Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
19402z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa materiałów hutniczych - stalowych

Przedmiot:

Dostawa materiałów hutniczych - stalowych

Data zamieszczenia: 2021-07-28
Dane kontaktowe Zamawiającego: WDX S.A
Szczawińska 54/58
95-100 Zgierz
powiat: zgierski
660484159
m.rutkowska@wdx.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/61438
Województwo: łódzkie
Miasto: Zgierz
Wadium: ---
Nr telefonu: 660484159
Termin składania ofert: 2021-08-04 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Powstaje w kontekście projektu
POIR.01.01.01-00-D613/18 - System szybkiego automatycznego załadunku samochodów ciężarowych oraz kontenerów

Opis
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów hutniczych - stalowych do projektu Q-Loader zgodnie z poniższą listą:
1. Blacha S235, gr. 2 mm, ilość: 10,00 kg
2. Blacha S235, gr. 4 mm, ilość: 20,00 kg
3. Blacha S235, gr. 6 mm, ilość: 400,00 kg
4. Blacha S235, gr. 8 mm, ilość: 5300,00 kg
5. Blacha S235, gr. 10 mm, ilość: 150,00 kg
6. Blacha S235, gr. 15 mm, ilość: 30,00 kg
7. Ceownik zimnogięty 140x60x6 odcinek 12m (12,1 m), ilość: 100,00 m
8. Pręt S235, fi 60, ilość: 400,00 kg
9. Pręt gwintowany M6; kl. 8.8, ilość: 2,00 m
10. Pręt gwintowany M8; kl. 8.8; ocynkowany , ilość: 2,00 m
11. Profil kwadratowy 40x40x3; S235, ilość: 5,00 m
12. Profil prostokątny 100x50x5, S235, ilość: 40,00 m
13. Rura fi 12x1; precyzyjna; P235TR1, ilość: 100,00 m

CPV: 42419000-6, 44000000-0

Dokument nr: 2021-7691-61438

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-08-04

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2021-08

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
łódzkie
Powiat
zgierski
Gmina
Zgierz
Miejscowość
Zgierz
DOSTAWA musi zostać zrealizowana do 15.08.2021 r.
Zapytanie ofertowe obejmuje dostawę zgodnie z przedmiotem zamówienia. Wykonawca dostarczy elementy pod adres: WDX S.A. Oddz. Łódź 95-100 Zgierz, Ul. Szczawińska 54/58

Wymagania:
Zamówienia uzupełniające
Zamawiający zastrzega możliwość udzielenia Wykonawcy wyłonionemu w trybie niniejszego postępowania zamówień uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia określonej w umowie zawartej z Wykonawcą. Zamówienia te muszą jednak być zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Wszelkie zamówienia dodatkowe realizowane będą na dodatkowe zamówienie Zamawiającego. Za usługi dodatkowe uznaje się usługi nie objęte niniejszym Zapytaniem Ofertowym nieprzekraczające łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia, ściśle związane z przedmiotem umowy, a warunkujące prawidłowe jej wykonanie - wynikłe w czasie realizacji zadania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji, których nie można było wcześniej przewidzieć oraz gdy z przyczyn technicznych lub gospodarczych zamówienia dodatkowego nie można oddzielić od zamówienia podstawowego, a wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zadania dodatkowego.
Warunki zmiany umowy
Zamawiający zastrzega możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy pod warunkiem, że zmiany te podyktowane są okolicznościami, które mogą mieć wpływ na prawidłową realizacje niniejszego zamówienia m.in. w przypadku gdy:
-towar określony w ofercie, a następnie w umowie, przestał być produkowany i jest niedostępny. W takiej sytuacji Wykonawca może zaproponować inny typ towaru, który musi spełniać warunki określone w Zapytaniu Ofertowym.
-zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego (w tym obowiązujących norm);
-w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub zaleceń Instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie umowy.
-w sytuacji zmiany stawki podatku od towarów na asortyment stanowiący przedmiot zamówienia;
-wystąpienia zdarzeń siły wyższej jako zdarzenia zewnętrznie niemożliwego do przewidzenia, którego nie można było zapobiec. Dla dokonania zmian umowy wymagana jest forma pisemna.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (sposób dokumentacji: oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do zapytania ofertowego).
Typ
Potencjał techniczny
Opis
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i doświadczeniem do wykonania zamówienia (sposób dokumentacji: oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do zapytania ofertowego).
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
Do udziału w postępowaniu ofertowym dopuszczone są podmioty nie powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym (sposób dokumentacji: oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do zapytania ofertowego). Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między podmiotem, a wykonawcą, polegające na: o uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, o posiadaniu udziałów lub co najmniej 10 % akcji, o pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, o pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym z Zamawiającym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
Oferty winne być wniesione w formie pisemnej (poczta, kurierem, osobiście) na adres: WDX S.A. Oddz. Łódź 95-100 Zgierz, ul. Szczawińska 54/58 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (skan podpisanych dokumentów) na adres e-mail: m.rutkowska@wdx.pl lub poprzez opcję składania ofert w: www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
Termin na złożenie oferty to 4.08.2021 r.
Zamawiający wymaga od Wykonawcy przedstawienia następujących dokumentów: 1) Formularz ofertowy - stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. 2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2021-07-28
Data ostatniej zmiany
2021-07-28

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Kryterium nr 1 (P) CENA (Cena brutto) - 100%
P = (Cn / Cob) x 100
P - liczba punktów przyznanych Wykonawcy za zaoferowaną cenę
CN - najniższa zaoferowana cena w postępowaniu
COB - cena zaoferowana w ofercie badanej
Maksymalna liczba punktów do zdobycia wynosi 100.

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Magda Rutkowska
tel.: 660484159
e-mail: m.rutkowska@wdx.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.