dotyczy, kryteriów selekcji, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.
6. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.
7. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań dotyczących realizacji przedmiotu zamówienia.
8. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający zażąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
9. Wykonawca NIE MOŻE, po upływie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenie - art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (aktualne na dzień składania ofert) o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez zamawiającego - sporządzone według wzoru stanowiącego - załącznik nr 3 do SWZ .
Oświadczenie, o którym mowa w pkt 1) składają odrębnie:
a. wykonawca;
b. każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;
c. podmiot udostępniający zasoby, na którego potencjał powołuje się wykonawca, w takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na zasoby tego podmiotu.
2) Zobowiązanie (aktualne na dzień składania ofert) podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w sytuacji, gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby - załącznik 6 do SWZ .
3) Oświadczenie (aktualne na dzień składania ofert), z którego będzie wynikało, które części zamówienia wykonają poszczególni wykonawcy, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i w odniesieniu do warunków opisanych przez zamawiającego (jeśli dotyczy) - załącznik nr 7 do SWZ .
4) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
5) Oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową (o ile dotyczy), albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej (o ile dotyczy) niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do SWZ .
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Zamawiający wymaga, posiadania przez wykonawcę dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy ubezpieczenia (sumy gwarancyjnej) na kwotę nie mniejszą niż: 500 000,00 zł. (pięćset tysięcy złotych).
2) Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej: jednej roboty budowlanej odpowiadającej swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, polegającej na wykonaniu roboty budowlanej w budynku użyteczności publicznej* o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 zł. brutto, wraz z podaniem jej rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty ta została wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy ta robota budowlana została wykonana należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty. Jeżeli wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów, może przedstawić inny dokument jakim jest np.: protokół odbioru częściowego robót. Protokół odbioru częściowego może potwierdzić należyte wykonanie określonych przez zamawiającego robót, jeżeli wynika z niego, że zostały one zrealizowane należycie. Warunkiem jest jednak to, aby wykonana już część przedmiotu umowy odpowiadała wymogom postawionym w warunku udziału w postępowaniu.
Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, dostaw lub usług, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz robót budowlanych ma dotyczyć robót budowlanych, w wykonaniu których wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
Wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SWZ.
3) Zobowiązanie (aktualne na dzień składania ofert) podmiotu udostępniającego zasoby do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w sytuacji, gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby - załącznik nr 6 do SWZ .
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w niniejszym punkcie, potwierdzające, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotem/ami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
a. zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
b. sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
c. czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje zamówienie/ jego część, których wskazane zdolności dotyczą.
4) Oświadczenie o KWALIFIKACJACH osoby skierowanej przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego oraz informacji o podstawie do dysponowania tą osobą.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości 5 000,00 zł. (słownie: pięć tysięcy złotych).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
4. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego.

nr rachunku: 20 1130 1017 0021 1001 5290 0004
z podaniem tytułu przelewu: ,,wadium - nr sprawy: ZP.XXVII-3310-10/21"
UWAGA: W przypadku wpłaty przelewem wykonawca powinien złożyć wraz z ofertą dowód wniesienia wadium. Terminem wniesienia wadium jest data i czas uznania rachunku zamawiającego.

6. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
7. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 4 pkt 2-4, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
8. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:
1) upływu terminu związania ofertą;
2) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
3) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
9. Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium wykonawcy:
1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
2) którego oferta została odrzucona;
3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;
4) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
10. Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w ust. 2, powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy.
11. Zamawiający zwraca wadium wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.
12. Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3) Zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp., wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy - załącznik 7 do SWZ.
4) Podmiotowe środki dowodowe potwierdzające brak podstaw wykluczenia z postępowania składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Warunki Umowy są wiążące dla obu Stron, z zastrzeżeniem poniższych postanowień niniejszego paragrafu.
2. Jeżeli jakieś postanowienie Umowy stanie się nieważne, to - o ile Strony nie uzgodnią postanowienia zastępczego o skutkach możliwie zbliżonych do oryginalnego - stosuje się art. 58 § 3 Kodeksu cywilnego.
3. Mając na uwadze postanowienia art. 455 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych, zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminów realizacji Umowy. Termin określony w § 3 ust. 1 może ulec przedłużeniu:
a) z powodu siły wyższej, mającej istotny wpływ na realizację zamówienia;
b) na skutek działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron;
c) w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie dało się przewidzieć w chwili zawarcia Umowy.
Przesunięcie terminów, o których mowa powyżej może nastąpić, jeżeli wykonawca w ciągu 3 dni roboczych od zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 3 przedłoży zamawiającemu pisemny wniosek o przesunięcie terminu wykonania robót wraz z uzasadnieniem. zamawiający, po rozpatrzeniu wniosku, w terminie 3 dni roboczych może wyrazić zgodę na przesunięcie terminu wykonania robót o odpowiedni czas uzgodniony przez obie Strony.
4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają zgody obu Stron i zachowania formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności, chyba że Umowa stanowi inaczej.
5. Wykonawca nie może domagać się wprowadzenia zmian w Umowie w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonywaniem przez wykonawcę zobowiązań wynikających z Umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

C - cena oferty - waga 60%,
G - gwarancja - waga 40%

2. Zamawiający wybierze spośród ofert niepodlegających odrzuceniu ofertę, która otrzyma najwyższą punktację.
3. Punktacja zostanie obliczona na podstawie wzoru:
P = C x 0,6 + G x 0,4
Cena (maksymalna ocena) - 60 pkt
Sposób wyliczenia punktów oferty:
C = (C min / C b x 100) x 0,6
gdzie: C - ilość punktów oferty badanej;
C min - cena brutto oferty o najniższej cenie;
C b - cena brutto oferty badanej.
4. Do obliczenia punktacji za kryterium CENA zostanie zastosowane następujące przeliczenie:
C x 0,6
5. Do obliczenia punktacji za kryterium GWARANCJA zostanie zastosowane następujące przeliczenie:
G x 0,4

gdzie: G - ilość punktów oferty badanej (punktacja zgodnie z poniższą tabelą);
(maksymalna ocena) - 40 pkt

KRYTERIUM GWARANCJI, zgodnie z Formularzem ofertowym

KRYTERIUM - GWARANCJA
24 miesiące 36 miesięcy 48 miesięcy 60 miesięcy
25 pkt 50 pkt 75 pkt 100 pkt

1) ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o przedstawione powyżej kryteria;
2) punkty będą liczone z dokładnością do dwóch (2) miejsc po przecinku, stosując powszechne zasady zaokrąglania.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-10

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.